SK
KN
.....

Nagykeszi

Község

címer zászló
846 100% magyar 1910
712 75% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagykeszi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Kosihy
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Eklipuszta, Érseklél, Kiskeszi, Sáros-ér, Szántó-ér, Térhüd-puszta
Koordináták:
47.76525879, 17.88334465
Terület:
24,27 km2
Rang:
község
Népesség:
963
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94621
Település kód:
501387
Szervezeti azonosító:
306703
Adóazonosító:
2021035764

Nagykeszi az Alsó-Csallóközben, Komáromtól 22 km-re nyugatra a Duna bal partján fekszik. Nagykeszit, nyugatról Kolozsnéma, Tany és Nemesócsa, északról Ekel, keletről Csallóközaranyos, délről Ács és Nagyszentjános községek határolják. Déli határát a Duna, északi határát a 63-as (Pozsony és Komárom közötti) főút alkotja, melyről Eklipusztánál egy mellékút ágazik le, mely egyben a falu főutcáját alkotja és Kolozsnéma, valamint Csicsó felé teremt összeköttetést. A falut érinti a Duna töltésén haladó kerékpárútvonal is.

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. 1887-ben Nagy- és Kiskeszi egyesítésével alakult. 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásának kisközsége. Csehszlovákiához csatolva végig a Komáromi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Területe kisebb változásokon esett át 1921 óta. 1939-ig 30 hektárral csökkent (22,00 km²-ről 21,70-re), majd 1945 után 24,40 km²-re nőtt, amikor hozzácsatolták Nemesócsától Eklipusztát (Okánikovo). 2007-ben 13 hektárral csökkent az államhatár megváltozása miatt.

Népesség

Népessége viszonylag stabilnak mondható. A magyarok alkotják a lakosság mintegy 3/4-ét, de arányuk rohamosan csökken, míg a szlovákoké rohamosan növekszik. A huszas években alapított kolónia, Eklipuszta (Okánikovo) telepesei voltak az első szlovákok (akkor még Nemesócsához tartozott). A község lakossága vegyesen katolikus és református, mintegy 1/3-1/3 arányban. 1921-ben még a katolikusok alkottak relatív többséget, 2011-ben már a reformátusok.

Történelem

Területén neolit kori települést és honfoglalás kori temetkezési helyet tártak fel. Neve a magyar Keszi törzs nevéből származik, annak szállásterülete lehetett. Első írásos említése 1268-ból villa Kezu néven történik. 1272-ben Kezu Maior, 1380-ban Nagkezew néven említik. Kezdetben Bán és Szolgagyőr, majd 1266-ban Komárom várának tartozéka. Később több nemesi család birtoka volt. 1540-ben a Csúzy család szerzett birtokot a községben. A török hódoltság korában a két Keszi is elpusztult, a 17. század végén Kiskeszit Vigyázó Pál veszprémi főispán, Nagykeszit pedig Rába Pál telepítette újra. A 17.-19. század között 13 családnak volt birtoka itt, köztük az Eszterházy, Amadé és Zay családoknak. 1715-ben 21 háztartás volt a faluban. 1787-ben az első népszámlálás 44 házat és 336 lakost talált a településen. 1828-ban 51 háza és 249 lakosa volt. Lakói mezőgazdaságból és halászatból éltek. 1848-ban 49 köznemesi család lakta, lakói közül 142 katolikus, 263 evangélikus és 17 zsidó volt. 1886-ban kolera járvány pusztított a településen. 1887-ben hozzácsatolták Kiskeszi falut. 1888-ban a község nagy részét tűzvész pusztította el. Önkéntes tűzoltó egyletét 1890-ben alapították. Az első világháborúban 35 nagykeszi lakos vesztette életét. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. 1920-ban, 1926-ban és 1927-ben agrársztrájkok zajlottak a községben. 1935-1937. között évente előfordult tűzvész, 1926-ban és 1928-ban árvíz pusztított. A két világháború között 3 könyvtár, kálvinista énekkar, és kulturális szövetség (SzMKE) is működött a faluban. 1938-1945. között visszacsatolták Magyarországhoz, ekkor a legnagyobb birtokosok Malcomesa Gyula, Goldschmied Marcell, Terdi György és a Nagyléli Mezőgazdasági Részvénytársaság voltak határában. A Hangya-szövetkezetnek 1938-ban 211 tagja volt. A második világháborúban 47 nagykeszi lakos vesztette életét. 1945-ben Nagykeszit újra Csehszlovákiához csatolták; 1948-ig, a kommunista hatalomátvételig a jogfosztottság és a kitelepítések évei következtek. 1949-ben megalakult az Egységes Földműves Szövetkezet (JRD), 1952-1954. között a községbe bevezették a villanyt. Az 1954-es dunai árvíz is sújtotta a falut, de az 1965-ös csaknem teljesen elpusztította. A helyreállítás Prága-Nyugat és Beroun csehországi járások segítségével történt.

Mai jelentősége

Mezőgazdasági jellegű község, magyar alapiskolával és óvodával. Kavicskitermelés, rézhuzalok gyártása.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Keszi. Elegyes falu Komárom Várm. földes Ura G. Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Érsek Lélhez közel, és annak filiája, határjának szántó földgye meg lehetős, nagyobb észét a’ Duna szokta el önteni; piatzozása Komáromban más fél mértföldnyire, réttye legelője is meg lehetős.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Keszi (Nagy-), magyar f., Komárom vgyében, Érsekléllel határos, de a Dunára ki nem terjed, mert délről kis Keszivel szomszéd, Komáromtól 2 mfldnyi távolságra. Határa 3190 holdra terjed, mellynek 1/3-da szántóföld, 2/3-da legelő, kaszáló, nádas és mocsáros helyek. Az egész határból 1680 h. urbéri; a többi curialis és allodialis birtok. Földe igen jó, kivévén a mocsáros laposokat, mellyek Pozson várm. a Milléren folynak ide, s még kifolyások a többiek által gátoltatván, itt száradnak ki, különben a járás most késziteti a zsilipet az öreg Duna partján a Kis-Keszi fokon alul, mellyen időről időre ezen vizek itt ki fognak folyni. Népessége 423 lélek, u. m. református 263, r. kath. 142, zsidó 17, ágostai 1. Van itt 7 16/82 rész urb. telek, mellyet 14 gazda és 6 zsellér mivel; 49 nemes családfő. Nevezetesebb épülete a ref. templom és Zámory Károly úr csinos lakháza. F. u. Zámory, Illés, Reinprecht, Lehoczky, Vigyázó nemes családok és a szentmártoni főapátság.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagykeszi, Kis- és Nagykeszi falvakból alakult magyar kisközség, a csallóközi síkságon, a Duna közelében. Körjegyzőségi székhely. Házainak száma 105, ref. és róm. kath. vallású lakosaié 823. Postája Nemesócsa, távírója Aranyos, vasúti állomása Ekel. 1234 és 1270 között Kezu néven, Füss helység szomszédjaként van említve. 1268-ban már két Kezu nevű község szerepel és az egyiket, a másiktól való megkülönböztetésül, Bertalan falujának is nevezik. 1272-ben Bálint kanonok Kis-Keszü nevű birtokát a Szent Margit-oltárnak hagyományozza. 1277-ben IV. László, Chepán fia Pál és Vothk fia Bodon, szolgagyőri várjobbágyokat megnemesítvén, itt földeket adományoz nekik. 1352-ben Bnai Sydou fiai János és Ponya Kis-Kesző birtoka fölött Nagymartoni Miklóssal perlekednek, a ki Felkeszeu birtok használatától is eltiltja őket. 1501-ben Kiskeszi Ravaszkeszi elnevezés alatt is szerepel. 1521-ben Ravaszkeszit Báthory István nádor a pécsi püspöknek adja zálogba. 1540-ben a Csúzy családbelieket iktatják be némely részeibe. 1553-ban Kolos János és Désy Boldizsár is a birtokosai között említtetnek, és 1567-ben Thúry György is. A török világban mind a két Keszi elpusztult. Kiskeszit Vigyázó Pál veszprémi főispán, Nagykeszit pedig Rába Balázs telepítették újra. 1632-ben már az Esterházyak is birtokosai és gróf Esterházy Miklós nádor itteni birtokát Amade Ilona 98özv. Nagymihályi Ferencznének zálogosítja el, négy évvel később pedig Szapáry Andrásnak és ennek nejének, Csat Annának. 1673-ban Szeghy Mihály özvegye Nagykeszin 12 hol földet ad el. 1675-ben Lengyeltóti János zálogosítja el itteni birtokát Gencsy főapátnak. 1700-ban gróf Esterházy János özvegye, szül. Ocskay Magdolna az egyik birtokosa, kitől az Ordódyak és Pongrácz Katalin igénylik. Azután a főapátságon kívül a Zámory, Csorba, Vigyázó, Illés, Horváth, Baranyay, Mihálykó, Rainprecht és Lehoczky családok lettek az urai, most pedig a pannonhalmi főapátságnak, Fejérváry Gézánénak és Zámory Béla örököseinek van itt nagyobb birtokuk, és Fejérváryéknak szép, kényelmes, emeletes kastélyuk, melyet Zámory Károly a mult század első felében építtetett, és a mely női ágon, örökösödés útján került a mai tulajdonosok birtokába. A községet 1888-ban nagy tűzvész pusztította, de az árvíz is gyakran tetemes károkat okozott benne. A községben csak a reformátusoknak van templomuk, mely 1819-ben épült. Van egy érdekes kelyhe, mely úrvacsora osztására szolgál és 1717-ből való. Hajdan katholikus temploma is volt, mely a Pázmány-féle ismert összeírásban is már a régiek között szerepel, de ez rég elpusztult. A katholikus hívek most a községhez tartozó Érseklél templomába járnak, mely a XVIII. század végén még kápolna volt. Kegyura, a vallásalap, 1865-ben kibővítette. Nagykeszi határában, a Csatahegy nevű dűlőn, sok embercsontot találnak, melyek valószínűleg a török dúlások maradványai. Ide tartoznak Dérhidja és Érseklél puszták és Borsos major. Derhida, másként Terchel birtokot, 1576-ban a pannonhalmi főapátság elzálogosítja Simondics Péternek és Nagy Istvánnak, később azután ismét visszaváltja. Érseklél hajdan az érsekléli érseki nemesek szék főhelye volt. Pesty Frigyes a Lehel névtől származtatja a Lél nevet. Bartal György szerint Leél Szent István korabeli helység, melyet a szent király az esztergomi érsekség fegyveres szabadosai között szétosztott. 1450-ben már a mai nevén van említve. 1554 és 1563 között nagy részben elpusztult helységként van említve. 1729-ben Fegyváry János az esztergomi érsektől itt némely részekre adományt nyer. Később még a Zámory, Illyés, Rédl, Bujna, Ghiczy és Rakovszky családok voltak a nagyobb közbirtokosai. Kiskeszi határában feküdt még a tatárjárás előtt Szántó, vagy Scamto helység, melyről más helyen már megemlékeztünk.

Redl Miksa

1801
Nagykeszi - megszületett

Erdős Renée

1879.5.7.
Nagykeszi - megszületett

Tóth Zoltán

1883. 12. 5.
Nagykeszi - megszületett
Léva - tanult

Böszörményi János

1928. 6. 10.
Perbete - megszületett
Nagykeszi - tanított
Csallóközaranyos - tanított
Dunamocs - tanított
1993. 10. 6.
Komárom - elhunyt
Névelőfordulások
1773
Nagy-Keszi,
1786
Nagy-Keszi,
1863
Nagykeszi,
1927
Veľké Kosihy, Nagy-Keszi,
1938
Nagykeszi,
1945
Veľké Kosihy, Nagy-Keszi,
1948
Veľké Kosihy
1994
Nagykeszi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 125
Telefon: 0357794183
Fax: 0357794131

Honlap: velkekosihy.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Csóka Lajos (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Esztergályosová Anita (Független)
Fitosová Melinda (Független)
Spitznágelová Alžbeta (MOST - HÍD)
Jenei Renata (MOST - HÍD)
Jenei Zoltán (MOST - HÍD)
Szendi László (MOST - HÍD)
Földes Csaba (MOST - HÍD)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 71% MOST - HÍD 5 képviselö 7 képviselö
Nagykeszii Posta

Veľké Kosihy 127

Alsó-Csallóközi önkormányzati társulás

Fő utca 125

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 92

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 45

Nagykeszii Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 125

Nagykeszii Községi Hivatal

Fő utca 125

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 788 95%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 36 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 828
magyarok 846 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 847
magyarok 844 96%
szlovákok 18 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 17 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 880
magyarok 998 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 999
magyarok 898 89%
szlovákok 95 9%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 11 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1005
magyarok 830 86%
szlovákok 108 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 970
magyarok 770 78%
szlovákok 183 18%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 28 3%
összlétszám 990
magyarok 712 75%
szlovákok 168 18%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 60 6%
összlétszám 945
összlétszám 880
magyarok 844 96%
szlovákok 18 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 17 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 830
Választási részvétel: 51.69 %
Kiadott boríték: 429
Bedobott boríték: 429

Polgármester

Érvényes szavazólap: 378
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Csóka Lajos 378 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Esztergályosová Anita 263 Független
Spitznágelová Alžbeta 243 MOST - HÍD
Fitosová Melinda 228 Független
Jenei Renata 210 MOST - HÍD
Jenei Zoltán 202 MOST - HÍD
Szendi László 189 MOST - HÍD
Földes Csaba 180 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 85.71% MOST - HÍD 6 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 71.43% MOST - HÍD 5 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 841
Választási részvétel: 35.91 %
Kiadott boríték: 302
Bedobott boríték: 302
Választásra jogosult: 840
Választási részvétel: 20.36 %
Kiadott boríték: 171
Bedobott boríték: 171
Választásra jogosult: 832
Választási részvétel: 27,28 %
Kiadott boríték: 227
Bedobott boríték: 227

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 275
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 212
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 224 81.45 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 19 6.91 % SMER - SD
Regan Belovič 9 3.27 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 8 2.91 % Független
Stanislav Kováč 6 2.18 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 5 1.82 % MS
Viliam Mokraň 4 1.45 % KĽS
Milan Belica 7 4.09% SMER - SD
Iván Farkas 86 40.57 % SMK-MKP
Milan Belica 84 39.62 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 25 11.79 % MKDA
Ján Greššo 4 1.89 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 4 1.89 % ĽSNS
Peter Oremus 4 1.89 % Független
Renáta Kolenčíková 4 1.89 % Független
Ján Marko 1 0.47 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 301
Érvényes szavazólap: 221
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Lajos Csóka 275 91.36% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Éva Hortai 146 48.50% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Zsolt Sebö 119 39.53% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jozef Jobbágy 108 35.88% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Gabriel Szalay 96 31.89% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Csaba Földes 92 30.56% SMK-MKP
Rozália Szalay 81 26.91% SMK-MKP
Tamás Varga 81 26.91% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 77 25.58% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Štefan Kucsera 59 19.60% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Árpád Horváth 52 17.28% SMK-MKP
Attila Petheő 43 14.29% SMK-MKP
Olga Szabó 41 13.62% SMK-MKP
Anton Marek 38 12.62% Független
László Stubendek 35 11.63% SMK-MKP
Norbert Becse 30 9.97% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 28 9.30% SMK-MKP
György Batta 14 4.65% Független
Milan Lehocký 12 3.99% Független
Károly Less 10 3.32% Független
Mária Csákiová 7 2.33% MS
Tibor Mayer 7 2.33% Független
Anna Žigová 5 1.66% KDH, SMER - SD
Karel Krejčí 5 1.66% KSS
Ladislav Tóth 5 1.66% KSS
Robert Dick 5 1.66% MS
Lívia Csíková 5 1.66% MS
Ján Pikor 4 1.33% Független
Peter Getler 3 1.00% SMS
Tamara Podmanická 3 1.00% SMS
Pavol Tausk 2 0.66% KSS
Miroslav Adamik 1 0.33% Független
Milan Opálka 1 0.33% KSS
Konštantín Glič 1 0.33% KDH, SMER - SD
Jozef Petráš 0 0.00% KSS
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
László Szendi 169 76.47% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Csaba Földes 100 45.25% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 95 42.99% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Karol Farkas 90 40.72% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Csaba Cúth 79 35.75% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miklós Viola 75 33.94% SMK-MKP
Árpád Horváth 66 29.86% SMK-MKP
Ladislav Ágh 65 29.41% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marián Molnár 52 23.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Petheő 46 20.81% Független
Klaudia Bertoková 43 19.46% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Anna Žigová 43 19.46% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Stubendek 41 18.55% Független
Örs Orosz 40 18.10% SMK-MKP
Norbert Becse 36 16.29% SMK-MKP
Imre Knirs 35 15.84% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 33 14.93% SMK-MKP
Péter Varga 24 10.86% SMK-MKP
Attila Forgács 18 8.14% Független
Tibor Forró 16 7.24% Független
Tamás Varga 16 7.24% Független
Tímea Szénássy 12 5.43% Független
Károly Less 12 5.43% Független
Gyula Köles 11 4.98% Független
János Sárközi 8 3.62% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 8 3.62% ĽS Naše Slovensko
František Bartoš 6 2.71% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Anton Teleki 4 1.81% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Tóth 4 1.81% KSS
Milan Šuch 4 1.81% NAJ
Jozef Lehotkai 3 1.36% NAJ
Lýdia Siposová 3 1.36% NAJ
Miroslav Rusňák 2 0.90% ĽS Naše Slovensko
Jozef Jakubec 2 0.90% NAJ
Pavol Tausk 1 0.45% KSS
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 27.39 %
Ógyalla 611 22.46 %
Komáromszentpéter 195 7.17 %
Naszvad 133 4.89 %
Újgyalla 103 3.79 %
Perbete 97 3.57 %
Gúta 96 3.53 %
Bajcs 57 2.10 %
Hetény 57 2.10 %
Szilasháza 53 1.95 %
Imely 49 1.80 %
Komáromfüss 46 1.69 %
Megyercs 46 1.69 %
Bátorkeszi 44 1.62 %
Nagykeszi 43 1.58 %
Marcelháza 40 1.47 %
Szilas 35 1.29 %
Keszegfalva 33 1.21 %
Izsa 32 1.18 %
Csallóközaranyos 26 0.96 %
Martos 26 0.96 %
Nemesócsa 25 0.92 %
Ifjúságfalva 24 0.88 %
Búcs 23 0.85 %
Karva 18 0.66 %
Madar 17 0.63 %
Ekel 15 0.55 %
Dunamocs 13 0.48 %
Lakszakállas 13 0.48 %
Zsemlékes 9 0.33 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.26 %
Virt 7 0.26 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.15 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 45.00 %
Ógyalla 57 7.50 %
Naszvad 31 4.08 %
Gúta 25 3.29 %
Újgyalla 19 2.50 %
Perbete 19 2.50 %
Bajcs 16 2.11 %
Komáromszentpéter 14 1.84 %
Izsa 13 1.71 %
Imely 10 1.32 %
Megyercs 9 1.18 %
Marcelháza 8 1.05 %
Dunamocs 6 0.79 %
Szilasháza 6 0.79 %
Karva 6 0.79 %
Keszegfalva 5 0.66 %
Nemesócsa 5 0.66 %
Bátorkeszi 5 0.66 %
Ekel 5 0.66 %
Nagykeszi 4 0.53 %
Komáromfüss 4 0.53 %
Csallóközaranyos 4 0.53 %
Martos 4 0.53 %
Madar 4 0.53 %
Hetény 3 0.39 %
Zsemlékes 3 0.39 %
Újpuszta 3 0.39 %
Dunaradvány 3 0.39 %
Pat 2 0.26 %
Kolozsnéma 1 0.13 %
Ifjúságfalva 1 0.13 %
Lakszakállas 1 0.13 %
Bogya 1 0.13 %
Búcs 1 0.13 %
Csicsó 1 0.13 %
Vágfüzes 1 0.13 %
Bogyarét 1 0.13 %
Tany 1 0.13 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 25.28 %
Gúta 736 22.60 %
Naszvad 98 3.01 %
Ógyalla 79 2.43 %
Keszegfalva 53 1.63 %
Marcelháza 44 1.35 %
Komáromszentpéter 43 1.32 %
Perbete 40 1.23 %
Nemesócsa 37 1.14 %
Bátorkeszi 36 1.11 %
Lakszakállas 35 1.07 %
Bajcs 30 0.92 %
Dunamocs 30 0.92 %
Ifjúságfalva 29 0.89 %
Ekel 29 0.89 %
Hetény 27 0.83 %
Imely 26 0.80 %
Izsa 22 0.68 %
Csallóközaranyos 21 0.64 %
Tany 20 0.61 %
Megyercs 19 0.58 %
Nagykeszi 18 0.55 %
Dunaradvány 17 0.52 %
Búcs 16 0.49 %
Újgyalla 14 0.43 %
Vágfüzes 13 0.40 %
Csicsó 13 0.40 %
Madar 12 0.37 %
Karva 11 0.34 %
Martos 10 0.31 %
Komáromfüss 9 0.28 %
Szilas 8 0.25 %
Szilasháza 8 0.25 %
Bogyarét 8 0.25 %
Bogya 8 0.25 %
Virt 8 0.25 %
Kolozsnéma 7 0.21 %
Pat 6 0.18 %
Gellér 4 0.12 %
Újpuszta 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Komárom 1 389 38.14 %
Gúta 265 7.28 %
Ógyalla 153 4.20 %
Naszvad 143 3.93 %
Bátorkeszi 130 3.57 %
Komáromszentpéter 122 3.35 %
Perbete 114 3.13 %
Dunamocs 111 3.05 %
Búcs 90 2.47 %
Martos 88 2.42 %
Hetény 87 2.39 %
Marcelháza 83 2.28 %
Izsa 75 2.06 %
Lakszakállas 74 2.03 %
Nemesócsa 71 1.95 %
Keszegfalva 71 1.95 %
Csallóközaranyos 65 1.78 %
Ekel 65 1.78 %
Csicsó 55 1.51 %
Dunaradvány 48 1.32 %
Nagykeszi 46 1.26 %
Bajcs 43 1.18 %
Tany 41 1.13 %
Pat 40 1.10 %
Megyercs 36 0.99 %
Komáromfüss 34 0.93 %
Szilas 30 0.82 %
Virt 29 0.80 %
Karva 28 0.77 %
Vágfüzes 26 0.71 %
Imely 25 0.69 %
Kolozsnéma 23 0.63 %
Bogya 22 0.60 %
Madar 20 0.55 %
Gellér 11 0.30 %
Szilasháza 6 0.16 %
Ifjúságfalva 6 0.16 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 26.23 %
Gúta 323 6.64 %
Komáromszentpéter 245 5.04 %
Ógyalla 228 4.69 %
Csicsó 215 4.42 %
Naszvad 197 4.05 %
Nemesócsa 184 3.78 %
Perbete 170 3.50 %
Marcelháza 168 3.45 %
Dunamocs 138 2.84 %
Bátorkeszi 134 2.75 %
Ekel 127 2.61 %
Lakszakállas 117 2.41 %
Csallóközaranyos 117 2.41 %
Búcs 115 2.36 %
Hetény 114 2.34 %
Dunaradvány 111 2.28 %
Nagykeszi 100 2.06 %
Tany 95 1.95 %
Komáromfüss 92 1.89 %
Izsa 92 1.89 %
Kolozsnéma 80 1.64 %
Madar 73 1.50 %
Szilas 70 1.44 %
Keszegfalva 65 1.34 %
Martos 63 1.30 %
Karva 57 1.17 %
Gellér 52 1.07 %
Megyercs 50 1.03 %
Imely 49 1.01 %
Bogya 46 0.95 %
Bajcs 41 0.84 %
Vágfüzes 41 0.84 %
Pat 40 0.82 %
Virt 28 0.58 %
Bogyarét 26 0.53 %
Ifjúságfalva 20 0.41 %
Zsemlékes 13 0.27 %
Újgyalla 9 0.19 %
Szilasháza 4 0.08 %
Újpuszta 2 0.04 %
Komárom 331 22.29 %
Ógyalla 188 12.66 %
Újgyalla 100 6.73 %
Naszvad 60 4.04 %
Komáromszentpéter 38 2.56 %
Gúta 35 2.36 %
Szilasháza 26 1.75 %
Imely 24 1.62 %
Újpuszta 22 1.48 %
Perbete 20 1.35 %
Izsa 18 1.21 %
Marcelháza 15 1.01 %
Bajcs 14 0.94 %
Keszegfalva 10 0.67 %
Nemesócsa 8 0.54 %
Nagykeszi 8 0.54 %
Dunaradvány 7 0.47 %
Zsemlékes 6 0.40 %
Hetény 6 0.40 %
Bátorkeszi 5 0.34 %
Ifjúságfalva 4 0.27 %
Ekel 4 0.27 %
Martos 4 0.27 %
Lakszakállas 4 0.27 %
Megyercs 3 0.20 %
Dunamocs 3 0.20 %
Pat 3 0.20 %
Komáromfüss 3 0.20 %
Madar 2 0.13 %
Tany 2 0.13 %
Karva 2 0.13 %
Virt 2 0.13 %
Vágfüzes 2 0.13 %
Bogyarét 1 0.07 %
Csicsó 1 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.07 %
Bogya 1 0.07 %
Csallóközaranyos 1 0.07 %
Gellér 1 0.07 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 52.11 %
Ógyalla 107 7.52 %
Naszvad 82 5.77 %
Gúta 55 3.87 %
Újgyalla 38 2.67 %
Perbete 33 2.32 %
Komáromszentpéter 30 2.11 %
Bajcs 25 1.76 %
Izsa 22 1.55 %
Imely 20 1.41 %
Megyercs 19 1.34 %
Szilasháza 18 1.27 %
Nemesócsa 16 1.13 %
Csallóközaranyos 16 1.13 %
Bátorkeszi 16 1.13 %
Marcelháza 16 1.13 %
Keszegfalva 15 1.05 %
Zsemlékes 14 0.98 %
Dunamocs 14 0.98 %
Karva 13 0.91 %
Hetény 12 0.84 %
Ekel 11 0.77 %
Lakszakállas 11 0.77 %
Komáromfüss 9 0.63 %
Madar 9 0.63 %
Tany 8 0.56 %
Csicsó 8 0.56 %
Ifjúságfalva 7 0.49 %
Nagykeszi 6 0.42 %
Pat 6 0.42 %
Martos 5 0.35 %
Szilas 3 0.21 %
Virt 3 0.21 %
Bogyarét 2 0.14 %
Újpuszta 2 0.14 %
Búcs 2 0.14 %
Kolozsnéma 2 0.14 %
Dunaradvány 2 0.14 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 40.56 %
Ógyalla 62 6.03 %
Gúta 59 5.74 %
Naszvad 33 3.21 %
Perbete 30 2.92 %
Komáromszentpéter 29 2.82 %
Marcelháza 28 2.72 %
Nemesócsa 21 2.04 %
Izsa 21 2.04 %
Bátorkeszi 20 1.95 %
Csallóközaranyos 19 1.85 %
Keszegfalva 16 1.56 %
Dunamocs 16 1.56 %
Bajcs 14 1.36 %
Lakszakállas 13 1.26 %
Nagykeszi 11 1.07 %
Újgyalla 11 1.07 %
Ekel 11 1.07 %
Karva 10 0.97 %
Hetény 10 0.97 %
Megyercs 10 0.97 %
Búcs 9 0.88 %
Szilas 9 0.88 %
Ifjúságfalva 9 0.88 %
Imely 7 0.68 %
Tany 7 0.68 %
Csicsó 7 0.68 %
Madar 6 0.58 %
Bogya 6 0.58 %
Dunaradvány 6 0.58 %
Komáromfüss 6 0.58 %
Martos 4 0.39 %
Vágfüzes 4 0.39 %
Gellér 4 0.39 %
Kolozsnéma 3 0.29 %
Virt 3 0.29 %
Szilasháza 3 0.29 %
Pat 3 0.29 %
Zsemlékes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 36.68 %
Gúta 281 6.05 %
Ógyalla 212 4.57 %
Komáromszentpéter 176 3.79 %
Marcelháza 142 3.06 %
Naszvad 137 2.95 %
Perbete 128 2.76 %
Dunamocs 119 2.56 %
Bátorkeszi 112 2.41 %
Hetény 103 2.22 %
Dunaradvány 95 2.05 %
Búcs 90 1.94 %
Ekel 86 1.85 %
Csallóközaranyos 85 1.83 %
Csicsó 83 1.79 %
Nemesócsa 82 1.77 %
Izsa 71 1.53 %
Kolozsnéma 67 1.44 %
Madar 64 1.38 %
Lakszakállas 64 1.38 %
Keszegfalva 51 1.10 %
Pat 44 0.95 %
Karva 43 0.93 %
Tany 41 0.88 %
Megyercs 40 0.86 %
Martos 36 0.78 %
Imely 35 0.75 %
Nagykeszi 35 0.75 %
Komáromfüss 33 0.71 %
Vágfüzes 33 0.71 %
Gellér 27 0.58 %
Bogya 26 0.56 %
Bajcs 26 0.56 %
Szilas 23 0.50 %
Bogyarét 16 0.34 %
Ifjúságfalva 13 0.28 %
Virt 10 0.22 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újgyalla 3 0.06 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 21.86 %
Ógyalla 65 5.13 %
Naszvad 28 2.21 %
Gúta 25 1.97 %
Izsa 21 1.66 %
Újgyalla 16 1.26 %
Ekel 16 1.26 %
Megyercs 15 1.18 %
Komáromszentpéter 14 1.10 %
Bátorkeszi 12 0.95 %
Bajcs 9 0.71 %
Pat 8 0.63 %
Nemesócsa 8 0.63 %
Madar 8 0.63 %
Marcelháza 8 0.63 %
Keszegfalva 7 0.55 %
Csallóközaranyos 7 0.55 %
Perbete 6 0.47 %
Zsemlékes 6 0.47 %
Szilasháza 6 0.47 %
Lakszakállas 6 0.47 %
Ifjúságfalva 5 0.39 %
Karva 5 0.39 %
Búcs 5 0.39 %
Hetény 5 0.39 %
Imely 4 0.32 %
Dunaradvány 3 0.24 %
Martos 3 0.24 %
Csicsó 3 0.24 %
Szilas 2 0.16 %
Dunamocs 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Komáromfüss 2 0.16 %
Nagykeszi 2 0.16 %
Bogya 2 0.16 %
Bogyarét 1 0.08 %
Újpuszta 1 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 28.91 %
Komáromszentpéter 777 16.07 %
Ógyalla 620 12.82 %
Gúta 224 4.63 %
Perbete 192 3.97 %
Hetény 181 3.74 %
Újgyalla 177 3.66 %
Naszvad 165 3.41 %
Bátorkeszi 136 2.81 %
Marcelháza 121 2.50 %
Keszegfalva 108 2.23 %
Nagykeszi 95 1.96 %
Izsa 92 1.90 %
Imely 91 1.88 %
Bajcs 88 1.82 %
Búcs 82 1.70 %
Nemesócsa 77 1.59 %
Madar 76 1.57 %
Csallóközaranyos 75 1.55 %
Komáromfüss 72 1.49 %
Megyercs 67 1.39 %
Szilas 65 1.34 %
Martos 61 1.26 %
Szilasháza 51 1.05 %
Dunamocs 46 0.95 %
Karva 43 0.89 %
Lakszakállas 41 0.85 %
Vágfüzes 41 0.85 %
Csicsó 40 0.83 %
Ekel 37 0.77 %
Ifjúságfalva 34 0.70 %
Dunaradvány 33 0.68 %
Pat 28 0.58 %
Tany 28 0.58 %
Újpuszta 17 0.35 %
Bogyarét 16 0.33 %
Bogya 15 0.31 %
Virt 13 0.27 %
Kolozsnéma 7 0.14 %
Gellér 6 0.12 %
Zsemlékes 5 0.10 %
Komárom 197 17.27 %
Ógyalla 50 4.38 %
Gúta 16 1.40 %
Naszvad 15 1.31 %
Komáromszentpéter 12 1.05 %
Újgyalla 12 1.05 %
Perbete 11 0.96 %
Bajcs 7 0.61 %
Hetény 6 0.53 %
Pat 5 0.44 %
Nemesócsa 5 0.44 %
Keszegfalva 5 0.44 %
Bátorkeszi 5 0.44 %
Marcelháza 5 0.44 %
Szilasháza 4 0.35 %
Imely 4 0.35 %
Izsa 4 0.35 %
Csallóközaranyos 4 0.35 %
Dunamocs 4 0.35 %
Karva 4 0.35 %
Ekel 4 0.35 %
Megyercs 4 0.35 %
Zsemlékes 3 0.26 %
Nagykeszi 3 0.26 %
Lakszakállas 2 0.18 %
Újpuszta 2 0.18 %
Gellér 2 0.18 %
Komáromfüss 2 0.18 %
Szilas 2 0.18 %
Búcs 2 0.18 %
Dunaradvány 2 0.18 %
Tany 1 0.09 %
Ifjúságfalva 1 0.09 %
Madar 1 0.09 %
Virt 1 0.09 %
Martos 1 0.09 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 15.99 %
Komárom 202 15.10 %
Gúta 65 4.86 %
Ógyalla 53 3.96 %
Marcelháza 42 3.14 %
Perbete 40 2.99 %
Naszvad 40 2.99 %
Dunamocs 33 2.47 %
Búcs 28 2.09 %
Megyercs 28 2.09 %
Bátorkeszi 26 1.94 %
Hetény 25 1.87 %
Nemesócsa 19 1.42 %
Csicsó 18 1.35 %
Csallóközaranyos 18 1.35 %
Ekel 17 1.27 %
Dunaradvány 16 1.20 %
Imely 14 1.05 %
Karva 14 1.05 %
Madar 13 0.97 %
Keszegfalva 12 0.90 %
Bajcs 12 0.90 %
Martos 11 0.82 %
Pat 11 0.82 %
Tany 11 0.82 %
Lakszakállas 11 0.82 %
Izsa 10 0.75 %
Szilas 9 0.67 %
Nagykeszi 8 0.60 %
Újgyalla 8 0.60 %
Komáromfüss 8 0.60 %
Kolozsnéma 3 0.22 %
Virt 2 0.15 %
Vágfüzes 2 0.15 %
Újpuszta 1 0.07 %
Szilasháza 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Gellér 1 0.07 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 25.58 %
Ógyalla 201 8.73 %
Komáromfüss 158 6.86 %
Komáromszentpéter 130 5.64 %
Csicsó 104 4.52 %
Gúta 100 4.34 %
Lakszakállas 99 4.30 %
Szilas 91 3.95 %
Nagykeszi 90 3.91 %
Naszvad 88 3.82 %
Hetény 87 3.78 %
Nemesócsa 74 3.21 %
Perbete 72 3.13 %
Tany 65 2.82 %
Megyercs 55 2.39 %
Újgyalla 53 2.30 %
Csallóközaranyos 46 2.00 %
Keszegfalva 46 2.00 %
Ekel 42 1.82 %
Bajcs 41 1.78 %
Marcelháza 31 1.35 %
Bátorkeszi 30 1.30 %
Izsa 30 1.30 %
Búcs 28 1.22 %
Bogya 27 1.17 %
Ifjúságfalva 27 1.17 %
Kolozsnéma 26 1.13 %
Imely 24 1.04 %
Dunamocs 21 0.91 %
Gellér 19 0.83 %
Szilasháza 18 0.78 %
Madar 17 0.74 %
Dunaradvány 16 0.69 %
Martos 15 0.65 %
Karva 15 0.65 %
Zsemlékes 12 0.52 %
Bogyarét 12 0.52 %
Virt 7 0.30 %
Vágfüzes 4 0.17 %
Pat 4 0.17 %
Újpuszta 3 0.13 %
Komárom 690 34.09 %
Ógyalla 244 12.06 %
Komáromszentpéter 175 8.65 %
Gúta 115 5.68 %
Hetény 100 4.94 %
Újgyalla 93 4.59 %
Naszvad 80 3.95 %
Perbete 57 2.82 %
Bátorkeszi 47 2.32 %
Komáromfüss 47 2.32 %
Bajcs 46 2.27 %
Nagykeszi 43 2.12 %
Marcelháza 42 2.08 %
Szilasháza 40 1.98 %
Imely 40 1.98 %
Ifjúságfalva 37 1.83 %
Keszegfalva 37 1.83 %
Szilas 36 1.78 %
Megyercs 33 1.63 %
Izsa 31 1.53 %
Nemesócsa 27 1.33 %
Csallóközaranyos 26 1.28 %
Madar 21 1.04 %
Pat 20 0.99 %
Lakszakállas 19 0.94 %
Búcs 19 0.94 %
Karva 18 0.89 %
Martos 18 0.89 %
Dunaradvány 16 0.79 %
Dunamocs 16 0.79 %
Tany 15 0.74 %
Ekel 15 0.74 %
Csicsó 11 0.54 %
Zsemlékes 7 0.35 %
Újpuszta 6 0.30 %
Bogyarét 6 0.30 %
Virt 6 0.30 %
Vágfüzes 6 0.30 %
Gellér 5 0.25 %
Kolozsnéma 4 0.20 %
Bogya 4 0.20 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 28.10 %
Ógyalla 42 6.67 %
Gúta 41 6.51 %
Naszvad 28 4.44 %
Újgyalla 21 3.33 %
Komáromszentpéter 16 2.54 %
Nemesócsa 14 2.22 %
Marcelháza 13 2.06 %
Perbete 10 1.59 %
Megyercs 10 1.59 %
Csallóközaranyos 7 1.11 %
Dunamocs 7 1.11 %
Imely 7 1.11 %
Bátorkeszi 7 1.11 %
Ekel 5 0.79 %
Karva 5 0.79 %
Izsa 5 0.79 %
Martos 5 0.79 %
Búcs 5 0.79 %
Keszegfalva 4 0.63 %
Ifjúságfalva 4 0.63 %
Bajcs 4 0.63 %
Komáromfüss 4 0.63 %
Szilasháza 4 0.63 %
Nagykeszi 4 0.63 %
Zsemlékes 3 0.48 %
Dunaradvány 3 0.48 %
Kolozsnéma 3 0.48 %
Szilas 2 0.32 %
Bogya 2 0.32 %
Hetény 2 0.32 %
Tany 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Madar 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Virt 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.69 %
Ógyalla 523 19.09 %
Komáromszentpéter 191 6.97 %
Gúta 133 4.86 %
Naszvad 122 4.45 %
Perbete 103 3.76 %
Hetény 95 3.47 %
Bajcs 70 2.56 %
Újgyalla 69 2.52 %
Nagykeszi 65 2.37 %
Komáromfüss 63 2.30 %
Bátorkeszi 57 2.08 %
Nemesócsa 54 1.97 %
Imely 48 1.75 %
Megyercs 45 1.64 %
Szilas 45 1.64 %
Marcelháza 45 1.64 %
Izsa 40 1.46 %
Búcs 38 1.39 %
Csallóközaranyos 38 1.39 %
Keszegfalva 37 1.35 %
Ifjúságfalva 32 1.17 %
Lakszakállas 31 1.13 %
Madar 23 0.84 %
Ekel 23 0.84 %
Szilasháza 23 0.84 %
Martos 21 0.77 %
Tany 19 0.69 %
Dunamocs 19 0.69 %
Karva 19 0.69 %
Csicsó 18 0.66 %
Dunaradvány 13 0.47 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 47.88 %
Gúta 354 7.54 %
Ógyalla 145 3.09 %
Komáromszentpéter 136 2.90 %
Marcelháza 121 2.58 %
Naszvad 114 2.43 %
Bátorkeszi 97 2.07 %
Perbete 95 2.02 %
Izsa 84 1.79 %
Dunamocs 78 1.66 %
Hetény 76 1.62 %
Keszegfalva 74 1.58 %
Nemesócsa 68 1.45 %
Csallóközaranyos 66 1.41 %
Dunaradvány 57 1.21 %
Búcs 54 1.15 %
Ekel 54 1.15 %
Lakszakállas 42 0.89 %
Pat 42 0.89 %
Nagykeszi 41 0.87 %
Martos 39 0.83 %
Madar 38 0.81 %
Csicsó 37 0.79 %
Megyercs 35 0.75 %
Imely 35 0.75 %
Tany 29 0.62 %
Komáromfüss 27 0.58 %
Vágfüzes 25 0.53 %
Karva 24 0.51 %
Szilas 23 0.49 %
Bajcs 23 0.49 %
Kolozsnéma 16 0.34 %
Újgyalla 12 0.26 %
Szilasháza 11 0.23 %
Bogya 9 0.19 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Virt 8 0.17 %
Gellér 7 0.15 %
Bogyarét 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 23.03 %
Nagykeszi 169 6.94 %
Ógyalla 141 5.79 %
Gúta 126 5.17 %
Komáromszentpéter 117 4.80 %
Perbete 75 3.08 %
Naszvad 75 3.08 %
Nemesócsa 73 3.00 %
Komáromfüss 65 2.67 %
Hetény 63 2.59 %
Csallóközaranyos 58 2.38 %
Szilas 50 2.05 %
Keszegfalva 50 2.05 %
Megyercs 47 1.93 %
Ekel 45 1.85 %
Bátorkeszi 42 1.72 %
Csicsó 39 1.60 %
Búcs 37 1.52 %
Imely 36 1.48 %
Marcelháza 36 1.48 %
Izsa 36 1.48 %
Újgyalla 36 1.48 %
Tany 33 1.35 %
Lakszakállas 33 1.35 %
Dunamocs 27 1.11 %
Martos 26 1.07 %
Bajcs 26 1.07 %
Bogya 21 0.86 %
Ifjúságfalva 21 0.86 %
Karva 18 0.74 %
Dunaradvány 17 0.70 %
Madar 14 0.57 %
Pat 13 0.53 %
Kolozsnéma 12 0.49 %
Bogyarét 7 0.29 %
Vágfüzes 7 0.29 %
Szilasháza 5 0.21 %
Virt 5 0.21 %
Gellér 5 0.21 %
Újpuszta 4 0.16 %
Zsemlékes 3 0.12 %
Komárom 208 33.82 %
Ógyalla 37 6.02 %
Gúta 26 4.23 %
Naszvad 23 3.74 %
Komáromszentpéter 17 2.76 %
Perbete 12 1.95 %
Újgyalla 12 1.95 %
Bajcs 7 1.14 %
Csallóközaranyos 7 1.14 %
Bátorkeszi 6 0.98 %
Imely 6 0.98 %
Dunamocs 6 0.98 %
Marcelháza 6 0.98 %
Ekel 5 0.81 %
Zsemlékes 4 0.65 %
Izsa 4 0.65 %
Megyercs 3 0.49 %
Dunaradvány 3 0.49 %
Búcs 3 0.49 %
Madar 3 0.49 %
Szilasháza 3 0.49 %
Nagykeszi 3 0.49 %
Újpuszta 3 0.49 %
Karva 2 0.33 %
Hetény 2 0.33 %
Keszegfalva 2 0.33 %
Szilas 2 0.33 %
Ifjúságfalva 2 0.33 %
Tany 2 0.33 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Martos 1 0.16 %
Nemesócsa 1 0.16 %
Gellér 1 0.16 %
Kolozsnéma 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Komáromfüss 1 0.16 %
Virt 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 44.37 %
Ógyalla 210 8.63 %
Komáromszentpéter 159 6.54 %
Gúta 104 4.28 %
Naszvad 82 3.37 %
Újgyalla 79 3.25 %
Hetény 67 2.75 %
Perbete 58 2.38 %
Marcelháza 55 2.26 %
Nagykeszi 52 2.14 %
Keszegfalva 48 1.97 %
Megyercs 47 1.93 %
Szilas 41 1.69 %
Búcs 40 1.64 %
Imely 40 1.64 %
Komáromfüss 38 1.56 %
Nemesócsa 37 1.52 %
Izsa 36 1.48 %
Csallóközaranyos 32 1.32 %
Ifjúságfalva 31 1.27 %
Bajcs 30 1.23 %
Bátorkeszi 28 1.15 %
Szilasháza 25 1.03 %
Dunamocs 20 0.82 %
Martos 19 0.78 %
Madar 19 0.78 %
Ekel 19 0.78 %
Karva 17 0.70 %
Bogya 16 0.66 %
Dunaradvány 15 0.62 %
Lakszakállas 13 0.53 %
Csicsó 11 0.45 %
Tany 11 0.45 %
Pat 7 0.29 %
Bogyarét 7 0.29 %
Zsemlékes 5 0.21 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 29.85 %
Gúta 830 15.00 %
Ógyalla 373 6.74 %
Naszvad 291 5.26 %
Komáromszentpéter 290 5.24 %
Marcelháza 194 3.50 %
Bátorkeszi 183 3.31 %
Perbete 181 3.27 %
Dunamocs 156 2.82 %
Csicsó 131 2.37 %
Hetény 126 2.28 %
Ekel 119 2.15 %
Búcs 117 2.11 %
Dunaradvány 115 2.08 %
Izsa 107 1.93 %
Nemesócsa 105 1.90 %
Csallóközaranyos 101 1.82 %
Lakszakállas 99 1.79 %
Madar 94 1.70 %
Keszegfalva 93 1.68 %
Karva 82 1.48 %
Nagykeszi 75 1.36 %
Kolozsnéma 67 1.21 %
Imely 64 1.16 %
Martos 62 1.12 %
Megyercs 62 1.12 %
Vágfüzes 60 1.08 %
Tany 53 0.96 %
Pat 51 0.92 %
Komáromfüss 48 0.87 %
Bajcs 44 0.79 %
Szilas 43 0.78 %
Bogya 41 0.74 %
Gellér 38 0.69 %
Ifjúságfalva 32 0.58 %
Virt 26 0.47 %
Bogyarét 24 0.43 %
Újgyalla 21 0.38 %
Szilasháza 6 0.11 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 37.65 %
Ógyalla 61 6.64 %
Gúta 37 4.03 %
Naszvad 28 3.05 %
Újgyalla 23 2.50 %
Izsa 17 1.85 %
Komáromszentpéter 15 1.63 %
Perbete 13 1.41 %
Bátorkeszi 9 0.98 %
Szilasháza 8 0.87 %
Nemesócsa 7 0.76 %
Keszegfalva 7 0.76 %
Ifjúságfalva 6 0.65 %
Ekel 6 0.65 %
Bajcs 6 0.65 %
Csallóközaranyos 6 0.65 %
Zsemlékes 5 0.54 %
Komáromfüss 5 0.54 %
Megyercs 5 0.54 %
Nagykeszi 4 0.44 %
Dunamocs 4 0.44 %
Újpuszta 4 0.44 %
Dunaradvány 3 0.33 %
Imely 3 0.33 %
Búcs 3 0.33 %
Kolozsnéma 3 0.33 %
Hetény 3 0.33 %
Marcelháza 3 0.33 %
Tany 2 0.22 %
Karva 2 0.22 %
Martos 1 0.11 %
Lakszakállas 1 0.11 %
Vágfüzes 1 0.11 %
Bogyarét 1 0.11 %
Pat 1 0.11 %
Csicsó 1 0.11 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 30.94 %
Ógyalla 348 28.71 %
Újgyalla 106 8.75 %
Komáromszentpéter 78 6.44 %
Naszvad 69 5.69 %
Gúta 39 3.22 %
Perbete 19 1.57 %
Imely 19 1.57 %
Izsa 17 1.40 %
Bajcs 17 1.40 %
Újpuszta 16 1.32 %
Szilasháza 13 1.07 %
Keszegfalva 12 0.99 %
Martos 11 0.91 %
Marcelháza 10 0.83 %
Bátorkeszi 9 0.74 %
Megyercs 9 0.74 %
Nemesócsa 8 0.66 %
Hetény 8 0.66 %
Ekel 7 0.58 %
Dunamocs 5 0.41 %
Ifjúságfalva 5 0.41 %
Komáromfüss 5 0.41 %
Dunaradvány 5 0.41 %
Pat 4 0.33 %
Lakszakállas 3 0.25 %
Bogya 3 0.25 %
Gellér 2 0.17 %
Nagykeszi 2 0.17 %
Csallóközaranyos 2 0.17 %
Virt 2 0.17 %
Madar 2 0.17 %
Kolozsnéma 2 0.17 %
Tany 2 0.17 %
Zsemlékes 2 0.17 %
Búcs 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 22.65 %
Gúta 574 13.56 %
Naszvad 510 12.05 %
Ógyalla 306 7.23 %
Perbete 215 5.08 %
Komáromszentpéter 214 5.05 %
Marcelháza 154 3.64 %
Bátorkeszi 137 3.24 %
Csicsó 117 2.76 %
Hetény 113 2.67 %
Dunamocs 111 2.62 %
Dunaradvány 107 2.53 %
Ekel 104 2.46 %
Búcs 102 2.41 %
Imely 95 2.24 %
Izsa 86 2.03 %
Lakszakállas 82 1.94 %
Nemesócsa 80 1.89 %
Madar 80 1.89 %
Csallóközaranyos 78 1.84 %
Martos 72 1.70 %
Kolozsnéma 55 1.30 %
Karva 54 1.28 %
Bajcs 51 1.20 %
Megyercs 47 1.11 %
Keszegfalva 45 1.06 %
Tany 45 1.06 %
Pat 40 0.94 %
Gellér 38 0.90 %
Vágfüzes 36 0.85 %
Nagykeszi 36 0.85 %
Komáromfüss 30 0.71 %
Bogya 29 0.68 %
Szilas 28 0.66 %
Ifjúságfalva 27 0.64 %
Bogyarét 24 0.57 %
Virt 23 0.54 %
Újgyalla 7 0.17 %
Szilasháza 5 0.12 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 58.72 %
Ógyalla 47 8.62 %
Gúta 20 3.67 %
Naszvad 13 2.39 %
Újgyalla 13 2.39 %
Megyercs 10 1.83 %
Csallóközaranyos 8 1.47 %
Izsa 8 1.47 %
Komáromszentpéter 7 1.28 %
Perbete 7 1.28 %
Nemesócsa 6 1.10 %
Ekel 6 1.10 %
Szilasháza 5 0.92 %
Dunaradvány 5 0.92 %
Keszegfalva 5 0.92 %
Dunamocs 4 0.73 %
Marcelháza 4 0.73 %
Komáromfüss 3 0.55 %
Imely 2 0.37 %
Hetény 2 0.37 %
Bajcs 2 0.37 %
Karva 2 0.37 %
Ifjúságfalva 2 0.37 %
Pat 1 0.18 %
Bogya 1 0.18 %
Bátorkeszi 1 0.18 %
Lakszakállas 1 0.18 %
Gellér 1 0.18 %
Martos 1 0.18 %
Tany 1 0.18 %
Kolozsnéma 1 0.18 %
Nagykeszi 1 0.18 %
Búcs 1 0.18 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 27.63 %
Gúta 275 8.28 %
Ógyalla 205 6.17 %
Dunamocs 179 5.39 %
Marcelháza 162 4.88 %
Komáromszentpéter 161 4.85 %
Perbete 150 4.52 %
Bátorkeszi 130 3.91 %
Naszvad 130 3.91 %
Búcs 119 3.58 %
Hetény 107 3.22 %
Dunaradvány 103 3.10 %
Karva 93 2.80 %
Ekel 84 2.53 %
Csicsó 81 2.44 %
Lakszakállas 78 2.35 %
Madar 77 2.32 %
Izsa 77 2.32 %
Csallóközaranyos 62 1.87 %
Kolozsnéma 44 1.32 %
Martos 40 1.20 %
Nemesócsa 40 1.20 %
Keszegfalva 38 1.14 %
Vágfüzes 35 1.05 %
Pat 34 1.02 %
Bajcs 31 0.93 %
Komáromfüss 31 0.93 %
Tany 29 0.87 %
Bogya 29 0.87 %
Megyercs 29 0.87 %
Gellér 27 0.81 %
Szilas 26 0.78 %
Imely 26 0.78 %
Nagykeszi 24 0.72 %
Bogyarét 16 0.48 %
Ifjúságfalva 13 0.39 %
Virt 13 0.39 %
Újgyalla 8 0.24 %
Szilasháza 5 0.15 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 61.71 %
Gúta 231 6.98 %
Ógyalla 121 3.66 %
Keszegfalva 99 2.99 %
Izsa 76 2.30 %
Marcelháza 72 2.18 %
Naszvad 70 2.12 %
Bátorkeszi 61 1.84 %
Hetény 49 1.48 %
Komáromszentpéter 49 1.48 %
Búcs 44 1.33 %
Perbete 41 1.24 %
Dunamocs 39 1.18 %
Kolozsnéma 37 1.12 %
Csallóközaranyos 34 1.03 %
Nemesócsa 33 1.00 %
Ekel 31 0.94 %
Imely 26 0.79 %
Bajcs 20 0.60 %
Dunaradvány 17 0.51 %
Lakszakállas 17 0.51 %
Martos 17 0.51 %
Nagykeszi 16 0.48 %
Megyercs 15 0.45 %
Csicsó 15 0.45 %
Tany 14 0.42 %
Karva 13 0.39 %
Madar 13 0.39 %
Pat 13 0.39 %
Újgyalla 12 0.36 %
Vágfüzes 12 0.36 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Ifjúságfalva 10 0.30 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 42.38 %
Komárom 556 26.39 %
Ógyalla 81 3.84 %
Naszvad 80 3.80 %
Nemesócsa 48 2.28 %
Keszegfalva 45 2.14 %
Marcelháza 43 2.04 %
Perbete 42 1.99 %
Komáromszentpéter 30 1.42 %
Ifjúságfalva 27 1.28 %
Imely 26 1.23 %
Bátorkeszi 25 1.19 %
Vágfüzes 20 0.95 %
Ekel 20 0.95 %
Bajcs 18 0.85 %
Dunamocs 18 0.85 %
Megyercs 17 0.81 %
Tany 16 0.76 %
Csallóközaranyos 16 0.76 %
Nagykeszi 16 0.76 %
Dunaradvány 15 0.71 %
Izsa 15 0.71 %
Búcs 14 0.66 %
Karva 14 0.66 %
Lakszakállas 13 0.62 %
Újgyalla 12 0.57 %
Hetény 11 0.52 %
Madar 9 0.43 %
Komáromfüss 9 0.43 %
Martos 9 0.43 %
Bogyarét 8 0.38 %
Csicsó 5 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.24 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Szilas 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 22.75 %
Komáromszentpéter 467 10.93 %
Ógyalla 309 7.23 %
Gúta 273 6.39 %
Perbete 250 5.85 %
Naszvad 171 4.00 %
Bátorkeszi 170 3.98 %
Marcelháza 161 3.77 %
Hetény 142 3.32 %
Dunamocs 127 2.97 %
Ekel 100 2.34 %
Dunaradvány 98 2.29 %
Madar 98 2.29 %
Búcs 97 2.27 %
Csicsó 91 2.13 %
Lakszakállas 88 2.06 %
Izsa 80 1.87 %
Csallóközaranyos 76 1.78 %
Martos 70 1.64 %
Nemesócsa 67 1.57 %
Kolozsnéma 52 1.22 %
Karva 51 1.19 %
Tany 46 1.08 %
Bajcs 39 0.91 %
Imely 36 0.84 %
Keszegfalva 34 0.80 %
Nagykeszi 33 0.77 %
Megyercs 32 0.75 %
Gellér 32 0.75 %
Vágfüzes 30 0.70 %
Komáromfüss 28 0.66 %
Szilas 27 0.63 %
Pat 26 0.61 %
Bogya 24 0.56 %
Bogyarét 19 0.44 %
Ifjúságfalva 14 0.33 %
Virt 13 0.30 %
Újgyalla 13 0.30 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 54.65 %
Gúta 206 7.36 %
Ógyalla 109 3.90 %
Marcelháza 101 3.61 %
Naszvad 74 2.64 %
Perbete 55 1.97 %
Komáromszentpéter 54 1.93 %
Keszegfalva 54 1.93 %
Izsa 53 1.89 %
Dunamocs 47 1.68 %
Bátorkeszi 46 1.64 %
Madar 44 1.57 %
Nemesócsa 38 1.36 %
Hetény 34 1.22 %
Ekel 32 1.14 %
Búcs 32 1.14 %
Csallóközaranyos 30 1.07 %
Bajcs 30 1.07 %
Imely 26 0.93 %
Újgyalla 22 0.79 %
Pat 22 0.79 %
Megyercs 21 0.75 %
Lakszakállas 19 0.68 %
Dunaradvány 18 0.64 %
Martos 15 0.54 %
Csicsó 14 0.50 %
Tany 13 0.46 %
Nagykeszi 12 0.43 %
Vágfüzes 12 0.43 %
Szilasháza 11 0.39 %
Komáromfüss 10 0.36 %
Szilas 10 0.36 %
Kolozsnéma 8 0.29 %
Karva 8 0.29 %
Ifjúságfalva 6 0.21 %
Virt 4 0.14 %
Bogya 4 0.14 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.07 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 23.82 %
Gúta 1 150 19.49 %
Ógyalla 272 4.61 %
Komáromszentpéter 209 3.54 %
Naszvad 203 3.44 %
Csicsó 194 3.29 %
Perbete 169 2.86 %
Marcelháza 158 2.68 %
Dunamocs 149 2.53 %
Nemesócsa 131 2.22 %
Bátorkeszi 127 2.15 %
Ekel 123 2.09 %
Dunaradvány 113 1.92 %
Keszegfalva 105 1.78 %
Izsa 102 1.73 %
Lakszakállas 100 1.70 %
Hetény 99 1.68 %
Csallóközaranyos 98 1.66 %
Búcs 85 1.44 %
Madar 74 1.25 %
Kolozsnéma 68 1.15 %
Nagykeszi 66 1.12 %
Martos 65 1.10 %
Megyercs 63 1.07 %
Komáromfüss 61 1.03 %
Pat 50 0.85 %
Vágfüzes 49 0.83 %
Karva 49 0.83 %
Szilas 45 0.76 %
Imely 44 0.75 %
Bajcs 35 0.59 %
Ifjúságfalva 35 0.59 %
Gellér 35 0.59 %
Bogya 32 0.54 %
Virt 23 0.39 %
Tany 23 0.39 %
Bogyarét 21 0.36 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 28.68 %
Gúta 355 7.44 %
Dunamocs 219 4.59 %
Ógyalla 214 4.48 %
Komáromszentpéter 191 4.00 %
Marcelháza 191 4.00 %
Bátorkeszi 185 3.88 %
Naszvad 180 3.77 %
Perbete 172 3.60 %
Hetény 154 3.23 %
Dunaradvány 133 2.79 %
Búcs 128 2.68 %
Csicsó 119 2.49 %
Ekel 113 2.37 %
Izsa 103 2.16 %
Madar 99 2.07 %
Csallóközaranyos 90 1.89 %
Nemesócsa 86 1.80 %
Lakszakállas 78 1.63 %
Karva 78 1.63 %
Keszegfalva 61 1.28 %
Pat 53 1.11 %
Kolozsnéma 52 1.09 %
Martos 51 1.07 %
Tany 43 0.90 %
Bogya 41 0.86 %
Nagykeszi 40 0.84 %
Megyercs 37 0.78 %
Szilas 37 0.78 %
Vágfüzes 36 0.75 %
Imely 31 0.65 %
Komáromfüss 31 0.65 %
Gellér 29 0.61 %
Bajcs 27 0.57 %
Virt 22 0.46 %
Bogyarét 20 0.42 %
Ifjúságfalva 9 0.19 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
552 72.35%
KSČ
94 12.32%
VPN
61 7.99%
SSL
24 3.15%
SPV
13 1.70%
DS
7 0.92%
SZ
6 0.79%
Egyéb
6 0.79%
Érvényes szavazatok 763
Együttélés-MKDM
305 44.40%
Magyar Polgári Párt
296 43.09%
SDĽ
36 5.24%
HZDS
22 3.20%
SDSS
10 1.46%
KDH
4 0.58%
SZS
4 0.58%
SNS
3 0.44%
Egyéb
7 1.02%
Érvényes szavazatok 687
MK
594 86.34%
HZDS-RSS
29 4.22%
SP-VOĽBA
15 2.18%
9 1.31%
ZRS
8 1.16%
KSS
7 1.02%
KDH
5 0.73%
HZPCS
5 0.73%
KSÚ
4 0.58%
DS
4 0.58%
SNS
3 0.44%
Egyéb
5 0.73%
Érvényes szavazatok 688
MKP
586 83.24%
SDK
45 6.39%
HZDS
31 4.40%
SDĽ
16 2.27%
SNS
9 1.28%
SOP
9 1.28%
KSS
4 0.57%
Egyéb
4 0.57%
Érvényes szavazatok 704
MKP
527 87.54%
HZDS
15 2.49%
ANO
10 1.66%
SDKU
10 1.66%
KSS
9 1.50%
SMER
7 1.16%
SZS
4 0.66%
HZD
4 0.66%
PSNS
4 0.66%
Egyéb
12 1.99%
Érvényes szavazatok 602
MKP
524 91.61%
SMER
19 3.32%
SNS
12 2.10%
SDKU DS
5 0.87%
ĽS HZDS
3 0.52%
LB
3 0.52%
Egyéb
6 1.05%
Érvényes szavazatok 572
Most-Híd
360 66.91%
MKP
118 21.93%
SMER
21 3.90%
SDKU DS
16 2.97%
SaS
11 2.04%
EDS
4 0.74%
SNS
3 0.56%
Egyéb
5 0.93%
Érvényes szavazatok 538
Most-Híd
344 65.52%
MKP
131 24.95%
SMER SD
26 4.95%
SDKU DS
5 0.95%
Zmena zdola DU
4 0.76%
99 Percent
4 0.76%
Egyéb
11 2.10%
Érvényes szavazatok 525
Most-Híd
266 58.98%
MKP
116 25.72%
SMER SD
27 5.99%
OĽANO-NOVA
10 2.22%
#SIEŤ
10 2.22%
SME RODINA
7 1.55%
SNS
5 1.11%
SaS
4 0.89%
MKDA-MKDSZ
2 0.44%
Egyéb
4 0.89%
Érvényes szavazatok 451
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések