SK
DS
.....

Királyfiakarcsa

Község

címer zászló
864 99% magyar 1910
845 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Királyfiakarcsa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kráľovičove Kračany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Baglyas, Bárcs, Beleháza, Damazéri parkerdő, Damazérkarcsa, Doborpuszta, Erdőhátkarcsa, Etrekarcsa, Fekete-árok, Füzesgát, Gércs, Horgosi-tábla, Kápolna-domb, Kapuhely, Kulcsárkarcsa, Lapsár, Nagy-Sóf
Koordináták:
47.98740387, 17.55412292
Terület:
13,28 km2
Rang:
község
Népesség:
1050
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93003
Település kód:
501701
Szervezeti azonosító:
305529
Adóazonosító:
2021130056

A község a Felső-Csallóköz központi részén, Dunaszerdahely szomszédságában fekszik, a Karcsaszél néven ismert településegyüttes nyugati részét alkotja. 6 településből áll, a község központját az egybeépült Királyfiakarcsa, Damazérkarcsa és Etrekarcsa alkotja. A községközpont Dunaszerdahely központjától 6 km-re nyugatra, Somorjától 20 km-re keletre található, 1 km-es bekötőút köti össze a Komárom-Pozsony közötti 63-as főúttal. Mellékutak kötik össze Lúccsal (3 km), Egyházkarcsával (2 km), Dunakisfaluddal (4 km) és Nagyabonnyal (4 km). A községet keletről Egyházkarcsa, északkeletről Nagyabony, északnyugatról Diósförgepatony és Dunakisfalud, nyugatról Lúcs, délről pedig Dercsika községek határolják.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1940-ben alakult 5 kisközség (Királyfiakarcsa, Etrekarcsa, Solymoskarcsa, Kulcsárkarcsa, Erdőhátkarcsa) egyesítésével Királyfiakarcsa néven. 1920-ig valamennyi elődközség Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott, majd Csehszlovákia Dunaszerdahelyi járásához. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz, a községegyesítést is a magyar közigazgatásban vitték véghez 1940-ben. Az egyesített község a Dunaszerdahelyi járás része maradt napjainkig. Területe (13,28 km²) csak kismértékben változott 1921 óta (az öt elődközség területe akkor 13,80 km² volt). A község ma 5 kataszteri területre (az 1940-ben egyesült volt községek) és településrészre oszlik. A kataszteri területek határait az egyesített községen belül megváltoztatták, ma már nem felelnek meg a korábbi községhatároknak: Etrekarcsa (4,05 km²), Solymoskarcsa (1,68 km²), Kulcsárkarcsa (2,83 km²), Királyfiakarcsa (2,62 km²), Erdőhátkarcsa (2,61 km²).

Népesség

Királyfiakarcsa népessége 1941-1970 között stagnált, majd 1991-ig csökkent, azóta viszont csaknem egynegyedével növekedett a kedvező fekvése miatti beköltözés eredményeként. A község lakosságának döntő többsége (4/5) magyar nemzetiségű. A második világháború utáni belső telepítések során költöztettek először ide szlovák telepeseket, de csak a rendszerváltás után gyorsult fel a szlovák lakosság beköltözése, 1991-2011 között arányuk több mint a háromszorosára növekedett (4,6-ról 15,5 %-ra). A lakosság túlnyomó többésge (83,2 %) római katolikus vallású.

Történelem

Királyfiakarcsa a tizenkét Árpád-kori településből álló Karcsaszél északnyugati részén elterülő hat Karcsa falut magában foglaló község. Sorsa, története mindenkor szorosan kötődött a többi Karcsa történetéhez. Királyfiakarcsa nemcsak az északabbra fekvő hat Karcsa falunak a központi helye, hanem - legalábbis közigazgatási szempontból - az egész Karcsaszélnek. Az 1930-as évek elején itt építették fel a tizenkét Karcsa körjegyzőségi hivatalának épületét. Mindmáig itt van a Karcsák postahivatala és anyakönyve. A Karcsa nevű települést akkor említik először, amikor 1215-ben II. András király János esztergomi érsek kérésére a pozsonyi várnépek közül Zidat, Algot, Buchát és Pault a várszolgálat alól felmentette és „Corcha” nevű falujukkal együtt érseki szolgálatba helyezte. A falu lakói a hagyomány szerit a Korczan nemzetség leszármazottai, akik később a pozsonyi vár szolgálatába szegődtek. Karcsai Buzád leszármazottja volt a Bartal nemzetség. A nemzetség egyes tagjainak szállásaiból keletkeztek később a különböző előtagú Karcsa helységek, melyek egykori birtokosaik nevét viselik. A Karcsák egyházi központja a középkorban Egyházkarcsa, mint az egyetlen templomos hely volt. Királyfikarcsát külön 1349-ben „Kyralfaia”, 1353-ban „Keralifiakarcha” néven említik. 1828-ban 30 házában 220 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1938 és 1945 között ismét Magyarország része volt. A mai község 1940-ben alakult Királyfiakarcsa, Etrekarcsa, Solymoskarcsa, Kulcsárkarcsa, és Erdőhátkarcsa kisközségek egyesítésével Királyfiakarcsa néven. Damazérkarcsát már 1808-ban egyesítették Erdőhátkarcsával Erdőhátdamazérkarcsa néven.

Mai jelentősége

A damazérkarcsai falurészben áll Bartal György 1841 és 1843 között építtetett klasszicista stílusú kastélya. 1987-ben tájháza létesült, melyet egy 1878-ban épített, jellegzetes kisalföldi parasztházból alakították ki. 1–4. évfolyamos magyar tanítási nyelvű alapiskoláját (Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola) 2010-ben bezárták, a községben már csak magyar óvoda működik. A település tagja az 1996. augusztus 15-én alapított Szentkirály Szövetségnek.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KARCSA. Egyház Karcsa. E’ Helységhez tizen egy hasonló nevezetű faluk vagynak Posony Vármegyében, ú. m. Amade Karcsa, Pinke Kartsa, Morótz Karcsa, Göntzöl Karcsa, Kultsár Karcsa, Etre Karcsa, Király fia Karcsa, Domárd Karcsa, Erdőhát Karcsa, Solymos Karcsa, földes Urai külömbféle Urak, a’ mint nevezetekből is ki tetszik, Sípos Karcsa, Kastély Karcsának is neveztetik régi formára épűlt kastéllyától; lakosai katolikusok, többnyire egymástól nem meszsze fekszenek, ’s határjaik is majd hasonló tulajdonságokkal bírnak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Karcsa (Királyfia-), magyar falu, Pozsony vármegyében: 213 kath., 5 zsidó lak. Karcsa (Damazér-), magy. falu, Pozsony vmegyében: 18 kath. lak. Karcsa (Etre-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 290 kath., 10 zsidó lakossal. Karcsa (Sólymos-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 112 kath. lak. Karcsa (Kulcsár-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 145 kathol., 4 zsidó lak. Karcsa (Erdőhát-), magyar falu, Pozsony vmegyében: 117 kath. lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Királyfiakarcsa, csallóközi magyar kisközség, 41 házzal és 185 róm. kath. vallású lakossal. A többi Karcsa falvak sorsában osztozott és birtokviszonyai megegyeznek azokéval. A község határában pogánykori sírhalom van. Temploma nincs. Saját postája van, távírója és vasúti állomása Patony. Etrekarcsa, csallóközi kisközség, körjegyzőségi székhely, 45 házzal és 337 róm. kath. vallású magyar lakossal. E község legelső nyomát IV. Béla királynak 1240-iki adománylevelében Ethuru (Etre) alakban találjuk említve, míg Roland nádor 1250-iki végzésében Ethre alakban említik. Ez idő előtt pozsonyi várföld volt, melyet 1248-ban Dénes nádor, pozsonyi főispán Ethuruh pozsonyi várjobbágynak juttatott. Ethuruh azonban nemcsak egyedül bírta, mert IV. Béla adománylevele Ethuruh Simont, Szerafint és Pétert is említi. 1323-ban Boleszló esztergomi érsek az itteni nemes jobbágyoknak különféle szabadalmakat adott. A mult század elején Bartal György volt egyik nagyobb birtokosa, most pedig Bartal Ferencz. Máglyadomb nevű dűlőjéről az itteni hagyomány azt tartja, hogy itt volt a pogánykorban az áldozóhely. Temploma nincsen a községnek. Postája Királyfiakarcsa, távírója Dunaszerdahely, vasúti állomása Patony. Solymoskarcsa, az Alsó-Csallóközben fekvő magyar kisközség, 20 házzal és 92 róm. kath. vallású lakossal. A többi Karcsák sorsában osztozott s lakosai nemesi előjogokat élveztek. Temploma nincs a községnek, melynek postája Királyfiakarcsa, távírója és vasúti állomása pedig Dióspatony. Kulcsárkarcsa, magyar kisközség a Csallóközben; 26 házat és 120 róm. kath. vallású lakost számlál. Ősi fészke a rég kihalt Kulcsár családnak, melynek itt nagy kúriája volt. Nagyjában a többi Karcsa falu sorsában osztozott. Tómögi dűlőjét, vagyis annak egy részét a nép Tatárűlésnek nevezi, mert a török világban állítólag ott tanyáztak a törökök. A községben csak kápolna van, mely 1840-ben épült. A falu postája Királyfiakarcsa, távírója Dunaszerdahely és vasúti állomása Dióspatony. Erdőhátdamazérkarcsa, a csallóközi síkságon fekvő magyar kisközség 23 házzal és 138 rm. kath. vallású lakossal. E község már 1275-ben szerepel oklevélileg, a mikor Zolougozfia Damasa a birtokosa, kitől, úgy látszik, nevét is veszi. Története azonban még régibb időre vezet vissza, mert 1255 előtt Kiskirályfiakarcsa volt a neve és a pozsonyi vár birtokai közé tartozott. 1299-ben Dama fia János, Luka comesnek visszabocsátja itteni birtokát. Később Erdőhátkarcsa Damazérkarcsával egyesíttetett és az előbbit 1359-ben Erdőhátkarcsai Pethen István nevében találjuk említve, míg az utóbbi a pápai tizedszedők jegyzékében Damas néven van említve. Mostani főbb birtokosa Bartal Aurél főispán, kinek itt nagyobb kastélya is van, melyet id. Bartal György 1830-ban építtetett. Van itt mezőgazdasági szeszgyár is, mely szintén Bartal Aurél tulajdona. Temploma nincs. Postája és távírója Dunaszerdahely, vasúti állomása Nagyabony.

Georch Illés

1772. 9. 28.
Etrekarcsa - megszületett
1802
Somorja A város ügyésze.

beleházai idősebb Bartal György

1785. 04. 24.
Komáromfüss - megszületett
1799 - 1801
Nagyszombat - tanult a gimnázium felsőbb osztályait végezte
1801 - 1805
Óváros - tanult a jogi tanulmányait végezte
1865. 09. 20.
Etrekarcsa - elhunyt
Névelőfordulások
1215
Corcha
1231
Korosa
1240
Caracha
1243
Karascha
1248
Karchau
1253
Karcha
1349
Kyralfaia
1353
Keralifiakarcha
1773
Kiralyfia-Karcsa, Kiralyfia,
1786
Királyfia-Karcscha,
1808
Királyfia-Karcsa,
1863
Királyfiakartsa,
1873
Királyfiakarcsa,
1927
Kráľovicove Korčany, Királyfia-Karcsa,
1938
Királyfiakarcsa,
1945
Kráľovicove Korčany, Királyfia-Karcsa,
1948
Kráľovičove Kračany
1994
Királyfiakarcsa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Királyfiakarcsa (Kráľovičove Kračany) 109
Telefon: 551 42 75 031 / 551 41 29
Fax: 0315514129

Honlap: kralovicovek...k/sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Wurczell Zoltán (MOST - HÍD, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Puha Tibor (Független)
Kiss Tamás (MOST - HÍD)
Fehér Tamás (MOST - HÍD)
Urhoffer Juraj (MOST - HÍD)
Horváth Csaba (SMK-MKP)
Csiba František (SMK-MKP)
Gulázsiová Gabriela (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Királyfiakarcsai Posta

Kráľovičove Kračany 109

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Királyfiakarcsa 71

Királyfiakarcsai Anyakönyvi Hivatal

Királyfiakarcsa 109

Királyfiakarcsai Községi Hivatal

Királyfiakarcsa 109

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 790 96%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 825
magyarok 864 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 869
magyarok 901 97%
szlovákok 14 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 927
magyarok 963 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 968
magyarok 798 95%
szlovákok 39 5%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 839
magyarok 872 90%
szlovákok 84 9%
romák 3 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 967
magyarok 833 80%
szlovákok 161 15%
romák 1 0%
csehek 7 1%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 33 3%
összlétszám 1039
magyarok 845 77%
szlovákok 190 17%
romák 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 52 5%
összlétszám 1093
összlétszám 194
magyarok 186 96%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 105
magyarok 98 93%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 135
magyarok 132 98%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 223
magyarok 212 95%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 168
magyarok 162 96%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 109
magyarok 109 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 139
magyarok 139 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 200
magyarok 200 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 272
magyarok 272 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 149
magyarok 144 97%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 184
magyarok 180 98%
szlovákok 1 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 128
magyarok 128 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 139
magyarok 136 98%
szlovákok 3 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 283
magyarok 276 98%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 193
magyarok 181 94%
szlovákok 7 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 929
Választási részvétel: 69.21 %
Kiadott boríték: 643
Bedobott boríték: 643

Polgármester

Érvényes szavazólap: 632
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Wurczell Zoltán 343 54.27 % MOST - HÍD, SMK-MKP
Gányovicsová Jana 226 35.76 % Független
Dohoráková Silvia 63 9.97 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Horváth Csaba 359 SMK-MKP
Csiba František 331 SMK-MKP
Kiss Tamás 312 MOST - HÍD
Fehér Tamás 291 MOST - HÍD
Urhoffer Juraj 286 MOST - HÍD
Puha Tibor 274 Független
Gulázsiová Gabriela 210 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 892
Választási részvétel: 26.35 %
Kiadott boríték: 235
Bedobott boríték: 235
Választásra jogosult: 896
Választási részvétel: 23.55 %
Kiadott boríték: 211
Bedobott boríték: 211
Választásra jogosult: 911
Választási részvétel: 16,13 %
Kiadott boríték: 147
Bedobott boríték: 147

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 229
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 145
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Nagy 138 60.26 % MOST - HÍD
József Berényi 74 32.31 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 13 5.68 % Független
Ivan Uhliarik 4 1.75 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Andrej Richnák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 12 5.69% Független
József Berényi 67 46.21 % SMK-MKP
Konrád Rigó 47 32.41 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 16 11.03 % Független
Jozef Viskupič 14 9.66 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Márius Novák 1 0.69 % NP
Jaroslav Cehlárik 0 0.00 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 233
Érvényes szavazólap: 141
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
József Nagy 135 57.94% MOST - HÍD
Gabriel Csicsai 133 57.08% MOST - HÍD
Arpád Érsek 123 52.79% MOST - HÍD
Miroslav Gašpar 105 45.06% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 85 36.48% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 81 34.76% MOST - HÍD
František Vangel 75 32.19% MOST - HÍD
Lajos Berner 70 30.04% MOST - HÍD
Zoltán Hájos 68 29.18% SMK-MKP
József Kvarda 68 29.18% SMK-MKP
József Menyhárt 63 27.04% SMK-MKP
László Bacsó 63 27.04% SMK-MKP
László Miklós 57 24.46% SMK-MKP
Gabriel Bárdos 56 24.03% SMK-MKP
Iván Fenes 56 24.03% SMK-MKP
Ladislav Polák 51 21.89% SMK-MKP
Ľudovít Kulcsár 42 18.03% Független
Vidor Nagy 17 7.30% SMS
Richard Kmeť 14 6.01% SMER - SD
Terézia Földváryová 13 5.58% Független
Štefan Horony 13 5.58% SDKÚ - DS, KDH
Štefan Radics 11 4.72% SMER - SD
Július Šimon 10 4.29% Független
Eva Farkašová 7 3.00% SRÚS
Attila Lázok 6 2.58% Független
Peter Štuller 5 2.15% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 5 2.15% SRÚS
Jozef Čech 4 1.72% NP
Marian Dúbrava 4 1.72% KDH, SDKÚ - DS
Marián Krásny 3 1.29% SNS
Mária Rabinová 2 0.86% KSS
Erika Kočišová 2 0.86% NOVA
József Menyhárt 75 53.19% SMK-MKP
Zoltán Hájos 66 46.81% SMK-MKP
Iván Fenes 60 42.55% SMK-MKP
Konrád Rigó 56 39.72% MOST - HÍD
Ladislav Polák 47 33.33% SMK-MKP
László Bacsó 47 33.33% SMK-MKP
Csaba Orosz 44 31.21% SMK-MKP
Rozália Hervay 41 29.08% SMK-MKP
Zoltán Horváth 40 28.37% Független
František Vangel 37 26.24% MOST - HÍD
Marian Soóky 37 26.24% SMK-MKP
Irén Sárközy 31 21.99% MOST - HÍD
Ivan Seňan 28 19.86% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 24 17.02% MOST - HÍD
Károly Földes 23 16.31% Független
Albin Varga 23 16.31% MOST - HÍD
Kristian Kovács 22 15.60% MOST - HÍD
Edita Lysinová 21 14.89% MOST - HÍD
Alexander Dakó 18 12.77% Független
Ján Berceli 11 7.80% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Ivan Husár 10 7.09% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Pavol Sebök 10 7.09% Független
Renáta Klauková 10 7.09% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 9 6.38% SMER-SD
Štefan Horony 7 4.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Jakub Nagy 6 4.26% SZSZO
Jozef Samek 5 3.55% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Marian Bölcs 5 3.55% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Róbert Horváth 5 3.55% MKDA-MKDSZ
Robert Tánczos 4 2.84% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Ferenc Berényi 4 2.84% ĽS Naše Slovensko
Zsolt Sidó 3 2.13% ĽS Naše Slovensko
Dagmar Fuseková 3 2.13% NP
Peter Súlovský 2 1.42% SNS
Jozef Narancsik 2 1.42% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 1 0.71% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 0 0.00% NAJ
Iveta Fajnorová 0 0.00% NAJ
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 32.15 %
Dunaszerdahely 343 17.37 %
Somorja 171 8.66 %
Ekecs 137 6.94 %
Nyárasd 99 5.01 %
Bős 85 4.30 %
Lég 54 2.73 %
Illésháza 46 2.33 %
Kisudvarnok 45 2.28 %
Vásárút 44 2.23 %
Jányok 44 2.23 %
Nyékvárkony 41 2.08 %
Gelle 41 2.08 %
Nagymagyar 38 1.92 %
Csütörtök 36 1.82 %
Csilizradvány 35 1.77 %
Nemeshodos 34 1.72 %
Lögérpatony 33 1.67 %
Alistál 33 1.67 %
Pozsonyeperjes 32 1.62 %
Nagymad 32 1.62 %
Egyházkarcsa 31 1.57 %
Csallóközkürt 30 1.52 %
Nagypaka 30 1.52 %
Nagyudvarnok 28 1.42 %
Diósförgepatony 27 1.37 %
Csiliznyárad 27 1.37 %
Dunakisfalud 26 1.32 %
Balony 25 1.27 %
Csenke 24 1.22 %
Baka 23 1.16 %
Királyfiakarcsa 23 1.16 %
Szap 22 1.11 %
Felbár 22 1.11 %
Felsővámos 21 1.06 %
Albár 19 0.96 %
Lúcs 18 0.91 %
Kulcsod 16 0.81 %
Sárosfa 16 0.81 %
Szentmihályfa 15 0.76 %
Hegyéte 15 0.76 %
Csallóköznádasd 13 0.66 %
Úszor 13 0.66 %
Padány 13 0.66 %
Nagyszarva 13 0.66 %
Nemesgomba 13 0.66 %
Béke 12 0.61 %
Pódatejed 12 0.61 %
Vörösmajor 11 0.56 %
Vajka 11 0.56 %
Bögellő 11 0.56 %
Csilizpatas 11 0.56 %
Nagyabony 10 0.51 %
Doborgaz 9 0.46 %
Csákány 9 0.46 %
Patonyrét 8 0.41 %
Csallóköztárnok 8 0.41 %
Medve 8 0.41 %
Dunatőkés 8 0.41 %
Vitény 7 0.35 %
Sárrét 7 0.35 %
Nagybodak 6 0.30 %
Dercsika 6 0.30 %
Olgya 5 0.25 %
Keszölcés 5 0.25 %
Bacsfa 3 0.15 %
Macháza 1 0.05 %
Dunaszerdahely 1 077 42.87 %
Bős 125 4.98 %
Nyárasd 115 4.58 %
Nyékvárkony 113 4.50 %
Somorja 111 4.42 %
Kisudvarnok 94 3.74 %
Nagymegyer 92 3.66 %
Vásárút 77 3.07 %
Hegyéte 64 2.55 %
Diósförgepatony 58 2.31 %
Nemeshodos 56 2.23 %
Alistál 55 2.19 %
Gelle 51 2.03 %
Pozsonyeperjes 47 1.87 %
Nagyudvarnok 47 1.87 %
Csallóközkürt 46 1.83 %
Egyházkarcsa 43 1.71 %
Lögérpatony 42 1.67 %
Szentmihályfa 41 1.63 %
Ekecs 38 1.51 %
Lég 36 1.43 %
Pódatejed 36 1.43 %
Felbár 30 1.19 %
Nagyabony 30 1.19 %
Albár 28 1.11 %
Nagymad 27 1.07 %
Úszor 25 1.00 %
Csenke 25 1.00 %
Sárosfa 24 0.96 %
Nagyszarva 23 0.92 %
Illésháza 22 0.88 %
Vörösmajor 22 0.88 %
Csütörtök 21 0.84 %
Dunatőkés 21 0.84 %
Felsővámos 20 0.80 %
Jányok 19 0.76 %
Dunakisfalud 18 0.72 %
Királyfiakarcsa 18 0.72 %
Baka 18 0.72 %
Csilizradvány 17 0.68 %
Nagymagyar 17 0.68 %
Csiliznyárad 14 0.56 %
Padány 14 0.56 %
Nagypaka 13 0.52 %
Nemesgomba 13 0.52 %
Lúcs 12 0.48 %
Doborgaz 12 0.48 %
Vajka 11 0.44 %
Csilizpatas 11 0.44 %
Balony 10 0.40 %
Csallóköznádasd 10 0.40 %
Dercsika 10 0.40 %
Bögellő 10 0.40 %
Csallóköztárnok 9 0.36 %
Csákány 8 0.32 %
Medve 8 0.32 %
Olgya 7 0.28 %
Nagybodak 6 0.24 %
Szap 5 0.20 %
Kulcsod 4 0.16 %
Béke 4 0.16 %
Bacsfa 4 0.16 %
Macháza 4 0.16 %
Patonyrét 4 0.16 %
Sárrét 3 0.12 %
Keszölcés 3 0.12 %
Vitény 2 0.08 %
Somorja 1 385 49.39 %
Dunaszerdahely 1 074 38.30 %
Bős 485 17.30 %
Nagymegyer 324 11.55 %
Ekecs 250 8.92 %
Nyékvárkony 218 7.77 %
Gelle 194 6.92 %
Nyárasd 188 6.70 %
Csütörtök 170 6.06 %
Illésháza 148 5.28 %
Nagyszarva 128 4.56 %
Alistál 120 4.28 %
Vásárút 114 4.07 %
Nagymagyar 113 4.03 %
Csilizradvány 103 3.67 %
Felbár 101 3.60 %
Baka 101 3.60 %
Csenke 100 3.57 %
Pozsonyeperjes 96 3.42 %
Diósförgepatony 90 3.21 %
Nagyabony 90 3.21 %
Csiliznyárad 88 3.14 %
Sárosfa 88 3.14 %
Nemeshodos 75 2.67 %
Jányok 74 2.64 %
Bacsfa 70 2.50 %
Lég 70 2.50 %
Lögérpatony 67 2.39 %
Csallóközkürt 67 2.39 %
Hegyéte 64 2.28 %
Béke 59 2.10 %
Csallóköznádasd 56 2.00 %
Felsővámos 48 1.71 %
Csallóköztárnok 47 1.68 %
Balony 46 1.64 %
Csilizpatas 45 1.60 %
Vajka 45 1.60 %
Királyfiakarcsa 44 1.57 %
Nagypaka 42 1.50 %
Úszor 41 1.46 %
Bögellő 40 1.43 %
Szentmihályfa 38 1.36 %
Egyházkarcsa 37 1.32 %
Kisudvarnok 36 1.28 %
Lúcs 35 1.25 %
Nagyudvarnok 35 1.25 %
Szap 32 1.14 %
Csákány 31 1.11 %
Nagybodak 30 1.07 %
Nemesgomba 30 1.07 %
Dercsika 29 1.03 %
Padány 28 1.00 %
Kulcsod 27 0.96 %
Keszölcés 27 0.96 %
Albár 25 0.89 %
Nagymad 25 0.89 %
Doborgaz 23 0.82 %
Dunatőkés 22 0.78 %
Dunakisfalud 21 0.75 %
Medve 18 0.64 %
Vörösmajor 18 0.64 %
Olgya 18 0.64 %
Pódatejed 17 0.61 %
Macháza 12 0.43 %
Patonyrét 11 0.39 %
Sárrét 6 0.21 %
Vitény 3 0.11 %
Somorja 99 4.04 %
Vörösmajor 75 3.06 %
Úszor 51 2.08 %
Dunaszerdahely 47 1.92 %
Lég 19 0.77 %
Nyárasd 14 0.57 %
Bős 12 0.49 %
Nagypaka 11 0.45 %
Lögérpatony 9 0.37 %
Hegyéte 8 0.33 %
Jányok 8 0.33 %
Nyékvárkony 7 0.29 %
Nagymagyar 7 0.29 %
Nemesgomba 7 0.29 %
Nagymegyer 7 0.29 %
Csütörtök 7 0.29 %
Felbár 6 0.24 %
Nemeshodos 6 0.24 %
Gelle 5 0.20 %
Nagyszarva 5 0.20 %
Olgya 5 0.20 %
Illésháza 5 0.20 %
Csiliznyárad 5 0.20 %
Sárrét 4 0.16 %
Diósförgepatony 4 0.16 %
Dunatőkés 4 0.16 %
Vitény 4 0.16 %
Sárosfa 4 0.16 %
Királyfiakarcsa 3 0.12 %
Vajka 3 0.12 %
Macháza 3 0.12 %
Csákány 3 0.12 %
Pozsonyeperjes 3 0.12 %
Nagybodak 3 0.12 %
Baka 3 0.12 %
Lúcs 2 0.08 %
Csenke 2 0.08 %
Kulcsod 2 0.08 %
Ekecs 2 0.08 %
Csilizradvány 2 0.08 %
Bacsfa 2 0.08 %
Keszölcés 2 0.08 %
Pódatejed 2 0.08 %
Doborgaz 2 0.08 %
Szap 2 0.08 %
Csallóközkürt 2 0.08 %
Medve 1 0.04 %
Szentmihályfa 1 0.04 %
Nagyudvarnok 1 0.04 %
Nagyabony 1 0.04 %
Dunakisfalud 1 0.04 %
Egyházkarcsa 1 0.04 %
Alistál 1 0.04 %
Nagymad 1 0.04 %
Kisudvarnok 1 0.04 %
Csallóköznádasd 1 0.04 %
Vásárút 1 0.04 %
Béke 1 0.04 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 39.20 %
Dunaszerdahely 241 13.05 %
Nagymegyer 63 3.41 %
Úszor 61 3.30 %
Nagypaka 57 3.09 %
Bős 56 3.03 %
Lég 55 2.98 %
Nyárasd 48 2.60 %
Gelle 41 2.22 %
Vörösmajor 40 2.17 %
Illésháza 38 2.06 %
Jányok 37 2.00 %
Nagymagyar 37 2.00 %
Csütörtök 36 1.95 %
Ekecs 31 1.68 %
Vásárút 29 1.57 %
Csenke 27 1.46 %
Diósförgepatony 26 1.41 %
Felbár 26 1.41 %
Nemeshodos 26 1.41 %
Kisudvarnok 25 1.35 %
Lögérpatony 23 1.25 %
Királyfiakarcsa 21 1.14 %
Nagyszarva 21 1.14 %
Nagyudvarnok 19 1.03 %
Nagymad 18 0.97 %
Sárosfa 18 0.97 %
Csákány 17 0.92 %
Pozsonyeperjes 16 0.87 %
Dunakisfalud 15 0.81 %
Nyékvárkony 15 0.81 %
Lúcs 14 0.76 %
Csallóköztárnok 13 0.70 %
Felsővámos 13 0.70 %
Nemesgomba 12 0.65 %
Béke 12 0.65 %
Egyházkarcsa 12 0.65 %
Csilizradvány 12 0.65 %
Vajka 10 0.54 %
Bacsfa 10 0.54 %
Szentmihályfa 10 0.54 %
Bögellő 10 0.54 %
Alistál 10 0.54 %
Nagybodak 10 0.54 %
Csallóközkürt 9 0.49 %
Albár 9 0.49 %
Hegyéte 9 0.49 %
Vitény 9 0.49 %
Padány 8 0.43 %
Olgya 8 0.43 %
Sárrét 8 0.43 %
Baka 8 0.43 %
Macháza 8 0.43 %
Dercsika 7 0.38 %
Szap 6 0.32 %
Csiliznyárad 6 0.32 %
Dunatőkés 6 0.32 %
Keszölcés 6 0.32 %
Patonyrét 5 0.27 %
Medve 5 0.27 %
Pódatejed 5 0.27 %
Nagyabony 5 0.27 %
Csallóköznádasd 4 0.22 %
Csilizpatas 4 0.22 %
Doborgaz 4 0.22 %
Balony 4 0.22 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 4.02 %
Somorja 161 2.41 %
Bős 117 1.75 %
Nyárasd 105 1.57 %
Nagymegyer 80 1.20 %
Ekecs 59 0.88 %
Vásárút 51 0.76 %
Gelle 37 0.55 %
Pozsonyeperjes 37 0.55 %
Nyékvárkony 36 0.54 %
Alistál 35 0.52 %
Csütörtök 35 0.52 %
Illésháza 34 0.51 %
Lég 33 0.49 %
Vörösmajor 32 0.48 %
Hegyéte 30 0.45 %
Felbár 30 0.45 %
Lögérpatony 29 0.43 %
Baka 28 0.42 %
Nagymagyar 28 0.42 %
Diósförgepatony 28 0.42 %
Csiliznyárad 27 0.40 %
Kisudvarnok 27 0.40 %
Jányok 26 0.39 %
Csilizradvány 26 0.39 %
Felsővámos 25 0.37 %
Nagyszarva 25 0.37 %
Úszor 25 0.37 %
Csallóközkürt 23 0.34 %
Nagyudvarnok 22 0.33 %
Csenke 21 0.31 %
Nagypaka 19 0.28 %
Sárosfa 19 0.28 %
Egyházkarcsa 18 0.27 %
Dunatőkés 18 0.27 %
Nemesgomba 16 0.24 %
Pódatejed 16 0.24 %
Padány 15 0.22 %
Balony 15 0.22 %
Nemeshodos 15 0.22 %
Nagybodak 14 0.21 %
Csilizpatas 14 0.21 %
Nagymad 14 0.21 %
Csákány 13 0.19 %
Albár 12 0.18 %
Vajka 12 0.18 %
Csallóköztárnok 12 0.18 %
Lúcs 12 0.18 %
Szap 11 0.16 %
Szentmihályfa 11 0.16 %
Nagyabony 11 0.16 %
Medve 11 0.16 %
Csallóköznádasd 11 0.16 %
Kulcsod 10 0.15 %
Bacsfa 10 0.15 %
Olgya 9 0.13 %
Bögellő 9 0.13 %
Béke 8 0.12 %
Dercsika 8 0.12 %
Doborgaz 6 0.09 %
Sárrét 6 0.09 %
Dunakisfalud 6 0.09 %
Királyfiakarcsa 4 0.06 %
Patonyrét 4 0.06 %
Macháza 4 0.06 %
Keszölcés 4 0.06 %
Vitény 2 0.03 %
Dunaszerdahely 870 62.91 %
Somorja 213 15.40 %
Nyárasd 152 10.99 %
Nagymegyer 135 9.76 %
Bős 93 6.72 %
Ekecs 85 6.15 %
Nyékvárkony 80 5.78 %
Vásárút 74 5.35 %
Nemeshodos 68 4.92 %
Lég 63 4.56 %
Nagyudvarnok 59 4.27 %
Gelle 57 4.12 %
Kisudvarnok 55 3.98 %
Nagymad 51 3.69 %
Egyházkarcsa 50 3.62 %
Csallóközkürt 48 3.47 %
Alistál 47 3.40 %
Pozsonyeperjes 46 3.33 %
Illésháza 46 3.33 %
Diósförgepatony 44 3.18 %
Hegyéte 44 3.18 %
Csütörtök 38 2.75 %
Jányok 38 2.75 %
Királyfiakarcsa 37 2.68 %
Nagymagyar 37 2.68 %
Nagyabony 35 2.53 %
Csilizradvány 32 2.31 %
Baka 31 2.24 %
Felsővámos 31 2.24 %
Szentmihályfa 29 2.10 %
Felbár 29 2.10 %
Lögérpatony 29 2.10 %
Nagypaka 28 2.02 %
Albár 27 1.95 %
Lúcs 21 1.52 %
Sárosfa 21 1.52 %
Csenke 21 1.52 %
Vörösmajor 21 1.52 %
Csiliznyárad 21 1.52 %
Dunakisfalud 18 1.30 %
Pódatejed 18 1.30 %
Padány 16 1.16 %
Nagyszarva 16 1.16 %
Csallóköznádasd 16 1.16 %
Úszor 15 1.08 %
Dercsika 15 1.08 %
Béke 14 1.01 %
Szap 12 0.87 %
Dunatőkés 12 0.87 %
Nemesgomba 11 0.80 %
Vajka 11 0.80 %
Patonyrét 11 0.80 %
Balony 11 0.80 %
Doborgaz 11 0.80 %
Olgya 10 0.72 %
Csilizpatas 10 0.72 %
Bögellő 10 0.72 %
Csallóköztárnok 9 0.65 %
Sárrét 9 0.65 %
Csákány 9 0.65 %
Nagybodak 8 0.58 %
Vitény 6 0.43 %
Bacsfa 6 0.43 %
Keszölcés 6 0.43 %
Medve 5 0.36 %
Macháza 4 0.29 %
Kulcsod 4 0.29 %
Dunaszerdahely 360 4.58 %
Somorja 261 3.32 %
Csütörtök 168 2.14 %
Nagymegyer 90 1.15 %
Lég 80 1.02 %
Jányok 73 0.93 %
Illésháza 70 0.89 %
Gelle 69 0.88 %
Nyárasd 66 0.84 %
Nagymagyar 61 0.78 %
Bős 60 0.76 %
Vásárút 49 0.62 %
Csenke 49 0.62 %
Nyékvárkony 46 0.59 %
Ekecs 42 0.53 %
Csákány 36 0.46 %
Kisudvarnok 34 0.43 %
Felbár 33 0.42 %
Nemesgomba 33 0.42 %
Sárosfa 33 0.42 %
Nagypaka 32 0.41 %
Béke 32 0.41 %
Vörösmajor 31 0.39 %
Lögérpatony 31 0.39 %
Nagyudvarnok 31 0.39 %
Alistál 29 0.37 %
Úszor 28 0.36 %
Diósförgepatony 27 0.34 %
Nemeshodos 27 0.34 %
Csilizradvány 25 0.32 %
Lúcs 25 0.32 %
Királyfiakarcsa 24 0.31 %
Egyházkarcsa 24 0.31 %
Csallóközkürt 24 0.31 %
Szentmihályfa 23 0.29 %
Dunakisfalud 23 0.29 %
Nagyszarva 22 0.28 %
Felsővámos 21 0.27 %
Pozsonyeperjes 19 0.24 %
Nagymad 18 0.23 %
Olgya 18 0.23 %
Baka 17 0.22 %
Vajka 17 0.22 %
Nagyabony 15 0.19 %
Csallóköztárnok 15 0.19 %
Csiliznyárad 15 0.19 %
Hegyéte 15 0.19 %
Nagybodak 15 0.19 %
Csallóköznádasd 14 0.18 %
Padány 12 0.15 %
Csilizpatas 12 0.15 %
Szap 11 0.14 %
Bögellő 11 0.14 %
Keszölcés 11 0.14 %
Dunatőkés 10 0.13 %
Balony 10 0.13 %
Patonyrét 10 0.13 %
Dercsika 9 0.11 %
Sárrét 9 0.11 %
Albár 8 0.10 %
Pódatejed 8 0.10 %
Bacsfa 7 0.09 %
Doborgaz 7 0.09 %
Medve 6 0.08 %
Vitény 5 0.06 %
Kulcsod 2 0.03 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 29.66 %
Somorja 267 13.38 %
Nagymegyer 185 9.27 %
Bős 116 5.81 %
Nyárasd 98 4.91 %
Kisudvarnok 80 4.01 %
Ekecs 68 3.41 %
Lég 67 3.36 %
Gelle 66 3.31 %
Nyékvárkony 55 2.76 %
Vásárút 55 2.76 %
Nemeshodos 53 2.66 %
Jányok 51 2.56 %
Egyházkarcsa 50 2.51 %
Felbár 48 2.40 %
Lögérpatony 44 2.20 %
Nagyudvarnok 44 2.20 %
Alistál 43 2.15 %
Csütörtök 43 2.15 %
Nagymad 42 2.10 %
Csiliznyárad 41 2.05 %
Diósförgepatony 41 2.05 %
Illésháza 38 1.90 %
Baka 37 1.85 %
Csallóközkürt 33 1.65 %
Nagymagyar 32 1.60 %
Királyfiakarcsa 31 1.55 %
Felsővámos 31 1.55 %
Pozsonyeperjes 30 1.50 %
Nagypaka 30 1.50 %
Dunakisfalud 29 1.45 %
Csenke 27 1.35 %
Nagyabony 26 1.30 %
Csilizradvány 25 1.25 %
Szap 24 1.20 %
Úszor 23 1.15 %
Szentmihályfa 23 1.15 %
Sárosfa 23 1.15 %
Nagyszarva 23 1.15 %
Albár 22 1.10 %
Csilizpatas 22 1.10 %
Hegyéte 20 1.00 %
Lúcs 20 1.00 %
Padány 19 0.95 %
Balony 18 0.90 %
Bögellő 17 0.85 %
Dercsika 17 0.85 %
Pódatejed 17 0.85 %
Csákány 15 0.75 %
Vajka 14 0.70 %
Bacsfa 14 0.70 %
Csallóköztárnok 14 0.70 %
Nemesgomba 14 0.70 %
Nagybodak 13 0.65 %
Csallóköznádasd 13 0.65 %
Kulcsod 12 0.60 %
Béke 12 0.60 %
Vörösmajor 11 0.55 %
Dunatőkés 10 0.50 %
Keszölcés 10 0.50 %
Medve 10 0.50 %
Olgya 9 0.45 %
Sárrét 7 0.35 %
Patonyrét 7 0.35 %
Vitény 4 0.20 %
Doborgaz 4 0.20 %
Macháza 2 0.10 %
Somorja 447 31.04 %
Dunaszerdahely 163 11.32 %
Vörösmajor 106 7.36 %
Úszor 102 7.08 %
Bős 45 3.13 %
Lég 40 2.78 %
Nagypaka 32 2.22 %
Olgya 26 1.81 %
Illésháza 25 1.74 %
Nagymegyer 23 1.60 %
Jányok 21 1.46 %
Gelle 20 1.39 %
Nagymagyar 20 1.39 %
Lögérpatony 18 1.25 %
Macháza 17 1.18 %
Csákány 17 1.18 %
Vajka 16 1.11 %
Csenke 14 0.97 %
Nemesgomba 14 0.97 %
Csütörtök 14 0.97 %
Szentmihályfa 13 0.90 %
Vitény 13 0.90 %
Hegyéte 13 0.90 %
Nagyszarva 12 0.83 %
Doborgaz 11 0.76 %
Nemeshodos 11 0.76 %
Kisudvarnok 11 0.76 %
Királyfiakarcsa 10 0.69 %
Felbár 10 0.69 %
Sárosfa 10 0.69 %
Béke 10 0.69 %
Diósförgepatony 10 0.69 %
Nyárasd 9 0.63 %
Egyházkarcsa 9 0.63 %
Ekecs 9 0.63 %
Sárrét 8 0.56 %
Nagyabony 7 0.49 %
Csallóköztárnok 7 0.49 %
Nagybodak 7 0.49 %
Keszölcés 6 0.42 %
Csilizpatas 6 0.42 %
Pozsonyeperjes 5 0.35 %
Csilizradvány 5 0.35 %
Csallóköznádasd 5 0.35 %
Pódatejed 5 0.35 %
Kulcsod 5 0.35 %
Baka 5 0.35 %
Nyékvárkony 4 0.28 %
Dercsika 4 0.28 %
Alistál 4 0.28 %
Csiliznyárad 4 0.28 %
Bacsfa 4 0.28 %
Lúcs 3 0.21 %
Nagymad 3 0.21 %
Vásárút 3 0.21 %
Dunakisfalud 2 0.14 %
Csallóközkürt 2 0.14 %
Padány 2 0.14 %
Nagyudvarnok 2 0.14 %
Felsővámos 2 0.14 %
Dunatőkés 2 0.14 %
Balony 1 0.07 %
Bögellő 1 0.07 %
Szap 1 0.07 %
Patonyrét 1 0.07 %
Medve 1 0.07 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 22.93 %
Dunaszerdahely 240 17.92 %
Nagypaka 190 14.19 %
Lég 100 7.47 %
Nagymegyer 63 4.71 %
Vörösmajor 56 4.18 %
Bős 52 3.88 %
Nyárasd 48 3.58 %
Úszor 47 3.51 %
Jányok 44 3.29 %
Nemeshodos 37 2.76 %
Gelle 36 2.69 %
Diósförgepatony 34 2.54 %
Illésháza 33 2.46 %
Csütörtök 31 2.32 %
Nagymagyar 30 2.24 %
Egyházkarcsa 29 2.17 %
Nagyszarva 29 2.17 %
Felbár 28 2.09 %
Királyfiakarcsa 28 2.09 %
Kisudvarnok 27 2.02 %
Nyékvárkony 26 1.94 %
Csenke 26 1.94 %
Béke 23 1.72 %
Lögérpatony 23 1.72 %
Sárrét 23 1.72 %
Sárosfa 22 1.64 %
Ekecs 22 1.64 %
Szentmihályfa 21 1.57 %
Nagymad 20 1.49 %
Nagyudvarnok 20 1.49 %
Vitény 18 1.34 %
Csallóköztárnok 18 1.34 %
Nemesgomba 16 1.19 %
Vásárút 16 1.19 %
Csákány 15 1.12 %
Bacsfa 15 1.12 %
Lúcs 14 1.05 %
Albár 13 0.97 %
Keszölcés 13 0.97 %
Csilizradvány 13 0.97 %
Pozsonyeperjes 13 0.97 %
Felsővámos 12 0.90 %
Dunakisfalud 12 0.90 %
Alistál 11 0.82 %
Csilizpatas 11 0.82 %
Macháza 10 0.75 %
Baka 10 0.75 %
Nagyabony 10 0.75 %
Olgya 10 0.75 %
Csallóközkürt 9 0.67 %
Szap 9 0.67 %
Csallóköznádasd 8 0.60 %
Padány 8 0.60 %
Nagybodak 8 0.60 %
Vajka 7 0.52 %
Hegyéte 7 0.52 %
Dercsika 7 0.52 %
Pódatejed 6 0.45 %
Bögellő 5 0.37 %
Patonyrét 5 0.37 %
Csiliznyárad 4 0.30 %
Kulcsod 3 0.22 %
Balony 3 0.22 %
Dunatőkés 3 0.22 %
Doborgaz 3 0.22 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 12.16 %
Dunaszerdahely 61 3.99 %
Úszor 42 2.75 %
Lég 20 1.31 %
Bős 16 1.05 %
Vörösmajor 15 0.98 %
Felbár 14 0.92 %
Ekecs 12 0.78 %
Gelle 11 0.72 %
Nagyszarva 10 0.65 %
Nagypaka 10 0.65 %
Nemesgomba 10 0.65 %
Csütörtök 10 0.65 %
Illésháza 10 0.65 %
Pozsonyeperjes 9 0.59 %
Nagymegyer 8 0.52 %
Olgya 8 0.52 %
Nyárasd 8 0.52 %
Csallóközkürt 7 0.46 %
Vajka 6 0.39 %
Lögérpatony 6 0.39 %
Sárosfa 6 0.39 %
Nagymagyar 6 0.39 %
Nemeshodos 6 0.39 %
Csallóköztárnok 5 0.33 %
Vásárút 5 0.33 %
Jányok 5 0.33 %
Csiliznyárad 4 0.26 %
Csenke 4 0.26 %
Egyházkarcsa 4 0.26 %
Hegyéte 4 0.26 %
Csilizradvány 4 0.26 %
Nyékvárkony 4 0.26 %
Csallóköznádasd 4 0.26 %
Kisudvarnok 3 0.20 %
Nagyudvarnok 3 0.20 %
Diósförgepatony 3 0.20 %
Patonyrét 3 0.20 %
Sárrét 3 0.20 %
Dunakisfalud 3 0.20 %
Baka 3 0.20 %
Medve 2 0.13 %
Csilizpatas 2 0.13 %
Béke 2 0.13 %
Nagybodak 2 0.13 %
Macháza 2 0.13 %
Vitény 2 0.13 %
Doborgaz 2 0.13 %
Bacsfa 2 0.13 %
Dunatőkés 2 0.13 %
Nagymad 1 0.07 %
Lúcs 1 0.07 %
Alistál 1 0.07 %
Dercsika 1 0.07 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 32.67 %
Bős 926 22.56 %
Somorja 687 16.74 %
Nagymegyer 475 11.57 %
Ekecs 358 8.72 %
Nyékvárkony 355 8.65 %
Nyárasd 327 7.97 %
Gelle 248 6.04 %
Vásárút 179 4.36 %
Alistál 170 4.14 %
Baka 158 3.85 %
Csütörtök 157 3.82 %
Csiliznyárad 156 3.80 %
Illésháza 129 3.14 %
Nagyszarva 128 3.12 %
Csilizradvány 124 3.02 %
Pozsonyeperjes 121 2.95 %
Felbár 121 2.95 %
Diósförgepatony 119 2.90 %
Csallóközkürt 112 2.73 %
Nagyabony 104 2.53 %
Nagymagyar 103 2.51 %
Nemeshodos 102 2.48 %
Csenke 96 2.34 %
Balony 94 2.29 %
Egyházkarcsa 92 2.24 %
Hegyéte 92 2.24 %
Lögérpatony 90 2.19 %
Sárosfa 87 2.12 %
Felsővámos 85 2.07 %
Lég 85 2.07 %
Csallóköznádasd 81 1.97 %
Csilizpatas 70 1.71 %
Kisudvarnok 66 1.61 %
Szap 65 1.58 %
Nagyudvarnok 61 1.49 %
Jányok 60 1.46 %
Királyfiakarcsa 60 1.46 %
Nagybodak 57 1.39 %
Nagypaka 56 1.36 %
Medve 53 1.29 %
Béke 49 1.19 %
Szentmihályfa 48 1.17 %
Lúcs 48 1.17 %
Dercsika 48 1.17 %
Nagymad 45 1.10 %
Kulcsod 45 1.10 %
Vajka 44 1.07 %
Albár 44 1.07 %
Pódatejed 43 1.05 %
Dunakisfalud 42 1.02 %
Bögellő 40 0.97 %
Bacsfa 38 0.93 %
Padány 34 0.83 %
Csallóköztárnok 32 0.78 %
Nemesgomba 31 0.76 %
Csákány 28 0.68 %
Úszor 27 0.66 %
Dunatőkés 25 0.61 %
Doborgaz 19 0.46 %
Macháza 14 0.34 %
Keszölcés 14 0.34 %
Patonyrét 12 0.29 %
Olgya 7 0.17 %
Vörösmajor 5 0.12 %
Sárrét 4 0.10 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 10.20 %
Dunaszerdahely 106 1.87 %
Vörösmajor 45 0.79 %
Úszor 45 0.79 %
Nagymegyer 29 0.51 %
Lég 27 0.48 %
Bős 26 0.46 %
Bacsfa 25 0.44 %
Felbár 23 0.41 %
Nagypaka 21 0.37 %
Illésháza 20 0.35 %
Gelle 19 0.34 %
Nagymagyar 19 0.34 %
Csütörtök 17 0.30 %
Jányok 16 0.28 %
Nagyszarva 16 0.28 %
Lögérpatony 14 0.25 %
Ekecs 13 0.23 %
Nyékvárkony 12 0.21 %
Olgya 12 0.21 %
Vajka 12 0.21 %
Csákány 10 0.18 %
Nyárasd 10 0.18 %
Csenke 9 0.16 %
Csallóköztárnok 9 0.16 %
Csiliznyárad 9 0.16 %
Szentmihályfa 8 0.14 %
Egyházkarcsa 8 0.14 %
Nagybodak 8 0.14 %
Béke 8 0.14 %
Alistál 7 0.12 %
Hegyéte 7 0.12 %
Sárosfa 7 0.12 %
Vásárút 6 0.11 %
Kisudvarnok 6 0.11 %
Nemeshodos 6 0.11 %
Királyfiakarcsa 6 0.11 %
Baka 6 0.11 %
Diósförgepatony 6 0.11 %
Nemesgomba 6 0.11 %
Doborgaz 5 0.09 %
Pódatejed 5 0.09 %
Dunakisfalud 4 0.07 %
Macháza 3 0.05 %
Csallóközkürt 3 0.05 %
Bögellő 3 0.05 %
Pozsonyeperjes 3 0.05 %
Csilizradvány 3 0.05 %
Csallóköznádasd 3 0.05 %
Vitény 3 0.05 %
Lúcs 3 0.05 %
Kulcsod 2 0.04 %
Patonyrét 2 0.04 %
Szap 2 0.04 %
Dunatőkés 2 0.04 %
Felsővámos 2 0.04 %
Dercsika 2 0.04 %
Nagyudvarnok 2 0.04 %
Sárrét 1 0.02 %
Nagyabony 1 0.02 %
Balony 1 0.02 %
Albár 1 0.02 %
Keszölcés 1 0.02 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 2.18 %
Somorja 63 0.98 %
Vörösmajor 29 0.45 %
Bős 28 0.43 %
Felbár 28 0.43 %
Kisudvarnok 21 0.33 %
Nagymegyer 20 0.31 %
Úszor 19 0.29 %
Nyárasd 18 0.28 %
Diósförgepatony 18 0.28 %
Nyékvárkony 17 0.26 %
Lég 16 0.25 %
Lögérpatony 16 0.25 %
Ekecs 14 0.22 %
Nagypaka 11 0.17 %
Nagyudvarnok 11 0.17 %
Illésháza 11 0.17 %
Csenke 10 0.15 %
Csallóközkürt 10 0.15 %
Albár 9 0.14 %
Nagymagyar 9 0.14 %
Csütörtök 9 0.14 %
Lúcs 9 0.14 %
Csiliznyárad 8 0.12 %
Nagyszarva 7 0.11 %
Csilizpatas 7 0.11 %
Hegyéte 7 0.11 %
Gelle 7 0.11 %
Dunatőkés 7 0.11 %
Baka 7 0.11 %
Sárosfa 7 0.11 %
Dunakisfalud 6 0.09 %
Nemeshodos 6 0.09 %
Pódatejed 6 0.09 %
Jányok 6 0.09 %
Szentmihályfa 6 0.09 %
Nagyabony 6 0.09 %
Alistál 6 0.09 %
Felsővámos 6 0.09 %
Vásárút 6 0.09 %
Vitény 5 0.08 %
Bacsfa 5 0.08 %
Csallóköznádasd 4 0.06 %
Csilizradvány 4 0.06 %
Nagymad 4 0.06 %
Egyházkarcsa 4 0.06 %
Keszölcés 4 0.06 %
Dercsika 3 0.05 %
Padány 3 0.05 %
Pozsonyeperjes 3 0.05 %
Csallóköztárnok 3 0.05 %
Csákány 3 0.05 %
Balony 3 0.05 %
Vajka 3 0.05 %
Sárrét 3 0.05 %
Nagybodak 3 0.05 %
Medve 2 0.03 %
Nemesgomba 2 0.03 %
Olgya 2 0.03 %
Kulcsod 2 0.03 %
Királyfiakarcsa 2 0.03 %
Macháza 2 0.03 %
Patonyrét 1 0.02 %
Doborgaz 1 0.02 %
Szap 1 0.02 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 35.01 %
Somorja 244 27.29 %
Úszor 77 8.61 %
Vörösmajor 75 8.39 %
Bős 43 4.81 %
Lég 42 4.70 %
Nagymegyer 37 4.14 %
Nemeshodos 28 3.13 %
Olgya 27 3.02 %
Illésháza 23 2.57 %
Nagypaka 23 2.57 %
Egyházkarcsa 21 2.35 %
Csütörtök 20 2.24 %
Csákány 20 2.24 %
Hegyéte 20 2.24 %
Lögérpatony 19 2.13 %
Pozsonyeperjes 18 2.01 %
Kisudvarnok 18 2.01 %
Macháza 17 1.90 %
Diósförgepatony 17 1.90 %
Nyárasd 17 1.90 %
Gelle 16 1.79 %
Felbár 15 1.68 %
Doborgaz 15 1.68 %
Szentmihályfa 14 1.57 %
Jányok 14 1.57 %
Nagyabony 13 1.45 %
Nagymagyar 13 1.45 %
Nagymad 12 1.34 %
Nemesgomba 12 1.34 %
Ekecs 12 1.34 %
Alistál 11 1.23 %
Vitény 11 1.23 %
Nyékvárkony 11 1.23 %
Nagyudvarnok 11 1.23 %
Csallóközkürt 10 1.12 %
Vásárút 10 1.12 %
Csenke 10 1.12 %
Sárosfa 9 1.01 %
Béke 9 1.01 %
Nagybodak 9 1.01 %
Vajka 9 1.01 %
Nagyszarva 8 0.89 %
Sárrét 8 0.89 %
Csilizradvány 7 0.78 %
Pódatejed 7 0.78 %
Csallóköztárnok 6 0.67 %
Bacsfa 6 0.67 %
Baka 5 0.56 %
Csiliznyárad 5 0.56 %
Felsővámos 5 0.56 %
Dunatőkés 5 0.56 %
Királyfiakarcsa 5 0.56 %
Lúcs 5 0.56 %
Keszölcés 5 0.56 %
Dercsika 4 0.45 %
Patonyrét 4 0.45 %
Dunakisfalud 4 0.45 %
Csallóköznádasd 3 0.34 %
Balony 3 0.34 %
Albár 3 0.34 %
Kulcsod 3 0.34 %
Csilizpatas 3 0.34 %
Bögellő 2 0.22 %
Medve 2 0.22 %
Padány 2 0.22 %
Szap 2 0.22 %
Dunaszerdahely 521 18.08 %
Somorja 281 9.75 %
Úszor 84 2.92 %
Hegyéte 81 2.81 %
Nyárasd 73 2.53 %
Vörösmajor 72 2.50 %
Bős 61 2.12 %
Nagymegyer 56 1.94 %
Lögérpatony 40 1.39 %
Kisudvarnok 36 1.25 %
Lég 35 1.21 %
Nemeshodos 35 1.21 %
Illésháza 31 1.08 %
Nagypaka 31 1.08 %
Gelle 31 1.08 %
Vásárút 30 1.04 %
Nyékvárkony 29 1.01 %
Diósförgepatony 28 0.97 %
Csákány 28 0.97 %
Nagymagyar 28 0.97 %
Egyházkarcsa 28 0.97 %
Felbár 28 0.97 %
Csütörtök 25 0.87 %
Pódatejed 24 0.83 %
Olgya 23 0.80 %
Nagyudvarnok 22 0.76 %
Macháza 22 0.76 %
Alistál 21 0.73 %
Szentmihályfa 21 0.73 %
Ekecs 21 0.73 %
Jányok 20 0.69 %
Nagyabony 19 0.66 %
Pozsonyeperjes 18 0.62 %
Doborgaz 18 0.62 %
Csenke 15 0.52 %
Csilizradvány 15 0.52 %
Nemesgomba 15 0.52 %
Albár 14 0.49 %
Csallóközkürt 14 0.49 %
Vajka 12 0.42 %
Sárosfa 12 0.42 %
Nagyszarva 11 0.38 %
Padány 11 0.38 %
Csiliznyárad 11 0.38 %
Királyfiakarcsa 11 0.38 %
Csallóköztárnok 10 0.35 %
Felsővámos 10 0.35 %
Csilizpatas 9 0.31 %
Baka 9 0.31 %
Dunakisfalud 9 0.31 %
Sárrét 9 0.31 %
Béke 9 0.31 %
Dunatőkés 8 0.28 %
Csallóköznádasd 8 0.28 %
Vitény 8 0.28 %
Nagybodak 7 0.24 %
Kulcsod 7 0.24 %
Keszölcés 6 0.21 %
Lúcs 6 0.21 %
Nagymad 5 0.17 %
Balony 5 0.17 %
Szap 5 0.17 %
Medve 5 0.17 %
Dercsika 4 0.14 %
Bögellő 4 0.14 %
Bacsfa 4 0.14 %
Patonyrét 3 0.10 %
Dunaszerdahely 2 056 39.17 %
Bős 801 15.26 %
Somorja 775 14.76 %
Nagymegyer 651 12.40 %
Ekecs 497 9.47 %
Nyékvárkony 436 8.31 %
Nyárasd 408 7.77 %
Gelle 291 5.54 %
Vásárút 246 4.69 %
Alistál 211 4.02 %
Csütörtök 186 3.54 %
Baka 160 3.05 %
Diósförgepatony 160 3.05 %
Illésháza 156 2.97 %
Csiliznyárad 154 2.93 %
Csilizradvány 151 2.88 %
Nemeshodos 150 2.86 %
Pozsonyeperjes 149 2.84 %
Nagyszarva 145 2.76 %
Csallóközkürt 142 2.71 %
Csenke 137 2.61 %
Hegyéte 129 2.46 %
Nagyabony 129 2.46 %
Felbár 123 2.34 %
Egyházkarcsa 123 2.34 %
Kisudvarnok 122 2.32 %
Lögérpatony 121 2.31 %
Nagymagyar 119 2.27 %
Balony 109 2.08 %
Felsővámos 108 2.06 %
Nagyudvarnok 103 1.96 %
Jányok 95 1.81 %
Sárosfa 89 1.70 %
Lég 87 1.66 %
Csallóköznádasd 86 1.64 %
Nagymad 81 1.54 %
Albár 78 1.49 %
Királyfiakarcsa 75 1.43 %
Szentmihályfa 71 1.35 %
Csilizpatas 70 1.33 %
Medve 69 1.31 %
Szap 65 1.24 %
Bögellő 58 1.10 %
Pódatejed 57 1.09 %
Lúcs 56 1.07 %
Béke 53 1.01 %
Dunakisfalud 53 1.01 %
Vajka 50 0.95 %
Nagybodak 49 0.93 %
Kulcsod 47 0.90 %
Csákány 40 0.76 %
Bacsfa 40 0.76 %
Dunatőkés 40 0.76 %
Dercsika 39 0.74 %
Csallóköztárnok 37 0.70 %
Nagypaka 37 0.70 %
Padány 36 0.69 %
Nemesgomba 34 0.65 %
Keszölcés 19 0.36 %
Doborgaz 19 0.36 %
Úszor 18 0.34 %
Olgya 15 0.29 %
Patonyrét 11 0.21 %
Macháza 11 0.21 %
Sárrét 6 0.11 %
Vörösmajor 5 0.10 %
Vitény 5 0.10 %
Dunaszerdahely 1 201 45.30 %
Somorja 456 17.20 %
Nagymegyer 359 13.54 %
Bős 198 7.47 %
Nyárasd 185 6.98 %
Nyékvárkony 146 5.51 %
Gelle 145 5.47 %
Ekecs 135 5.09 %
Kisudvarnok 118 4.45 %
Vásárút 111 4.19 %
Lég 107 4.04 %
Egyházkarcsa 94 3.55 %
Nemeshodos 91 3.43 %
Diósförgepatony 85 3.21 %
Illésháza 83 3.13 %
Pozsonyeperjes 81 3.06 %
Alistál 77 2.90 %
Jányok 76 2.87 %
Lögérpatony 73 2.75 %
Csütörtök 72 2.72 %
Nagyudvarnok 72 2.72 %
Hegyéte 69 2.60 %
Felbár 68 2.57 %
Nagymad 64 2.41 %
Szentmihályfa 62 2.34 %
Csenke 60 2.26 %
Csallóközkürt 59 2.23 %
Nagymagyar 57 2.15 %
Nagypaka 57 2.15 %
Albár 56 2.11 %
Királyfiakarcsa 56 2.11 %
Csilizradvány 54 2.04 %
Csiliznyárad 52 1.96 %
Nagyszarva 51 1.92 %
Baka 47 1.77 %
Felsővámos 47 1.77 %
Lúcs 45 1.70 %
Nagyabony 44 1.66 %
Dunakisfalud 42 1.58 %
Úszor 39 1.47 %
Szap 35 1.32 %
Sárosfa 34 1.28 %
Pódatejed 33 1.24 %
Csallóköznádasd 31 1.17 %
Csákány 31 1.17 %
Balony 30 1.13 %
Padány 29 1.09 %
Béke 28 1.06 %
Csilizpatas 28 1.06 %
Nemesgomba 27 1.02 %
Bögellő 26 0.98 %
Csallóköztárnok 25 0.94 %
Keszölcés 23 0.87 %
Bacsfa 23 0.87 %
Kulcsod 21 0.79 %
Doborgaz 21 0.79 %
Nagybodak 19 0.72 %
Dercsika 18 0.68 %
Dunatőkés 17 0.64 %
Vajka 17 0.64 %
Vörösmajor 17 0.64 %
Medve 15 0.57 %
Olgya 14 0.53 %
Sárrét 13 0.49 %
Vitény 10 0.38 %
Patonyrét 9 0.34 %
Macháza 7 0.26 %
Dunaszerdahely 317 6.49 %
Somorja 161 3.30 %
Lögérpatony 119 2.44 %
Nagymegyer 80 1.64 %
Gelle 74 1.52 %
Lég 73 1.49 %
Bős 60 1.23 %
Diósförgepatony 57 1.17 %
Nyárasd 53 1.09 %
Szentmihályfa 42 0.86 %
Nyékvárkony 42 0.86 %
Jányok 41 0.84 %
Kisudvarnok 41 0.84 %
Nagymagyar 39 0.80 %
Illésháza 38 0.78 %
Lúcs 33 0.68 %
Vásárút 33 0.68 %
Ekecs 31 0.63 %
Csütörtök 29 0.59 %
Felbár 28 0.57 %
Nemeshodos 27 0.55 %
Nagypaka 23 0.47 %
Nagymad 23 0.47 %
Alistál 23 0.47 %
Királyfiakarcsa 22 0.45 %
Pozsonyeperjes 22 0.45 %
Egyházkarcsa 22 0.45 %
Csenke 21 0.43 %
Nagyudvarnok 21 0.43 %
Felsővámos 20 0.41 %
Hegyéte 20 0.41 %
Dunakisfalud 19 0.39 %
Csilizradvány 17 0.35 %
Nagyszarva 16 0.33 %
Sárosfa 15 0.31 %
Baka 15 0.31 %
Béke 15 0.31 %
Bögellő 14 0.29 %
Szap 13 0.27 %
Nagyabony 13 0.27 %
Úszor 13 0.27 %
Csallóközkürt 13 0.27 %
Csákány 12 0.25 %
Csiliznyárad 11 0.23 %
Csilizpatas 11 0.23 %
Nemesgomba 11 0.23 %
Albár 10 0.20 %
Padány 10 0.20 %
Csallóköznádasd 10 0.20 %
Vitény 10 0.20 %
Olgya 9 0.18 %
Doborgaz 9 0.18 %
Vörösmajor 9 0.18 %
Dercsika 9 0.18 %
Pódatejed 8 0.16 %
Keszölcés 8 0.16 %
Balony 8 0.16 %
Csallóköztárnok 8 0.16 %
Bacsfa 8 0.16 %
Vajka 8 0.16 %
Patonyrét 7 0.14 %
Nagybodak 7 0.14 %
Dunatőkés 7 0.14 %
Kulcsod 4 0.08 %
Sárrét 4 0.08 %
Macháza 2 0.04 %
Medve 1 0.02 %
Dunaszerdahely 827 30.47 %
Nagymegyer 263 9.69 %
Nyárasd 241 8.88 %
Somorja 208 7.66 %
Bős 196 7.22 %
Ekecs 118 4.35 %
Alistál 113 4.16 %
Nyékvárkony 89 3.28 %
Felbár 69 2.54 %
Diósförgepatony 67 2.47 %
Gelle 64 2.36 %
Vásárút 64 2.36 %
Kisudvarnok 61 2.25 %
Nemeshodos 57 2.10 %
Csilizradvány 56 2.06 %
Hegyéte 54 1.99 %
Egyházkarcsa 52 1.92 %
Pozsonyeperjes 52 1.92 %
Illésháza 52 1.92 %
Csenke 50 1.84 %
Csallóközkürt 50 1.84 %
Nagyudvarnok 46 1.69 %
Lögérpatony 42 1.55 %
Szentmihályfa 41 1.51 %
Lég 41 1.51 %
Nagymagyar 40 1.47 %
Csütörtök 40 1.47 %
Albár 40 1.47 %
Csiliznyárad 39 1.44 %
Balony 39 1.44 %
Nagyabony 35 1.29 %
Csilizpatas 35 1.29 %
Bacsfa 35 1.29 %
Csákány 33 1.22 %
Sárosfa 32 1.18 %
Padány 31 1.14 %
Nagyszarva 30 1.11 %
Pódatejed 29 1.07 %
Jányok 29 1.07 %
Úszor 29 1.07 %
Medve 28 1.03 %
Baka 28 1.03 %
Csallóköznádasd 26 0.96 %
Nagymad 24 0.88 %
Vörösmajor 24 0.88 %
Királyfiakarcsa 23 0.85 %
Dunatőkés 22 0.81 %
Bögellő 22 0.81 %
Kulcsod 21 0.77 %
Nagypaka 21 0.77 %
Szap 20 0.74 %
Dunakisfalud 19 0.70 %
Lúcs 18 0.66 %
Nemesgomba 17 0.63 %
Felsővámos 16 0.59 %
Dercsika 15 0.55 %
Nagybodak 15 0.55 %
Vajka 13 0.48 %
Patonyrét 12 0.44 %
Csallóköztárnok 11 0.41 %
Vitény 8 0.29 %
Olgya 8 0.29 %
Béke 8 0.29 %
Macháza 7 0.26 %
Sárrét 4 0.15 %
Doborgaz 4 0.15 %
Keszölcés 2 0.07 %
Dunaszerdahely 1 027 15.95 %
Ekecs 723 11.23 %
Nagymegyer 685 10.64 %
Somorja 440 6.83 %
Bős 398 6.18 %
Nyárasd 310 4.82 %
Nyékvárkony 213 3.31 %
Gelle 185 2.87 %
Alistál 162 2.52 %
Csütörtök 126 1.96 %
Vásárút 118 1.83 %
Csilizradvány 105 1.63 %
Nagyszarva 90 1.40 %
Diósförgepatony 88 1.37 %
Nagymagyar 86 1.34 %
Baka 83 1.29 %
Csiliznyárad 83 1.29 %
Balony 82 1.27 %
Pozsonyeperjes 81 1.26 %
Csallóközkürt 79 1.23 %
Illésháza 78 1.21 %
Nemeshodos 72 1.12 %
Lég 70 1.09 %
Nagyabony 70 1.09 %
Lögérpatony 65 1.01 %
Csenke 63 0.98 %
Csilizpatas 58 0.90 %
Hegyéte 49 0.76 %
Felsővámos 48 0.75 %
Albár 48 0.75 %
Királyfiakarcsa 47 0.73 %
Csallóköznádasd 45 0.70 %
Kisudvarnok 45 0.70 %
Jányok 45 0.70 %
Szap 44 0.68 %
Medve 44 0.68 %
Béke 42 0.65 %
Egyházkarcsa 42 0.65 %
Felbár 41 0.64 %
Sárosfa 41 0.64 %
Vajka 37 0.57 %
Bögellő 36 0.56 %
Kulcsod 36 0.56 %
Lúcs 35 0.54 %
Szentmihályfa 33 0.51 %
Nagyudvarnok 30 0.47 %
Nagybodak 26 0.40 %
Bacsfa 25 0.39 %
Nagymad 25 0.39 %
Dercsika 23 0.36 %
Pódatejed 22 0.34 %
Padány 21 0.33 %
Nagypaka 21 0.33 %
Nemesgomba 20 0.31 %
Dunakisfalud 20 0.31 %
Úszor 18 0.28 %
Csallóköztárnok 18 0.28 %
Dunatőkés 18 0.28 %
Csákány 17 0.26 %
Patonyrét 12 0.19 %
Olgya 11 0.17 %
Keszölcés 8 0.12 %
Doborgaz 7 0.11 %
Vörösmajor 5 0.08 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 3 0.05 %
Macháza 3 0.05 %
Dunaszerdahely 1 289 30.47 %
Somorja 588 13.90 %
Nyárasd 559 13.22 %
Bős 514 12.15 %
Nagymegyer 485 11.47 %
Ekecs 425 10.05 %
Vásárút 235 5.56 %
Nyékvárkony 232 5.48 %
Gelle 230 5.44 %
Alistál 193 4.56 %
Csütörtök 168 3.97 %
Csallóközkürt 138 3.26 %
Csiliznyárad 138 3.26 %
Illésháza 133 3.14 %
Pozsonyeperjes 131 3.10 %
Diósförgepatony 121 2.86 %
Csilizradvány 119 2.81 %
Baka 118 2.79 %
Nagymagyar 117 2.77 %
Nagyszarva 110 2.60 %
Csenke 99 2.34 %
Felsővámos 98 2.32 %
Lég 93 2.20 %
Nagyabony 92 2.17 %
Nemeshodos 91 2.15 %
Hegyéte 90 2.13 %
Balony 84 1.99 %
Lögérpatony 83 1.96 %
Felbár 82 1.94 %
Jányok 81 1.91 %
Kisudvarnok 77 1.82 %
Sárosfa 75 1.77 %
Csallóköznádasd 70 1.65 %
Nagyudvarnok 68 1.61 %
Egyházkarcsa 66 1.56 %
Csilizpatas 64 1.51 %
Béke 62 1.47 %
Medve 50 1.18 %
Királyfiakarcsa 47 1.11 %
Bögellő 47 1.11 %
Szap 46 1.09 %
Lúcs 46 1.09 %
Szentmihályfa 43 1.02 %
Vajka 41 0.97 %
Pódatejed 40 0.95 %
Nagymad 40 0.95 %
Kulcsod 39 0.92 %
Albár 38 0.90 %
Dercsika 37 0.87 %
Csákány 37 0.87 %
Nagybodak 35 0.83 %
Csallóköztárnok 33 0.78 %
Dunakisfalud 29 0.69 %
Dunatőkés 29 0.69 %
Padány 28 0.66 %
Nagypaka 28 0.66 %
Nemesgomba 28 0.66 %
Úszor 28 0.66 %
Bacsfa 28 0.66 %
Patonyrét 17 0.40 %
Doborgaz 17 0.40 %
Keszölcés 12 0.28 %
Olgya 12 0.28 %
Macháza 9 0.21 %
Vörösmajor 6 0.14 %
Sárrét 3 0.07 %
Vitény 1 0.02 %
Somorja 517 69.86 %
Dunaszerdahely 201 27.16 %
Vörösmajor 89 12.03 %
Úszor 85 11.49 %
Bős 74 10.00 %
Felbár 41 5.54 %
Lég 40 5.41 %
Gelle 38 5.14 %
Illésháza 37 5.00 %
Nagymegyer 36 4.86 %
Nagymagyar 33 4.46 %
Csütörtök 31 4.19 %
Nagypaka 31 4.19 %
Nyárasd 30 4.05 %
Jányok 26 3.51 %
Lögérpatony 26 3.51 %
Csákány 26 3.51 %
Olgya 25 3.38 %
Nemeshodos 24 3.24 %
Baka 24 3.24 %
Nemesgomba 23 3.11 %
Hegyéte 23 3.11 %
Doborgaz 20 2.70 %
Nagyszarva 19 2.57 %
Csenke 19 2.57 %
Béke 19 2.57 %
Ekecs 18 2.43 %
Vajka 18 2.43 %
Pozsonyeperjes 17 2.30 %
Sárosfa 17 2.30 %
Egyházkarcsa 16 2.16 %
Szentmihályfa 16 2.16 %
Lúcs 16 2.16 %
Macháza 15 2.03 %
Nagyabony 15 2.03 %
Nyékvárkony 14 1.89 %
Kisudvarnok 14 1.89 %
Diósförgepatony 13 1.76 %
Csallóköznádasd 13 1.76 %
Bacsfa 13 1.76 %
Alistál 12 1.62 %
Csallóköztárnok 11 1.49 %
Keszölcés 10 1.35 %
Nagybodak 9 1.22 %
Vitény 9 1.22 %
Csilizpatas 9 1.22 %
Vásárút 9 1.22 %
Felsővámos 8 1.08 %
Csiliznyárad 8 1.08 %
Csilizradvány 8 1.08 %
Dunakisfalud 7 0.95 %
Balony 7 0.95 %
Pódatejed 7 0.95 %
Szap 7 0.95 %
Nagyudvarnok 6 0.81 %
Sárrét 6 0.81 %
Kulcsod 6 0.81 %
Dercsika 5 0.68 %
Patonyrét 5 0.68 %
Dunatőkés 5 0.68 %
Királyfiakarcsa 5 0.68 %
Padány 4 0.54 %
Csallóközkürt 3 0.41 %
Medve 3 0.41 %
Bögellő 2 0.27 %
Nagymad 2 0.27 %
Albár 1 0.14 %
Dunaszerdahely 945 40.84 %
Nagymegyer 923 39.89 %
Somorja 455 19.66 %
Bős 402 17.37 %
Ekecs 354 15.30 %
Nyárasd 232 10.03 %
Vásárút 193 8.34 %
Nyékvárkony 181 7.82 %
Gelle 160 6.91 %
Csiliznyárad 124 5.36 %
Csilizradvány 118 5.10 %
Alistál 110 4.75 %
Csütörtök 110 4.75 %
Illésháza 105 4.54 %
Baka 95 4.11 %
Nagyszarva 86 3.72 %
Balony 85 3.67 %
Pozsonyeperjes 84 3.63 %
Nagymagyar 76 3.28 %
Diósförgepatony 74 3.20 %
Csallóközkürt 69 2.98 %
Lég 68 2.94 %
Nagyabony 66 2.85 %
Nemeshodos 65 2.81 %
Felsővámos 63 2.72 %
Csenke 62 2.68 %
Lögérpatony 52 2.25 %
Felbár 49 2.12 %
Csallóköznádasd 48 2.07 %
Szap 47 2.03 %
Hegyéte 47 2.03 %
Jányok 46 1.99 %
Albár 42 1.82 %
Kisudvarnok 41 1.77 %
Sárosfa 40 1.73 %
Bögellő 38 1.64 %
Medve 37 1.60 %
Királyfiakarcsa 37 1.60 %
Kulcsod 37 1.60 %
Csilizpatas 37 1.60 %
Nagyudvarnok 35 1.51 %
Egyházkarcsa 35 1.51 %
Béke 34 1.47 %
Lúcs 34 1.47 %
Vajka 31 1.34 %
Szentmihályfa 28 1.21 %
Padány 21 0.91 %
Nagymad 20 0.86 %
Dercsika 20 0.86 %
Bacsfa 19 0.82 %
Pódatejed 18 0.78 %
Dunakisfalud 18 0.78 %
Nemesgomba 17 0.73 %
Nagybodak 17 0.73 %
Nagypaka 16 0.69 %
Dunatőkés 16 0.69 %
Úszor 15 0.65 %
Csallóköztárnok 13 0.56 %
Csákány 12 0.52 %
Patonyrét 10 0.43 %
Doborgaz 8 0.35 %
Keszölcés 8 0.35 %
Olgya 6 0.26 %
Sárrét 4 0.17 %
Macháza 4 0.17 %
Vörösmajor 3 0.13 %
Vitény 2 0.09 %
Dunaszerdahely 657 45.59 %
Somorja 128 8.88 %
Bős 49 3.40 %
Nagymegyer 45 3.12 %
Lég 43 2.98 %
Nyárasd 33 2.29 %
Vörösmajor 31 2.15 %
Nyékvárkony 30 2.08 %
Nagyudvarnok 28 1.94 %
Gelle 27 1.87 %
Kisudvarnok 25 1.73 %
Ekecs 25 1.73 %
Csallóközkürt 25 1.73 %
Hegyéte 24 1.67 %
Nemeshodos 24 1.67 %
Egyházkarcsa 23 1.60 %
Bacsfa 22 1.53 %
Úszor 21 1.46 %
Illésháza 20 1.39 %
Szentmihályfa 19 1.32 %
Alistál 19 1.32 %
Pozsonyeperjes 19 1.32 %
Diósförgepatony 18 1.25 %
Albár 17 1.18 %
Vásárút 17 1.18 %
Csilizradvány 16 1.11 %
Jányok 15 1.04 %
Pódatejed 14 0.97 %
Felbár 14 0.97 %
Csiliznyárad 12 0.83 %
Csenke 12 0.83 %
Nagymagyar 12 0.83 %
Nagypaka 12 0.83 %
Sárosfa 11 0.76 %
Nagyszarva 11 0.76 %
Csütörtök 11 0.76 %
Dunatőkés 11 0.76 %
Baka 11 0.76 %
Lögérpatony 10 0.69 %
Királyfiakarcsa 10 0.69 %
Nagyabony 9 0.62 %
Nagybodak 8 0.56 %
Csallóköznádasd 6 0.42 %
Dunakisfalud 6 0.42 %
Macháza 6 0.42 %
Doborgaz 5 0.35 %
Nagymad 5 0.35 %
Csákány 5 0.35 %
Padány 5 0.35 %
Nemesgomba 5 0.35 %
Patonyrét 5 0.35 %
Bögellő 4 0.28 %
Csilizpatas 4 0.28 %
Olgya 4 0.28 %
Sárrét 3 0.21 %
Vajka 3 0.21 %
Felsővámos 3 0.21 %
Vitény 3 0.21 %
Béke 3 0.21 %
Medve 3 0.21 %
Kulcsod 2 0.14 %
Csallóköztárnok 2 0.14 %
Dercsika 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Balony 2 0.14 %
Lúcs 1 0.07 %
Keszölcés 1 0.07 %
Somorja 230 6.19 %
Dunaszerdahely 97 2.61 %
Vörösmajor 35 0.94 %
Lég 33 0.89 %
Úszor 27 0.73 %
Bős 22 0.59 %
Bacsfa 20 0.54 %
Olgya 13 0.35 %
Nagypaka 12 0.32 %
Nagymegyer 10 0.27 %
Vitény 9 0.24 %
Sárosfa 8 0.22 %
Vajka 7 0.19 %
Felbár 7 0.19 %
Lögérpatony 7 0.19 %
Nagymagyar 7 0.19 %
Hegyéte 6 0.16 %
Macháza 5 0.13 %
Ekecs 5 0.13 %
Nagyszarva 5 0.13 %
Nemesgomba 5 0.13 %
Patonyrét 5 0.13 %
Szentmihályfa 4 0.11 %
Csallóköztárnok 4 0.11 %
Vásárút 4 0.11 %
Diósförgepatony 4 0.11 %
Gelle 4 0.11 %
Sárrét 4 0.11 %
Nemeshodos 4 0.11 %
Csenke 4 0.11 %
Illésháza 4 0.11 %
Nyékvárkony 3 0.08 %
Dunatőkés 3 0.08 %
Csütörtök 3 0.08 %
Nyárasd 3 0.08 %
Lúcs 3 0.08 %
Keszölcés 3 0.08 %
Béke 2 0.05 %
Kulcsod 2 0.05 %
Medve 2 0.05 %
Egyházkarcsa 2 0.05 %
Királyfiakarcsa 2 0.05 %
Albár 2 0.05 %
Csákány 2 0.05 %
Csallóközkürt 2 0.05 %
Felsővámos 2 0.05 %
Nagybodak 2 0.05 %
Nagyabony 2 0.05 %
Pódatejed 2 0.05 %
Csilizpatas 2 0.05 %
Jányok 2 0.05 %
Balony 1 0.03 %
Alistál 1 0.03 %
Doborgaz 1 0.03 %
Csilizradvány 1 0.03 %
Nagymad 1 0.03 %
Bögellő 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Csallóköznádasd 1 0.03 %
Csiliznyárad 1 0.03 %
Pozsonyeperjes 1 0.03 %
Nagyudvarnok 1 0.03 %
Dunakisfalud 1 0.03 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 15.44 %
Somorja 278 13.33 %
Úszor 86 4.12 %
Vörösmajor 82 3.93 %
Bős 60 2.88 %
Lég 40 1.92 %
Hegyéte 31 1.49 %
Nagymegyer 30 1.44 %
Lögérpatony 30 1.44 %
Olgya 29 1.39 %
Illésháza 28 1.34 %
Nagypaka 27 1.29 %
Nyárasd 25 1.20 %
Csütörtök 24 1.15 %
Gelle 23 1.10 %
Nagymagyar 23 1.10 %
Macháza 22 1.05 %
Kisudvarnok 22 1.05 %
Csákány 22 1.05 %
Jányok 21 1.01 %
Csenke 20 0.96 %
Nemeshodos 19 0.91 %
Felbár 19 0.91 %
Ekecs 16 0.77 %
Doborgaz 16 0.77 %
Egyházkarcsa 16 0.77 %
Szentmihályfa 16 0.77 %
Alistál 16 0.77 %
Vajka 14 0.67 %
Nagyszarva 14 0.67 %
Nyékvárkony 14 0.67 %
Nagyabony 14 0.67 %
Pozsonyeperjes 13 0.62 %
Pódatejed 13 0.62 %
Vásárút 11 0.53 %
Vitény 11 0.53 %
Diósförgepatony 11 0.53 %
Nagymad 10 0.48 %
Királyfiakarcsa 10 0.48 %