SK
KN
.....

Nemesócsa

Község

címer zászló
1778 100% magyar 1910
1865 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nemesócsa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zemianska Olča
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Barom-dűlő, Bogyai-legelő, Csorbaháza, Kistanyi-erdő, Lapos rétek-hát, Lőgör, Malom-árok, Ócsai-gyöp, Olcsai-rétek, Pusztaócsa, Tógát-hát, Völgycser-járó, Vöstü
Koordináták:
47.81011581, 17.86387634
Terület:
27,94 km2
Rang:
község
Népesség:
2347
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94614
Település kód:
501417
Szervezeti azonosító:
306720
Adóazonosító:
2021014842

Komáromtól 20 km-re északnyugatra, Nagymegyertől 9 km-re délkeletre fekszik. Határában húzódik a Komáromi-főcsatorna. A falutól 1 km-re halad el a Pozsony-Komárom közti 63-as főút; vasútállomás a Komárom-Pozsony vonalon. Mellékutak kötik össze Zsemlékessel, Tannyal, Bogyaréttel és Gútával. Közigazgatásilag keletről Ekel, Megyercs és Keszegfalva, délről Nagykeszi, nyugatról Tany, Zsemlékes, Bogya és Bogyarét községek határolják. Nemesócsa közigazgatási területe (más csallóközi falvakéhoz hasonlóan) hosszan nyúlik el északkeleti irányban, mintegy 10 km-re a faluközponttól.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Komáromi járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközség, Komárom vármegye Csallóközi járásának székhelye volt. Csehszlovákiához kerülve 1949-ig a Komáromi, 1949-1960 között a Nagymegyeri, majd 1960 óta újra a Komáromi járáshoz tartozott. Területe 1,84 km²-rel csökkent 1945 után, amikor Eklipusztát Nagykeszihez csatolták.

Népesség

A korábban színmagyar falu népessége csökken, a szlovákok aránya viszont ezzel párhuzamosan növekszik – a betelepülők miatt mostanra elérte a 15%-ot. Azelőtt nagy többségében reformátusok lakták, számuk mára csak kevéssel haladja meg a római katolikusokét. A lakosság száma lassan csökken, de még így is az Alsó-Csallóköz egyik legnépesebb községe.

Történelem

A határában feltárt ősmagyar temető arra utal, hogy a honfoglalástól fogva település létezett itt. Az Árpád-korban a királyi udvarnokok birtoka volt, melyet IV. Béla a csuti prépostságnak adományozott. Ekkoriban két Ócsát említenek az oklevelekben, a Voncha néven említett valószínűleg a későbbi Pusztaócsa volt. A kora újkorban a Gyallay és Bodroghy családokat találjuk birtokosként, később sok nemesi család (Pázmány, Laky, Magyary, Bankó, Galambos, Szelle, Szarka, Csorba, Végh, Nagy, Vas, Baranyay, Csepy, Gerdenics, Szüllő) osztozott rajta, amiről a község az előnevét is kapta. A 19. században a térség sok más falvához hasonlóan, itt is a Pálffy család volt a legfőbb birtokos. Ekkoriban hitelszövetkezet és tejszövetkezet is működött a faluban, továbbá szolgabírói hivatala is volt. 1894-ben a község nagy része leégett, a Duna áradásaitól pedig elejétől fogva sokat szenvedett. Nemesócsa határában létezett az egykori Lőgör halászfalu, amely szintén a komáromi vár tartozéka volt. Később Leventér és Lögri néven is szerepel, a török időkben elpusztult, később újranépesítették, a 19. század közepén Nemesócsába olvadt. Vöstü nevű dűlője egy további, a törökök által végleg elpusztított falu nevét őrzi. A törökök pusztították el a Nemesócsa mai Faluhely dűlője helyén feküdt Samudi falut is, ahol a középkorban királyi lovászok éltek. A falutól északra fekvő egykori Pusztaócsa ugyancsak a 19. században olvadt be Nemesócsába. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta Nemesócsát, a 20-as és 30-as években többször is sztrájkoltak a helyi mezőgazdasági munkások. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak a falut, 1945-ben pedig újra Csehszlovákiához került. A szocializmus éveiben mezőgazdasági felvásárló és értékesítő vállalat és takarmánykeverő szövetkezet létesült. Az 1965-ös nagy árvíz súlyos pusztítást vitt végbe. 1993 óta Szlovákia része.

Mai jelentősége

Magyar és szlovák alapiskolája, valamint könyvtára van. A falu területén ómagyar temetőt tártak fel a 19. század végén. Értékes műemléke a 18. századi református templom.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

OLCSA. Nemes Olcsa. Magyar falu Komárom Várm. földes Urai több Urak, lakosai leg inkább reformátusok, fekszik Komáromhoz két mértföldnyire, határja jól termő, vagyonnyai középszerűek, el adásra is van módgyok.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nemes-Olcsa, magyar falu, Komárom vmegyében, határos Nagy-Tany, Ekel, Nagy-Keszi, Marokháza, Kis-Tany falukkal és pusztákkal. Kiterjedése 5327 hold, mellynek 1/3-ad része szántóföld és szőlő, 1/3-da kaszáló, 1/3-da legelő. Földe csak kis részben homok, általában porhanyós fekete agyag, melly minden gabonanemet jól megterem. Szőlőskertében csak középszámitással évenkint 350 akó bor szüretik. Ezen kivül vannak itt számos akáczfa-ültetvények és szép gyümölcsösök. – Ellenben határában mocsaras tavak, ezek feles számmal találtatnak. – A szarvasmarha-, ló-, juh- és sertéstenyésztés virágzó karban áll. F. u. 470 kath., 832 ref., és 39 zsidó lak. Ref. anyatemplommal. Nemes-Olcsa több határokból, u. m. Nemes- és Puszta-Olcsa, Vöstű összeolvadt közbirtokosság, a következő nemes családokkal: Galambos, Szelle, Szarka, Csorba, Végh, Laky, Nagy, Vass, Baranyay, Csepy, Gerdenics, Pázmány, Magyary, Szüllő.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nemesócsa, magyar nagyközség, a csallóközi síkságon. Határában ősmagyar temető van, a mi igen régi megtelepülésére mutat. 1260-70 között Oucha néven van említve; IV. Béla 1268-iki oklevele két ilyen nevű községről emlékezik meg. A királyi udvarnokok birtoka volt, melyet IV. Béla a csuthi prépostságnak adományoz. A két Ócsa közül az oklevélben az egyik Voncha falujának mondatik s ez valószínüleg a későbbi Puszta-Ócsa. 1274-ben Kozma banai főispán özvegye itteni birtokát Cene comesnek zálogosítja el. Ez után csak 1550-ben találkozunk ismét e községgel, a mikor Gyallay János leánya Krisztina, itteni részbirtokára új adományt nyer. 1670-ben a Gyallay és a Bodroghy családokat iktatják be Puszta-Ócsán Enyedy Farkas előbbi birtokába. 1700-ban Sándor István is egyik nemesi birtokosa; 1719-ben a Laky Bálint beiktatásának többen ellentmondanak. Később Nemesócsán a Laky, Bankó, Galambos, Szelle, Szarka, Csorba, Végh, Nagy, Vas, Baranyay, Csepy, Gerdenics, Pázmány, Magyary és a Szüllő családok lettek a nagyobb közbirtokosok, most pedig Nagy Antalnak és Pálffy Károlynénak van itt nagyobb birtokuk. 1894-ben majdnem egészen leégett. Van itt szolgabirói hivatal, továbbá hitelszövetkezet és tejszövetkezet. A község azelőtt sokat szenvedett a Duna áradásaitól. Református temploma, hogy egy 1527-ből való, színaranyból vert kelyhet őríznek, 1786-ban épült. Ez az épp oly érdekes, mint értékes kehely brassói ötvösmunka, és az elpusztult füssi templomból került ide. A község házainak száma 299, nagyobbára ref. vallású lakosaié pedig 1567. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Ide tartoznak Pusztalőgör és Marokháza puszták. Ez utóbbiról már Nagytanynál megemlékeztünk, itt csak azt jegyezzük meg, hogy Pesty Frigyes szerint Lencsés Márktól, a Márkháziak ősétől vette volna a nevét. Pusztalőgör 1297-ben szerepel először oklevélileg, a mikor is Miklós győri főispán a Lugur nevű halászót visszaadja Gergely esztergomi kanonoknak és testvérének. 1387-ben a komáromi vár tartozéka és ekkor már vámszedőhely, melynek vámja is a komáromi várat illeti. Később Leventér, azután Lögri néven is felbukkan. Újabbkori nemesi közbirtokosai csak 1676 óta, vagyis azóta ismeretesek, mióta a törököktől elpusztíttatván, újra települt és pusztaként szerepelt tovább. Az említett időben Hölgyi Ferencz és Gáspár birtoka volt, kik azt Mohy Istvánnak adták el, a Mohyak pedig 1696-ban Boda Istvánra ruházták át. Későbbi közbirtokosai a Jezerniczky, Ghiczy, Csorba, Végh és Jókay családok voltak. Dűlőnevei közül is figyelemre méltó némelyik. Igy a Kistanyi dűlő, melynek nevével már Nagytanynál találkoztunk. Ez elpusztult község határának egy része ugyanis Nemesócsába olvadt. Továbbá a Vöstüi dűlő, mely a török világban elpusztult Vösthü helység emlékét tartja fenn. 1581-ben még négy birtokosáról tesznek említést; ugyanis ekkor iktatták Vösthü birtokába Sigmondics Pétert és Gáspárt, valamint Nagy Istvánt és Maizin Györgyöt. Ugyancsak Nemesócsa tájékán, valószínüleg a Faluhely nevű dűlőn feküdt hajdan Samud is, mely IV. Bélának 1268-iki oklevelében még előfordul, de azután teljesen elenyészett. Némelyek szerint azonban a Faluhely nevű dűlőn nem Samud feküdt, hanem Ócsa község, mely csak a török pusztítás után telepedett mai helyére; ez azonban nem zárja ki azt, hogy Samud helység, mely már 1268 után többé nem szerepel, ne fekhetett volna szintén ott.

Végh Adorján

1851-1899
Nemesócsa - élt
1899. 2. 12.
Nemesócsa - elhunyt

Korbuly György

1903. 4. 18.
Nemesócsa - megszületett

Laky Zoltán

1925
Nemesócsa - megszületett

Žudel Juraj

1929.1.9.
Nemesócsa - megszületett

Janiga József

1946.3.21.
Párkány - megszületett
1964-1968
Nyitra - tanult
1968-1982
Nemesócsa - tanított
1982-1996
Nagymegyer - tanított
2004.5.5.
Nagymegyer - elhunyt
Névelőfordulások
1247
Oucha
1268
Oucha
1360
Olcha
1460
Nagholcsa
1773
Nemes-Olcsa,
1786
Olcscha, Nemesch-Olcscha,
1808
Nemes-Olcsa,
1863
Nemesócsa,
1873
Nemesolcsa,
1877
Nemesócsa,
1920
Zemianská Olča
1927
Zemianska Olča, Nemes-Olcsa,
1945
Zemianska Olča, Nemes-Olcsa,
1948
Zemianska Olča
1994
Nemesócsa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 26
Telefon: 0357796128
Fax: 0357896120

Honlap: zemianskaolc...cu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Magyarics Dezső (Független)

Képviselő-testület:
Válek Ivan (Független)
Both Péter (Független)
Visnyei Ingrida (Független)
Bölcsová Zuzana (SMK-MKP)
Olláry Aladár (SMK-MKP)
Polgár Zsolt (SMK-MKP)
Komjáti Zuzana (SMK-MKP)
Független 43% Független 3 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Nemesócsai Posta

Hlavná 583

Nemesócsai Rendőrörs

Gútai út 1

Móra Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 757/10

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 757/10

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Gútai út 821/19

Nemesócsai Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 26

Nemesócsai Községi Hivatal

Fő utca 26

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1358 97%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 37 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1401
magyarok 1778 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1782
magyarok 1861 98%
szlovákok 21 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1895
magyarok 2335 99%
szlovákok 11 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2356
magyarok 2439 92%
szlovákok 186 7%
ruszinok 0 0%
romák 9 0%
csehek 16 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 2654
magyarok 2358 90%
szlovákok 234 9%
ruszinok 0 0%
romák 9 0%
csehek 16 1%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 0%
összlétszám 2627
magyarok 2014 82%
szlovákok 372 15%
ruszinok 0 0%
romák 17 1%
csehek 11 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 46 2%
összlétszám 2462
magyarok 1865 80%
szlovákok 260 11%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
csehek 10 0%
németek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 173 7%
összlétszám 2317
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2036
Választási részvétel: 58.94 %
Kiadott boríték: 1200
Bedobott boríték: 1200

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1190
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Magyarics Dezső 676 56.81 % Független
Magyarics Gustáv 439 36.89 % MOST - HÍD
Szalay Zoltán 75 6.30 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bölcsová Zuzana 686 SMK-MKP
Válek Ivan 624 Független
Olláry Aladár 560 SMK-MKP
Polgár Zsolt 508 SMK-MKP
Komjáti Zuzana 495 SMK-MKP
Both Péter 477 Független
Visnyei Ingrida 389 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2056
Választási részvétel: 12.06 %
Kiadott boríték: 248
Bedobott boríték: 248
Választásra jogosult: 2054
Választási részvétel: 11.34 %
Kiadott boríték: 233
Bedobott boríték: 233
Választásra jogosult: 2 043
Választási részvétel: 12,62 %
Kiadott boríték: 258
Bedobott boríték: 258

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 229
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 247
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 202 88.21 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 16 6.99 % SMER - SD
Stanislav Kováč 6 2.62 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 2 0.87 % MS
Regan Belovič 1 0.44 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 1 0.44 % KĽS
Peter Oremus 1 0.44 % Független
Milan Belica 25 10.92% SMER - SD
Iván Farkas 130 52.63 % SMK-MKP
Milan Belica 60 24.29 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 19 7.69 % MKDA
Ján Greššo 13 5.26 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 10 4.05 % ĽSNS
Peter Oremus 9 3.64 % Független
Renáta Kolenčíková 6 2.43 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 242
Érvényes szavazólap: 256
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Földes 160 66.12% SMK-MKP
Lajos Csóka 147 60.74% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Árpád Horváth 110 45.45% SMK-MKP
Rozália Szalay 105 43.39% SMK-MKP
Éva Hortai 105 43.39% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Zsolt Sebö 96 39.67% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Olga Szabó 92 38.02% SMK-MKP
László Stubendek 78 32.23% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 76 31.40% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Attila Petheő 74 30.58% SMK-MKP
Norbert Becse 65 26.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 59 24.38% SMK-MKP
Rudolf Čerňanský 57 23.55% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Anton Marek 56 23.14% Független
Tamás Varga 54 22.31% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Štefan Kucsera 50 20.66% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 45 18.60% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
György Batta 30 12.40% Független
Milan Opálka 12 4.96% KSS
Milan Lehocký 12 4.96% Független
Anna Žigová 11 4.55% KDH, SMER - SD
Robert Dick 10 4.13% MS
Lívia Csíková 9 3.72% MS
Miroslav Adamik 9 3.72% Független
Mária Csákiová 8 3.31% MS
Karel Krejčí 8 3.31% KSS
Tamara Podmanická 7 2.89% SMS
Tibor Mayer 7 2.89% Független
Ladislav Tóth 6 2.48% KSS
Peter Getler 5 2.07% SMS
Konštantín Glič 5 2.07% KDH, SMER - SD
Károly Less 5 2.07% Független
Ján Pikor 4 1.65% Független
Dušan Tulpík 4 1.65% ĽS-HZDS
Pavol Tausk 3 1.24% KSS
Jozef Petráš 2 0.83% KSS
Csaba Földes 184 71.88% SMK-MKP
Árpád Horváth 131 51.17% SMK-MKP
Miklós Viola 105 41.02% SMK-MKP
Örs Orosz 86 33.59% SMK-MKP
Imre Knirs 82 32.03% SMK-MKP
Norbert Becse 80 31.25% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 77 30.08% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Karol Farkas 74 28.91% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
László Szendi 73 28.52% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Attila Petheő 71 27.73% Független
László Stubendek 68 26.56% Független
Tihamér Gyarmati 67 26.17% SMK-MKP
Ladislav Ágh 54 21.09% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 48 18.75% Független
Csaba Cúth 48 18.75% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Péter Varga 40 15.63% SMK-MKP
Tímea Szénássy 38 14.84% Független
Attila Forgács 37 14.45% Független
Marián Molnár 37 14.45% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Tamás Varga 33 12.89% Független
Klaudia Bertoková 27 10.55% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Anna Žigová 25 9.77% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Gyula Köles 21 8.20% Független
János Sárközi 19 7.42% MKDA-MKDSZ
František Bartoš 16 6.25% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Károly Less 16 6.25% Független
Ladislav Tóth 14 5.47% KSS
Jozef Jakubec 8 3.13% NAJ
Daniel Mikula 8 3.13% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Rusňák 8 3.13% ĽS Naše Slovensko
Milan Šuch 7 2.73% NAJ
Pavol Tausk 6 2.34% KSS
Anton Teleki 5 1.95% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Lehotkai 5 1.95% NAJ
Lýdia Siposová 1 0.39% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 21.38 %
Ógyalla 611 17.53 %
Komáromszentpéter 195 5.60 %
Naszvad 133 3.82 %
Újgyalla 103 2.96 %
Perbete 97 2.78 %
Gúta 96 2.75 %
Bajcs 57 1.64 %
Hetény 57 1.64 %
Szilasháza 53 1.52 %
Imely 49 1.41 %
Komáromfüss 46 1.32 %
Megyercs 46 1.32 %
Bátorkeszi 44 1.26 %
Nagykeszi 43 1.23 %
Marcelháza 40 1.15 %
Szilas 35 1.00 %
Keszegfalva 33 0.95 %
Izsa 32 0.92 %
Csallóközaranyos 26 0.75 %
Martos 26 0.75 %
Nemesócsa 25 0.72 %
Ifjúságfalva 24 0.69 %
Búcs 23 0.66 %
Karva 18 0.52 %
Madar 17 0.49 %
Ekel 15 0.43 %
Dunamocs 13 0.37 %
Lakszakállas 13 0.37 %
Zsemlékes 9 0.26 %
Újpuszta 8 0.23 %
Dunaradvány 8 0.23 %
Vágfüzes 7 0.20 %
Virt 7 0.20 %
Tany 6 0.17 %
Bogyarét 6 0.17 %
Bogya 6 0.17 %
Pat 5 0.14 %
Csicsó 4 0.11 %
Gellér 2 0.06 %
Kolozsnéma 2 0.06 %
Komárom 342 34.34 %
Ógyalla 57 5.72 %
Naszvad 31 3.11 %
Gúta 25 2.51 %
Újgyalla 19 1.91 %
Perbete 19 1.91 %
Bajcs 16 1.61 %
Komáromszentpéter 14 1.41 %
Izsa 13 1.31 %
Imely 10 1.00 %
Megyercs 9 0.90 %
Marcelháza 8 0.80 %
Dunamocs 6 0.60 %
Szilasháza 6 0.60 %
Karva 6 0.60 %
Keszegfalva 5 0.50 %
Nemesócsa 5 0.50 %
Bátorkeszi 5 0.50 %
Ekel 5 0.50 %
Nagykeszi 4 0.40 %
Komáromfüss 4 0.40 %
Csallóközaranyos 4 0.40 %
Martos 4 0.40 %
Madar 4 0.40 %
Hetény 3 0.30 %
Zsemlékes 3 0.30 %
Újpuszta 3 0.30 %
Dunaradvány 3 0.30 %
Pat 2 0.20 %
Kolozsnéma 1 0.10 %
Ifjúságfalva 1 0.10 %
Lakszakállas 1 0.10 %
Bogya 1 0.10 %
Búcs 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Vágfüzes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Tany 1 0.10 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 35.43 %
Gúta 736 31.68 %
Naszvad 98 4.22 %
Ógyalla 79 3.40 %
Keszegfalva 53 2.28 %
Marcelháza 44 1.89 %
Komáromszentpéter 43 1.85 %
Perbete 40 1.72 %
Nemesócsa 37 1.59 %
Bátorkeszi 36 1.55 %
Lakszakállas 35 1.51 %
Bajcs 30 1.29 %
Dunamocs 30 1.29 %
Ifjúságfalva 29 1.25 %
Ekel 29 1.25 %
Hetény 27 1.16 %
Imely 26 1.12 %
Izsa 22 0.95 %
Csallóközaranyos 21 0.90 %
Tany 20 0.86 %
Megyercs 19 0.82 %
Nagykeszi 18 0.77 %
Dunaradvány 17 0.73 %
Búcs 16 0.69 %
Újgyalla 14 0.60 %
Vágfüzes 13 0.56 %
Csicsó 13 0.56 %
Madar 12 0.52 %
Karva 11 0.47 %
Martos 10 0.43 %
Komáromfüss 9 0.39 %
Szilas 8 0.34 %
Szilasháza 8 0.34 %
Bogyarét 8 0.34 %
Bogya 8 0.34 %
Virt 8 0.34 %
Kolozsnéma 7 0.30 %
Pat 6 0.26 %
Gellér 4 0.17 %
Újpuszta 2 0.09 %
Zsemlékes 2 0.09 %
Komárom 1 389 39.66 %
Gúta 265 7.57 %
Ógyalla 153 4.37 %
Naszvad 143 4.08 %
Bátorkeszi 130 3.71 %
Komáromszentpéter 122 3.48 %
Perbete 114 3.26 %
Dunamocs 111 3.17 %
Búcs 90 2.57 %
Martos 88 2.51 %
Hetény 87 2.48 %
Marcelháza 83 2.37 %
Izsa 75 2.14 %
Lakszakállas 74 2.11 %
Nemesócsa 71 2.03 %
Keszegfalva 71 2.03 %
Csallóközaranyos 65 1.86 %
Ekel 65 1.86 %
Csicsó 55 1.57 %
Dunaradvány 48 1.37 %
Nagykeszi 46 1.31 %
Bajcs 43 1.23 %
Tany 41 1.17 %
Pat 40 1.14 %
Megyercs 36 1.03 %
Komáromfüss 34 0.97 %
Szilas 30 0.86 %
Virt 29 0.83 %
Karva 28 0.80 %
Vágfüzes 26 0.74 %
Imely 25 0.71 %
Kolozsnéma 23 0.66 %
Bogya 22 0.63 %
Madar 20 0.57 %
Gellér 11 0.31 %
Szilasháza 6 0.17 %
Ifjúságfalva 6 0.17 %
Bogyarét 3 0.09 %
Újgyalla 3 0.09 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 33.85 %
Gúta 323 8.57 %
Komáromszentpéter 245 6.50 %
Ógyalla 228 6.05 %
Csicsó 215 5.70 %
Naszvad 197 5.23 %
Nemesócsa 184 4.88 %
Perbete 170 4.51 %
Marcelháza 168 4.46 %
Dunamocs 138 3.66 %
Bátorkeszi 134 3.55 %
Ekel 127 3.37 %
Lakszakállas 117 3.10 %
Csallóközaranyos 117 3.10 %
Búcs 115 3.05 %
Hetény 114 3.02 %
Dunaradvány 111 2.94 %
Nagykeszi 100 2.65 %
Tany 95 2.52 %
Komáromfüss 92 2.44 %
Izsa 92 2.44 %
Kolozsnéma 80 2.12 %
Madar 73 1.94 %
Szilas 70 1.86 %
Keszegfalva 65 1.72 %
Martos 63 1.67 %
Karva 57 1.51 %
Gellér 52 1.38 %
Megyercs 50 1.33 %
Imely 49 1.30 %
Bogya 46 1.22 %
Bajcs 41 1.09 %
Vágfüzes 41 1.09 %
Pat 40 1.06 %
Virt 28 0.74 %
Bogyarét 26 0.69 %
Ifjúságfalva 20 0.53 %
Zsemlékes 13 0.34 %
Újgyalla 9 0.24 %
Szilasháza 4 0.11 %
Újpuszta 2 0.05 %
Komárom 331 37.19 %
Ógyalla 188 21.12 %
Újgyalla 100 11.24 %
Naszvad 60 6.74 %
Komáromszentpéter 38 4.27 %
Gúta 35 3.93 %
Szilasháza 26 2.92 %
Imely 24 2.70 %
Újpuszta 22 2.47 %
Perbete 20 2.25 %
Izsa 18 2.02 %
Marcelháza 15 1.69 %
Bajcs 14 1.57 %
Keszegfalva 10 1.12 %
Nemesócsa 8 0.90 %
Nagykeszi 8 0.90 %
Dunaradvány 7 0.79 %
Zsemlékes 6 0.67 %
Hetény 6 0.67 %
Bátorkeszi 5 0.56 %
Ifjúságfalva 4 0.45 %
Ekel 4 0.45 %
Martos 4 0.45 %
Lakszakállas 4 0.45 %
Megyercs 3 0.34 %
Dunamocs 3 0.34 %
Pat 3 0.34 %
Komáromfüss 3 0.34 %
Madar 2 0.22 %
Tany 2 0.22 %
Karva 2 0.22 %
Virt 2 0.22 %
Vágfüzes 2 0.22 %
Bogyarét 1 0.11 %
Csicsó 1 0.11 %
Kolozsnéma 1 0.11 %
Bogya 1 0.11 %
Csallóközaranyos 1 0.11 %
Gellér 1 0.11 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 58.72 %
Ógyalla 107 8.48 %
Naszvad 82 6.50 %
Gúta 55 4.36 %
Újgyalla 38 3.01 %
Perbete 33 2.61 %
Komáromszentpéter 30 2.38 %
Bajcs 25 1.98 %
Izsa 22 1.74 %
Imely 20 1.58 %
Megyercs 19 1.51 %
Szilasháza 18 1.43 %
Nemesócsa 16 1.27 %
Csallóközaranyos 16 1.27 %
Bátorkeszi 16 1.27 %
Marcelháza 16 1.27 %
Keszegfalva 15 1.19 %
Zsemlékes 14 1.11 %
Dunamocs 14 1.11 %
Karva 13 1.03 %
Hetény 12 0.95 %
Ekel 11 0.87 %
Lakszakállas 11 0.87 %
Komáromfüss 9 0.71 %
Madar 9 0.71 %
Tany 8 0.63 %
Csicsó 8 0.63 %
Ifjúságfalva 7 0.55 %
Nagykeszi 6 0.48 %
Pat 6 0.48 %
Martos 5 0.40 %
Szilas 3 0.24 %
Virt 3 0.24 %
Bogyarét 2 0.16 %
Újpuszta 2 0.16 %
Búcs 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Dunaradvány 2 0.16 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 24.97 %
Ógyalla 62 3.71 %
Gúta 59 3.53 %
Naszvad 33 1.98 %
Perbete 30 1.80 %
Komáromszentpéter 29 1.74 %
Marcelháza 28 1.68 %
Nemesócsa 21 1.26 %
Izsa 21 1.26 %
Bátorkeszi 20 1.20 %
Csallóközaranyos 19 1.14 %
Keszegfalva 16 0.96 %
Dunamocs 16 0.96 %
Bajcs 14 0.84 %
Lakszakállas 13 0.78 %
Nagykeszi 11 0.66 %
Újgyalla 11 0.66 %
Ekel 11 0.66 %
Karva 10 0.60 %
Hetény 10 0.60 %
Megyercs 10 0.60 %
Búcs 9 0.54 %
Szilas 9 0.54 %
Ifjúságfalva 9 0.54 %
Imely 7 0.42 %
Tany 7 0.42 %
Csicsó 7 0.42 %
Madar 6 0.36 %
Bogya 6 0.36 %
Dunaradvány 6 0.36 %
Komáromfüss 6 0.36 %
Martos 4 0.24 %
Vágfüzes 4 0.24 %
Gellér 4 0.24 %
Kolozsnéma 3 0.18 %
Virt 3 0.18 %
Szilasháza 3 0.18 %
Pat 3 0.18 %
Zsemlékes 1 0.06 %
Bogyarét 1 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 45.35 %
Gúta 281 7.48 %
Ógyalla 212 5.65 %
Komáromszentpéter 176 4.69 %
Marcelháza 142 3.78 %
Naszvad 137 3.65 %
Perbete 128 3.41 %
Dunamocs 119 3.17 %
Bátorkeszi 112 2.98 %
Hetény 103 2.74 %
Dunaradvány 95 2.53 %
Búcs 90 2.40 %
Ekel 86 2.29 %
Csallóközaranyos 85 2.26 %
Csicsó 83 2.21 %
Nemesócsa 82 2.18 %
Izsa 71 1.89 %
Kolozsnéma 67 1.78 %
Madar 64 1.70 %
Lakszakállas 64 1.70 %
Keszegfalva 51 1.36 %
Pat 44 1.17 %
Karva 43 1.15 %
Tany 41 1.09 %
Megyercs 40 1.07 %
Martos 36 0.96 %
Imely 35 0.93 %
Nagykeszi 35 0.93 %
Komáromfüss 33 0.88 %
Vágfüzes 33 0.88 %
Gellér 27 0.72 %
Bogya 26 0.69 %
Bajcs 26 0.69 %
Szilas 23 0.61 %
Bogyarét 16 0.43 %
Ifjúságfalva 13 0.35 %
Virt 10 0.27 %
Szilasháza 3 0.08 %
Újgyalla 3 0.08 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 11.89 %
Ógyalla 65 2.79 %
Naszvad 28 1.20 %
Gúta 25 1.07 %
Izsa 21 0.90 %
Újgyalla 16 0.69 %
Ekel 16 0.69 %
Megyercs 15 0.64 %
Komáromszentpéter 14 0.60 %
Bátorkeszi 12 0.52 %
Bajcs 9 0.39 %
Pat 8 0.34 %
Nemesócsa 8 0.34 %
Madar 8 0.34 %
Marcelháza 8 0.34 %
Keszegfalva 7 0.30 %
Csallóközaranyos 7 0.30 %
Perbete 6 0.26 %
Zsemlékes 6 0.26 %
Szilasháza 6 0.26 %
Lakszakállas 6 0.26 %
Ifjúságfalva 5 0.21 %
Karva 5 0.21 %
Búcs 5 0.21 %
Hetény 5 0.21 %
Imely 4 0.17 %
Dunaradvány 3 0.13 %
Martos 3 0.13 %
Csicsó 3 0.13 %
Szilas 2 0.09 %
Dunamocs 2 0.09 %
Tany 2 0.09 %
Komáromfüss 2 0.09 %
Nagykeszi 2 0.09 %
Bogya 2 0.09 %
Bogyarét 1 0.04 %
Újpuszta 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 37.20 %
Komáromszentpéter 777 20.68 %
Ógyalla 620 16.50 %
Gúta 224 5.96 %
Perbete 192 5.11 %
Hetény 181 4.82 %
Újgyalla 177 4.71 %
Naszvad 165 4.39 %
Bátorkeszi 136 3.62 %
Marcelháza 121 3.22 %
Keszegfalva 108 2.87 %
Nagykeszi 95 2.53 %
Izsa 92 2.45 %
Imely 91 2.42 %
Bajcs 88 2.34 %
Búcs 82 2.18 %
Nemesócsa 77 2.05 %
Madar 76 2.02 %
Csallóközaranyos 75 2.00 %
Komáromfüss 72 1.92 %
Megyercs 67 1.78 %
Szilas 65 1.73 %
Martos 61 1.62 %
Szilasháza 51 1.36 %
Dunamocs 46 1.22 %
Karva 43 1.14 %
Lakszakállas 41 1.09 %
Vágfüzes 41 1.09 %
Csicsó 40 1.06 %
Ekel 37 0.98 %
Ifjúságfalva 34 0.90 %
Dunaradvány 33 0.88 %
Pat 28 0.75 %
Tany 28 0.75 %
Újpuszta 17 0.45 %
Bogyarét 16 0.43 %
Bogya 15 0.40 %
Virt 13 0.35 %
Kolozsnéma 7 0.19 %
Gellér 6 0.16 %
Zsemlékes 5 0.13 %
Komárom 197 19.49 %
Ógyalla 50 4.95 %
Gúta 16 1.58 %
Naszvad 15 1.48 %
Komáromszentpéter 12 1.19 %
Újgyalla 12 1.19 %
Perbete 11 1.09 %
Bajcs 7 0.69 %
Hetény 6 0.59 %
Pat 5 0.49 %
Nemesócsa 5 0.49 %
Keszegfalva 5 0.49 %
Bátorkeszi 5 0.49 %
Marcelháza 5 0.49 %
Szilasháza 4 0.40 %
Imely 4 0.40 %
Izsa 4 0.40 %
Csallóközaranyos 4 0.40 %
Dunamocs 4 0.40 %
Karva 4 0.40 %
Ekel 4 0.40 %
Megyercs 4 0.40 %
Zsemlékes 3 0.30 %
Nagykeszi 3 0.30 %
Lakszakállas 2 0.20 %
Újpuszta 2 0.20 %
Gellér 2 0.20 %
Komáromfüss 2 0.20 %
Szilas 2 0.20 %
Búcs 2 0.20 %
Dunaradvány 2 0.20 %
Tany 1 0.10 %
Ifjúságfalva 1 0.10 %
Madar 1 0.10 %
Virt 1 0.10 %
Martos 1 0.10 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 17.74 %
Komárom 202 16.75 %
Gúta 65 5.39 %
Ógyalla 53 4.39 %
Marcelháza 42 3.48 %
Perbete 40 3.32 %
Naszvad 40 3.32 %
Dunamocs 33 2.74 %
Búcs 28 2.32 %
Megyercs 28 2.32 %
Bátorkeszi 26 2.16 %
Hetény 25 2.07 %
Nemesócsa 19 1.58 %
Csicsó 18 1.49 %
Csallóközaranyos 18 1.49 %
Ekel 17 1.41 %
Dunaradvány 16 1.33 %
Imely 14 1.16 %
Karva 14 1.16 %
Madar 13 1.08 %
Keszegfalva 12 1.00 %
Bajcs 12 1.00 %
Martos 11 0.91 %
Pat 11 0.91 %
Tany 11 0.91 %
Lakszakállas 11 0.91 %
Izsa 10 0.83 %
Szilas 9 0.75 %
Nagykeszi 8 0.66 %
Újgyalla 8 0.66 %
Komáromfüss 8 0.66 %
Kolozsnéma 3 0.25 %
Virt 2 0.17 %
Vágfüzes 2 0.17 %
Újpuszta 1 0.08 %
Szilasháza 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 17.73 %
Ógyalla 201 6.05 %
Komáromfüss 158 4.76 %
Komáromszentpéter 130 3.91 %
Csicsó 104 3.13 %
Gúta 100 3.01 %
Lakszakállas 99 2.98 %
Szilas 91 2.74 %
Nagykeszi 90 2.71 %
Naszvad 88 2.65 %
Hetény 87 2.62 %
Nemesócsa 74 2.23 %
Perbete 72 2.17 %
Tany 65 1.96 %
Megyercs 55 1.66 %
Újgyalla 53 1.60 %
Csallóközaranyos 46 1.38 %
Keszegfalva 46 1.38 %
Ekel 42 1.26 %
Bajcs 41 1.23 %
Marcelháza 31 0.93 %
Bátorkeszi 30 0.90 %
Izsa 30 0.90 %
Búcs 28 0.84 %
Bogya 27 0.81 %
Ifjúságfalva 27 0.81 %
Kolozsnéma 26 0.78 %
Imely 24 0.72 %
Dunamocs 21 0.63 %
Gellér 19 0.57 %
Szilasháza 18 0.54 %
Madar 17 0.51 %
Dunaradvány 16 0.48 %
Martos 15 0.45 %
Karva 15 0.45 %
Zsemlékes 12 0.36 %
Bogyarét 12 0.36 %
Virt 7 0.21 %
Vágfüzes 4 0.12 %
Pat 4 0.12 %
Újpuszta 3 0.09 %
Komárom 690 26.90 %
Ógyalla 244 9.51 %
Komáromszentpéter 175 6.82 %
Gúta 115 4.48 %
Hetény 100 3.90 %
Újgyalla 93 3.63 %
Naszvad 80 3.12 %
Perbete 57 2.22 %
Bátorkeszi 47 1.83 %
Komáromfüss 47 1.83 %
Bajcs 46 1.79 %
Nagykeszi 43 1.68 %
Marcelháza 42 1.64 %
Szilasháza 40 1.56 %
Imely 40 1.56 %
Ifjúságfalva 37 1.44 %
Keszegfalva 37 1.44 %
Szilas 36 1.40 %
Megyercs 33 1.29 %
Izsa 31 1.21 %
Nemesócsa 27 1.05 %
Csallóközaranyos 26 1.01 %
Madar 21 0.82 %
Pat 20 0.78 %
Lakszakállas 19 0.74 %
Búcs 19 0.74 %
Karva 18 0.70 %
Martos 18 0.70 %
Dunaradvány 16 0.62 %
Dunamocs 16 0.62 %
Tany 15 0.58 %
Ekel 15 0.58 %
Csicsó 11 0.43 %
Zsemlékes 7 0.27 %
Újpuszta 6 0.23 %
Bogyarét 6 0.23 %
Virt 6 0.23 %
Vágfüzes 6 0.23 %
Gellér 5 0.19 %
Kolozsnéma 4 0.16 %
Bogya 4 0.16 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 25.54 %
Ógyalla 42 6.06 %
Gúta 41 5.92 %
Naszvad 28 4.04 %
Újgyalla 21 3.03 %
Komáromszentpéter 16 2.31 %
Nemesócsa 14 2.02 %
Marcelháza 13 1.88 %
Perbete 10 1.44 %
Megyercs 10 1.44 %
Csallóközaranyos 7 1.01 %
Dunamocs 7 1.01 %
Imely 7 1.01 %
Bátorkeszi 7 1.01 %
Ekel 5 0.72 %
Karva 5 0.72 %
Izsa 5 0.72 %
Martos 5 0.72 %
Búcs 5 0.72 %
Keszegfalva 4 0.58 %
Ifjúságfalva 4 0.58 %
Bajcs 4 0.58 %
Komáromfüss 4 0.58 %
Szilasháza 4 0.58 %
Nagykeszi 4 0.58 %
Zsemlékes 3 0.43 %
Dunaradvány 3 0.43 %
Kolozsnéma 3 0.43 %
Szilas 2 0.29 %
Bogya 2 0.29 %
Hetény 2 0.29 %
Tany 1 0.14 %
Csicsó 1 0.14 %
Pat 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Madar 1 0.14 %
Lakszakállas 1 0.14 %
Virt 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.91 %
Ógyalla 523 19.27 %
Komáromszentpéter 191 7.04 %
Gúta 133 4.90 %
Naszvad 122 4.50 %
Perbete 103 3.80 %
Hetény 95 3.50 %
Bajcs 70 2.58 %
Újgyalla 69 2.54 %
Nagykeszi 65 2.39 %
Komáromfüss 63 2.32 %
Bátorkeszi 57 2.10 %
Nemesócsa 54 1.99 %
Imely 48 1.77 %
Megyercs 45 1.66 %
Szilas 45 1.66 %
Marcelháza 45 1.66 %
Izsa 40 1.47 %
Búcs 38 1.40 %
Csallóközaranyos 38 1.40 %
Keszegfalva 37 1.36 %
Ifjúságfalva 32 1.18 %
Lakszakállas 31 1.14 %
Madar 23 0.85 %
Ekel 23 0.85 %
Szilasháza 23 0.85 %
Martos 21 0.77 %
Tany 19 0.70 %
Dunamocs 19 0.70 %
Karva 19 0.70 %
Csicsó 18 0.66 %
Dunaradvány 13 0.48 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 60.19 %
Gúta 354 9.48 %
Ógyalla 145 3.88 %
Komáromszentpéter 136 3.64 %
Marcelháza 121 3.24 %
Naszvad 114 3.05 %
Bátorkeszi 97 2.60 %
Perbete 95 2.54 %
Izsa 84 2.25 %
Dunamocs 78 2.09 %
Hetény 76 2.03 %
Keszegfalva 74 1.98 %
Nemesócsa 68 1.82 %
Csallóközaranyos 66 1.77 %
Dunaradvány 57 1.53 %
Búcs 54 1.45 %
Ekel 54 1.45 %
Lakszakállas 42 1.12 %
Pat 42 1.12 %
Nagykeszi 41 1.10 %
Martos 39 1.04 %
Madar 38 1.02 %
Csicsó 37 0.99 %
Megyercs 35 0.94 %
Imely 35 0.94 %
Tany 29 0.78 %
Komáromfüss 27 0.72 %
Vágfüzes 25 0.67 %
Karva 24 0.64 %
Szilas 23 0.62 %
Bajcs 23 0.62 %
Kolozsnéma 16 0.43 %
Újgyalla 12 0.32 %
Szilasháza 11 0.29 %
Bogya 9 0.24 %
Ifjúságfalva 9 0.24 %
Virt 8 0.21 %
Gellér 7 0.19 %
Bogyarét 3 0.08 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 1 0.03 %
Komárom 561 16.71 %
Nagykeszi 169 5.03 %
Ógyalla 141 4.20 %
Gúta 126 3.75 %
Komáromszentpéter 117 3.49 %
Perbete 75 2.23 %
Naszvad 75 2.23 %
Nemesócsa 73 2.17 %
Komáromfüss 65 1.94 %
Hetény 63 1.88 %
Csallóközaranyos 58 1.73 %
Szilas 50 1.49 %
Keszegfalva 50 1.49 %
Megyercs 47 1.40 %
Ekel 45 1.34 %
Bátorkeszi 42 1.25 %
Csicsó 39 1.16 %
Búcs 37 1.10 %
Imely 36 1.07 %
Marcelháza 36 1.07 %
Izsa 36 1.07 %
Újgyalla 36 1.07 %
Tany 33 0.98 %
Lakszakállas 33 0.98 %
Dunamocs 27 0.80 %
Martos 26 0.77 %
Bajcs 26 0.77 %
Bogya 21 0.63 %
Ifjúságfalva 21 0.63 %
Karva 18 0.54 %
Dunaradvány 17 0.51 %
Madar 14 0.42 %
Pat 13 0.39 %
Kolozsnéma 12 0.36 %
Bogyarét 7 0.21 %
Vágfüzes 7 0.21 %
Szilasháza 5 0.15 %
Virt 5 0.15 %
Gellér 5 0.15 %
Újpuszta 4 0.12 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Komárom 208 9.94 %
Ógyalla 37 1.77 %
Gúta 26 1.24 %
Naszvad 23 1.10 %
Komáromszentpéter 17 0.81 %
Perbete 12 0.57 %
Újgyalla 12 0.57 %
Bajcs 7 0.33 %
Csallóközaranyos 7 0.33 %
Bátorkeszi 6 0.29 %
Imely 6 0.29 %
Dunamocs 6 0.29 %
Marcelháza 6 0.29 %
Ekel 5 0.24 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Izsa 4 0.19 %
Megyercs 3 0.14 %
Dunaradvány 3 0.14 %
Búcs 3 0.14 %
Madar 3 0.14 %
Szilasháza 3 0.14 %
Nagykeszi 3 0.14 %
Újpuszta 3 0.14 %
Karva 2 0.10 %
Hetény 2 0.10 %
Keszegfalva 2 0.10 %
Szilas 2 0.10 %
Ifjúságfalva 2 0.10 %
Tany 2 0.10 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Martos 1 0.05 %
Nemesócsa 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Kolozsnéma 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Komáromfüss 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 38.14 %
Ógyalla 210 7.42 %
Komáromszentpéter 159 5.62 %
Gúta 104 3.68 %
Naszvad 82 2.90 %
Újgyalla 79 2.79 %
Hetény 67 2.37 %
Perbete 58 2.05 %
Marcelháza 55 1.94 %
Nagykeszi 52 1.84 %
Keszegfalva 48 1.70 %
Megyercs 47 1.66 %
Szilas 41 1.45 %
Búcs 40 1.41 %
Imely 40 1.41 %
Komáromfüss 38 1.34 %
Nemesócsa 37 1.31 %
Izsa 36 1.27 %
Csallóközaranyos 32 1.13 %
Ifjúságfalva 31 1.10 %
Bajcs 30 1.06 %
Bátorkeszi 28 0.99 %
Szilasháza 25 0.88 %
Dunamocs 20 0.71 %
Martos 19 0.67 %
Madar 19 0.67 %
Ekel 19 0.67 %
Karva 17 0.60 %
Bogya 16 0.57 %
Dunaradvány 15 0.53 %
Lakszakállas 13 0.46 %
Csicsó 11 0.39 %
Tany 11 0.39 %
Pat 7 0.25 %
Bogyarét 7 0.25 %
Zsemlékes 5 0.18 %
Újpuszta 3 0.11 %
Vágfüzes 3 0.11 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 27.77 %
Gúta 830 13.95 %
Ógyalla 373 6.27 %
Naszvad 291 4.89 %
Komáromszentpéter 290 4.87 %
Marcelháza 194 3.26 %
Bátorkeszi 183 3.08 %
Perbete 181 3.04 %
Dunamocs 156 2.62 %
Csicsó 131 2.20 %
Hetény 126 2.12 %
Ekel 119 2.00 %
Búcs 117 1.97 %
Dunaradvány 115 1.93 %
Izsa 107 1.80 %
Nemesócsa 105 1.77 %
Csallóközaranyos 101 1.70 %
Lakszakállas 99 1.66 %
Madar 94 1.58 %
Keszegfalva 93 1.56 %
Karva 82 1.38 %
Nagykeszi 75 1.26 %
Kolozsnéma 67 1.13 %
Imely 64 1.08 %
Martos 62 1.04 %
Megyercs 62 1.04 %
Vágfüzes 60 1.01 %
Tany 53 0.89 %
Pat 51 0.86 %
Komáromfüss 48 0.81 %
Bajcs 44 0.74 %
Szilas 43 0.72 %
Bogya 41 0.69 %
Gellér 38 0.64 %
Ifjúságfalva 32 0.54 %
Virt 26 0.44 %
Bogyarét 24 0.40 %
Újgyalla 21 0.35 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 56.44 %
Ógyalla 61 9.95 %
Gúta 37 6.04 %
Naszvad 28 4.57 %
Újgyalla 23 3.75 %
Izsa 17 2.77 %
Komáromszentpéter 15 2.45 %
Perbete 13 2.12 %
Bátorkeszi 9 1.47 %
Szilasháza 8 1.31 %
Nemesócsa 7 1.14 %
Keszegfalva 7 1.14 %
Ifjúságfalva 6 0.98 %
Ekel 6 0.98 %
Bajcs 6 0.98 %
Csallóközaranyos 6 0.98 %
Zsemlékes 5 0.82 %
Komáromfüss 5 0.82 %
Megyercs 5 0.82 %
Nagykeszi 4 0.65 %
Dunamocs 4 0.65 %
Újpuszta 4 0.65 %
Dunaradvány 3 0.49 %
Imely 3 0.49 %
Búcs 3 0.49 %
Kolozsnéma 3 0.49 %
Hetény 3 0.49 %
Marcelháza 3 0.49 %
Tany 2 0.33 %
Karva 2 0.33 %
Martos 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Vágfüzes 1 0.16 %
Bogyarét 1 0.16 %
Pat 1 0.16 %
Csicsó 1 0.16 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 34.88 %
Ógyalla 348 32.37 %
Újgyalla 106 9.86 %
Komáromszentpéter 78 7.26 %
Naszvad 69 6.42 %
Gúta 39 3.63 %
Perbete 19 1.77 %
Imely 19 1.77 %
Izsa 17 1.58 %
Bajcs 17 1.58 %
Újpuszta 16 1.49 %
Szilasháza 13 1.21 %
Keszegfalva 12 1.12 %
Martos 11 1.02 %
Marcelháza 10 0.93 %
Bátorkeszi 9 0.84 %
Megyercs 9 0.84 %
Nemesócsa 8 0.74 %
Hetény 8 0.74 %
Ekel 7 0.65 %
Dunamocs 5 0.47 %
Ifjúságfalva 5 0.47 %
Komáromfüss 5 0.47 %
Dunaradvány 5 0.47 %
Pat 4 0.37 %
Lakszakállas 3 0.28 %
Bogya 3 0.28 %
Gellér 2 0.19 %
Nagykeszi 2 0.19 %
Csallóközaranyos 2 0.19 %
Virt 2 0.19 %
Madar 2 0.19 %
Kolozsnéma 2 0.19 %
Tany 2 0.19 %
Zsemlékes 2 0.19 %
Búcs 1 0.09 %
Vágfüzes 1 0.09 %
Bogyarét 1 0.09 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 26.54 %
Gúta 574 15.89 %
Naszvad 510 14.12 %
Ógyalla 306 8.47 %
Perbete 215 5.95 %
Komáromszentpéter 214 5.92 %
Marcelháza 154 4.26 %
Bátorkeszi 137 3.79 %
Csicsó 117 3.24 %
Hetény 113 3.13 %
Dunamocs 111 3.07 %
Dunaradvány 107 2.96 %
Ekel 104 2.88 %
Búcs 102 2.82 %
Imely 95 2.63 %
Izsa 86 2.38 %
Lakszakállas 82 2.27 %
Nemesócsa 80 2.21 %
Madar 80 2.21 %
Csallóközaranyos 78 2.16 %
Martos 72 1.99 %
Kolozsnéma 55 1.52 %
Karva 54 1.49 %
Bajcs 51 1.41 %
Megyercs 47 1.30 %
Keszegfalva 45 1.25 %
Tany 45 1.25 %
Pat 40 1.11 %
Gellér 38 1.05 %
Vágfüzes 36 1.00 %
Nagykeszi 36 1.00 %
Komáromfüss 30 0.83 %
Bogya 29 0.80 %
Szilas 28 0.77 %
Ifjúságfalva 27 0.75 %
Bogyarét 24 0.66 %
Virt 23 0.64 %
Újgyalla 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.14 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 20.05 %
Ógyalla 47 2.94 %
Gúta 20 1.25 %
Naszvad 13 0.81 %
Újgyalla 13 0.81 %
Megyercs 10 0.63 %
Csallóközaranyos 8 0.50 %
Izsa 8 0.50 %
Komáromszentpéter 7 0.44 %
Perbete 7 0.44 %
Nemesócsa 6 0.38 %
Ekel 6 0.38 %
Szilasháza 5 0.31 %
Dunaradvány 5 0.31 %
Keszegfalva 5 0.31 %
Dunamocs 4 0.25 %
Marcelháza 4 0.25 %
Komáromfüss 3 0.19 %
Imely 2 0.13 %
Hetény 2 0.13 %
Bajcs 2 0.13 %
Karva 2 0.13 %
Ifjúságfalva 2 0.13 %
Pat 1 0.06 %
Bogya 1 0.06 %
Bátorkeszi 1 0.06 %
Lakszakállas 1 0.06 %
Gellér 1 0.06 %
Martos 1 0.06 %
Tany 1 0.06 %
Kolozsnéma 1 0.06 %
Nagykeszi 1 0.06 %
Búcs 1 0.06 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 22.11 %
Gúta 275 6.62 %
Ógyalla 205 4.94 %
Dunamocs 179 4.31 %
Marcelháza 162 3.90 %
Komáromszentpéter 161 3.88 %
Perbete 150 3.61 %
Bátorkeszi 130 3.13 %
Naszvad 130 3.13 %
Búcs 119 2.87 %
Hetény 107 2.58 %
Dunaradvány 103 2.48 %
Karva 93 2.24 %
Ekel 84 2.02 %
Csicsó 81 1.95 %
Lakszakállas 78 1.88 %
Madar 77 1.85 %
Izsa 77 1.85 %
Csallóközaranyos 62 1.49 %
Kolozsnéma 44 1.06 %
Martos 40 0.96 %
Nemesócsa 40 0.96 %
Keszegfalva 38 0.92 %
Vágfüzes 35 0.84 %
Pat 34 0.82 %
Bajcs 31 0.75 %
Komáromfüss 31 0.75 %
Tany 29 0.70 %
Bogya 29 0.70 %
Megyercs 29 0.70 %
Gellér 27 0.65 %
Szilas 26 0.63 %
Imely 26 0.63 %
Nagykeszi 24 0.58 %
Bogyarét 16 0.39 %
Ifjúságfalva 13 0.31 %
Virt 13 0.31 %
Újgyalla 8 0.19 %
Szilasháza 5 0.12 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 60.29 %
Gúta 231 6.82 %
Ógyalla 121 3.57 %
Keszegfalva 99 2.92 %
Izsa 76 2.24 %
Marcelháza 72 2.13 %
Naszvad 70 2.07 %
Bátorkeszi 61 1.80 %
Hetény 49 1.45 %
Komáromszentpéter 49 1.45 %
Búcs 44 1.30 %
Perbete 41 1.21 %
Dunamocs 39 1.15 %
Kolozsnéma 37 1.09 %
Csallóközaranyos 34 1.00 %
Nemesócsa 33 0.97 %
Ekel 31 0.92 %
Imely 26 0.77 %
Bajcs 20 0.59 %
Dunaradvány 17 0.50 %
Lakszakállas 17 0.50 %
Martos 17 0.50 %
Nagykeszi 16 0.47 %
Megyercs 15 0.44 %
Csicsó 15 0.44 %
Tany 14 0.41 %
Karva 13 0.38 %
Madar 13 0.38 %
Pat 13 0.38 %
Újgyalla 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Komáromfüss 10 0.30 %
Ifjúságfalva 10 0.30 %
Szilasháza 9 0.27 %
Szilas 7 0.21 %
Virt 5 0.15 %
Bogya 4 0.12 %
Gellér 3 0.09 %
Bogyarét 2 0.06 %
Zsemlékes 2 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 43.10 %
Komárom 556 26.83 %
Ógyalla 81 3.91 %
Naszvad 80 3.86 %
Nemesócsa 48 2.32 %
Keszegfalva 45 2.17 %
Marcelháza 43 2.08 %
Perbete 42 2.03 %
Komáromszentpéter 30 1.45 %
Ifjúságfalva 27 1.30 %
Imely 26 1.25 %
Bátorkeszi 25 1.21 %
Vágfüzes 20 0.97 %
Ekel 20 0.97 %
Bajcs 18 0.87 %
Dunamocs 18 0.87 %
Megyercs 17 0.82 %
Tany 16 0.77 %
Csallóközaranyos 16 0.77 %
Nagykeszi 16 0.77 %
Dunaradvány 15 0.72 %
Izsa 15 0.72 %
Búcs 14 0.68 %
Karva 14 0.68 %
Lakszakállas 13 0.63 %
Újgyalla 12 0.58 %
Hetény 11 0.53 %
Madar 9 0.43 %
Komáromfüss 9 0.43 %
Martos 9 0.43 %
Bogyarét 8 0.39 %
Csicsó 5 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.24 %
Zsemlékes 4 0.19 %
Szilas 4 0.19 %
Szilasháza 4 0.19 %
Gellér 3 0.14 %
Bogya 3 0.14 %
Pat 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 24.22 %
Komáromszentpéter 467 11.64 %
Ógyalla 309 7.70 %
Gúta 273 6.80 %
Perbete 250 6.23 %
Naszvad 171 4.26 %
Bátorkeszi 170 4.24 %
Marcelháza 161 4.01 %
Hetény 142 3.54 %
Dunamocs 127 3.16 %
Ekel 100 2.49 %
Dunaradvány 98 2.44 %
Madar 98 2.44 %
Búcs 97 2.42 %
Csicsó 91 2.27 %
Lakszakállas 88 2.19 %
Izsa 80 1.99 %
Csallóközaranyos 76 1.89 %
Martos 70 1.74 %
Nemesócsa 67 1.67 %
Kolozsnéma 52 1.30 %
Karva 51 1.27 %
Tany 46 1.15 %
Bajcs 39 0.97 %
Imely 36 0.90 %
Keszegfalva 34 0.85 %
Nagykeszi 33 0.82 %
Megyercs 32 0.80 %
Gellér 32 0.80 %
Vágfüzes 30 0.75 %
Komáromfüss 28 0.70 %
Szilas 27 0.67 %
Pat 26 0.65 %
Bogya 24 0.60 %
Bogyarét 19 0.47 %
Ifjúságfalva 14 0.35 %
Virt 13 0.32 %
Újgyalla 13 0.32 %
Újpuszta 3 0.07 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 58.40 %
Gúta 206 7.87 %
Ógyalla 109 4.16 %
Marcelháza 101 3.86 %
Naszvad 74 2.83 %
Perbete 55 2.10 %
Komáromszentpéter 54 2.06 %
Keszegfalva 54 2.06 %
Izsa 53 2.02 %
Dunamocs 47 1.80 %
Bátorkeszi 46 1.76 %
Madar 44 1.68 %
Nemesócsa 38 1.45 %
Hetény 34 1.30 %
Ekel 32 1.22 %
Búcs 32 1.22 %
Csallóközaranyos 30 1.15 %
Bajcs 30 1.15 %
Imely 26 0.99 %
Újgyalla 22 0.84 %
Pat 22 0.84 %
Megyercs 21 0.80 %
Lakszakállas 19 0.73 %
Dunaradvány 18 0.69 %
Martos 15 0.57 %
Csicsó 14 0.53 %
Tany 13 0.50 %
Nagykeszi 12 0.46 %
Vágfüzes 12 0.46 %
Szilasháza 11 0.42 %
Komáromfüss 10 0.38 %
Szilas 10 0.38 %
Kolozsnéma 8 0.31 %
Karva 8 0.31 %
Ifjúságfalva 6 0.23 %
Virt 4 0.15 %
Bogya 4 0.15 %
Bogyarét 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Gellér 1 0.04 %
Komárom 1 405 30.90 %
Gúta 1 150 25.29 %
Ógyalla 272 5.98 %
Komáromszentpéter 209 4.60 %
Naszvad 203 4.46 %
Csicsó 194 4.27 %
Perbete 169 3.72 %
Marcelháza 158 3.47 %
Dunamocs 149 3.28 %
Nemesócsa 131 2.88 %
Bátorkeszi 127 2.79 %
Ekel 123 2.71 %
Dunaradvány 113 2.49 %
Keszegfalva 105 2.31 %
Izsa 102 2.24 %
Lakszakállas 100 2.20 %
Hetény 99 2.18 %
Csallóközaranyos 98 2.16 %
Búcs 85 1.87 %
Madar 74 1.63 %
Kolozsnéma 68 1.50 %
Nagykeszi 66 1.45 %
Martos 65 1.43 %
Megyercs 63 1.39 %
Komáromfüss 61 1.34 %
Pat 50 1.10 %
Vágfüzes 49 1.08 %
Karva 49 1.08 %
Szilas 45 0.99 %
Imely 44 0.97 %
Bajcs 35 0.77 %
Ifjúságfalva 35 0.77 %
Gellér 35 0.77 %
Bogya 32 0.70 %
Virt 23 0.51 %
Tany 23 0.51 %
Bogyarét 21 0.46 %
Újgyalla 6 0.13 %
Szilasháza 5 0.11 %
Zsemlékes 5 0.11 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 31.84 %
Gúta 355 8.26 %
Dunamocs 219 5.09 %
Ógyalla 214 4.98 %
Komáromszentpéter 191 4.44 %
Marcelháza 191 4.44 %
Bátorkeszi 185 4.30 %
Naszvad 180 4.19 %
Perbete 172 4.00 %
Hetény 154 3.58 %
Dunaradvány 133 3.09 %
Búcs 128 2.98 %
Csicsó 119 2.77 %
Ekel 113 2.63 %
Izsa 103 2.40 %
Madar 99 2.30 %
Csallóközaranyos 90 2.09 %
Nemesócsa 86 2.00 %
Lakszakállas 78 1.81 %
Karva 78 1.81 %
Keszegfalva 61 1.42 %
Pat 53 1.23 %
Kolozsnéma 52 1.21 %
Martos 51 1.19 %
Tany 43 1.00 %
Bogya 41 0.95 %
Nagykeszi 40 0.93 %
Megyercs 37 0.86 %
Szilas 37 0.86 %
Vágfüzes 36 0.84 %
Imely 31 0.72 %
Komáromfüss 31 0.72 %
Gellér 29 0.67 %
Bajcs 27 0.63 %
Virt 22 0.51 %
Bogyarét 20 0.47 %
Ifjúságfalva 9 0.21 %
Újgyalla 4 0.09 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1445 82.67%
KSČ
109 6.24%
VPN
105 6.01%
SSL
31 1.77%
SZ
14 0.80%
SPV
10 0.57%
DS
9 0.51%
DÚRS
9 0.51%
SD
8 0.46%
Egyéb
8 0.46%
Érvényes szavazatok 1748
Együttélés-MKDM
1175 73.95%
Magyar Polgári Párt
221 13.91%
SDĽ
80 5.03%
HZDS
45 2.83%
ODÚ
15 0.94%
SZS
10 0.63%
KSS
9 0.57%
Egyéb
34 2.14%
Érvényes szavazatok 1589
MK
1329 86.08%
SP-VOĽBA
75 4.86%
HZDS-RSS
37 2.40%
HZPCS
22 1.42%
21 1.36%
KSS
16 1.04%
DS
13 0.84%
ZRS
8 0.52%
Egyéb
23 1.49%
Érvényes szavazatok 1544
MKP
1524 86.44%
SDK
110 6.24%
SDĽ
41 2.33%
HZDS
33 1.87%
SOP
20 1.13%
MLHZP
11 0.62%
KSS
10 0.57%
Egyéb
14 0.79%
Érvényes szavazatok 1763
MKP
1238 88.68%
SDKU
41 2.94%
ANO
25 1.79%
HZDS
15 1.07%
SMER
13 0.93%
SDĽ
12 0.86%
SNS
9 0.64%
SZS
9 0.64%
KSS
7 0.50%
HZD
6 0.43%
Egyéb
21 1.50%
Érvényes szavazatok 1396
MKP
1066 90.57%
SDKU DS
34 2.89%
SMER
34 2.89%
LB
10 0.85%
SNS
7 0.59%
ĽS HZDS
5 0.42%
Egyéb
21 1.78%
Érvényes szavazatok 1177
Most-Híd
635 50.00%
MKP
496 39.06%
SDKU DS
55 4.33%
SMER
35 2.76%
SaS
25 1.97%
KDH
6 0.47%
Egyéb
18 1.42%
Érvényes szavazatok 1270
MKP
520 53.89%
Most-Híd
353 36.58%
SMER SD
42 4.35%
OĽaNO
14 1.45%
SaS
8 0.83%
SDKU DS
5 0.52%
KDH
4 0.41%
Egyéb
19 1.97%
Érvényes szavazatok 965
MKP
419 46.45%
Most-Híd
352 39.02%
SMER SD
46 5.10%
OĽANO-NOVA
20 2.22%
SaS
16 1.77%
MKDA-MKDSZ
12 1.33%
SME RODINA
9 1.00%
SNS
5 0.55%
#SIEŤ
4 0.44%
SKOK!
4 0.44%
TIP
4 0.44%
Egyéb
11 1.22%
Érvényes szavazatok 902
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések