SK
KN
.....

Madar

Község

címer zászló
2033 100% magyar 1910
1074 82% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Madar
Hivatalos szlovák megnevezés:
Modrany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Csapás, Igar-part, Kása-völgy, Kecske-hegy, Közép-rét, Les-hegy, Madari határ-dűlő, Madari szőlők, Megyes-farok, Mercse, Nagy-völgy, Peresi-dűlő, Szentkirálykúti dűlő, Úr-hegy, Várhegy
Koordináták:
47.82207108, 18.35356331
Terület:
27,07 km2
Rang:
község
Népesség:
1399
Tszf. magasság:
128 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94633
Település kód:
501263
Szervezeti azonosító:
306584
Adóazonosító:
2021046709

Komáromtól 21 km-re északkeletre fekszik 131 méteres tengerszint feletti magasságban, a Bátorkeszi-hát (Erdőhát, 270 m) déli lábánál, a Madari-patak völgyében, a Garammenti-hátság és az Esztergomi Duna-völgy kistájak határán. Határos Szilasházával, Újpusztával, Szentpéterrel és Marcelházával (nyugatról), Dunaradvánnyal (délről), Dunamoccsal és Bátorkeszivel (keletről), valamint Perbetével (északról). Keleti határa egyben a történelmi vármegyehatárt is alkotja Komárom és Esztergom vármegye között. A Marcelházát Kisújfaluval összekötő úton közelíthető meg, mellékút köti össze Újpusztán keresztül Szentpéterrel.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozik. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 1920-tól 1960-ig az Ógyallai járáshoz tartozott, majd a Komáromi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. A község területe 1921-hez képest 1/5-ével csökkent (34,45 km²-ről 30,70 km²-re 1926-ban Újpuszta elszakításával - 1939-1951 között visszacsatolták Madarhoz, majd 1951 után a szomszéd községek javára további 3,63 km²-rel).

Népesség

A korábban színmagyar településnek már csak 4/5-e magyar nemzetiségű, jelentős a roma etnikum aránya (15,7 %). Népessége az utóbbi két évtizedben lassú növekedést mutat. A lakosság többsége hagyományosan református vallású, de arányuk lassan csökken.

Történelem

A honfoglalás óta lakott hely. Századokig királyi madarászok lakták - nevét is innen származtatják. Első okleveles említése 1252-ben történik, amikor is Marczel és Illyés nemessé emelt szolgagyőri várjobbágyokat iktatják birtokba. 1360-ban Madari Marczel királyi madarász kap itt birtokot Nagy Lajos királytól. 1485-ben Possessio Madarr alakban említtetik. 1612-ben 22 adófizetője volt. A török alatt megfogyatkozott. 1655-ben Sibrik Dániel adománybirtoka. 1716-ban Gyulay Ferenc donációja. Az 1763-iki földrengést megszenvedte, majd később tűzvész is pusztította. 1866-ban és 1904-ben a községnek nagyobb része leégett. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. 1926–1939 között a Madarhoz tartozó Újpusztára szlovák kolonisták települtek, majd 1951-ben újra önálló községgé szervezték. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz csatolták. A második világháború után számos családot telepítettek ki Csehországba.

Mai jelentősége

Jelentős erdőterülete van, valamint híres szőlőtermesztő község.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MADAR. Magyar falu Komárom Várm. földes Ura G. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Bátorkeszinek szomszédságában, mellynek filiája, legelője elég van, réttyei néhol tsekélyek, szőleji meg lehetős borokat teremnek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Madar, magyar falu, Komárom vmegyében, Bátorkeszihez 1/2 mfldnyire: 229 kath., 1328 ref., 14 zsidó lak. A reformatusok itt már a türelem előtt népes anyaegyházat birtak. Határa, melly egy részben dombos, leginkább homok föld, melly csupán középtermékenységü, ámbár rozsot szépet terem. Határa 7980 hold, mellyből a jobbágyok birnak 117 egész telket (154 gazda), curiális telek 9, curiális zsellér 4, robotos 72, szabados 1, házatlan zsellér 43, uradalmi majorság 346 hold, szántóföld 10 kaszás rét. Szőlője az uraságnak nincs de a jobbágyok 1000 kapát birnak, a madari fejér bor a neszmélyivel méltán vetélkedik. A papi dézmát az uraság haszonbérli az érsektől s a kilenczeddel együtt természetben szedi. Egy telek ára 800 v.forint. Emlitést érdemel itt a nagy gonddal nevelt és ápolt uradalmi erdő s fenyves; a vmegyének is itt van szedres kerte. F. u. h. Pálffy, s a bátorkeszi urad. tartozik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Madar, Esztergom vármegye határán fekvő magyar nagyközség, 350 házzal és 1911 róm. kath. és ref. vallású lakossal, a kik között a reformátusok vannak a legtöbben és csak nekik van itt templomuk, mely 1691-ben, egy török mecset helyén és falai felhasználásával épült. Postája és távírója az esztergommegyei Bátorkeszi, vasúti állomása pedig Köbölkút. E község hajdan a királyi madarászok lakóhelye volt és innen vette a nevét is. 1252-ben Marczel és Illyés szolgagyőri várjobbágyok szerepelnek itt, a kiket ekkor a várjobbágyok sorából kivettek és nemességre emeltek. 1360-ban Nagy Lajos Madari Marczel királyi solymár rokonait is nemesekké teszi. 1377-ben egész Madarra, mely előbb Keszi Péter fia Marczelé volt, Marczel fia János kap új adományt. 1485-ben a Marczelházi Posár család, Mátyás királytól, új adományt nyer e birtokra. Ez időben possessio Madarr néven írják. A török világban csak részben pusztult el, mert 1552-ben még 22 lakható házat találtak itt az összeírók, mely szám 1576-ban már ötvenre emelkedett. Ezidőtájt Posár, vagy Pozsár Menyhért is birtokosa volt. 1655-ben Pozsár Lukácsnak magva szakadván, Sibrik Dániel kap reá adományt. 1659-ben Maszlik Pálnak is van itt részbirtoka, 1716-ban pedig Gyulay Ferencz kapja királyi adományban, de három évvel később Huszár Éva és Juliánna tartanak igényt e birtokra. Később azután a herczeg Pálffyak és a gróf Czirákyak lettek az urai és ma herczeg Pálffy Miklósnak van itt nagyobb birtoka. Madar község sok ideig artikuláris hely volt, a hová a komárommegyei Csúz, Csehi, Jászfalu, Szentpéter, Martos, Ógyalla, Perbete, D.-Radvány és az esztergommegyei Kisújfalu, Búcs és D.-Mócs községekből a ref. hívek istentiszteletre jártak. A község, egy 1763. január 28-iki feljegyzés szerint, csaknem egészen elpusztult, a mint a jegyzőkönyv írja: »Négy ízben ment által rajtunk az Istennek földindulásbéli itéletje, melyek közül a második ízben oly nagy volt, hogy a házak egyetemben összedűlének s a templom boltozatja ketté szakada, kő falai megrepedtenek és az egész alkotmány oly erőszakot szenvede, hogy a dél felé való szegeletnek még a fundamentum kövei is megrepedtenek, a 72 esztendős templom karai leroskadtanak. A föld sok helyeken meghasadozván, fővénynyel egyvelges vizet okáda ki. Ugyanezen esztendőben akkor uralkodó felséges királyasszony, a felséges Mária Therezia engedelmet és szabadságot publikálván a földindulás által lett templombéli romlások építésekre - mi is a fentebb említett romlásokat megépítettük.« 1866-ban és 1904-ben a községnek nagyobb része leégett. Ide tartozik Újpuszta. Az ú. n. Szentkirálykúti dűlőn állott hajdan Mercse falu, mely 1279-ben Merchey alakban van említve és 1387-ben még komáromi várbirtokként szerepel. Az itteni ú. n. Várhegyen sánczok nyomai láthatók, de hogy mely korból valók, azt megállapítani nem lehet.

Nagymegyeri Besnyei György

1675
Nagymegyer - megszületett
Kamocsa - egyházi szolgálatot végzett
Vágfarkasd - egyházi szolgálatot végzett
1737-től
Madar - egyházi szolgálatot végzett

Édes Gergely

1763. 1. 24.
Madar - megszületett
Hetény - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1252
Modor
1360
Madari
1485
posessio Madarr
1773
Madár, Madar,
1786
Madár,
1808
Madár,
1863
Madar,
1948
Modrany
1994
Madar

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 337
Telefon: 0357788121 +421 35 78 58 041
Fax: 0357858040

Honlap: modrany.ocu.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Édes Štefan (Független)

Képviselő-testület:
Édes Arpád (Független)
Dibuszová Magdaléna (Független)
Stefankovics Attila (Független)
Laczkó Zoltán (Független)
Tóthová Ildikó (SMK-MKP)
Mácsodi Anna (SMK-MKP)
Igar Štefan (SMK-MKP)
Papp Ján (SMK-MKP)
Szabó Ján (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö SMK-MKP 56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Madari Posta

Modrany 469

Édes Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 359

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Madar 498

Madari Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 337

Madari Községi Hivatal

Fő utca 337

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1489 96%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 62 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1553
magyarok 2033 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2034
magyarok 1922 99%
szlovákok 6 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1937
magyarok 1965 99%
szlovákok 21 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1988
magyarok 1269 91%
szlovákok 82 6%
romák 38 3%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1396
magyarok 1233 85%
szlovákok 124 9%
romák 63 4%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 1%
összlétszám 1445
magyarok 1205 82%
szlovákok 121 8%
romák 112 8%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 1%
összlétszám 1462
magyarok 1074 82%
szlovákok 155 12%
romák 2 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 78 6%
összlétszám 1315
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1085
Választási részvétel: 54.75 %
Kiadott boríték: 594
Bedobott boríték: 594

Polgármester

Érvényes szavazólap: 581
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Édes Štefan 412 70.91 % Független
Szabó Erika 135 23.24 % Független
Czibor Viktor 34 5.85 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Édes Arpád 384 Független
Tóthová Ildikó 330 SMK-MKP
Mácsodi Anna 322 SMK-MKP
Igar Štefan 317 SMK-MKP
Dibuszová Magdaléna 308 Független
Stefankovics Attila 295 Független
Papp Ján 294 SMK-MKP
Laczkó Zoltán 280 Független
Szabó Ján 233 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö NOVA 11.11% NOVA 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 44.44% Független 4 képviselö SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1106
Választási részvétel: 15.82 %
Kiadott boríték: 175
Bedobott boríték: 175
Választásra jogosult: 1105
Választási részvétel: 10.77 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119
Választásra jogosult: 1 119
Választási részvétel: 15,19 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 167
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 165
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 139 83.23 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 18 10.78 % SMER - SD
Robert Dick 4 2.40 % MS
Regan Belovič 3 1.80 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1 0.60 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 1 0.60 % KĽS
Peter Oremus 1 0.60 % Független
Milan Belica 3 2.52% SMER - SD
Iván Farkas 113 68.48 % SMK-MKP
Milan Belica 27 16.36 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 15 9.09 % MKDA
Peter Oremus 4 2.42 % Független
Ján Greššo 3 1.82 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 3 1.82 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 172
Érvényes szavazólap: 169
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Olga Szabó 99 57.56% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 96 55.81% SMK-MKP
Csaba Földes 89 51.74% SMK-MKP
Attila Petheő 88 51.16% SMK-MKP
Árpád Horváth 83 48.26% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 80 46.51% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Norbert Becse 79 45.93% SMK-MKP
László Stubendek 79 45.93% SMK-MKP
Rozália Szalay 71 41.28% SMK-MKP
Éva Hortai 57 33.14% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Zsolt Sebö 54 31.40% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Lajos Csóka 48 27.91% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 38 22.09% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Anton Marek 37 21.51% Független
Tamás Varga 35 20.35% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 29 16.86% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Štefan Kucsera 23 13.37% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
György Batta 15 8.72% Független
Mária Csákiová 7 4.07% MS
Miroslav Adamik 7 4.07% Független
Robert Dick 6 3.49% MS
Milan Lehocký 4 2.33% Független
Konštantín Glič 3 1.74% KDH, SMER - SD
Anna Žigová 3 1.74% KDH, SMER - SD
Peter Getler 2 1.16% SMS
Ladislav Tóth 2 1.16% KSS
Tibor Mayer 2 1.16% Független
Lívia Csíková 1 0.58% MS
Pavol Tausk 1 0.58% KSS
Tamara Podmanická 1 0.58% SMS
Ján Pikor 1 0.58% Független
Károly Less 0 0.00% Független
Karel Krejčí 0 0.00% KSS
Milan Opálka 0 0.00% KSS
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 0 0.00% KSS
Örs Orosz 99 58.58% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 98 57.99% SMK-MKP
Miklós Viola 94 55.62% SMK-MKP
Norbert Becse 80 47.34% SMK-MKP
Péter Varga 77 45.56% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 76 44.97% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Árpád Horváth 74 43.79% SMK-MKP
Csaba Földes 73 43.20% SMK-MKP
Imre Knirs 64 37.87% SMK-MKP
Tímea Szénássy 44 26.04% Független
László Stubendek 38 22.49% Független
Ladislav Ágh 23 13.61% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Klaudia Bertoková 21 12.43% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Attila Petheő 20 11.83% Független
Csaba Cúth 19 11.24% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marián Molnár 19 11.24% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Anna Žigová 17 10.06% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Karol Farkas 17 10.06% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
László Szendi 14 8.28% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tamás Varga 13 7.69% Független
János Sárközi 13 7.69% MKDA-MKDSZ
Attila Forgács 12 7.10% Független
František Bartoš 9 5.33% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Tibor Forró 9 5.33% Független
Jozef Jakubec 8 4.73% NAJ
Gyula Köles 6 3.55% Független
Károly Less 4 2.37% Független
Anton Teleki 4 2.37% SME RODINA - Boris Kollár
Lýdia Siposová 3 1.78% NAJ
Miroslav Rusňák 2 1.18% ĽS Naše Slovensko
Daniel Mikula 2 1.18% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Tóth 1 0.59% KSS
Jozef Lehotkai 1 0.59% NAJ
Pavol Tausk 0 0.00% KSS
Milan Šuch 0 0.00% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 20.80 %
Ógyalla 611 17.06 %
Komáromszentpéter 195 5.45 %
Naszvad 133 3.71 %
Újgyalla 103 2.88 %
Perbete 97 2.71 %
Gúta 96 2.68 %
Bajcs 57 1.59 %
Hetény 57 1.59 %
Szilasháza 53 1.48 %
Imely 49 1.37 %
Komáromfüss 46 1.28 %
Megyercs 46 1.28 %
Bátorkeszi 44 1.23 %
Nagykeszi 43 1.20 %
Marcelháza 40 1.12 %
Szilas 35 0.98 %
Keszegfalva 33 0.92 %
Izsa 32 0.89 %
Csallóközaranyos 26 0.73 %
Martos 26 0.73 %
Nemesócsa 25 0.70 %
Ifjúságfalva 24 0.67 %
Búcs 23 0.64 %
Karva 18 0.50 %
Madar 17 0.47 %
Ekel 15 0.42 %
Dunamocs 13 0.36 %
Lakszakállas 13 0.36 %
Zsemlékes 9 0.25 %
Újpuszta 8 0.22 %
Dunaradvány 8 0.22 %
Vágfüzes 7 0.20 %
Virt 7 0.20 %
Tany 6 0.17 %
Bogyarét 6 0.17 %
Bogya 6 0.17 %
Pat 5 0.14 %
Csicsó 4 0.11 %
Gellér 2 0.06 %
Kolozsnéma 2 0.06 %
Komárom 342 28.60 %
Ógyalla 57 4.77 %
Naszvad 31 2.59 %
Gúta 25 2.09 %
Újgyalla 19 1.59 %
Perbete 19 1.59 %
Bajcs 16 1.34 %
Komáromszentpéter 14 1.17 %
Izsa 13 1.09 %
Imely 10 0.84 %
Megyercs 9 0.75 %
Marcelháza 8 0.67 %
Dunamocs 6 0.50 %
Szilasháza 6 0.50 %
Karva 6 0.50 %
Keszegfalva 5 0.42 %
Nemesócsa 5 0.42 %
Bátorkeszi 5 0.42 %
Ekel 5 0.42 %
Nagykeszi 4 0.33 %
Komáromfüss 4 0.33 %
Csallóközaranyos 4 0.33 %
Martos 4 0.33 %
Madar 4 0.33 %
Hetény 3 0.25 %
Zsemlékes 3 0.25 %
Újpuszta 3 0.25 %
Dunaradvány 3 0.25 %
Pat 2 0.17 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Ifjúságfalva 1 0.08 %
Lakszakállas 1 0.08 %
Bogya 1 0.08 %
Búcs 1 0.08 %
Csicsó 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Tany 1 0.08 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 50.40 %
Gúta 736 45.07 %
Naszvad 98 6.00 %
Ógyalla 79 4.84 %
Keszegfalva 53 3.25 %
Marcelháza 44 2.69 %
Komáromszentpéter 43 2.63 %
Perbete 40 2.45 %
Nemesócsa 37 2.27 %
Bátorkeszi 36 2.20 %
Lakszakállas 35 2.14 %
Bajcs 30 1.84 %
Dunamocs 30 1.84 %
Ifjúságfalva 29 1.78 %
Ekel 29 1.78 %
Hetény 27 1.65 %
Imely 26 1.59 %
Izsa 22 1.35 %
Csallóközaranyos 21 1.29 %
Tany 20 1.22 %
Megyercs 19 1.16 %
Nagykeszi 18 1.10 %
Dunaradvány 17 1.04 %
Búcs 16 0.98 %
Újgyalla 14 0.86 %
Vágfüzes 13 0.80 %
Csicsó 13 0.80 %
Madar 12 0.73 %
Karva 11 0.67 %
Martos 10 0.61 %
Komáromfüss 9 0.55 %
Szilas 8 0.49 %
Szilasháza 8 0.49 %
Bogyarét 8 0.49 %
Bogya 8 0.49 %
Virt 8 0.49 %
Kolozsnéma 7 0.43 %
Pat 6 0.37 %
Gellér 4 0.24 %
Újpuszta 2 0.12 %
Zsemlékes 2 0.12 %
Komárom 1 389 39.44 %
Gúta 265 7.52 %
Ógyalla 153 4.34 %
Naszvad 143 4.06 %
Bátorkeszi 130 3.69 %
Komáromszentpéter 122 3.46 %
Perbete 114 3.24 %
Dunamocs 111 3.15 %
Búcs 90 2.56 %
Martos 88 2.50 %
Hetény 87 2.47 %
Marcelháza 83 2.36 %
Izsa 75 2.13 %
Lakszakállas 74 2.10 %
Nemesócsa 71 2.02 %
Keszegfalva 71 2.02 %
Csallóközaranyos 65 1.85 %
Ekel 65 1.85 %
Csicsó 55 1.56 %
Dunaradvány 48 1.36 %
Nagykeszi 46 1.31 %
Bajcs 43 1.22 %
Tany 41 1.16 %
Pat 40 1.14 %
Megyercs 36 1.02 %
Komáromfüss 34 0.97 %
Szilas 30 0.85 %
Virt 29 0.82 %
Karva 28 0.80 %
Vágfüzes 26 0.74 %
Imely 25 0.71 %
Kolozsnéma 23 0.65 %
Bogya 22 0.62 %
Madar 20 0.57 %
Gellér 11 0.31 %
Szilasháza 6 0.17 %
Ifjúságfalva 6 0.17 %
Bogyarét 3 0.09 %
Újgyalla 3 0.09 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 32.17 %
Gúta 323 8.14 %
Komáromszentpéter 245 6.18 %
Ógyalla 228 5.75 %
Csicsó 215 5.42 %
Naszvad 197 4.97 %
Nemesócsa 184 4.64 %
Perbete 170 4.29 %
Marcelháza 168 4.24 %
Dunamocs 138 3.48 %
Bátorkeszi 134 3.38 %
Ekel 127 3.20 %
Lakszakállas 117 2.95 %
Csallóközaranyos 117 2.95 %
Búcs 115 2.90 %
Hetény 114 2.87 %
Dunaradvány 111 2.80 %
Nagykeszi 100 2.52 %
Tany 95 2.40 %
Komáromfüss 92 2.32 %
Izsa 92 2.32 %
Kolozsnéma 80 2.02 %
Madar 73 1.84 %
Szilas 70 1.77 %
Keszegfalva 65 1.64 %
Martos 63 1.59 %
Karva 57 1.44 %
Gellér 52 1.31 %
Megyercs 50 1.26 %
Imely 49 1.24 %
Bogya 46 1.16 %
Bajcs 41 1.03 %
Vágfüzes 41 1.03 %
Pat 40 1.01 %
Virt 28 0.71 %
Bogyarét 26 0.66 %
Ifjúságfalva 20 0.50 %
Zsemlékes 13 0.33 %
Újgyalla 9 0.23 %
Szilasháza 4 0.10 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 35.82 %
Ógyalla 188 20.35 %
Újgyalla 100 10.82 %
Naszvad 60 6.49 %
Komáromszentpéter 38 4.11 %
Gúta 35 3.79 %
Szilasháza 26 2.81 %
Imely 24 2.60 %
Újpuszta 22 2.38 %
Perbete 20 2.16 %
Izsa 18 1.95 %
Marcelháza 15 1.62 %
Bajcs 14 1.52 %
Keszegfalva 10 1.08 %
Nemesócsa 8 0.87 %
Nagykeszi 8 0.87 %
Dunaradvány 7 0.76 %
Zsemlékes 6 0.65 %
Hetény 6 0.65 %
Bátorkeszi 5 0.54 %
Ifjúságfalva 4 0.43 %
Ekel 4 0.43 %
Martos 4 0.43 %
Lakszakállas 4 0.43 %
Megyercs 3 0.32 %
Dunamocs 3 0.32 %
Pat 3 0.32 %
Komáromfüss 3 0.32 %
Madar 2 0.22 %
Tany 2 0.22 %
Karva 2 0.22 %
Virt 2 0.22 %
Vágfüzes 2 0.22 %
Bogyarét 1 0.11 %
Csicsó 1 0.11 %
Kolozsnéma 1 0.11 %
Bogya 1 0.11 %
Csallóközaranyos 1 0.11 %
Gellér 1 0.11 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 58.25 %
Ógyalla 107 8.41 %
Naszvad 82 6.45 %
Gúta 55 4.32 %
Újgyalla 38 2.99 %
Perbete 33 2.59 %
Komáromszentpéter 30 2.36 %
Bajcs 25 1.97 %
Izsa 22 1.73 %
Imely 20 1.57 %
Megyercs 19 1.49 %
Szilasháza 18 1.42 %
Nemesócsa 16 1.26 %
Csallóközaranyos 16 1.26 %
Bátorkeszi 16 1.26 %
Marcelháza 16 1.26 %
Keszegfalva 15 1.18 %
Zsemlékes 14 1.10 %
Dunamocs 14 1.10 %
Karva 13 1.02 %
Hetény 12 0.94 %
Ekel 11 0.86 %
Lakszakállas 11 0.86 %
Komáromfüss 9 0.71 %
Madar 9 0.71 %
Tany 8 0.63 %
Csicsó 8 0.63 %
Ifjúságfalva 7 0.55 %
Nagykeszi 6 0.47 %
Pat 6 0.47 %
Martos 5 0.39 %
Szilas 3 0.24 %
Virt 3 0.24 %
Bogyarét 2 0.16 %
Újpuszta 2 0.16 %
Búcs 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Dunaradvány 2 0.16 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 28.90 %
Ógyalla 62 4.30 %
Gúta 59 4.09 %
Naszvad 33 2.29 %
Perbete 30 2.08 %
Komáromszentpéter 29 2.01 %
Marcelháza 28 1.94 %
Nemesócsa 21 1.46 %
Izsa 21 1.46 %
Bátorkeszi 20 1.39 %
Csallóközaranyos 19 1.32 %
Keszegfalva 16 1.11 %
Dunamocs 16 1.11 %
Bajcs 14 0.97 %
Lakszakállas 13 0.90 %
Nagykeszi 11 0.76 %
Újgyalla 11 0.76 %
Ekel 11 0.76 %
Karva 10 0.69 %
Hetény 10 0.69 %
Megyercs 10 0.69 %
Búcs 9 0.62 %
Szilas 9 0.62 %
Ifjúságfalva 9 0.62 %
Imely 7 0.49 %
Tany 7 0.49 %
Csicsó 7 0.49 %
Madar 6 0.42 %
Bogya 6 0.42 %
Dunaradvány 6 0.42 %
Komáromfüss 6 0.42 %
Martos 4 0.28 %
Vágfüzes 4 0.28 %
Gellér 4 0.28 %
Kolozsnéma 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Szilasháza 3 0.21 %
Pat 3 0.21 %
Zsemlékes 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 46.62 %
Gúta 281 7.69 %
Ógyalla 212 5.80 %
Komáromszentpéter 176 4.82 %
Marcelháza 142 3.89 %
Naszvad 137 3.75 %
Perbete 128 3.50 %
Dunamocs 119 3.26 %
Bátorkeszi 112 3.07 %
Hetény 103 2.82 %
Dunaradvány 95 2.60 %
Búcs 90 2.46 %
Ekel 86 2.35 %
Csallóközaranyos 85 2.33 %
Csicsó 83 2.27 %
Nemesócsa 82 2.24 %
Izsa 71 1.94 %
Kolozsnéma 67 1.83 %
Madar 64 1.75 %
Lakszakállas 64 1.75 %
Keszegfalva 51 1.40 %
Pat 44 1.20 %
Karva 43 1.18 %
Tany 41 1.12 %
Megyercs 40 1.09 %
Martos 36 0.99 %
Imely 35 0.96 %
Nagykeszi 35 0.96 %
Komáromfüss 33 0.90 %
Vágfüzes 33 0.90 %
Gellér 27 0.74 %
Bogya 26 0.71 %
Bajcs 26 0.71 %
Szilas 23 0.63 %
Bogyarét 16 0.44 %
Ifjúságfalva 13 0.36 %
Virt 10 0.27 %
Szilasháza 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 17.25 %
Ógyalla 65 4.05 %
Naszvad 28 1.74 %
Gúta 25 1.56 %
Izsa 21 1.31 %
Újgyalla 16 1.00 %
Ekel 16 1.00 %
Megyercs 15 0.93 %
Komáromszentpéter 14 0.87 %
Bátorkeszi 12 0.75 %
Bajcs 9 0.56 %
Pat 8 0.50 %
Nemesócsa 8 0.50 %
Madar 8 0.50 %
Marcelháza 8 0.50 %
Keszegfalva 7 0.44 %
Csallóközaranyos 7 0.44 %
Perbete 6 0.37 %
Zsemlékes 6 0.37 %
Szilasháza 6 0.37 %
Lakszakállas 6 0.37 %
Ifjúságfalva 5 0.31 %
Karva 5 0.31 %
Búcs 5 0.31 %
Hetény 5 0.31 %
Imely 4 0.25 %
Dunaradvány 3 0.19 %
Martos 3 0.19 %
Csicsó 3 0.19 %
Szilas 2 0.12 %
Dunamocs 2 0.12 %
Tany 2 0.12 %
Komáromfüss 2 0.12 %
Nagykeszi 2 0.12 %
Bogya 2 0.12 %
Bogyarét 1 0.06 %
Újpuszta 1 0.06 %
Kolozsnéma 1 0.06 %
Gellér 1 0.06 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 31.09 %
Komáromszentpéter 777 17.28 %
Ógyalla 620 13.79 %
Gúta 224 4.98 %
Perbete 192 4.27 %
Hetény 181 4.02 %
Újgyalla 177 3.94 %
Naszvad 165 3.67 %
Bátorkeszi 136 3.02 %
Marcelháza 121 2.69 %
Keszegfalva 108 2.40 %
Nagykeszi 95 2.11 %
Izsa 92 2.05 %
Imely 91 2.02 %
Bajcs 88 1.96 %
Búcs 82 1.82 %
Nemesócsa 77 1.71 %
Madar 76 1.69 %
Csallóközaranyos 75 1.67 %
Komáromfüss 72 1.60 %
Megyercs 67 1.49 %
Szilas 65 1.45 %
Martos 61 1.36 %
Szilasháza 51 1.13 %
Dunamocs 46 1.02 %
Karva 43 0.96 %
Lakszakállas 41 0.91 %
Vágfüzes 41 0.91 %
Csicsó 40 0.89 %
Ekel 37 0.82 %
Ifjúságfalva 34 0.76 %
Dunaradvány 33 0.73 %
Pat 28 0.62 %
Tany 28 0.62 %
Újpuszta 17 0.38 %
Bogyarét 16 0.36 %
Bogya 15 0.33 %
Virt 13 0.29 %
Kolozsnéma 7 0.16 %
Gellér 6 0.13 %
Zsemlékes 5 0.11 %
Komárom 197 23.18 %
Ógyalla 50 5.88 %
Gúta 16 1.88 %
Naszvad 15 1.76 %
Komáromszentpéter 12 1.41 %
Újgyalla 12 1.41 %
Perbete 11 1.29 %
Bajcs 7 0.82 %
Hetény 6 0.71 %
Pat 5 0.59 %
Nemesócsa 5 0.59 %
Keszegfalva 5 0.59 %
Bátorkeszi 5 0.59 %
Marcelháza 5 0.59 %
Szilasháza 4 0.47 %
Imely 4 0.47 %
Izsa 4 0.47 %
Csallóközaranyos 4 0.47 %
Dunamocs 4 0.47 %
Karva 4 0.47 %
Ekel 4 0.47 %
Megyercs 4 0.47 %
Zsemlékes 3 0.35 %
Nagykeszi 3 0.35 %
Lakszakállas 2 0.24 %
Újpuszta 2 0.24 %
Gellér 2 0.24 %
Komáromfüss 2 0.24 %
Szilas 2 0.24 %
Búcs 2 0.24 %
Dunaradvány 2 0.24 %
Tany 1 0.12 %
Ifjúságfalva 1 0.12 %
Madar 1 0.12 %
Virt 1 0.12 %
Martos 1 0.12 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 16.55 %
Komárom 202 15.62 %
Gúta 65 5.03 %
Ógyalla 53 4.10 %
Marcelháza 42 3.25 %
Perbete 40 3.09 %
Naszvad 40 3.09 %
Dunamocs 33 2.55 %
Búcs 28 2.17 %
Megyercs 28 2.17 %
Bátorkeszi 26 2.01 %
Hetény 25 1.93 %
Nemesócsa 19 1.47 %
Csicsó 18 1.39 %
Csallóközaranyos 18 1.39 %
Ekel 17 1.31 %
Dunaradvány 16 1.24 %
Imely 14 1.08 %
Karva 14 1.08 %
Madar 13 1.01 %
Keszegfalva 12 0.93 %
Bajcs 12 0.93 %
Martos 11 0.85 %
Pat 11 0.85 %
Tany 11 0.85 %
Lakszakállas 11 0.85 %
Izsa 10 0.77 %
Szilas 9 0.70 %
Nagykeszi 8 0.62 %
Újgyalla 8 0.62 %
Komáromfüss 8 0.62 %
Kolozsnéma 3 0.23 %
Virt 2 0.15 %
Vágfüzes 2 0.15 %
Újpuszta 1 0.08 %
Szilasháza 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 17.68 %
Ógyalla 201 6.03 %
Komáromfüss 158 4.74 %
Komáromszentpéter 130 3.90 %
Csicsó 104 3.12 %
Gúta 100 3.00 %
Lakszakállas 99 2.97 %
Szilas 91 2.73 %
Nagykeszi 90 2.70 %
Naszvad 88 2.64 %
Hetény 87 2.61 %
Nemesócsa 74 2.22 %
Perbete 72 2.16 %
Tany 65 1.95 %
Megyercs 55 1.65 %
Újgyalla 53 1.59 %
Csallóközaranyos 46 1.38 %
Keszegfalva 46 1.38 %
Ekel 42 1.26 %
Bajcs 41 1.23 %
Marcelháza 31 0.93 %
Bátorkeszi 30 0.90 %
Izsa 30 0.90 %
Búcs 28 0.84 %
Bogya 27 0.81 %
Ifjúságfalva 27 0.81 %
Kolozsnéma 26 0.78 %
Imely 24 0.72 %
Dunamocs 21 0.63 %
Gellér 19 0.57 %
Szilasháza 18 0.54 %
Madar 17 0.51 %
Dunaradvány 16 0.48 %
Martos 15 0.45 %
Karva 15 0.45 %
Zsemlékes 12 0.36 %
Bogyarét 12 0.36 %
Virt 7 0.21 %
Vágfüzes 4 0.12 %
Pat 4 0.12 %
Újpuszta 3 0.09 %
Komárom 690 25.27 %
Ógyalla 244 8.93 %
Komáromszentpéter 175 6.41 %
Gúta 115 4.21 %
Hetény 100 3.66 %
Újgyalla 93 3.41 %
Naszvad 80 2.93 %
Perbete 57 2.09 %
Bátorkeszi 47 1.72 %
Komáromfüss 47 1.72 %
Bajcs 46 1.68 %
Nagykeszi 43 1.57 %
Marcelháza 42 1.54 %
Szilasháza 40 1.46 %
Imely 40 1.46 %
Ifjúságfalva 37 1.35 %
Keszegfalva 37 1.35 %
Szilas 36 1.32 %
Megyercs 33 1.21 %
Izsa 31 1.14 %
Nemesócsa 27 0.99 %
Csallóközaranyos 26 0.95 %
Madar 21 0.77 %
Pat 20 0.73 %
Lakszakállas 19 0.70 %
Búcs 19 0.70 %
Karva 18 0.66 %
Martos 18 0.66 %
Dunaradvány 16 0.59 %
Dunamocs 16 0.59 %
Tany 15 0.55 %
Ekel 15 0.55 %
Csicsó 11 0.40 %
Zsemlékes 7 0.26 %
Újpuszta 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Virt 6 0.22 %
Vágfüzes 6 0.22 %
Gellér 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Bogya 4 0.15 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 11.61 %
Ógyalla 42 2.75 %
Gúta 41 2.69 %
Naszvad 28 1.84 %
Újgyalla 21 1.38 %
Komáromszentpéter 16 1.05 %
Nemesócsa 14 0.92 %
Marcelháza 13 0.85 %
Perbete 10 0.66 %
Megyercs 10 0.66 %
Csallóközaranyos 7 0.46 %
Dunamocs 7 0.46 %
Imely 7 0.46 %
Bátorkeszi 7 0.46 %
Ekel 5 0.33 %
Karva 5 0.33 %
Izsa 5 0.33 %
Martos 5 0.33 %
Búcs 5 0.33 %
Keszegfalva 4 0.26 %
Ifjúságfalva 4 0.26 %
Bajcs 4 0.26 %
Komáromfüss 4 0.26 %
Szilasháza 4 0.26 %
Nagykeszi 4 0.26 %
Zsemlékes 3 0.20 %
Dunaradvány 3 0.20 %
Kolozsnéma 3 0.20 %
Szilas 2 0.13 %
Bogya 2 0.13 %
Hetény 2 0.13 %
Tany 1 0.07 %
Csicsó 1 0.07 %
Pat 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Madar 1 0.07 %
Lakszakállas 1 0.07 %
Virt 1 0.07 %
Vágfüzes 1 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.94 %
Ógyalla 523 19.29 %
Komáromszentpéter 191 7.05 %
Gúta 133 4.91 %
Naszvad 122 4.50 %
Perbete 103 3.80 %
Hetény 95 3.50 %
Bajcs 70 2.58 %
Újgyalla 69 2.55 %
Nagykeszi 65 2.40 %
Komáromfüss 63 2.32 %
Bátorkeszi 57 2.10 %
Nemesócsa 54 1.99 %
Imely 48 1.77 %
Megyercs 45 1.66 %
Szilas 45 1.66 %
Marcelháza 45 1.66 %
Izsa 40 1.48 %
Búcs 38 1.40 %
Csallóközaranyos 38 1.40 %
Keszegfalva 37 1.36 %
Ifjúságfalva 32 1.18 %
Lakszakállas 31 1.14 %
Madar 23 0.85 %
Ekel 23 0.85 %
Szilasháza 23 0.85 %
Martos 21 0.77 %
Tany 19 0.70 %
Dunamocs 19 0.70 %
Karva 19 0.70 %
Csicsó 18 0.66 %
Dunaradvány 13 0.48 %
Gellér 8 0.30 %
Pat 8 0.30 %
Vágfüzes 8 0.30 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 62.25 %
Gúta 354 9.80 %
Ógyalla 145 4.02 %
Komáromszentpéter 136 3.77 %
Marcelháza 121 3.35 %
Naszvad 114 3.16 %
Bátorkeszi 97 2.69 %
Perbete 95 2.63 %
Izsa 84 2.33 %
Dunamocs 78 2.16 %
Hetény 76 2.10 %
Keszegfalva 74 2.05 %
Nemesócsa 68 1.88 %
Csallóközaranyos 66 1.83 %
Dunaradvány 57 1.58 %
Búcs 54 1.50 %
Ekel 54 1.50 %
Lakszakállas 42 1.16 %
Pat 42 1.16 %
Nagykeszi 41 1.14 %
Martos 39 1.08 %
Madar 38 1.05 %
Csicsó 37 1.02 %
Megyercs 35 0.97 %
Imely 35 0.97 %
Tany 29 0.80 %
Komáromfüss 27 0.75 %
Vágfüzes 25 0.69 %
Karva 24 0.66 %
Szilas 23 0.64 %
Bajcs 23 0.64 %
Kolozsnéma 16 0.44 %
Újgyalla 12 0.33 %
Szilasháza 11 0.30 %
Bogya 9 0.25 %
Ifjúságfalva 9 0.25 %
Virt 8 0.22 %
Gellér 7 0.19 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Komárom 561 16.68 %
Nagykeszi 169 5.03 %
Ógyalla 141 4.19 %
Gúta 126 3.75 %
Komáromszentpéter 117 3.48 %
Perbete 75 2.23 %
Naszvad 75 2.23 %
Nemesócsa 73 2.17 %
Komáromfüss 65 1.93 %
Hetény 63 1.87 %
Csallóközaranyos 58 1.72 %
Szilas 50 1.49 %
Keszegfalva 50 1.49 %
Megyercs 47 1.40 %
Ekel 45 1.34 %
Bátorkeszi 42 1.25 %
Csicsó 39 1.16 %
Búcs 37 1.10 %
Imely 36 1.07 %
Marcelháza 36 1.07 %
Izsa 36 1.07 %
Újgyalla 36 1.07 %
Tany 33 0.98 %
Lakszakállas 33 0.98 %
Dunamocs 27 0.80 %
Martos 26 0.77 %
Bajcs 26 0.77 %
Bogya 21 0.62 %
Ifjúságfalva 21 0.62 %
Karva 18 0.54 %
Dunaradvány 17 0.51 %
Madar 14 0.42 %
Pat 13 0.39 %
Kolozsnéma 12 0.36 %
Bogyarét 7 0.21 %
Vágfüzes 7 0.21 %
Szilasháza 5 0.15 %
Virt 5 0.15 %
Gellér 5 0.15 %
Újpuszta 4 0.12 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Komárom 208 8.79 %
Ógyalla 37 1.56 %
Gúta 26 1.10 %
Naszvad 23 0.97 %
Komáromszentpéter 17 0.72 %
Perbete 12 0.51 %
Újgyalla 12 0.51 %
Bajcs 7 0.30 %
Csallóközaranyos 7 0.30 %
Bátorkeszi 6 0.25 %
Imely 6 0.25 %
Dunamocs 6 0.25 %
Marcelháza 6 0.25 %
Ekel 5 0.21 %
Zsemlékes 4 0.17 %
Izsa 4 0.17 %
Megyercs 3 0.13 %
Dunaradvány 3 0.13 %
Búcs 3 0.13 %
Madar 3 0.13 %
Szilasháza 3 0.13 %
Nagykeszi 3 0.13 %
Újpuszta 3 0.13 %
Karva 2 0.08 %
Hetény 2 0.08 %
Keszegfalva 2 0.08 %
Szilas 2 0.08 %
Ifjúságfalva 2 0.08 %
Tany 2 0.08 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Martos 1 0.04 %
Nemesócsa 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Pat 1 0.04 %
Komáromfüss 1 0.04 %
Virt 1 0.04 %
Lakszakállas 1 0.04 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 39.60 %
Ógyalla 210 7.71 %
Komáromszentpéter 159 5.83 %
Gúta 104 3.82 %
Naszvad 82 3.01 %
Újgyalla 79 2.90 %
Hetény 67 2.46 %
Perbete 58 2.13 %
Marcelháza 55 2.02 %
Nagykeszi 52 1.91 %
Keszegfalva 48 1.76 %
Megyercs 47 1.72 %
Szilas 41 1.50 %
Búcs 40 1.47 %
Imely 40 1.47 %
Komáromfüss 38 1.39 %
Nemesócsa 37 1.36 %
Izsa 36 1.32 %
Csallóközaranyos 32 1.17 %
Ifjúságfalva 31 1.14 %
Bajcs 30 1.10 %
Bátorkeszi 28 1.03 %
Szilasháza 25 0.92 %
Dunamocs 20 0.73 %
Martos 19 0.70 %
Madar 19 0.70 %
Ekel 19 0.70 %
Karva 17 0.62 %
Bogya 16 0.59 %
Dunaradvány 15 0.55 %
Lakszakállas 13 0.48 %
Csicsó 11 0.40 %
Tany 11 0.40 %
Pat 7 0.26 %
Bogyarét 7 0.26 %
Zsemlékes 5 0.18 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 25.70 %
Gúta 830 12.91 %
Ógyalla 373 5.80 %
Naszvad 291 4.53 %
Komáromszentpéter 290 4.51 %
Marcelháza 194 3.02 %
Bátorkeszi 183 2.85 %
Perbete 181 2.82 %
Dunamocs 156 2.43 %
Csicsó 131 2.04 %
Hetény 126 1.96 %
Ekel 119 1.85 %
Búcs 117 1.82 %
Dunaradvány 115 1.79 %
Izsa 107 1.66 %
Nemesócsa 105 1.63 %
Csallóközaranyos 101 1.57 %
Lakszakállas 99 1.54 %
Madar 94 1.46 %
Keszegfalva 93 1.45 %
Karva 82 1.28 %
Nagykeszi 75 1.17 %
Kolozsnéma 67 1.04 %
Imely 64 1.00 %
Martos 62 0.96 %
Megyercs 62 0.96 %
Vágfüzes 60 0.93 %
Tany 53 0.82 %
Pat 51 0.79 %
Komáromfüss 48 0.75 %
Bajcs 44 0.68 %
Szilas 43 0.67 %
Bogya 41 0.64 %
Gellér 38 0.59 %
Ifjúságfalva 32 0.50 %
Virt 26 0.40 %
Bogyarét 24 0.37 %
Újgyalla 21 0.33 %
Szilasháza 6 0.09 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 57.10 %
Ógyalla 61 10.07 %
Gúta 37 6.11 %
Naszvad 28 4.62 %
Újgyalla 23 3.80 %
Izsa 17 2.81 %
Komáromszentpéter 15 2.48 %
Perbete 13 2.15 %
Bátorkeszi 9 1.49 %
Szilasháza 8 1.32 %
Nemesócsa 7 1.16 %
Keszegfalva 7 1.16 %
Ifjúságfalva 6 0.99 %
Ekel 6 0.99 %
Bajcs 6 0.99 %
Csallóközaranyos 6 0.99 %
Zsemlékes 5 0.83 %
Komáromfüss 5 0.83 %
Megyercs 5 0.83 %
Nagykeszi 4 0.66 %
Dunamocs 4 0.66 %
Újpuszta 4 0.66 %
Dunaradvány 3 0.50 %
Imely 3 0.50 %
Búcs 3 0.50 %
Kolozsnéma 3 0.50 %
Hetény 3 0.50 %
Marcelháza 3 0.50 %
Tany 2 0.33 %
Karva 2 0.33 %
Martos 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Bogyarét 1 0.17 %
Pat 1 0.17 %
Csicsó 1 0.17 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 32.92 %
Ógyalla 348 30.55 %
Újgyalla 106 9.31 %
Komáromszentpéter 78 6.85 %
Naszvad 69 6.06 %
Gúta 39 3.42 %
Perbete 19 1.67 %
Imely 19 1.67 %
Izsa 17 1.49 %
Bajcs 17 1.49 %
Újpuszta 16 1.40 %
Szilasháza 13 1.14 %
Keszegfalva 12 1.05 %
Martos 11 0.97 %
Marcelháza 10 0.88 %
Bátorkeszi 9 0.79 %
Megyercs 9 0.79 %
Nemesócsa 8 0.70 %
Hetény 8 0.70 %
Ekel 7 0.61 %
Dunamocs 5 0.44 %
Ifjúságfalva 5 0.44 %
Komáromfüss 5 0.44 %
Dunaradvány 5 0.44 %
Pat 4 0.35 %
Lakszakállas 3 0.26 %
Bogya 3 0.26 %
Gellér 2 0.18 %
Nagykeszi 2 0.18 %
Csallóközaranyos 2 0.18 %
Virt 2 0.18 %
Madar 2 0.18 %
Kolozsnéma 2 0.18 %
Tany 2 0.18 %
Zsemlékes 2 0.18 %
Búcs 1 0.09 %
Vágfüzes 1 0.09 %
Bogyarét 1 0.09 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 22.60 %
Gúta 574 13.53 %
Naszvad 510 12.02 %
Ógyalla 306 7.21 %
Perbete 215 5.07 %
Komáromszentpéter 214 5.04 %
Marcelháza 154 3.63 %
Bátorkeszi 137 3.23 %
Csicsó 117 2.76 %
Hetény 113 2.66 %
Dunamocs 111 2.62 %
Dunaradvány 107 2.52 %
Ekel 104 2.45 %
Búcs 102 2.40 %
Imely 95 2.24 %
Izsa 86 2.03 %
Lakszakállas 82 1.93 %
Nemesócsa 80 1.89 %
Madar 80 1.89 %
Csallóközaranyos 78 1.84 %
Martos 72 1.70 %
Kolozsnéma 55 1.30 %
Karva 54 1.27 %
Bajcs 51 1.20 %
Megyercs 47 1.11 %
Keszegfalva 45 1.06 %
Tany 45 1.06 %
Pat 40 0.94 %
Gellér 38 0.90 %
Vágfüzes 36 0.85 %
Nagykeszi 36 0.85 %
Komáromfüss 30 0.71 %
Bogya 29 0.68 %
Szilas 28 0.66 %
Ifjúságfalva 27 0.64 %
Bogyarét 24 0.57 %
Virt 23 0.54 %
Újgyalla 7 0.16 %
Szilasháza 5 0.12 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 22.01 %
Ógyalla 47 3.23 %
Gúta 20 1.38 %
Naszvad 13 0.89 %
Újgyalla 13 0.89 %
Megyercs 10 0.69 %
Csallóközaranyos 8 0.55 %
Izsa 8 0.55 %
Komáromszentpéter 7 0.48 %
Perbete 7 0.48 %
Nemesócsa 6 0.41 %
Ekel 6 0.41 %
Szilasháza 5 0.34 %
Dunaradvány 5 0.34 %
Keszegfalva 5 0.34 %
Dunamocs 4 0.28 %
Marcelháza 4 0.28 %
Komáromfüss 3 0.21 %
Imely 2 0.14 %
Hetény 2 0.14 %
Bajcs 2 0.14 %
Karva 2 0.14 %
Ifjúságfalva 2 0.14 %
Pat 1 0.07 %
Bogya 1 0.07 %
Bátorkeszi 1 0.07 %
Lakszakállas 1 0.07 %
Gellér 1 0.07 %
Martos 1 0.07 %
Tany 1 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.07 %
Nagykeszi 1 0.07 %
Búcs 1 0.07 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 23.89 %
Gúta 275 7.16 %
Ógyalla 205 5.34 %
Dunamocs 179 4.66 %
Marcelháza 162 4.22 %
Komáromszentpéter 161 4.19 %
Perbete 150 3.90 %
Bátorkeszi 130 3.38 %
Naszvad 130 3.38 %
Búcs 119 3.10 %
Hetény 107 2.79 %
Dunaradvány 103 2.68 %
Karva 93 2.42 %
Ekel 84 2.19 %
Csicsó 81 2.11 %
Lakszakállas 78 2.03 %
Madar 77 2.00 %
Izsa 77 2.00 %
Csallóközaranyos 62 1.61 %
Kolozsnéma 44 1.15 %
Martos 40 1.04 %
Nemesócsa 40 1.04 %
Keszegfalva 38 0.99 %
Vágfüzes 35 0.91 %
Pat 34 0.88 %
Bajcs 31 0.81 %
Komáromfüss 31 0.81 %
Tany 29 0.75 %
Bogya 29 0.75 %
Megyercs 29 0.75 %
Gellér 27 0.70 %
Szilas 26 0.68 %
Imely 26 0.68 %
Nagykeszi 24 0.62 %
Bogyarét 16 0.42 %
Ifjúságfalva 13 0.34 %
Virt 13 0.34 %
Újgyalla 8 0.21 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 61.36 %
Gúta 231 6.94 %
Ógyalla 121 3.64 %
Keszegfalva 99 2.97 %
Izsa 76 2.28 %
Marcelháza 72 2.16 %
Naszvad 70 2.10 %
Bátorkeszi 61 1.83 %
Hetény 49 1.47 %
Komáromszentpéter 49 1.47 %
Búcs 44 1.32 %
Perbete 41 1.23 %
Dunamocs 39 1.17 %
Kolozsnéma 37 1.11 %
Csallóközaranyos 34 1.02 %
Nemesócsa 33 0.99 %
Ekel 31 0.93 %
Imely 26 0.78 %
Bajcs 20 0.60 %
Dunaradvány 17 0.51 %
Lakszakállas 17 0.51 %
Martos 17 0.51 %
Nagykeszi 16 0.48 %
Megyercs 15 0.45 %
Csicsó 15 0.45 %
Tany 14 0.42 %
Karva 13 0.39 %
Madar 13 0.39 %
Pat 13 0.39 %
Újgyalla 12 0.36 %
Vágfüzes 12 0.36 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Ifjúságfalva 10 0.30 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 72.72 %
Komárom 556 45.28 %
Ógyalla 81 6.60 %
Naszvad 80 6.51 %
Nemesócsa 48 3.91 %
Keszegfalva 45 3.66 %
Marcelháza 43 3.50 %
Perbete 42 3.42 %
Komáromszentpéter 30 2.44 %
Ifjúságfalva 27 2.20 %
Imely 26 2.12 %
Bátorkeszi 25 2.04 %
Vágfüzes 20 1.63 %
Ekel 20 1.63 %
Bajcs 18 1.47 %
Dunamocs 18 1.47 %
Megyercs 17 1.38 %
Tany 16 1.30 %
Csallóközaranyos 16 1.30 %
Nagykeszi 16 1.30 %
Dunaradvány 15 1.22 %
Izsa 15 1.22 %
Búcs 14 1.14 %
Karva 14 1.14 %
Lakszakállas 13 1.06 %
Újgyalla 12 0.98 %
Hetény 11 0.90 %
Madar 9 0.73 %
Komáromfüss 9 0.73 %
Martos 9 0.73 %
Bogyarét 8 0.65 %
Csicsó 5 0.41 %
Kolozsnéma 5 0.41 %
Zsemlékes 4 0.33 %
Szilas 4 0.33 %
Szilasháza 4 0.33 %
Gellér 3 0.24 %
Bogya 3 0.24 %
Pat 2 0.16 %
Újpuszta 1 0.08 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 22.19 %
Komáromszentpéter 467 10.66 %
Ógyalla 309 7.05 %
Gúta 273 6.23 %
Perbete 250 5.71 %
Naszvad 171 3.90 %
Bátorkeszi 170 3.88 %
Marcelháza 161 3.67 %
Hetény 142 3.24 %
Dunamocs 127 2.90 %
Ekel 100 2.28 %
Dunaradvány 98 2.24 %
Madar 98 2.24 %
Búcs 97 2.21 %
Csicsó 91 2.08 %
Lakszakállas 88 2.01 %
Izsa 80 1.83 %
Csallóközaranyos 76 1.73 %
Martos 70 1.60 %
Nemesócsa 67 1.53 %
Kolozsnéma 52 1.19 %
Karva 51 1.16 %
Tany 46 1.05 %
Bajcs 39 0.89 %
Imely 36 0.82 %
Keszegfalva 34 0.78 %
Nagykeszi 33 0.75 %
Megyercs 32 0.73 %
Gellér 32 0.73 %
Vágfüzes 30 0.68 %
Komáromfüss 28 0.64 %
Szilas 27 0.62 %
Pat 26 0.59 %
Bogya 24 0.55 %
Bogyarét 19 0.43 %
Ifjúságfalva 14 0.32 %
Virt 13 0.30 %
Újgyalla 13 0.30 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 62.82 %
Gúta 206 8.46 %
Ógyalla 109 4.48 %
Marcelháza 101 4.15 %
Naszvad 74 3.04 %
Perbete 55 2.26 %
Komáromszentpéter 54 2.22 %
Keszegfalva 54 2.22 %
Izsa 53 2.18 %
Dunamocs 47 1.93 %
Bátorkeszi 46 1.89 %
Madar 44 1.81 %
Nemesócsa 38 1.56 %
Hetény 34 1.40 %
Ekel 32 1.31 %
Búcs 32 1.31 %
Csallóközaranyos 30 1.23 %
Bajcs 30 1.23 %
Imely 26 1.07 %
Újgyalla 22 0.90 %
Pat 22 0.90 %
Megyercs 21 0.86 %
Lakszakállas 19 0.78 %
Dunaradvány 18 0.74 %
Martos 15 0.62 %
Csicsó 14 0.58 %
Tany 13 0.53 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Vágfüzes 12 0.49 %
Szilasháza 11 0.45 %
Komáromfüss 10 0.41 %
Szilas 10 0.41 %
Kolozsnéma 8 0.33 %
Karva 8 0.33 %
Ifjúságfalva 6 0.25 %
Virt 4 0.16 %
Bogya 4 0.16 %
Bogyarét 3 0.12 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Újpuszta 2 0.08 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 37.20 %
Gúta 1 150 30.45 %
Ógyalla 272 7.20 %
Komáromszentpéter 209 5.53 %
Naszvad 203 5.37 %
Csicsó 194 5.14 %
Perbete 169 4.47 %
Marcelháza 158 4.18 %
Dunamocs 149 3.94 %
Nemesócsa 131 3.47 %
Bátorkeszi 127 3.36 %
Ekel 123 3.26 %
Dunaradvány 113 2.99 %
Keszegfalva 105 2.78 %
Izsa 102 2.70 %
Lakszakállas 100 2.65 %
Hetény 99 2.62 %
Csallóközaranyos 98 2.59 %
Búcs 85 2.25 %
Madar 74 1.96 %
Kolozsnéma 68 1.80 %
Nagykeszi 66 1.75 %
Martos 65 1.72 %
Megyercs 63 1.67 %
Komáromfüss 61 1.62 %
Pat 50 1.32 %
Vágfüzes 49 1.30 %
Karva 49 1.30 %
Szilas 45 1.19 %
Imely 44 1.16 %
Bajcs 35 0.93 %
Ifjúságfalva 35 0.93 %
Gellér 35 0.93 %
Bogya 32 0.85 %
Virt 23 0.61 %
Tany 23 0.61 %
Bogyarét 21 0.56 %
Újgyalla 6 0.16 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 30.15 %
Gúta 355 7.82 %
Dunamocs 219 4.82 %
Ógyalla 214 4.71 %
Komáromszentpéter 191 4.21 %
Marcelháza 191 4.21 %
Bátorkeszi 185 4.07 %
Naszvad 180 3.96 %
Perbete 172 3.79 %
Hetény 154 3.39 %
Dunaradvány 133 2.93 %
Búcs 128 2.82 %
Csicsó 119 2.62 %
Ekel 113 2.49 %
Izsa 103 2.27 %
Madar 99 2.18 %
Csallóközaranyos 90 1.98 %
Nemesócsa 86 1.89 %
Lakszakállas 78 1.72 %
Karva 78 1.72 %
Keszegfalva 61 1.34 %
Pat 53 1.17 %
Kolozsnéma 52 1.15 %
Martos 51 1.12 %
Tany 43 0.95 %
Bogya 41 0.90 %
Nagykeszi 40 0.88 %
Megyercs 37 0.81 %
Szilas 37 0.81 %
Vágfüzes 36 0.79 %
Imely 31 0.68 %
Komáromfüss 31 0.68 %
Gellér 29 0.64 %
Bajcs 27 0.59 %
Virt 22 0.48 %
Bogyarét 20 0.44 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Újgyalla 4 0.09 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
860 88.48%
KSČ
54 5.56%
DÚRS
27 2.78%
VPN
22 2.26%
Egyéb
9 0.93%
Érvényes szavazatok 972
Együttélés-MKDM
756 81.29%
Magyar Polgári Párt
123 13.23%
SDĽ
27 2.90%
ODÚ
4 0.43%
ROI
4 0.43%
SDSS
4 0.43%
Egyéb
12 1.29%
Érvényes szavazatok 930
MK
866 93.62%
SP-VOĽBA
27 2.92%
KSS
9 0.97%
ZRS
6 0.65%
5 0.54%
ROISR
4 0.43%
SPK
4 0.43%
Egyéb
4 0.43%
Érvényes szavazatok 925
MKP
821 91.83%
HZDS
22 2.46%
SDK
15 1.68%
SDĽ
11 1.23%
MLHZP
11 1.23%
SOP
4 0.45%
Egyéb
10 1.12%
Érvényes szavazatok 894
MKP
699 93.70%
SMER
16 2.14%
HZDS
7 0.94%
SZS
5 0.67%
HZD
5 0.67%
ANO
4 0.54%
Egyéb
10 1.34%
Érvényes szavazatok 746
MKP
725 97.84%
ĽS HZDS
7 0.94%
SDKU DS
4 0.54%
SMER
3 0.40%
Egyéb
2 0.27%
Érvényes szavazatok 741
MKP
400 57.22%
Most-Híd
256 36.62%
SaS
23 3.29%
SDKU DS
6 0.86%
SMER
5 0.72%
EDS
3 0.43%
Egyéb
6 0.86%
Érvényes szavazatok 699
MKP
369 68.21%
Most-Híd
146 26.99%
SMER SD
8 1.48%
SaS
6 1.11%
Egyéb
12 2.22%
Érvényes szavazatok 541
MKP
311 63.08%
Most-Híd
148 30.02%
SKOK!
8 1.62%
OĽANO-NOVA
7 1.42%
SMER SD
6 1.22%
MKDA-MKDSZ
5 1.01%
SaS
3 0.61%
SZS
2 0.41%
TIP
2 0.41%
Egyéb
1 0.20%
Érvényes szavazatok 493
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések