SK
KN
.....

Izsa

Község

címer zászló
2134 100% magyar 1910
1131 64% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Izsa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Iža
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Más földrajzi nevek:
Alsó-Fenyér, Alsóvárföld, Bokrospuszta, Csücsürke, Falu-tó, Leányvár, Öregállás, Öregföld, Örspuszta
Koordináták:
47.74954224, 18.22572899
Terület:
28,02 km2
Rang:
község
Népesség:
1638
Tszf. magasság:
108 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94639
Település kód:
501174
Szervezeti azonosító:
306487
Adóazonosító:
2021035709

Komáromtól 8 km-re keletre a Duna bal partján fekszik, a Zsitva-torok kistájon. Északról az Öreg-Zsitva határolja, de közigazgatásilag hozzátartozik egy mintegy 300 méter széles, 7 km hosszú földsáv is, amely Komáromszentpéter határáig húzódik. Nyugatról Komárom, északról Hetény és Marcelháza, keletről Pat község, délnyugatról Dél-Komárom, délről pedig Almásfüzitő határolja. Déli határát a Duna alkotja, amely egyben államhatár is Szlovákia és Magyarország között. Izsán áthalad a Komáromot Párkánnyal összekötő 63-as főút.

Közigazgatás

A Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban található. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 1938-1945 között ismét Magyarországhoz csatolták. 1960-ig az Ógyallai járáshoz tartozott. Területe 1921 óta mintegy egytiedével csökkent (31,67 km²-ról 28,07 km²-re). 1945 után a korábban Izsához tartozó Kisizsát és Harcsást Komáromhoz csatolták.

Népesség

Magyar többségű község, bár a magyarok arányszáma csökkenő tendenciát mutat (1991-2011 között 75-ről 65 %-ra). Lakosságának több mint 70 százaléka magyar anyanyelvű. 5,5 %-os roma kisebbség él a községben. Katolikus többségű község (1921-ben még a népesség 9/10-e, 2011-ben 63 %-a), de református és evangélikus temploma is van. A faluba a második világháború után magyarországi, szlovákiai és bulgáriai szlovák telepesek költöztek, magyar lakosságának mintegy egyötödét pedig ezzel párhuzamosan Magyarországra áttelepítették.

Történelem

Izsa területe már az újkőkorban lakott volt. Első írásos említése 1172-ből származik, illa Esu alakban, majd 1276-ban V. Ince pápa bullája is említi. Határában a római limes egyik táborának maradványait lelték fel, ezt Leányvár néven ismerik. A 14. században Örspusztával együtt a gróf Cseszneky család birtoka volt. A 16. században Somogyi Gáspár a falu egyik birtokosa, majd Novák Mihály esztergomi prépost. A török hódoltság korában a település elpusztult, később benépesült, de 1599-ben Bocskai István hajdúi felégették a falut. 1763-ban, 1773-ban és 1782-ben földrengés sújtotta, s a természeti katasztrófák nem kerülték el a későbbiekben sem: 1895-ben árvíz, 1899-ben tűzvész pusztította. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 1919 május-júniusban a magyar vörös csapatok visszafoglalták, miután napokon át ágyútűz alatt állt. A 20. században a Duna töltésének megépítése után alakult ki a mai településkép. 1938-1945 között ismét Magyarországhoz csatolták. 1945 elején több légitámadás is érte. 1950-ig Izsához tartozott Harcsás és Kisizsa is, amelyeket ekkor Komáromhoz csatoltak, valamint a ma már nem létező, Hetényhez közeli Örsipuszta. Az 1965. évi nagy árvízben házainak nagy része elpusztult. 1994-ben határában hulladéktárolót létesítettek.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda és alapiskola is működik, illetve 2013-tól falumúzeum mutatja be a település történetét az idelátogatóknak. Határában 2010 óta napelemes áramfejlesztő telep működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ISA. vagy Isza. Elegyes falu Komárom Várm. földes Ura a’ Szent Tamási Prépostság, melly az Esztergomi fő Káptalanbéli Kanonoksággal állandóúl egyesűlve van, 224lakosai katolikusok, fekszik a’ Dunához közel, Komárom alatt 1 mértföldnyire, határja középszerű, egy részét az árvíz néha el önti, hasznos piatza nem meszsze van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Izsa, magyar falu, Komárom vmegyében, a Duna mellett egyenes téren, Komáromhoz 1/2 mfdnyire. Határa, melly a Duna áradásainak igen ki van téve, 5870 hold; földe fekete homokos, s középszerü termékenységü. Van 1310 kath., 146 ref. lakosa, kath. anya-, ref. fiókegyházzal. F. u. az eszterg. főkáptalannal egyesitett szent tamási prépostság.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Izsa, nagyközség, Komáromon alul mintegy 8 kilométernyire, a Duna mentén fekszik. Határa egész a Vág torkolati szögéig fölnyúlik s alább a Duna és Zsitva közét tölti be. 367 háza és 2056 róm. kath. magyar lakosa van. Postája helyben, vasúti és távíróállomása Almásfüzitő vagy Komárom. Hozzá tartozik a Hetény község melletti Örs és a Zsitva melletti Bokros puszta, az esztergomi főkáptalan birtokai, továbbá Harcsás puszta a Duna mellett, báró Solymossy örököseinek a birtoka. Itt van a régente híres harcsási malomrév, melynek napja azóta, hogy gőzmalmok vannak, majdnem végleg leáldozott. Izsa községet már V. Incze pápának egy 1276. évi bullája említi. IV. Béla király a község halászati jogát a nyulszigeti apáczazárdának adja; a pápa az adományt megerősíti és a szerzetet továbbra is különös pártfogásába ajánlja. Ez okmány említi az itteni vizafogást is, melyről a község később is mindig híres volt. Határában római castrum állott, melyről gróf Marsigli nyomán, Rómer tesz említést az Arch. Értesítőben. A castrum helye Brigetióval szemben, a Dunaparton van s emberemlékezet óta »Leányvár« nevet visel. Ez elnevezéshez az a hagyomány fűződik, hogy a rómaiak korában Valentin itt tartotta kedveseit. A brigetiói Legio I. Adiutrix egy része lakta s a felső Limest védte a quadok betörései ellen. Körfalromjainak alapja annyi 72követ szolgáltatott, hogy Izsán minden háznak a fundamentuma abból épült és azonfelül még mintegy 100 kőkút. Jelenlegi birtokosa a Vágbalparti Ármentesítő Társulat, mely kisajátítás útján szerezte meg. A közepén húzódik végig a dunai védőgát. A török világban a község nagyobb része elpusztult és az összeírók csak húsz házát találták lakható állapotban. A törökök zaklatásai elől elmenekült lakosság az ú. n. kormoslapi dűlő földalatti üregeiben vonta meg magát. 1593-tól már közbirtokosok lakják és ekkor Somogyi Gáspár a maga részét is Novák Mihály esztergomi szenttamási prépostnak adja el. Később Bokros pusztának az esztergomi nagyprépost, majd a főkáptalan lett az ura és most is ennek van itt nagyobb birtoka. E községet az utolsó századokban háromszor sujtotta földrengés. Az első 1763-ban volt, a második 1773-ban, a harmadik 1822-ben, a mikor két temploma rongálódott meg és az egész faluban mindössze 16 ház maradt ép állapotban. Az árvíz és a tűz is többször pusztította. 1899 szeptember 11-én a községnek majdnem a fele leégett, egy héttel később pedig az őszi áradásoktól megdagadt Duna öntötte el. 1848-ban a község határában kisebb ütközet volt. Házainak száma 369, lakosaié, a kik nagyobbára róm. kath. vallásúak, 2056. A két templom közül a református 1871-ben épült; a katholikus templom alapjában régi, mert már 1599-ben fennállott, a mikor Bocskay hajdúi felégették. 1721-ben épült fel, 1763-ban a földrengés erősen megrongálta, 1772-ig fejezték be újraépítését, egy évvel utóbb megint földrengés következtében a boltozata szakadt be, a melyet 1774-ben ismét helyreállítottak. Ide tartoznak a már említett Bokros, Harcsás és Örsi puszták és a leányvári tanya. Ez utóbbiról már szólottunk; Harcsás puszta pedig egynek látszik lenni azzal a Halas községgel, mely 1387-ben Komáromvár tartozékaként van említve. Örsi pusztáról már Heténynél volt szó, mert ahhoz sokkal közelebb fekszik.

Magyar Katolikus Lexikon

Izsa, v. Komárom vm. (Iža, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. komáromi esp. ker-ében. - 1268: Ysa. Első tp-át 1397 e. ismeretlen tit-ra sztelték. 1721: alapították újra. Mai Szt Mihály tp-át 1772: építették. Kegyura 1880: az esztergomi kápt. Anyanyelve m. - Filiái 1917: Hetény, Pat. - Lakói 1910: 1854 r.k., 2 g.k., 3 ev., 262 ref., 15 izr., össz. 2136; 1940: 2051 r.k., 7 ev., 264 ref., 10 izr., össz. 2332; 1991: össz. 1642, m. 1233 (75,09%); 2001: össz. 1589, m. 1156 (72,75%). **

Döme Károly

1768. 1. 26.
Komárom - megszületett
Izsa - egyházi szolgálatot végzett
1845. 05. 22.
Pozsony - elhunyt

Tóth-Kurucz János

1878. 5. 5.
Izsa - megszületett

Járdányi Paulovics István

1892. 2. 28.
Izsa - megszületett

ifj Dudich László

1901. 3. 9.
Lekér - megszületett
Farnad - tanított
Naszvad - tanított
Izsa - tanított
Lekér - tanított
Névelőfordulások
1172
villa Esu
1268
Ysa
1276
Isa
1291
Isa
1773
Isa,
1786
Ischa,
1808
Izsa, Iža, Issa,
1863
Izsa,
1920
Iža, Iša,
1927
Iža, Izsa,
1938
Izsa,
1945
Iža, Izsa,
1948
Iža
1994
Izsa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lóhere utca (Ďatelinová) 315
Telefon: 0357783153
Fax: 0357783375

Honlap: iza.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Domin István (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Šipoš Peter (Független)
Vicianová Helena (Független)
Baloghová Tímea (SMK-MKP)
Broczká Csilla (SMK-MKP)
Vargová Marta (SMK-MKP)
Bulajcsík Klaudia (SMK-MKP)
Kiss Zsolt (SMK-MKP)
Csókás Ferenc (SMK-MKP)
Majkút Tomáš (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö SMK-MKP 78% SMK-MKP 7 képviselö 9 képviselö
Izsai Posta

Iža 203

Izsai Római Katolikus Plébániahivatal

Fő út 1

Döme Károly Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Lóhere utca 296

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Lóhere utca 296

Izsai Anyakönyvi Hivatal

Lóhere utca 315

Izsai Községi Hivatal

Lóhere utca 315

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1634 96%
szlovákok 4 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 57 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1695
magyarok 2134 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2136
magyarok 2017 99%
szlovákok 26 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2046
magyarok 2323 100%
szlovákok 6 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2332
magyarok 1233 75%
szlovákok 364 22%
ruszinok 0 0%
romák 30 2%
ukránok 1 0%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1642
magyarok 1156 73%
szlovákok 385 24%
ruszinok 0 0%
romák 24 2%
ukránok 0 0%
csehek 17 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 0%
összlétszám 1589
magyarok 1066 65%
szlovákok 461 28%
ruszinok 0 0%
romák 4 0%
ukránok 1 0%
csehek 16 1%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 91 6%
összlétszám 1643
magyarok 1131 64%
szlovákok 478 27%
ruszinok 1 0%
romák 3 0%
ukránok 6 0%
csehek 9 1%
németek 1 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 14 1%
ismeretlen 133 7%
összlétszám 1781
összlétszám 2046
magyarok 2017 99%
szlovákok 26 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1495
Választási részvétel: 59.33 %
Kiadott boríték: 887
Bedobott boríték: 886

Polgármester

Érvényes szavazólap: 862
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Domin István 756 87.70 % SMK-MKP
Vass Štefan 82 9.51 % Független
Szabó Július 24 2.78 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Baloghová Tímea 520 SMK-MKP
Broczká Csilla 488 SMK-MKP
Vargová Marta 434 SMK-MKP
Bulajcsík Klaudia 424 SMK-MKP
Šipoš Peter 369 Független
Vicianová Helena 360 Független
Kiss Zsolt 357 SMK-MKP
Csókás Ferenc 351 SMK-MKP
Majkút Tomáš 327 SMK-MKP
Gaál Attila 290 Független
Alföldy Eva 286 Független
Maticsek Erik 283 SMK-MKP
Tamášová Ingrid 271 SMK-MKP
Zakarová Mária 271 Független
Némethová Klaudia 251 Független
Paterka Zámbó Melinda 171 Független
Vass Štefan 135 Független
Vass Klára 91 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Szabó Július 75 MOST - HÍD
Szabóová Alžbeta 29 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1439
Választási részvétel: 17.37 %
Kiadott boríték: 250
Bedobott boríték: 250
Választásra jogosult: 1439
Választási részvétel: 11.12 %
Kiadott boríték: 160
Bedobott boríték: 160
Választásra jogosult: 1 465
Választási részvétel: 18,70 %
Kiadott boríték: 274
Bedobott boríték: 274

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 231
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 268
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 163 70.56 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 43 18.61 % SMER - SD
Stanislav Kováč 8 3.46 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 6 2.60 % Független
Regan Belovič 5 2.16 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 5 2.16 % KĽS
Robert Dick 1 0.43 % MS
Milan Belica 26 16.25% SMER - SD
Iván Farkas 126 47.01 % SMK-MKP
Milan Belica 63 23.51 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 22 8.21 % Független
Milan Uhrík 18 6.72 % ĽSNS
Ján Greššo 17 6.34 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 11 4.10 % Független
László Hajdu 11 4.10 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 247
Érvényes szavazólap: 268
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Olga Szabó 133 53.85% SMK-MKP
László Stubendek 108 43.72% SMK-MKP
Árpád Horváth 99 40.08% SMK-MKP
Attila Petheő 93 37.65% SMK-MKP
Csaba Földes 87 35.22% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 69 27.94% SMK-MKP
Rozália Szalay 67 27.13% SMK-MKP
Norbert Becse 66 26.72% SMK-MKP
Tamara Podmanická 63 25.51% SMS
Jozef Jobbágy 62 25.10% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Anton Marek 58 23.48% Független
Zsolt Sebö 51 20.65% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Lajos Csóka 48 19.43% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Varga 48 19.43% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Éva Hortai 47 19.03% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
György Batta 32 12.96% Független
Károly Less 26 10.53% Független
Peter Getler 25 10.12% SMS
Rudolf Čerňanský 23 9.31% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Konštantín Glič 20 8.10% KDH, SMER - SD
Anna Žigová 18 7.29% KDH, SMER - SD
Štefan Kucsera 18 7.29% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Adamik 16 6.48% Független
Jozef Petráš 15 6.07% KSS
Milan Opálka 14 5.67% KSS
Milan Lehocký 13 5.26% Független
Gabriel Szalay 13 5.26% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Dušan Tulpík 12 4.86% ĽS-HZDS
Karel Krejčí 11 4.45% KSS
Tibor Mayer 7 2.83% Független
Ladislav Tóth 6 2.43% KSS
Robert Dick 6 2.43% MS
Pavol Tausk 5 2.02% KSS
Mária Csákiová 3 1.21% MS
Ján Pikor 2 0.81% Független
Lívia Csíková 2 0.81% MS
Miklós Viola 107 39.93% SMK-MKP
Örs Orosz 103 38.43% SMK-MKP
Árpád Horváth 102 38.06% SMK-MKP
Csaba Földes 92 34.33% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 92 34.33% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Norbert Becse 86 32.09% SMK-MKP
László Stubendek 84 31.34% Független
Tihamér Gyarmati 80 29.85% SMK-MKP
Péter Varga 77 28.73% SMK-MKP
Tamás Varga 76 28.36% Független
Attila Petheő 75 27.99% Független
Imre Knirs 71 26.49% SMK-MKP
Tímea Szénássy 53 19.78% Független
Károly Less 49 18.28% Független
Csaba Cúth 42 15.67% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Ágh 40 14.93% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marián Molnár 36 13.43% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
László Szendi 36 13.43% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 32 11.94% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Klaudia Bertoková 31 11.57% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Karol Farkas 30 11.19% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
František Bartoš 22 8.21% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Attila Forgács 22 8.21% Független
Gyula Köles 21 7.84% Független
Jozef Jakubec 21 7.84% NAJ
Daniel Mikula 18 6.72% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Rusňák 17 6.34% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 17 6.34% NAJ
Tibor Forró 15 5.60% Független
Anton Teleki 13 4.85% SME RODINA - Boris Kollár
János Sárközi 10 3.73% MKDA-MKDSZ
Pavol Tausk 8 2.99% KSS
Ladislav Tóth 5 1.87% KSS
Jozef Lehotkai 4 1.49% NAJ
Lýdia Siposová 4 1.49% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.68 %
Ógyalla 611 21.88 %
Komáromszentpéter 195 6.98 %
Naszvad 133 4.76 %
Újgyalla 103 3.69 %
Perbete 97 3.47 %
Gúta 96 3.44 %
Bajcs 57 2.04 %
Hetény 57 2.04 %
Szilasháza 53 1.90 %
Imely 49 1.76 %
Komáromfüss 46 1.65 %
Megyercs 46 1.65 %
Bátorkeszi 44 1.58 %
Nagykeszi 43 1.54 %
Marcelháza 40 1.43 %
Szilas 35 1.25 %
Keszegfalva 33 1.18 %
Izsa 32 1.15 %
Csallóközaranyos 26 0.93 %
Martos 26 0.93 %
Nemesócsa 25 0.90 %
Ifjúságfalva 24 0.86 %
Búcs 23 0.82 %
Karva 18 0.64 %
Madar 17 0.61 %
Ekel 15 0.54 %
Dunamocs 13 0.47 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.21 %
Bogyarét 6 0.21 %
Bogya 6 0.21 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 52.37 %
Ógyalla 57 8.73 %
Naszvad 31 4.75 %
Gúta 25 3.83 %
Újgyalla 19 2.91 %
Perbete 19 2.91 %
Bajcs 16 2.45 %
Komáromszentpéter 14 2.14 %
Izsa 13 1.99 %
Imely 10 1.53 %
Megyercs 9 1.38 %
Marcelháza 8 1.23 %
Dunamocs 6 0.92 %
Szilasháza 6 0.92 %
Karva 6 0.92 %
Keszegfalva 5 0.77 %
Nemesócsa 5 0.77 %
Bátorkeszi 5 0.77 %
Ekel 5 0.77 %
Nagykeszi 4 0.61 %
Komáromfüss 4 0.61 %
Csallóközaranyos 4 0.61 %
Martos 4 0.61 %
Madar 4 0.61 %
Hetény 3 0.46 %
Zsemlékes 3 0.46 %
Újpuszta 3 0.46 %
Dunaradvány 3 0.46 %
Pat 2 0.31 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Ifjúságfalva 1 0.15 %
Lakszakállas 1 0.15 %
Bogya 1 0.15 %
Búcs 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Vágfüzes 1 0.15 %
Bogyarét 1 0.15 %
Tany 1 0.15 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 31.44 %
Gúta 736 28.11 %
Naszvad 98 3.74 %
Ógyalla 79 3.02 %
Keszegfalva 53 2.02 %
Marcelháza 44 1.68 %
Komáromszentpéter 43 1.64 %
Perbete 40 1.53 %
Nemesócsa 37 1.41 %
Bátorkeszi 36 1.38 %
Lakszakállas 35 1.34 %
Bajcs 30 1.15 %
Dunamocs 30 1.15 %
Ifjúságfalva 29 1.11 %
Ekel 29 1.11 %
Hetény 27 1.03 %
Imely 26 0.99 %
Izsa 22 0.84 %
Csallóközaranyos 21 0.80 %
Tany 20 0.76 %
Megyercs 19 0.73 %
Nagykeszi 18 0.69 %
Dunaradvány 17 0.65 %
Búcs 16 0.61 %
Újgyalla 14 0.53 %
Vágfüzes 13 0.50 %
Csicsó 13 0.50 %
Madar 12 0.46 %
Karva 11 0.42 %
Martos 10 0.38 %
Komáromfüss 9 0.34 %
Szilas 8 0.31 %
Szilasháza 8 0.31 %
Bogyarét 8 0.31 %
Bogya 8 0.31 %
Virt 8 0.31 %
Kolozsnéma 7 0.27 %
Pat 6 0.23 %
Gellér 4 0.15 %
Újpuszta 2 0.08 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Komárom 1 389 37.34 %
Gúta 265 7.12 %
Ógyalla 153 4.11 %
Naszvad 143 3.84 %
Bátorkeszi 130 3.49 %
Komáromszentpéter 122 3.28 %
Perbete 114 3.06 %
Dunamocs 111 2.98 %
Búcs 90 2.42 %
Martos 88 2.37 %
Hetény 87 2.34 %
Marcelháza 83 2.23 %
Izsa 75 2.02 %
Lakszakállas 74 1.99 %
Nemesócsa 71 1.91 %
Keszegfalva 71 1.91 %
Csallóközaranyos 65 1.75 %
Ekel 65 1.75 %
Csicsó 55 1.48 %
Dunaradvány 48 1.29 %
Nagykeszi 46 1.24 %
Bajcs 43 1.16 %
Tany 41 1.10 %
Pat 40 1.08 %
Megyercs 36 0.97 %
Komáromfüss 34 0.91 %
Szilas 30 0.81 %
Virt 29 0.78 %
Karva 28 0.75 %
Vágfüzes 26 0.70 %
Imely 25 0.67 %
Kolozsnéma 23 0.62 %
Bogya 22 0.59 %
Madar 20 0.54 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 25.41 %
Gúta 323 6.43 %
Komáromszentpéter 245 4.88 %
Ógyalla 228 4.54 %
Csicsó 215 4.28 %
Naszvad 197 3.92 %
Nemesócsa 184 3.66 %
Perbete 170 3.39 %
Marcelháza 168 3.35 %
Dunamocs 138 2.75 %
Bátorkeszi 134 2.67 %
Ekel 127 2.53 %
Lakszakállas 117 2.33 %
Csallóközaranyos 117 2.33 %
Búcs 115 2.29 %
Hetény 114 2.27 %
Dunaradvány 111 2.21 %
Nagykeszi 100 1.99 %
Tany 95 1.89 %
Komáromfüss 92 1.83 %
Izsa 92 1.83 %
Kolozsnéma 80 1.59 %
Madar 73 1.45 %
Szilas 70 1.39 %
Keszegfalva 65 1.29 %
Martos 63 1.25 %
Karva 57 1.14 %
Gellér 52 1.04 %
Megyercs 50 1.00 %
Imely 49 0.98 %
Bogya 46 0.92 %
Bajcs 41 0.82 %
Vágfüzes 41 0.82 %
Pat 40 0.80 %
Virt 28 0.56 %
Bogyarét 26 0.52 %
Ifjúságfalva 20 0.40 %
Zsemlékes 13 0.26 %
Újgyalla 9 0.18 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 27.91 %
Ógyalla 188 15.85 %
Újgyalla 100 8.43 %
Naszvad 60 5.06 %
Komáromszentpéter 38 3.20 %
Gúta 35 2.95 %
Szilasháza 26 2.19 %
Imely 24 2.02 %
Újpuszta 22 1.85 %
Perbete 20 1.69 %
Izsa 18 1.52 %
Marcelháza 15 1.26 %
Bajcs 14 1.18 %
Keszegfalva 10 0.84 %
Nemesócsa 8 0.67 %
Nagykeszi 8 0.67 %
Dunaradvány 7 0.59 %
Zsemlékes 6 0.51 %
Hetény 6 0.51 %
Bátorkeszi 5 0.42 %
Ifjúságfalva 4 0.34 %
Ekel 4 0.34 %
Martos 4 0.34 %
Lakszakállas 4 0.34 %
Megyercs 3 0.25 %
Dunamocs 3 0.25 %
Pat 3 0.25 %
Komáromfüss 3 0.25 %
Madar 2 0.17 %
Tany 2 0.17 %
Karva 2 0.17 %
Virt 2 0.17 %
Vágfüzes 2 0.17 %
Bogyarét 1 0.08 %
Csicsó 1 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Bogya 1 0.08 %
Csallóközaranyos 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 51.53 %
Ógyalla 107 7.44 %
Naszvad 82 5.70 %
Gúta 55 3.82 %
Újgyalla 38 2.64 %
Perbete 33 2.29 %
Komáromszentpéter 30 2.09 %
Bajcs 25 1.74 %
Izsa 22 1.53 %
Imely 20 1.39 %
Megyercs 19 1.32 %
Szilasháza 18 1.25 %
Nemesócsa 16 1.11 %
Csallóközaranyos 16 1.11 %
Bátorkeszi 16 1.11 %
Marcelháza 16 1.11 %
Keszegfalva 15 1.04 %
Zsemlékes 14 0.97 %
Dunamocs 14 0.97 %
Karva 13 0.90 %
Hetény 12 0.83 %
Ekel 11 0.76 %
Lakszakállas 11 0.76 %
Komáromfüss 9 0.63 %
Madar 9 0.63 %
Tany 8 0.56 %
Csicsó 8 0.56 %
Ifjúságfalva 7 0.49 %
Nagykeszi 6 0.42 %
Pat 6 0.42 %
Martos 5 0.35 %
Szilas 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 42.29 %
Ógyalla 62 6.29 %
Gúta 59 5.98 %
Naszvad 33 3.35 %
Perbete 30 3.04 %
Komáromszentpéter 29 2.94 %
Marcelháza 28 2.84 %
Nemesócsa 21 2.13 %
Izsa 21 2.13 %
Bátorkeszi 20 2.03 %
Csallóközaranyos 19 1.93 %
Keszegfalva 16 1.62 %
Dunamocs 16 1.62 %
Bajcs 14 1.42 %
Lakszakállas 13 1.32 %
Nagykeszi 11 1.12 %
Újgyalla 11 1.12 %
Ekel 11 1.12 %
Karva 10 1.01 %
Hetény 10 1.01 %
Megyercs 10 1.01 %
Búcs 9 0.91 %
Szilas 9 0.91 %
Ifjúságfalva 9 0.91 %
Imely 7 0.71 %
Tany 7 0.71 %
Csicsó 7 0.71 %
Madar 6 0.61 %
Bogya 6 0.61 %
Dunaradvány 6 0.61 %
Komáromfüss 6 0.61 %
Martos 4 0.41 %
Vágfüzes 4 0.41 %
Gellér 4 0.41 %
Kolozsnéma 3 0.30 %
Virt 3 0.30 %
Szilasháza 3 0.30 %
Pat 3 0.30 %
Zsemlékes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 38.33 %
Gúta 281 6.32 %
Ógyalla 212 4.77 %
Komáromszentpéter 176 3.96 %
Marcelháza 142 3.20 %
Naszvad 137 3.08 %
Perbete 128 2.88 %
Dunamocs 119 2.68 %
Bátorkeszi 112 2.52 %
Hetény 103 2.32 %
Dunaradvány 95 2.14 %
Búcs 90 2.03 %
Ekel 86 1.94 %
Csallóközaranyos 85 1.91 %
Csicsó 83 1.87 %
Nemesócsa 82 1.85 %
Izsa 71 1.60 %
Kolozsnéma 67 1.51 %
Madar 64 1.44 %
Lakszakállas 64 1.44 %
Keszegfalva 51 1.15 %
Pat 44 0.99 %
Karva 43 0.97 %
Tany 41 0.92 %
Megyercs 40 0.90 %
Martos 36 0.81 %
Imely 35 0.79 %
Nagykeszi 35 0.79 %
Komáromfüss 33 0.74 %
Vágfüzes 33 0.74 %
Gellér 27 0.61 %
Bogya 26 0.59 %
Bajcs 26 0.59 %
Szilas 23 0.52 %
Bogyarét 16 0.36 %
Ifjúságfalva 13 0.29 %
Virt 10 0.23 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 34.24 %
Ógyalla 65 8.03 %
Naszvad 28 3.46 %
Gúta 25 3.09 %
Izsa 21 2.60 %
Újgyalla 16 1.98 %
Ekel 16 1.98 %
Megyercs 15 1.85 %
Komáromszentpéter 14 1.73 %
Bátorkeszi 12 1.48 %
Bajcs 9 1.11 %
Pat 8 0.99 %
Nemesócsa 8 0.99 %
Madar 8 0.99 %
Marcelháza 8 0.99 %
Keszegfalva 7 0.87 %
Csallóközaranyos 7 0.87 %
Perbete 6 0.74 %
Zsemlékes 6 0.74 %
Szilasháza 6 0.74 %
Lakszakállas 6 0.74 %
Ifjúságfalva 5 0.62 %
Karva 5 0.62 %
Búcs 5 0.62 %
Hetény 5 0.62 %
Imely 4 0.49 %
Dunaradvány 3 0.37 %
Martos 3 0.37 %
Csicsó 3 0.37 %
Szilas 2 0.25 %
Dunamocs 2 0.25 %
Tany 2 0.25 %
Komáromfüss 2 0.25 %
Nagykeszi 2 0.25 %
Bogya 2 0.25 %
Bogyarét 1 0.12 %
Újpuszta 1 0.12 %
Kolozsnéma 1 0.12 %
Gellér 1 0.12 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 25.58 %
Komáromszentpéter 777 14.22 %
Ógyalla 620 11.34 %
Gúta 224 4.10 %
Perbete 192 3.51 %
Hetény 181 3.31 %
Újgyalla 177 3.24 %
Naszvad 165 3.02 %
Bátorkeszi 136 2.49 %
Marcelháza 121 2.21 %
Keszegfalva 108 1.98 %
Nagykeszi 95 1.74 %
Izsa 92 1.68 %
Imely 91 1.66 %
Bajcs 88 1.61 %
Búcs 82 1.50 %
Nemesócsa 77 1.41 %
Madar 76 1.39 %
Csallóközaranyos 75 1.37 %
Komáromfüss 72 1.32 %
Megyercs 67 1.23 %
Szilas 65 1.19 %
Martos 61 1.12 %
Szilasháza 51 0.93 %
Dunamocs 46 0.84 %
Karva 43 0.79 %
Lakszakállas 41 0.75 %
Vágfüzes 41 0.75 %
Csicsó 40 0.73 %
Ekel 37 0.68 %
Ifjúságfalva 34 0.62 %
Dunaradvány 33 0.60 %
Pat 28 0.51 %
Tany 28 0.51 %
Újpuszta 17 0.31 %
Bogyarét 16 0.29 %
Bogya 15 0.27 %
Virt 13 0.24 %
Kolozsnéma 7 0.13 %
Gellér 6 0.11 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Komárom 197 40.53 %
Ógyalla 50 10.29 %
Gúta 16 3.29 %
Naszvad 15 3.09 %
Komáromszentpéter 12 2.47 %
Újgyalla 12 2.47 %
Perbete 11 2.26 %
Bajcs 7 1.44 %
Hetény 6 1.23 %
Pat 5 1.03 %
Nemesócsa 5 1.03 %
Keszegfalva 5 1.03 %
Bátorkeszi 5 1.03 %
Marcelháza 5 1.03 %
Szilasháza 4 0.82 %
Imely 4 0.82 %
Izsa 4 0.82 %
Csallóközaranyos 4 0.82 %
Dunamocs 4 0.82 %
Karva 4 0.82 %
Ekel 4 0.82 %
Megyercs 4 0.82 %
Zsemlékes 3 0.62 %
Nagykeszi 3 0.62 %
Lakszakállas 2 0.41 %
Újpuszta 2 0.41 %
Gellér 2 0.41 %
Komáromfüss 2 0.41 %
Szilas 2 0.41 %
Búcs 2 0.41 %
Dunaradvány 2 0.41 %
Tany 1 0.21 %
Ifjúságfalva 1 0.21 %
Madar 1 0.21 %
Virt 1 0.21 %
Martos 1 0.21 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 18.07 %
Komárom 202 17.06 %
Gúta 65 5.49 %
Ógyalla 53 4.48 %
Marcelháza 42 3.55 %
Perbete 40 3.38 %
Naszvad 40 3.38 %
Dunamocs 33 2.79 %
Búcs 28 2.36 %
Megyercs 28 2.36 %
Bátorkeszi 26 2.20 %
Hetény 25 2.11 %
Nemesócsa 19 1.60 %
Csicsó 18 1.52 %
Csallóközaranyos 18 1.52 %
Ekel 17 1.44 %
Dunaradvány 16 1.35 %
Imely 14 1.18 %
Karva 14 1.18 %
Madar 13 1.10 %
Keszegfalva 12 1.01 %
Bajcs 12 1.01 %
Martos 11 0.93 %
Pat 11 0.93 %
Tany 11 0.93 %
Lakszakállas 11 0.93 %
Izsa 10 0.84 %
Szilas 9 0.76 %
Nagykeszi 8 0.68 %
Újgyalla 8 0.68 %
Komáromfüss 8 0.68 %
Kolozsnéma 3 0.25 %
Virt 2 0.17 %
Vágfüzes 2 0.17 %
Újpuszta 1 0.08 %
Szilasháza 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 22.82 %
Ógyalla 201 7.79 %
Komáromfüss 158 6.12 %
Komáromszentpéter 130 5.04 %
Csicsó 104 4.03 %
Gúta 100 3.87 %
Lakszakállas 99 3.84 %
Szilas 91 3.53 %
Nagykeszi 90 3.49 %
Naszvad 88 3.41 %
Hetény 87 3.37 %
Nemesócsa 74 2.87 %
Perbete 72 2.79 %
Tany 65 2.52 %
Megyercs 55 2.13 %
Újgyalla 53 2.05 %
Csallóközaranyos 46 1.78 %
Keszegfalva 46 1.78 %
Ekel 42 1.63 %
Bajcs 41 1.59 %
Marcelháza 31 1.20 %
Bátorkeszi 30 1.16 %
Izsa 30 1.16 %
Búcs 28 1.08 %
Bogya 27 1.05 %
Ifjúságfalva 27 1.05 %
Kolozsnéma 26 1.01 %
Imely 24 0.93 %
Dunamocs 21 0.81 %
Gellér 19 0.74 %
Szilasháza 18 0.70 %
Madar 17 0.66 %
Dunaradvány 16 0.62 %
Martos 15 0.58 %
Karva 15 0.58 %
Zsemlékes 12 0.46 %
Bogyarét 12 0.46 %
Virt 7 0.27 %
Vágfüzes 4 0.15 %
Pat 4 0.15 %
Újpuszta 3 0.12 %
Komárom 690 30.12 %
Ógyalla 244 10.65 %
Komáromszentpéter 175 7.64 %
Gúta 115 5.02 %
Hetény 100 4.36 %
Újgyalla 93 4.06 %
Naszvad 80 3.49 %
Perbete 57 2.49 %
Bátorkeszi 47 2.05 %
Komáromfüss 47 2.05 %
Bajcs 46 2.01 %
Nagykeszi 43 1.88 %
Marcelháza 42 1.83 %
Szilasháza 40 1.75 %
Imely 40 1.75 %
Ifjúságfalva 37 1.62 %
Keszegfalva 37 1.62 %
Szilas 36 1.57 %
Megyercs 33 1.44 %
Izsa 31 1.35 %
Nemesócsa 27 1.18 %
Csallóközaranyos 26 1.13 %
Madar 21 0.92 %
Pat 20 0.87 %
Lakszakállas 19 0.83 %
Búcs 19 0.83 %
Karva 18 0.79 %
Martos 18 0.79 %
Dunaradvány 16 0.70 %
Dunamocs 16 0.70 %
Tany 15 0.65 %
Ekel 15 0.65 %
Csicsó 11 0.48 %
Zsemlékes 7 0.31 %
Újpuszta 6 0.26 %
Bogyarét 6 0.26 %
Virt 6 0.26 %
Vágfüzes 6 0.26 %
Gellér 5 0.22 %
Kolozsnéma 4 0.17 %
Bogya 4 0.17 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 36.80 %
Ógyalla 42 8.73 %
Gúta 41 8.52 %
Naszvad 28 5.82 %
Újgyalla 21 4.37 %
Komáromszentpéter 16 3.33 %
Nemesócsa 14 2.91 %
Marcelháza 13 2.70 %
Perbete 10 2.08 %
Megyercs 10 2.08 %
Csallóközaranyos 7 1.46 %
Dunamocs 7 1.46 %
Imely 7 1.46 %
Bátorkeszi 7 1.46 %
Ekel 5 1.04 %
Karva 5 1.04 %
Izsa 5 1.04 %
Martos 5 1.04 %
Búcs 5 1.04 %
Keszegfalva 4 0.83 %
Ifjúságfalva 4 0.83 %
Bajcs 4 0.83 %
Komáromfüss 4 0.83 %
Szilasháza 4 0.83 %
Nagykeszi 4 0.83 %
Zsemlékes 3 0.62 %
Dunaradvány 3 0.62 %
Kolozsnéma 3 0.62 %
Szilas 2 0.42 %
Bogya 2 0.42 %
Hetény 2 0.42 %
Tany 1 0.21 %
Csicsó 1 0.21 %
Pat 1 0.21 %
Bogyarét 1 0.21 %
Madar 1 0.21 %
Lakszakállas 1 0.21 %
Virt 1 0.21 %
Vágfüzes 1 0.21 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.03 %
Ógyalla 523 18.56 %
Komáromszentpéter 191 6.78 %
Gúta 133 4.72 %
Naszvad 122 4.33 %
Perbete 103 3.66 %
Hetény 95 3.37 %
Bajcs 70 2.48 %
Újgyalla 69 2.45 %
Nagykeszi 65 2.31 %
Komáromfüss 63 2.24 %
Bátorkeszi 57 2.02 %
Nemesócsa 54 1.92 %
Imely 48 1.70 %
Megyercs 45 1.60 %
Szilas 45 1.60 %
Marcelháza 45 1.60 %
Izsa 40 1.42 %
Búcs 38 1.35 %
Csallóközaranyos 38 1.35 %
Keszegfalva 37 1.31 %
Ifjúságfalva 32 1.14 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.82 %
Ekel 23 0.82 %
Szilasháza 23 0.82 %
Martos 21 0.75 %
Tany 19 0.67 %
Dunamocs 19 0.67 %
Karva 19 0.67 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 49.23 %
Gúta 354 7.75 %
Ógyalla 145 3.18 %
Komáromszentpéter 136 2.98 %
Marcelháza 121 2.65 %
Naszvad 114 2.50 %
Bátorkeszi 97 2.12 %
Perbete 95 2.08 %
Izsa 84 1.84 %
Dunamocs 78 1.71 %
Hetény 76 1.66 %
Keszegfalva 74 1.62 %
Nemesócsa 68 1.49 %
Csallóközaranyos 66 1.45 %
Dunaradvány 57 1.25 %
Búcs 54 1.18 %
Ekel 54 1.18 %
Lakszakállas 42 0.92 %
Pat 42 0.92 %
Nagykeszi 41 0.90 %
Martos 39 0.85 %
Madar 38 0.83 %
Csicsó 37 0.81 %
Megyercs 35 0.77 %
Imely 35 0.77 %
Tany 29 0.64 %
Komáromfüss 27 0.59 %
Vágfüzes 25 0.55 %
Karva 24 0.53 %
Szilas 23 0.50 %
Bajcs 23 0.50 %
Kolozsnéma 16 0.35 %
Újgyalla 12 0.26 %
Szilasháza 11 0.24 %
Bogya 9 0.20 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.15 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 24.10 %
Nagykeszi 169 7.26 %
Ógyalla 141 6.06 %
Gúta 126 5.41 %
Komáromszentpéter 117 5.03 %
Perbete 75 3.22 %
Naszvad 75 3.22 %
Nemesócsa 73 3.14 %
Komáromfüss 65 2.79 %
Hetény 63 2.71 %
Csallóközaranyos 58 2.49 %
Szilas 50 2.15 %
Keszegfalva 50 2.15 %
Megyercs 47 2.02 %
Ekel 45 1.93 %
Bátorkeszi 42 1.80 %
Csicsó 39 1.68 %
Búcs 37 1.59 %
Imely 36 1.55 %
Marcelháza 36 1.55 %
Izsa 36 1.55 %
Újgyalla 36 1.55 %
Tany 33 1.42 %
Lakszakállas 33 1.42 %
Dunamocs 27 1.16 %
Martos 26 1.12 %
Bajcs 26 1.12 %
Bogya 21 0.90 %
Ifjúságfalva 21 0.90 %
Karva 18 0.77 %
Dunaradvány 17 0.73 %
Madar 14 0.60 %
Pat 13 0.56 %
Kolozsnéma 12 0.52 %
Bogyarét 7 0.30 %
Vágfüzes 7 0.30 %
Szilasháza 5 0.21 %
Virt 5 0.21 %
Gellér 5 0.21 %
Újpuszta 4 0.17 %
Zsemlékes 3 0.13 %
Komárom 208 48.48 %
Ógyalla 37 8.62 %
Gúta 26 6.06 %
Naszvad 23 5.36 %
Komáromszentpéter 17 3.96 %
Perbete 12 2.80 %
Újgyalla 12 2.80 %
Bajcs 7 1.63 %
Csallóközaranyos 7 1.63 %
Bátorkeszi 6 1.40 %
Imely 6 1.40 %
Dunamocs 6 1.40 %
Marcelháza 6 1.40 %
Ekel 5 1.17 %
Zsemlékes 4 0.93 %
Izsa 4 0.93 %
Megyercs 3 0.70 %
Dunaradvány 3 0.70 %
Búcs 3 0.70 %
Madar 3 0.70 %
Szilasháza 3 0.70 %
Nagykeszi 3 0.70 %
Újpuszta 3 0.70 %
Karva 2 0.47 %
Hetény 2 0.47 %
Keszegfalva 2 0.47 %
Szilas 2 0.47 %
Ifjúságfalva 2 0.47 %
Tany 2 0.47 %
Vágfüzes 1 0.23 %
Martos 1 0.23 %
Nemesócsa 1 0.23 %
Gellér 1 0.23 %
Kolozsnéma 1 0.23 %
Pat 1 0.23 %
Komáromfüss 1 0.23 %
Virt 1 0.23 %
Lakszakállas 1 0.23 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 41.47 %
Ógyalla 210 8.07 %
Komáromszentpéter 159 6.11 %
Gúta 104 4.00 %
Naszvad 82 3.15 %
Újgyalla 79 3.04 %
Hetény 67 2.57 %
Perbete 58 2.23 %
Marcelháza 55 2.11 %
Nagykeszi 52 2.00 %
Keszegfalva 48 1.84 %
Megyercs 47 1.81 %
Szilas 41 1.58 %
Búcs 40 1.54 %
Imely 40 1.54 %
Komáromfüss 38 1.46 %
Nemesócsa 37 1.42 %
Izsa 36 1.38 %
Csallóközaranyos 32 1.23 %
Ifjúságfalva 31 1.19 %
Bajcs 30 1.15 %
Bátorkeszi 28 1.08 %
Szilasháza 25 0.96 %
Dunamocs 20 0.77 %
Martos 19 0.73 %
Madar 19 0.73 %
Ekel 19 0.73 %
Karva 17 0.65 %
Bogya 16 0.61 %
Dunaradvány 15 0.58 %
Lakszakállas 13 0.50 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.27 %
Bogyarét 7 0.27 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.29 %
Gúta 830 13.71 %
Ógyalla 373 6.16 %
Naszvad 291 4.81 %
Komáromszentpéter 290 4.79 %
Marcelháza 194 3.21 %
Bátorkeszi 183 3.02 %
Perbete 181 2.99 %
Dunamocs 156 2.58 %
Csicsó 131 2.16 %
Hetény 126 2.08 %
Ekel 119 1.97 %
Búcs 117 1.93 %
Dunaradvány 115 1.90 %
Izsa 107 1.77 %
Nemesócsa 105 1.73 %
Csallóközaranyos 101 1.67 %
Lakszakállas 99 1.64 %
Madar 94 1.55 %
Keszegfalva 93 1.54 %
Karva 82 1.35 %
Nagykeszi 75 1.24 %
Kolozsnéma 67 1.11 %
Imely 64 1.06 %
Martos 62 1.02 %
Megyercs 62 1.02 %
Vágfüzes 60 0.99 %
Tany 53 0.88 %
Pat 51 0.84 %
Komáromfüss 48 0.79 %
Bajcs 44 0.73 %
Szilas 43 0.71 %
Bogya 41 0.68 %
Gellér 38 0.63 %
Ifjúságfalva 32 0.53 %
Virt 26 0.43 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 47.33 %
Ógyalla 61 8.34 %
Gúta 37 5.06 %
Naszvad 28 3.83 %
Újgyalla 23 3.15 %
Izsa 17 2.33 %
Komáromszentpéter 15 2.05 %
Perbete 13 1.78 %
Bátorkeszi 9 1.23 %
Szilasháza 8 1.09 %
Nemesócsa 7 0.96 %
Keszegfalva 7 0.96 %
Ifjúságfalva 6 0.82 %
Ekel 6 0.82 %
Bajcs 6 0.82 %
Csallóközaranyos 6 0.82 %
Zsemlékes 5 0.68 %
Komáromfüss 5 0.68 %
Megyercs 5 0.68 %
Nagykeszi 4 0.55 %
Dunamocs 4 0.55 %
Újpuszta 4 0.55 %
Dunaradvány 3 0.41 %
Imely 3 0.41 %
Búcs 3 0.41 %
Kolozsnéma 3 0.41 %
Hetény 3 0.41 %
Marcelháza 3 0.41 %
Tany 2 0.27 %
Karva 2 0.27 %
Martos 1 0.14 %
Lakszakállas 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Pat 1 0.14 %
Csicsó 1 0.14 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 29.69 %
Ógyalla 348 27.55 %
Újgyalla 106 8.39 %
Komáromszentpéter 78 6.18 %
Naszvad 69 5.46 %
Gúta 39 3.09 %
Perbete 19 1.50 %
Imely 19 1.50 %
Izsa 17 1.35 %
Bajcs 17 1.35 %
Újpuszta 16 1.27 %
Szilasháza 13 1.03 %
Keszegfalva 12 0.95 %
Martos 11 0.87 %
Marcelháza 10 0.79 %
Bátorkeszi 9 0.71 %
Megyercs 9 0.71 %
Nemesócsa 8 0.63 %
Hetény 8 0.63 %
Ekel 7 0.55 %
Dunamocs 5 0.40 %
Ifjúságfalva 5 0.40 %
Komáromfüss 5 0.40 %
Dunaradvány 5 0.40 %
Pat 4 0.32 %
Lakszakállas 3 0.24 %
Bogya 3 0.24 %
Gellér 2 0.16 %
Nagykeszi 2 0.16 %
Csallóközaranyos 2 0.16 %
Virt 2 0.16 %
Madar 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Zsemlékes 2 0.16 %
Búcs 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 20.11 %
Gúta 574 12.04 %
Naszvad 510 10.70 %
Ógyalla 306 6.42 %
Perbete 215 4.51 %
Komáromszentpéter 214 4.49 %
Marcelháza 154 3.23 %
Bátorkeszi 137 2.87 %
Csicsó 117 2.45 %
Hetény 113 2.37 %
Dunamocs 111 2.33 %
Dunaradvány 107 2.24 %
Ekel 104 2.18 %
Búcs 102 2.14 %
Imely 95 1.99 %
Izsa 86 1.80 %
Lakszakállas 82 1.72 %
Nemesócsa 80 1.68 %
Madar 80 1.68 %
Csallóközaranyos 78 1.64 %
Martos 72 1.51 %
Kolozsnéma 55 1.15 %
Karva 54 1.13 %
Bajcs 51 1.07 %
Megyercs 47 0.99 %
Keszegfalva 45 0.94 %
Tany 45 0.94 %
Pat 40 0.84 %
Gellér 38 0.80 %
Vágfüzes 36 0.76 %
Nagykeszi 36 0.76 %
Komáromfüss 30 0.63 %
Bogya 29 0.61 %
Szilas 28 0.59 %
Ifjúságfalva 27 0.57 %
Bogyarét 24 0.50 %
Virt 23 0.48 %
Újgyalla 7 0.15 %
Szilasháza 5 0.10 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 62.26 %
Ógyalla 47 9.14 %
Gúta 20 3.89 %
Naszvad 13 2.53 %
Újgyalla 13 2.53 %
Megyercs 10 1.95 %
Csallóközaranyos 8 1.56 %
Izsa 8 1.56 %
Komáromszentpéter 7 1.36 %
Perbete 7 1.36 %
Nemesócsa 6 1.17 %
Ekel 6 1.17 %
Szilasháza 5 0.97 %
Dunaradvány 5 0.97 %
Keszegfalva 5 0.97 %
Dunamocs 4 0.78 %
Marcelháza 4 0.78 %
Komáromfüss 3 0.58 %
Imely 2 0.39 %
Hetény 2 0.39 %
Bajcs 2 0.39 %
Karva 2 0.39 %
Ifjúságfalva 2 0.39 %
Pat 1 0.19 %
Bogya 1 0.19 %
Bátorkeszi 1 0.19 %
Lakszakállas 1 0.19 %
Gellér 1 0.19 %
Martos 1 0.19 %
Tany 1 0.19 %
Kolozsnéma 1 0.19 %
Nagykeszi 1 0.19 %
Búcs 1 0.19 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 25.71 %
Gúta 275 7.70 %
Ógyalla 205 5.74 %
Dunamocs 179 5.01 %
Marcelháza 162 4.54 %
Komáromszentpéter 161 4.51 %
Perbete 150 4.20 %
Bátorkeszi 130 3.64 %
Naszvad 130 3.64 %
Búcs 119 3.33 %
Hetény 107 3.00 %
Dunaradvány 103 2.89 %
Karva 93 2.61 %
Ekel 84 2.35 %
Csicsó 81 2.27 %
Lakszakállas 78 2.18 %
Madar 77 2.16 %
Izsa 77 2.16 %
Csallóközaranyos 62 1.74 %
Kolozsnéma 44 1.23 %
Martos 40 1.12 %
Nemesócsa 40 1.12 %
Keszegfalva 38 1.06 %
Vágfüzes 35 0.98 %
Pat 34 0.95 %
Bajcs 31 0.87 %
Komáromfüss 31 0.87 %
Tany 29 0.81 %
Bogya 29 0.81 %
Megyercs 29 0.81 %
Gellér 27 0.76 %
Szilas 26 0.73 %
Imely 26 0.73 %
Nagykeszi 24 0.67 %
Bogyarét 16 0.45 %
Ifjúságfalva 13 0.36 %
Virt 13 0.36 %
Újgyalla 8 0.22 %
Szilasháza 5 0.14 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 60.52 %
Gúta 231 6.85 %
Ógyalla 121 3.59 %
Keszegfalva 99 2.93 %
Izsa 76 2.25 %
Marcelháza 72 2.13 %
Naszvad 70 2.07 %
Bátorkeszi 61 1.81 %
Hetény 49 1.45 %
Komáromszentpéter 49 1.45 %
Búcs 44 1.30 %
Perbete 41 1.22 %
Dunamocs 39 1.16 %
Kolozsnéma 37 1.10 %
Csallóközaranyos 34 1.01 %
Nemesócsa 33 0.98 %
Ekel 31 0.92 %
Imely 26 0.77 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.39 %
Madar 13 0.39 %
Pat 13 0.39 %
Újgyalla 12 0.36 %
Vágfüzes 12 0.36 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Ifjúságfalva 10 0.30 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 41.30 %
Komárom 556 25.72 %
Ógyalla 81 3.75 %
Naszvad 80 3.70 %
Nemesócsa 48 2.22 %
Keszegfalva 45 2.08 %
Marcelháza 43 1.99 %
Perbete 42 1.94 %
Komáromszentpéter 30 1.39 %
Ifjúságfalva 27 1.25 %
Imely 26 1.20 %
Bátorkeszi 25 1.16 %
Vágfüzes 20 0.93 %
Ekel 20 0.93 %
Bajcs 18 0.83 %
Dunamocs 18 0.83 %
Megyercs 17 0.79 %
Tany 16 0.74 %
Csallóközaranyos 16 0.74 %
Nagykeszi 16 0.74 %
Dunaradvány 15 0.69 %
Izsa 15 0.69 %
Búcs 14 0.65 %
Karva 14 0.65 %
Lakszakállas 13 0.60 %
Újgyalla 12 0.56 %
Hetény 11 0.51 %
Madar 9 0.42 %
Komáromfüss 9 0.42 %
Martos 9 0.42 %
Bogyarét 8 0.37 %
Csicsó 5 0.23 %
Kolozsnéma 5 0.23 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Szilas 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 21.77 %
Komáromszentpéter 467 10.46 %
Ógyalla 309 6.92 %
Gúta 273 6.11 %
Perbete 250 5.60 %
Naszvad 171 3.83 %
Bátorkeszi 170 3.81 %
Marcelháza 161 3.61 %
Hetény 142 3.18 %
Dunamocs 127 2.84 %
Ekel 100 2.24 %
Dunaradvány 98 2.19 %
Madar 98 2.19 %
Búcs 97 2.17 %
Csicsó 91 2.04 %
Lakszakállas 88 1.97 %
Izsa 80 1.79 %
Csallóközaranyos 76 1.70 %
Martos 70 1.57 %
Nemesócsa 67 1.50 %
Kolozsnéma 52 1.16 %
Karva 51 1.14 %
Tany 46 1.03 %
Bajcs 39 0.87 %
Imely 36 0.81 %
Keszegfalva 34 0.76 %
Nagykeszi 33 0.74 %
Megyercs 32 0.72 %
Gellér 32 0.72 %
Vágfüzes 30 0.67 %
Komáromfüss 28 0.63 %
Szilas 27 0.60 %
Pat 26 0.58 %
Bogya 24 0.54 %
Bogyarét 19 0.43 %
Ifjúságfalva 14 0.31 %
Virt 13 0.29 %
Újgyalla 13 0.29 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 53.99 %
Gúta 206 7.27 %
Ógyalla 109 3.85 %
Marcelháza 101 3.57 %
Naszvad 74 2.61 %
Perbete 55 1.94 %
Komáromszentpéter 54 1.91 %
Keszegfalva 54 1.91 %
Izsa 53 1.87 %
Dunamocs 47 1.66 %
Bátorkeszi 46 1.62 %
Madar 44 1.55 %
Nemesócsa 38 1.34 %
Hetény 34 1.20 %
Ekel 32 1.13 %
Búcs 32 1.13 %
Csallóközaranyos 30 1.06 %
Bajcs 30 1.06 %
Imely 26 0.92 %
Újgyalla 22 0.78 %
Pat 22 0.78 %
Megyercs 21 0.74 %
Lakszakállas 19 0.67 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.53 %
Csicsó 14 0.49 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Szilas 10 0.35 %
Kolozsnéma 8 0.28 %
Karva 8 0.28 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 23.98 %
Gúta 1 150 19.63 %
Ógyalla 272 4.64 %
Komáromszentpéter 209 3.57 %
Naszvad 203 3.47 %
Csicsó 194 3.31 %
Perbete 169 2.88 %
Marcelháza 158 2.70 %
Dunamocs 149 2.54 %
Nemesócsa 131 2.24 %
Bátorkeszi 127 2.17 %
Ekel 123 2.10 %
Dunaradvány 113 1.93 %
Keszegfalva 105 1.79 %
Izsa 102 1.74 %
Lakszakállas 100 1.71 %
Hetény 99 1.69 %
Csallóközaranyos 98 1.67 %
Búcs 85 1.45 %
Madar 74 1.26 %
Kolozsnéma 68 1.16 %
Nagykeszi 66 1.13 %
Martos 65 1.11 %
Megyercs 63 1.08 %
Komáromfüss 61 1.04 %
Pat 50 0.85 %
Vágfüzes 49 0.84 %
Karva 49 0.84 %
Szilas 45 0.77 %
Imely 44 0.75 %
Bajcs 35 0.60 %
Ifjúságfalva 35 0.60 %
Gellér 35 0.60 %
Bogya 32 0.55 %
Virt 23 0.39 %
Tany 23 0.39 %
Bogyarét 21 0.36 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.09 %
Zsemlékes 5 0.09 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 29.05 %
Gúta 355 7.53 %
Dunamocs 219 4.65 %
Ógyalla 214 4.54 %
Komáromszentpéter 191 4.05 %
Marcelháza 191 4.05 %
Bátorkeszi 185 3.93 %
Naszvad 180 3.82 %
Perbete 172 3.65 %
Hetény 154 3.27 %
Dunaradvány 133 2.82 %
Búcs 128 2.72 %
Csicsó 119 2.52 %
Ekel 113 2.40 %
Izsa 103 2.19 %
Madar 99 2.10 %
Csallóközaranyos 90 1.91 %
Nemesócsa 86 1.82 %
Lakszakállas 78 1.65 %
Karva 78 1.65 %
Keszegfalva 61 1.29 %
Pat 53 1.12 %
Kolozsnéma 52 1.10 %
Martos 51 1.08 %
Tany 43 0.91 %
Bogya 41 0.87 %
Nagykeszi 40 0.85 %
Megyercs 37 0.79 %
Szilas 37 0.79 %
Vágfüzes 36 0.76 %
Imely 31 0.66 %
Komáromfüss 31 0.66 %
Gellér 29 0.62 %
Bajcs 27 0.57 %
Virt 22 0.47 %
Bogyarét 20 0.42 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
850 72.40%
VPN
127 10.82%
KSČ
69 5.88%
SPV
45 3.83%
SSL
28 2.39%
SZ
19 1.62%
SNS
12 1.02%
SD
7 0.60%
DS
6 0.51%
Egyéb
11 0.94%
Érvényes szavazatok 1174
Együttélés-MKDM
678 64.76%
Magyar Polgári Párt
147 14.04%
HZDS
85 8.12%
SDĽ
45 4.30%
ODÚ
21 2.01%
SDSS
19 1.81%
SNS
13 1.24%
DS-ODS
9 0.86%
KSS
9 0.86%
SPI
6 0.57%
SZ
6 0.57%
Egyéb
9 0.86%
Érvényes szavazatok 1047
MK
768 77.89%
HZDS-RSS
94 9.53%
SP-VOĽBA
41 4.16%
ZRS
20 2.03%
19 1.93%
HZPCS
11 1.12%
DS
9 0.91%
SNS
6 0.61%
KSS
5 0.51%
Egyéb
13 1.32%
Érvényes szavazatok 986
MKP
842 74.32%
SDK
105 9.27%
HZDS
102 9.00%
SDĽ
31 2.74%
SOP
21 1.85%
KSS
10 0.88%
SNS
8 0.71%
ZRS
6 0.53%
MLHZP
5 0.44%
Egyéb
3 0.26%
Érvényes szavazatok 1133
MKP
773 78.24%
HZDS
56 5.67%
SMER
44 4.45%
SDKU
33 3.34%
ANO
20 2.02%
KSS
15 1.52%
HZD
7 0.71%
PSNS
7 0.71%
ZAR
6 0.61%
NOSNP
6 0.61%
OKS
4 0.40%
Egyéb
17 1.72%
Érvényes szavazatok 988
MKP
619 80.70%
SMER
51 6.65%
SDKU DS
34 4.43%
SNS
21 2.74%
ĽS HZDS
17 2.22%
SF
6 0.78%
OKS
5 0.65%
KSS
4 0.52%
Egyéb
10 1.30%
Érvényes szavazatok 767
MKP
389 44.20%
Most-Híd
276 31.36%
SMER
95 10.80%
SDKU DS
44 5.00%
SaS
25 2.84%
SNS
15 1.70%
SDĽ
8 0.91%
AZEN
8 0.91%
KDH
4 0.45%
ĽS HZDS
4 0.45%
EDS
4 0.45%
Egyéb
8 0.91%
Érvényes szavazatok 880
MKP
424 53.40%
Most-Híd
176 22.17%
SMER SD
101 12.72%
SNS
18 2.27%
SaS
18 2.27%
SDKU DS
15 1.89%
OĽaNO
12 1.51%
99 Percent
9 1.13%
KDH
5 0.63%
Egyéb
16 2.02%
Érvényes szavazatok 794
MKP
370 50.00%
Most-Híd
138 18.65%
SMER SD
76 10.27%
OĽANO-NOVA
30 4.05%
SaS
25 3.38%
SME RODINA
20 2.70%
SNS
18 2.43%
#SIEŤ
18 2.43%
TIP
11 1.49%
MKDA-MKDSZ
10 1.35%
LSNS
7 0.95%
KDH
7 0.95%
SKOK!
4 0.54%
Egyéb
6 0.81%
Érvényes szavazatok 740
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések