SK
SA
.....

Vágfarkasd

Község

címer zászló
5372 100% magyar 1910
2001 62% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Farkasd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vlčany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Bábi-tó, Bátonya, (Buffa-major), Cigány-tó, Holt-Vág, Kertek közt, Kertészkert, Kikiri-tó, Kőrös-tó, Palántás, Pótlék, Szomola, Szőce, Tölgyerdő, Tilalmas, Túlsó féli major, Vágon túl, Zsellérrét
Koordináták:
48.03100967, 17.94689369
Terület:
39,76 km2
Rang:
község
Népesség:
3274
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92584
Település kód:
504165
Szervezeti azonosító:
306312

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág jobb partján, Vágsellyétől 16 km-re délre, Gútától 17 km-re északra fekszik. Csaknem teljesen egybeépült a szomszédos Negyeddel. Az 573-as főút Komáromot Vágsellyével összekötő szakasza keresztülhalad a községen, vasútállomás a Vágsellye-Negyed mellékvonalon ("Csángó"). Mellékút köti össze Szelőcével (9 km), kompjárat a Vágon. Határa a Vág mindkét partjára kiterjed, északról Szelőce, északnyugatról Zsigárd, nyugatról Királyrév és Alsóhatár, délről Vágfarkasd, keletről pedig Tardoskedd községekkel határos. Nyugati határa egyben Nyitra és Pozsony megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Vágsellyei járáshoz, 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). Területe (39,76 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 5391, 1921-ben 5356, 1939-ben pedig 5410, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Az 1945 utáni lakosságcsere során magyar lakosságának egynegyedét kitelepítették Magyarországra és magyarországi szlovákokat telepítettek be, ezzel megváltozott nemzetiségi arculata. 1939-1991 között népessége 36,4 %-al csökkent (3439 fő 1991-ben), az azóta eltelt két évtizedre további, mérsékelt csökkenés (3,2 %) a jellemző. A szlovákok aránya ebben az időszakban 21,3 %-ról 28,6 %-ra nőtt, de a lakosság többsége ma is magyar nemzetiségű. A romák aránya 4,3 %. 1921-ben a lakosság többsége még református vallású volt, 2011-re arányuk felére esett (61,1 %-ról 30,8 %) és a legnépesebb felekezetet immár a római katolikusok alkották (41,7 %). Korábban népes izraelita közösségét (1940-ben 147 fő) 1944-ben koncentrációs táborba hurcolták. A község két településrészre oszlik: 2011-ben Vágfarkasdon 3065-en (92,1 %), Szomolán pedig 263-an (7,9 %) éltek.

Történelem

Farkasd a zoborhegyi bencés apátság tartozéka volt az Árpád-korban. A tatárjáráskor feldúlták a mongolok. A 13. század második felében a Szegi család birtokolta, majd Csák Máté foglalta el, Szegi János megölésével, de I. Károly 1316-ban visszaadta az eredeti tulajdonos leszármazottainak. Több rövid idejű birtokos után, 16. században a Kéméndy és a Farkas családoké volt. Az itt élők főleg káposztát és hagymát termesztettek. A mohácsi csata után megkezdődő török portyák elől a falu lakossága a Tölgyerdőben talált menedéket. A 16. század végén teret hódított a reformáció. Már 1638-ban erős oszmán támadás érte a gútai erődrendszerhez tartozó falut, majd Érsekújvár eleste után, 1663-ban Farkasd is török kézre került, és csak 1685-ben szabadult fel. A Rákóczi-szabadságharc alatt az itt található rév miatt volt fontos szerepe, 1709-ben pestisjárvány sújtotta. A török kiűzése után Szelepcsényi György esztergomi érseké lett a község, az ő halála után Korompay Péter egri, később nyitrai püspök kapta meg, aki a nagyszombati jezsuitákra hagyta. A jezsuiták a Kaunitz családnak adták el, akiktől a Károlyiak vették meg 1730-ban, és birtokolták egészen a 20. századi elkobzásig. A század végén mezővárosi rangot kapott, és évi négy vásárt tarthatott. 1831-ben kolerajárvány tombolt. Az 1848/49-es szabadságharcban a farkasdi nemzetőrök részt vettek a Štúr-Hodža-féle szlovák felkelők országból való kiszorításában. A zsigárdi csata után az osztrákok kivégeztek néhány, a honvédséghez önkéntesként csatlakozó helybelit. A 19. század második felében négyszer sújtotta komoly áradás. 1871-ben mezővárosból nagyközséggé vált egy új törvény értelmében, azonban a fejlődés töretlen volt, egyre több kisiparos – köztük sok takács – tevékenykedett itt. A század végén már távírója is volt, Hangya tagszövetkezetét 1908-ban alapították, 1909-ben pedig megépült vasútállomása a Vágsellye-Negyed mellékvonalon. Híres volt zöldségtermesztéséről (hagyma, káposzta). A trianoni békediktátum Csehszlovákiához csatolta, a két háború között rendszeresek voltak a mezőgazdasági sztrájkok és a munkanélküliek megmozdulásai. A helyi gazdák által épített gőzmalmot 1920-ban adták át. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak. A németek által 1944-ben elhurcolt 111 zsidó személyből csak 46-an élték túl a háborút. Farkasd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került, án az itt élő magyarokat is súlyosan érintette a lakosságcsere és a csehországi deportálások. A negyedi szövetkezettel a 70-es években egyesített farkasdi szövetkezet a rendszerváltáskor különvált, majd csődbe ment. A falu 1993-tól Szlovákia része. Eredetileg színmagyar nagyközség volt. 1945 után, 568 személyt csehországi kényszermunkára hurcoltak el, akik a visszatérésük után, a házaikat elfoglaló szlovák telepesek miatt rokonoknál, ismerősöknél húzódtak meg. Magyarországra 1203 személyt telepítettek ki. A magyar lakosság egyre fogyó lélekszáma a kitelepítés, a reszlovakizáció és a rendszerváltás óta felgyorsult asszimiláció következtében a felét sem éri el az 1945 előttinek, miközben a szlovákok száma növekszik.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda, valamint könyvtár működik. Szent Józsefnek szentelt klasszicista stílusú római katolikustemploma 1803-ban épült, 1785-ben emelt református templomát 1937-ben átépítették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Elegyes magyar falu Nyitra Vármegyében, földes Ura Gróf Károlyi Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Vág vize mellett, Negyednek szomszédságában, Selyétöl egy mértföldnyire. Tűzre fája, és legelője is elég, gyümöltsös kertyei, és mindenféle zőldségei, káposztája nevezetes, zőldséggel, ’s borokkal való kereskedésre jó módgya, Vág vizén malma helyben, földgye, réttye első osztálybéli, szőlei nintsenek, de mivel gyakorta járja határját Vág vize, ’s a’ töltéseknek megtartása nagy fáradságjokban van, földgyei négy marhával miveltetnek, a’ második Osztályba tétettetett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Farkasd, m. mváros, Nyitra vmegyében, a Vágh jobb partján, Érsek-Ujvártól 2, Nyitrától 5 mföldnyire. Számlál 1043 kath., 26 evang., 1971 reform., két óhitü vagyonos lakosokat. Van ekklézsia; urasági ház és kert; vendégfogadó, s több urasági és privát csinos épületek; rév a Vághon. Határa nagy és igen termékeny; lakosi sok buzát, zabot, árpát, kukoriczát, kölest termesztenek; káposztájokkal (melly igen híres) továbbá hagymával, répával s más kerti zöldségekkel nagy kereskedést űznek. Szarvas-marhát, valamint lovat sokat tartanak; az urasági nemesitett spanyol birka-nyáj nézésre méltó. F. u. gr. Károlyi Lajos.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Vág sok kanyarúlattal, terjedelmes ártérrel, csekély eséssel foly rajta végig. Medrének szélessége eléri a 150 ölet, víztömege másodperczenként 2.200 ' a legkisebb állásban, mélysége (5') akkora, hogy Farkasdig hajók is följuthatnak rajta. De már közepes vízállás mellett medre színig megtelik, legmagasb állásban pedig 1–12'-bal meghaladja a partokat; és mivel a Vág torkolata vidékén a Duna esése és vizének állása is nagyobb, mint a Vágé, ezért a Duna árja Farkasdig visszahat, és a legnagyobb dunai ár alkalmával a Vág medrének akkor is jutna víz, ha abba a Vág és mellékvizei egy cseppet sem szolgáltatnának. Ma pedig e vidék a nyitramegyei zöldségtermesztés fő telepe. Sellye, Vecse, Hosszúfalu, Tornócz, főleg pedig Farkasd és Negyed kitűnő káposztát termesztenek; e két utóbbi község lakói sárga répát, petrezselymet, hagymát is annyit termesztenek, hogy szomszédjaik „hagymások”-nak is nevezik őket. Ez okoknál fogva itt a földnek nagy az ára; egy holdnyi káposztás földért 150 forint évi bért is fizetnek, mert a bérlő csak középtermés mellett is nemcsak családját tartja el belőle; hanem a jövőre is félre tehet valamit.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Farkasd, tiszta magyar nagyközség, a Vág jobb partján, az u. n. deáki-völgyi vízmedenczében fekszik. Lakosainak száma 4819, vallásuk túlnyomólag ev. ref. (1339), róm. kath. és izraelita (133). Postája van, távirója és vasúti állomása Vág-Sellye. E község már a XII. század elején szerepel „Farkas” (Forcos) néven. Kath. templomát gróf Károlyi József özvegye, született Waldstein Erzsébet grófnő építtette 1803-ban. Van református temploma is és izr. imaháza. A község, fekvésénél fogva, gyakran van árvíznek kitéve. Nagyobb katasztrófát az 1856-, 76-, 88- és 94-iki árvízek okoztak. Lakosainak egy része vászonszövő takácsokból áll, akik ez iparágat még a régi, kezdetleges szövőszékeken űzik. A községben egy temetkezési egylet áll fönn, az izraelitáknak pedig nőegyletük van. Iskolája már 1773-ban volt. Történeti nevezetességgel bír az u. n. tölgyerdői dülő, melyben a török világban a farkasdi nők, a törökök elől menekülve, menedéket találtak. Földesurai a gróf Károlyiak voltak és gróf Károlyi Lajosnak itt most is nagyobb uradalma van.

Magyar Katolikus Lexikon

Farkasd, Vágfarkasd, v. Nyitra vm. (Vlcany, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. vágsellyei esp. ker-ében. - 1113: Forcos, 1206: Forkas. A zobori bencés apátság, majd az esztergomi érs. birtoka. 1572: a törökök fölégették. 1730: a Károlyi család vette meg. - ~ 1577 u. ref. lett, a szimői lelkész látta el. 1641 és 1663: ref. zsin-ot tartottak. 1660: Szelepcsényi György érs. erővel rekatolizálta a falut. Tp-át 1803: Szt József tit. sztelték. a pléb-t 1808: alapították. Kegyura 1880: Károlyi Alajos gr. Anyanyelve m. - Lakói 1840: 1130 r.k., 2 g.kel., 11 ev., 1760 ref., össz. 1903; 1910: 1747 r.k., g.k., 23 ev., 3450 ref., 161 izr., 10 egyéb vall., össz. 5391; 1940: 1898 r.k., 4 g.k., 1 g.kel. 11 ev., 3079 ref., 147 izr., 10 egyéb vall., össz. 5150; 1961: össz. 4844; 1991: össz. 3439, m. 2652 (77,12%); 2001: össz. 3394, m. 2458 (72,42%). ** Schem. Strig. 1917:114. - HKkvt. 12. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vágfarkasd. A legrégibb feljegyzések, melyek a XII. századból származnak, ,,Forcos”-nak írják a község nevét. Közelében van a tölgyerdői dűlő, amelyei sokszor kerestek fel menedékhelyül a vágfarkasdi asszonyok és leányok, amikor a törökök veszélyeztették a vidéket. A községben már 1773-ban rendes iskola volt. Kath. temploma 1803-ban épült Waldstem Erzsébet grófnő adományából. A mult században sokat szenvedett Vágfarkasd a folyó áradásaitól. Külterületi lakott helyei: Battonyamajor, Buffamajor, Erdő, Kertészkert, Kerthely, Királynérét, Palántás, Péró, Tilalmas, Vágpart. A község területe 6909 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 5410.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Vágfarkasd nk. vágsellyei járás. A község nevét minden valószínűség szerint a XII. sz. elején még mocsaras, nádas területen tanyázó farkasoktól kapta. Akkor még Forcos néven szerepel. A községben már 1773-ban rendes iskola volt. A r. k. templom 1803-ban épült Waldstein Erzsébet grófnő adományából. Farkasd IV. Béla király idején a zobori kolostor birtoka volt. 1798-ban találkozunk először a Károlyi grófok nevével, mint a község földesuraival. Területe: 6.909 k. h. Lakosság: 5.410. Ebből m.: 5.363, n.: 6, szl.: 25. Magy. beszél: 5.403. Vallás szerint: r. k. 2.001, ref. 3.227, ev. 17, izr. 151. Fb. I. 8, II. 29, III. 712. Népsűrűség: 136.1. Lakóház: 1.234 Vágfarkasdi Kultúr Egyesület, Vágfarkasdi önképzőkör, önk. Tűzoltó Egyesület, R. K. Leánykör, Ref. Leánykör, Iparoskör. R. k. és ref. népiskola. Fogyasztási Szövetkezet (fő és 3 fióküzlet), Hitelszövetkezet. Gőzmalom R. T. A község 1938. nov. 8-án szabadult fel. A Vág közvetlen a falu végén fürdőzésre alkalmas kirándulóhely. Különleges terményei hagyma, káposzta és zöldség. A megszálló csehek agyonlőtték Marosi Jenő vágfarkasdi hentest és mészárost. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye, csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Nagymegyeri Besnyei György

1675
Nagymegyer - megszületett
Kamocsa - egyházi szolgálatot végzett
Vágfarkasd - egyházi szolgálatot végzett
1737-től
Madar - egyházi szolgálatot végzett

Somogyi Csizmazia Sándor

1772. 11. 4.
Vágfarkasd - megszületett

Pázmány Dániel

1836.4.1.
Csallóközaranyos - megszületett
Komárom - egyházi szolgálatot végzett
Csilizradvány - egyházi szolgálatot végzett
Vágfarkasd jegyző

Dobossy László

1910. 8. 9.
Vágfarkasd - megszületett

Kaszás Margit (Morvay)

1936.1.24.
Zsigárd - megszületett
Vágfarkasd - tanított
Névelőfordulások
1113
Forcas
1773
Farkasd,
1786
Farkaschd,
1808
Farkasd,
1913
Vágfarkasd,
1920
Farkašd,
1927
Farkašd, Farkasd,
1938
Vágfarkasd,
1945
Farkašd, Farkasd,
1948
Vlčany
1994
Farkasd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vágfarkasd (Vlčany) 944
Telefon: 0317794200
Fax: 0317794202

Honlap: obecvlcany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Restár János (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Ondrušek František (Független)
Czibula Tibor (Független)
Polgár Norbert (Független)
Bódiová Viviána (Független)
Erdélyi Pál (SMK-MKP)
Iván Gyula (SMK-MKP)
Kürthy Attila (SMK-MKP)
Czibula Kristián (SMK-MKP)
Kőrös Jozef (SMK-MKP)
Molnár Joel (SMK-MKP)
Fabian František (SMK-MKP)
Független 36% Független 4 képviselö SMK-MKP 64% SMK-MKP 7 képviselö 11 képviselö
Vágfarkasdi Posta

Vlčany 2

Vágfarkasdi Rendőrörs

Vágfarkasd 94

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Vágfarkasd 1547

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Vágfarkasd 1547

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Állomás utca 954

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Állomás utca 955

Vágfarkasdi Anyakönyvi Hivatal

Vágfarkasd 944

Vágfarkasdi Községi Hivatal

Vágfarkasd 944

Községi Üzemeltető és Kommunális Szolgáltató Vállalat

Vágfarkasd 944

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 4095 96%
szlovákok 21 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 141 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4267
magyarok 5372 100%
szlovákok 15 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5391
magyarok 5066 95%
szlovákok 156 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 127 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5356
magyarok 2652 77%
szlovákok 733 21%
ruszinok 2 0%
romák 34 1%
ukránok 0 0%
csehek 15 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 3439
magyarok 2458 72%
szlovákok 864 25%
ruszinok 0 0%
romák 57 2%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 0%
összlétszám 3394
magyarok 2284 69%
szlovákok 951 29%
ruszinok 0 0%
romák 39 1%
ukránok 5 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 34 1%
összlétszám 3328
magyarok 2001 62%
szlovákok 994 31%
ruszinok 0 0%
romák 3 0%
ukránok 4 0%
csehek 9 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 199 6%
összlétszám 3220
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2747
Választási részvétel: 52.28 %
Kiadott boríték: 1436
Bedobott boríték: 1436

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1418
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Restár János 646 45.56 % SMK-MKP
Ivánová Ida 573 40.41 % Független
Varga Kristián 107 7.55 % Független
Dubai Ladislav 92 6.49 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Erdélyi Pál 777 SMK-MKP
Ondrušek František 609 Független
Iván Gyula 569 SMK-MKP
Czibula Tibor 550 Független
Kürthy Attila 512 SMK-MKP
Polgár Norbert 449 Független
Czibula Kristián 443 SMK-MKP
Kőrös Jozef 415 SMK-MKP
Bódiová Viviána 411 Független
Molnár Joel 384 SMK-MKP
Fabian František 383 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 9.09% Független 1 képviselö SMK-MKP 72.73% SMK-MKP 8 képviselö MOST - HÍD 18.18% MOST - HÍD 2 képviselö 11 képviselö
2018
SMK-MKP 63.64% SMK-MKP 7 képviselö Független 36.36% Független 4 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2781
Választási részvétel: 20.64 %
Kiadott boríték: 574
Bedobott boríték: 574
Választásra jogosult: 2776
Választási részvétel: 12.72 %
Kiadott boríték: 353
Bedobott boríték: 353
Választásra jogosult: 2 755
Választási részvétel: 16,76 %
Kiadott boríték: 462
Bedobott boríték: 462

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 537
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 442
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 390 72.63 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 79 14.71 % SMER - SD
Peter Oremus 27 5.03 % Független
Regan Belovič 23 4.28 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 10 1.86 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 5 0.93 % KĽS
Robert Dick 3 0.56 % MS
Milan Belica 61 17.48% SMER - SD
Iván Farkas 201 45.48 % SMK-MKP
Milan Belica 101 22.85 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 46 10.41 % MKDA
Milan Uhrík 31 7.01 % ĽSNS
Ján Greššo 27 6.11 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 25 5.66 % Független
Renáta Kolenčíková 10 2.26 % Független
Ján Marko 1 0.23 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 565
Érvényes szavazólap: 457
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
František Ondrušek 344 60.88% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Štefan Jancsó 263 46.55% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 200 35.40% SMK-MKP
Gyula Borsányi 194 34.34% SMK-MKP
Martin Alföldi 175 30.97% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
František Mrázik 166 29.38% KDH, SMER - SD
František Botka 138 24.42% SMK-MKP
Ferenc Bergendi 121 21.42% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ladislav Gáll 118 20.88% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
Alžbeta Botorčeová 58 10.27% SMER - SD, KDH
Daša Danadová 26 4.60% NP
Peter Gomboš 26 4.60% SMER - SD, KDH
Peter Hlavatý 26 4.60% SMER - SD, KDH
Róbert Andráši 25 4.42% Független
Ján Tóth 12 2.12% ĽS Naše Slovensko
Regan Belovič 12 2.12% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 6 1.06% SNS
Roman Ruhig 5 0.88% NP
Štefan Jancsó 287 62.80% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 250 54.70% SMK-MKP
Ildikó Kőrösi 244 53.39% SMK-MKP
Róbert Baros 178 38.95% SMK-MKP
František Mrázik 161 35.23% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Martin Alföldi 89 19.47% Független
Jozef Belický 75 16.41% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Tölgyesi 61 13.35% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Andráši 57 12.47% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Hajdu 54 11.82% MKDA-MKDSZ
Milena Verešová 21 4.60% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 20 4.38% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Peter Kiss 19 4.16% ĽS Naše Slovensko
Regan Belovič 19 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Bednárik 16 3.50% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 15 3.28% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 13 2.84% ĽS Naše Slovensko
Marek Molnár 8 1.75% Független
Jozef Kozaňák 7 1.53% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 26.03 %
Zsigárd 193 5.66 %
Vágfarkasd 161 4.72 %
Mocsonok 132 3.87 %
Negyed 129 3.78 %
Tornóc 104 3.05 %
Pered 103 3.02 %
Köpösd 54 1.58 %
Királyi 50 1.47 %
Deáki 43 1.26 %
Szelőce 30 0.88 %
Vágkirályfa 28 0.82 %
Vághosszúfalu 14 0.41 %
Pered 749 19.85 %
Vágsellye 388 10.28 %
Zsigárd 333 8.83 %
Negyed 332 8.80 %
Deáki 313 8.30 %
Vágfarkasd 244 6.47 %
Vághosszúfalu 125 3.31 %
Vágkirályfa 115 3.05 %
Szelőce 74 1.96 %
Tornóc 64 1.70 %
Királyi 16 0.42 %
Mocsonok 8 0.21 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 116.24 %
Mocsonok 279 13.32 %
Tornóc 168 8.02 %
Vágkirályfa 124 5.92 %
Köpösd 103 4.92 %
Deáki 96 4.58 %
Negyed 92 4.39 %
Pered 86 4.11 %
Vágfarkasd 75 3.58 %
Királyi 71 3.39 %
Szelőce 50 2.39 %
Vághosszúfalu 48 2.29 %
Zsigárd 48 2.29 %
Vágsellye 220 18.14 %
Mocsonok 28 2.31 %
Tornóc 17 1.40 %
Királyi 12 0.99 %
Negyed 11 0.91 %
Vágkirályfa 9 0.74 %
Köpösd 8 0.66 %
Szelőce 8 0.66 %
Vágfarkasd 7 0.58 %
Deáki 4 0.33 %
Vághosszúfalu 3 0.25 %
Pered 2 0.16 %
Zsigárd 1 0.08 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 7.07 %
Deáki 188 5.96 %
Pered 187 5.93 %
Negyed 102 3.24 %
Vágfarkasd 54 1.71 %
Vágkirályfa 53 1.68 %
Zsigárd 52 1.65 %
Szelőce 25 0.79 %
Vághosszúfalu 25 0.79 %
Tornóc 22 0.70 %
Királyi 11 0.35 %
Mocsonok 7 0.22 %
Köpösd 2 0.06 %
Vágsellye 764 62.42 %
Mocsonok 133 10.87 %
Tornóc 50 4.08 %
Királyi 39 3.19 %
Köpösd 39 3.19 %
Deáki 29 2.37 %
Vágkirályfa 20 1.63 %
Vághosszúfalu 16 1.31 %
Pered 15 1.23 %
Negyed 14 1.14 %
Szelőce 12 0.98 %
Zsigárd 10 0.82 %
Vágfarkasd 8 0.65 %
Vágsellye 2 118 130.74 %
Mocsonok 302 18.64 %
Tornóc 197 12.16 %
Pered 144 8.89 %
Vágkirályfa 133 8.21 %
Negyed 132 8.15 %
Királyi 114 7.04 %
Köpösd 105 6.48 %
Deáki 104 6.42 %
Vágfarkasd 89 5.49 %
Zsigárd 77 4.75 %
Szelőce 54 3.33 %
Vághosszúfalu 49 3.02 %
Vágsellye 325 15.47 %
Mocsonok 92 4.38 %
Tornóc 38 1.81 %
Királyi 28 1.33 %
Köpösd 27 1.29 %
Deáki 22 1.05 %
Negyed 21 1.00 %
Vágkirályfa 19 0.90 %
Pered 17 0.81 %
Vágfarkasd 15 0.71 %
Zsigárd 13 0.62 %
Szelőce 9 0.43 %
Vághosszúfalu 4 0.19 %
Vágsellye 1 593 92.35 %
Mocsonok 251 14.55 %
Tornóc 93 5.39 %
Vágkirályfa 86 4.99 %
Köpösd 82 4.75 %
Királyi 76 4.41 %
Pered 41 2.38 %
Deáki 39 2.26 %
Vághosszúfalu 27 1.57 %
Negyed 26 1.51 %
Vágfarkasd 21 1.22 %
Szelőce 20 1.16 %
Zsigárd 20 1.16 %
Vágsellye 1 666 186.77 %
Mocsonok 222 24.89 %
Tornóc 108 12.11 %
Köpösd 69 7.74 %
Vágkirályfa 61 6.84 %
Királyi 58 6.50 %
Deáki 41 4.60 %
Vághosszúfalu 31 3.48 %
Pered 29 3.25 %
Negyed 22 2.47 %
Vágfarkasd 20 2.24 %
Szelőce 18 2.02 %
Zsigárd 18 2.02 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 43.71 %
Mocsonok 125 6.53 %
Tornóc 67 3.50 %
Vágkirályfa 52 2.72 %
Királyi 40 2.09 %
Pered 39 2.04 %
Deáki 28 1.46 %
Zsigárd 23 1.20 %
Negyed 22 1.15 %
Köpösd 22 1.15 %
Vágfarkasd 19 0.99 %
Szelőce 16 0.84 %
Vághosszúfalu 11 0.57 %
Vágsellye 286 56.63 %
Mocsonok 150 29.70 %
Köpösd 47 9.31 %
Királyi 43 8.51 %
Tornóc 36 7.13 %
Negyed 20 3.96 %
Deáki 17 3.37 %
Pered 17 3.37 %
Vágkirályfa 16 3.17 %
Vágfarkasd 13 2.57 %
Zsigárd 11 2.18 %
Szelőce 10 1.98 %
Vághosszúfalu 5 0.99 %
Vágsellye 2 268 146.51 %
Tornóc 174 11.24 %
Mocsonok 164 10.59 %
Vágkirályfa 97 6.27 %
Pered 89 5.75 %
Deáki 85 5.49 %
Köpösd 66 4.26 %
Királyi 62 4.01 %
Negyed 58 3.75 %
Vágfarkasd 57 3.68 %
Zsigárd 51 3.29 %
Szelőce 45 2.91 %
Vághosszúfalu 33 2.13 %
Pered 421 21.23 %
Deáki 365 18.41 %
Vágsellye 237 11.95 %
Negyed 230 11.60 %
Zsigárd 219 11.04 %
Vágfarkasd 178 8.98 %
Vágkirályfa 100 5.04 %
Vághosszúfalu 93 4.69 %
Szelőce 55 2.77 %
Tornóc 36 1.82 %
Királyi 14 0.71 %
Mocsonok 13 0.66 %
Köpösd 2 0.10 %
Vágsellye 1 575 188.17 %
Tornóc 106 12.66 %
Vágkirályfa 84 10.04 %
Pered 82 9.80 %
Vágfarkasd 61 7.29 %
Negyed 57 6.81 %
Mocsonok 52 6.21 %
Deáki 50 5.97 %
Vághosszúfalu 37 4.42 %
Zsigárd 36 4.30 %
Köpösd 28 3.35 %
Királyi 27 3.23 %
Szelőce 26 3.11 %
Pered 555 18.25 %
Zsigárd 395 12.99 %
Negyed 331 10.88 %
Vágsellye 298 9.80 %
Deáki 262 8.62 %
Vágfarkasd 250 8.22 %
Vágkirályfa 123 4.04 %
Vághosszúfalu 117 3.85 %
Szelőce 76 2.50 %
Tornóc 52 1.71 %
Királyi 23 0.76 %
Mocsonok 15 0.49 %
Köpösd 3 0.10 %
Pered 509 16.35 %
Negyed 487 15.64 %
Vágsellye 313 10.05 %
Vágfarkasd 287 9.22 %
Zsigárd 265 8.51 %
Deáki 254 8.16 %
Vághosszúfalu 114 3.66 %
Vágkirályfa 98 3.15 %
Szelőce 65 2.09 %
Tornóc 38 1.22 %
Királyi 16 0.51 %
Mocsonok 15 0.48 %
Köpösd 2 0.06 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1453 61.75%
VPN
374 15.89%
KSČ
247 10.50%
SPV
69 2.93%
SSL
46 1.95%
SNS
36 1.53%
SZ
35 1.49%
DS
31 1.32%
DÚRS
22 0.93%
KDH
18 0.76%
SD
13 0.55%
Egyéb
9 0.38%
Érvényes szavazatok 2353
Együttélés-MKDM
943 44.82%
Magyar Polgári Párt
637 30.28%
HZDS
144 6.84%
SDĽ
94 4.47%
KSS
78 3.71%
SNS
78 3.71%
ROI
24 1.14%
SZS
18 0.86%
SDSS
16 0.76%
ODÚ
14 0.67%
SZ
11 0.52%
Egyéb
47 2.23%
Érvényes szavazatok 2104
MK
1493 77.32%
HZDS-RSS
119 6.16%
SP-VOĽBA
79 4.09%
SNS
50 2.59%
KSS
45 2.33%
HZPCS
32 1.66%
29 1.50%
ZRS
27 1.40%
ROISR
23 1.19%
SPK
9 0.47%
KDH
8 0.41%
Egyéb
17 0.88%
Érvényes szavazatok 1931
MKP
1605 73.59%
SDK
193 8.85%
HZDS
129 5.91%
SDĽ
99 4.54%
SOP
65 2.98%
KSS
26 1.19%
SNS
23 1.05%
MLHZP
16 0.73%
B-RRS
10 0.46%
Egyéb
15 0.69%
Érvényes szavazatok 2181
MKP
1426 78.48%
HZDS
79 4.35%
SMER
72 3.96%
SDKU
59 3.25%
ANO
53 2.92%
KSS
28 1.54%
SNS
14 0.77%
SZS
13 0.72%
SDA
13 0.72%
HZD
11 0.61%
KDH
8 0.44%
SDĽ
8 0.44%
Egyéb
33 1.82%
Érvényes szavazatok 1817
MKP
1251 83.34%
SDKU DS
78 5.20%
SMER
78 5.20%
ĽS HZDS
40 2.66%
SNS
19 1.27%
KSS
13 0.87%
Egyéb
22 1.47%
Érvényes szavazatok 1501
Most-Híd
790 48.02%
MKP
535 32.52%
SMER
126 7.66%
SDKU DS
67 4.07%
SaS
63 3.83%
SNS
16 0.97%
ĽS HZDS
15 0.91%
SDĽ
12 0.73%
Egyéb
21 1.28%
Érvényes szavazatok 1645
MKP
610 42.01%
Most-Híd
526 36.23%
SMER SD
153 10.54%
OĽaNO
64 4.41%
SDKU DS
21 1.45%
99 Percent
16 1.10%
SNS
14 0.96%
SaS
10 0.69%
SSS NM
7 0.48%
KSS
6 0.41%
KDH
6 0.41%
Egyéb
19 1.31%
Érvényes szavazatok 1452
MKP
481 37.93%
Most-Híd
367 28.94%
SMER SD
133 10.49%
OĽANO-NOVA
93 7.33%
SME RODINA
39 3.08%
#SIEŤ
35 2.76%
SaS
33 2.60%
LSNS
30 2.37%
SNS
20 1.58%
MKDA-MKDSZ
10 0.79%
KDH
6 0.47%
Egyéb
21 1.66%
Érvényes szavazatok 1268
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések