SK
SC
.....

Réte

Község

címer zászló
829 78% magyar 1910
440 27% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Réte
Hivatalos szlovák megnevezés:
Reca
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Alszegi gyöp, Hegyeszeg, Kereszt-földek, Kertalja, Kurta-rétek, Lőrincz-telek, Melényte, Mórvető, Nagy kerítés, Nemes-kert, Szőlő-domb, Várföld, Vasúton túl
Koordináták:
48.23250961, 17.44786835
Terület:
9,92 km2
Rang:
község
Népesség:
1445
Tszf. magasság:
124 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
92526
Település kód:
503983
Szervezeti azonosító:
306142
Adóazonosító:
2021006735

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben fekszik, Szenctől 5 km-re északkeletre, Galántától 25 km-re nyugatra, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén (megállóhely). Mellékutak kötik össze Szenccel, Magyargurabbal (4,5 km) és Pozsonyboldogfával (1,5 km). Nyugatról Szenc, északnyugatról Pozsonyboldogfa, északról Csataj, északkeletről Magyargurab, keletről Újvilágmajor, délről Királyfa községekkel határos. Északi határát a Zichy-patak alkotja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Galántai járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, majd 1960-1996 között ismét a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás). Ebben az időszakban Csatajjal és Magyargurabbal közös határa egyben államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Közigazgatási területe 1921/1939-hez képest csak minimális mértékben változott (10,04 km²-ről 9,92 km²-re csökkent). A második világháború után a korábban Szenchez tartozó Újvilágmajort is Rétéhez csatolták (7,74 km²), 2002-ben önálló községgé alakult.

Népesség

Réte a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A község 1991-2001 között elveszítette korábbi magyar többségét. 1910-ben a magyarok a lakosság több mint háromnegyedét alkották, jelentős cigány (12,1 %) és német (5,6 %) közösség is élt itt ekkor. 1910-1939 között a népességgyarapodás 30,7 %-os volt (1067-ről 1395-re nőtt a község lakossága). A magyar nemzetiségűek a második világháborúig a lakosság túlnyomó többségét alkották. Az 1945 utáni kitelepítéssel és reszlovakizációval a helyzet megváltozott és a község vegyes lakosságúvá járt. A 2001-2011 közötti időszakban elsősorban a betelepülés révén a lakosságszám 11,2 %-ával növekedett, a szlovákok aránya 59,4 %-ra nőtt, a magyaroké 39,7 %-ra csökkent. A községben roma közösség is él, arányuk 12,6 %. Zsidó közösségét 1944-ben a fasiszták elpusztították (1921-ben 42 fő). 2011-ben a lakosság 56,1 %-a volt római katolikus vallású, a reformátusok aránya 1921-hez képest felére (35,5 %-ról 16,2 %-ra) csökkent.

Történelem

Területe már a történelem előtti időkben is lakott volt. Írott forrásban elsőként IV. Béla egyik oklevelében 1256-ban említik "Rethe" néven egy olgyai birtokvitával kapcsolatban, melynek egyik részvevője a rétei Péter magiszter volt. A falu a 13. század közepétől indult fejlődésnek, a pozsonyi váruradalomhoz tartozott, lakói nemesi előjogokat élveztek. A század végén trencséni Csák Máté birtoka volt, majd ennek leverése után a királyé lett. 1368-ban "terra Rethe" alakban említik, egyik birtokosa Rétei János volt, ugyanekkor Pongor neje Erzsébet, itteni birtokrészét Rétei Lászlónak adja el. 1398-ban Nagy-Ilkai Mihály fia János, itteni birtokát eladja Borsai Jánosnak. 1469-ben súri Szüllő Mihály és Borsai Pál erőszakkal foglalják el Réthei György birtokát és kúriáját. Már a 15. században számos nemesi birtokosa volt. 1438-ban Körtvélyesi Mihály is egyik nemesi birtokosa. 1525-ben a Márkus, Karátsony, Prikkel, Imely, Sándor és Dóka család is birtokosa. Református egyházi gyülekezete 1595-ben alakult meg. 1667-ben, a mikor nevét "Reden" alakban írják, a Méhes és a Balogh család osztozkodnak itteni birtokukon. Lakói részt vettek a Rákóczi-szabadságharcban, a fejedelem egyik hadvezére Rétei György volt. Pozsony vármegye egyik artikuláris helye. Református iskoláját 1813-ban, a római katolikus iskolát 1878-ban alapították. A trianoni békeszerződésig Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott. A szlovák iskolát 1935-ben nyitották meg. Önkéntes tűzoltóegyletét 1883-ban alapították. Művelődési otthonát 1972-ben adták át. Lakói mezőgazdasággal, állattartással, fuvarozással foglalkoztak.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák alapiskola, valamint szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Református temploma a 18. században, barokk-klasszicista stílusú római katolikus (Szt. István-) temploma a 19. század elején épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Magyar falu Pozsony Várm. földes Ura Gr. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, ’s számos Nemesek lakják, fekszik Puszta Fődémeshez fél mértföldnyire, ’s némelly Pozsonyi Lakosok ide adgyák gyermekeiket a’ Magyar Nyelvnek megtanúlása végett; határja jól termő, vagyonnyai külömbfélék, eladásra alkalmatos módgyok van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Réthe, népes magyar helység, Poson vmegyében, Szenczhez keletre 1 órányira: Lakja 491 kath., 49 ev., 337 ref., 149 zsidó. Ref. anyatemplom, s ekklésia, synagóga. Róna határa szép kiterjedésü és termékeny; rétje, legelője elég; szarvasmarhával nevezetes kereskedést űz; sok juhot tart. F. u. számos közbirtokosok és nemesek. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Réte, mátyusföldi magyar kisközség, 202 házzal és 1079, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal, de a reformátusok is elég számosan vannak itt. E községgel 1256-ban Petrus de Rethe nevében találkozunk. 1310-ben már mint lakott hely, Terra Rethe néven van említve. A pozsonyi várföldekhez tartozott, és lakosai nemesi előjogokat élveztek. Legrégibb nemesi bírtokosául 1061368-ban Rethei Jánost ismerjük, de ugyanekkor Pongor neje Erzsébet, itteni birtokrészét Lászlónak adja el. 1398-ban Nagy-Ilkai Mihály fia János, itteni birtokát eladja Borsai Jánosnak. 1469-ben súri Szüllő Mihály és Borsai Pál erőszakkal foglalják el Réthei György birtokát és kúriáját. Már a XV. században számos nemesi birtokosa volt. 1438-ban Körtvélyesi Mihály is egyik nemesi birtokosa. 1525-ben a Márkus, Karátsony, Prikkel, Imely, Sándor és Dóka család is possessora. 1667-ben, a mikor nevét Reden alakban írják, a Méhes és a Balogh család osztozkodnak itteni birtokukon. A mult század elején Borló Istvánt is nemesi birtokosai között találjuk. A község határában több pogánykori őr- és sírhalom van; az úgynevezett Zöldhalomról a lakosok azt állítják, hogy földjét a törökök süvegeikben hordták össze. A község mai templomai közül a róm. kath. 1817-ben, az ev. ref. templom pedig 1769-ben épült. A református egyház birtokában több értékes ötvösmű van és pedig: egy kisebb aranyozott ezüst-kehely, melyet 1691-ben debreczeni Eötvös István és felesége Garai Erzsébet ajándékozott az egyháznak, továbbá egy nagyobb aranyozott ezüst-kehely, melyet Tisza Lászlóné szül. Szénás Rebeka ajándékozott 1778-ban; 1694-ben Maróthy János és Raczik Kata egy aranyozott ezüst-tányért ajándékoztak. A község dűlő-nevei közül az egyik egy régi, elpusztult községnek az emlékét tartja fenn. Ez Melénte, mely 1309-ben Milenthe néven szerepel, a mikor Károly király a birtokot Máthé nádor tárnokának, Márton mesternek adományozza. 1331 előtt már Kenéz comes a birtokosa, kinek fiai Fodor Istvánnak örökítik el. Ide tartozik Pörös major is. A községnek van saját postája; távírója és vasúti állomása Szempcz és Réte őrház.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Réte. Már az őskorban megült hely s ezt a határában emelkedő pogánykori őrhalmok is bizonyítják. Első írott nyoma 1256-ból a Rethe nemesi család nevében bukkan fel. 1310-ben mint Terra Rethe a pozsonyi várföldek sorában szerepel. 1368-ban a Rethei-család birtokolja, 1391-ben a Nagy-Ilkaiak itteni birtokukat eladják Borsai Jánosnak. Idővel földesúr még a Körtvélyesi-, Márkus-, Karátsony-, Prikkel-, Irnely-, Sándor-, Dóka-, Méhes-, Balogh- és Borló-család. 1667-ből felmerül neve Reden alakban is. A község területe 1745 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1395.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Réte kk. galántai járás. Határában régi őrhalmok. 1310-ben a pozsonyi várföldek sorában szerepel. 1368-ban a Réthey családé. 1667-ben Reden alakban is említik a nevét. Területe: 1.745 k. h. Lakosság: 1.395 Ebből magy.: 1.354, német: 7, szlovák: 29. Magy. beszél: 1.380. Vallás szerint; r. k. 856, réf.: 433, ev.: 75, izr.: 28. Fb. I. 3, II. 4, III. 55. Népsűrűség: 139. Lakóház: 280. Szolgabírói kirendeltség: Szenc. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc. Vasúti megálló, posta és távbeszélő helyben.

Cséplő Ferenc - Galambos Zoltán - Huszár Tibor - Karátsony Imre - Poór József - Sváby Pál -

Sváby Pál

1837. 1. 19.
Szentandrás - megszületett
Besztercebánya - tanított
1899. 1. 5.
Réte - elhunyt
névjegyzék

Galambos Zoltán

1894.6.22.
Réte - megszületett
névjegyzék

Cséplő Ferenc

1920.10.4.
Réte - megszületett
2019. 01. 07.
Pozsony - elhunyt
névjegyzék

Karátsony Imre

1928.6.24.
Réte - megszületett
1951-1985
Bátorkeszi - tanított
névjegyzék

Poór József

1950.9.4.
Réte - megszületett
Nagyfödémes - élt
névjegyzék

Huszár Tibor

1952. 6. 16.
Réte - megszületett
Besztercebánya - tanított
Nagyszombat - tanított
2013. 9. 11.
Modor - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1256
Rethe
1310
Terra Rethe
1667
Reden
1773
Réthe, Rethe,
1786
Réthe,
1808
Réte, Rete, Reca,
1863
Réte,
1920
Réca, Réte,
1938
Réte,
1945
Réca, Réte,
1948
Reca
1994
Réte

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Réte (Reca) 24
Telefon: 0245915121
Fax: 0245649424

Honlap: obec-reca.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Metzner Zoltán (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Ondrus Peter (Független)
Kvál Tibor (Független)
Bačinský Michal (Független)
Kiss Zoltán (MOST - HÍD)
Gyurcsi Pomichal Mária (SMK-MKP)
Sándor Nemes Alžbeta (SMK-MKP)
Kovácsová Erika (SMK-MKP)
Gyurcsiová Alžbeta (SMK-MKP)
Neszméry Előd (SMK-MKP)
Független 33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Rétei Posta

Reca 100

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 181

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 229

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Réte 24

Rétei Anyakönyvi Hivatal

Réte 24

Rétei Községi Hivatal

Réte 24

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 946 88%
szlovákok 65 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 25 2%
egyéb 34 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1070
magyarok 829 78%
szlovákok 49 5%
ruszinok 0 0%
romák 129 12%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 60 6%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1067
magyarok 1039 93%
szlovákok 54 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 26 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1120
magyarok 621 51%
szlovákok 598 49%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1222
magyarok 546 44%
szlovákok 685 55%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1239
magyarok 517 38%
szlovákok 819 59%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 8 1%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 28 2%
összlétszám 1378
magyarok 440 27%
szlovákok 1115 67%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 7 0%
csehek 9 1%
németek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 74 4%
összlétszám 1656
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1284
Választási részvétel: 37.23 %
Kiadott boríték: 478
Bedobott boríték: 478

Polgármester

Érvényes szavazólap: 440
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Metzner Zoltán 440 100.00 % SMK-MKP, MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gyurcsi Pomichal Mária 288 SMK-MKP
Sándor Nemes Alžbeta 287 SMK-MKP
Kovácsová Erika 286 SMK-MKP
Gyurcsiová Alžbeta 270 SMK-MKP
Ondrus Peter 252 Független
Kvál Tibor 250 Független
Neszméry Előd 232 SMK-MKP
Kiss Zoltán 226 MOST - HÍD
Bačinský Michal 223 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö KSS 11.11% KSS 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1210
Választási részvétel: 23.22 %
Kiadott boríték: 281
Bedobott boríték: 281
Választásra jogosult: 1209
Választási részvétel: 17.20 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208
Választásra jogosult: 1 267
Választási részvétel: 22,25 %
Kiadott boríték: 282
Bedobott boríték: 282

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 255
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 278
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 156 61.18 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 47 18.43 % SMER - SD
Daniel Krajcer 28 10.98 % NOVA
Zdenka Beňová 9 3.53 % ĽS Naše Slovensko
Oskar Dobrovodský 6 2.35 % NaS - ns
Rastislav Blaško 4 1.57 % Független
Jaroslav Paška 2 0.78 % SNS
Roman Ruhig 1 0.39 % NP
Anton Čulen 1 0.39 % MS
Gabriel Karácsony 1 0.39 % PD
Karol Ondriáš 0 0.00 % KSS
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 39 18.75% SMER - SD
Juraj Droba 92 33.09 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Pavol Frešo 60 21.58 % Független
Daniel Krajcer 33 11.87 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Milan Ftáčnik 32 11.51 % Független
Ján Mrva 31 11.15 % Független
Rudolf Kusý 15 5.40 % Független
Ľubomír Huďo 5 1.80 % Független
Rastislav Blaško 3 1.08 % Független
Jozef Uhler 2 0.72 % Független
Martin Jakubec 1 0.36 % Független
Milan Lopašovský 1 0.36 % SMS
Natália Hanulíková 1 0.36 % SZS
Jalal Suleiman 1 0.36 % KSS
Jozef Danko 1 0.36 % Független
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 272
Érvényes szavazólap: 269
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Ondrus 157 57.72% Független
Ladislav Gujber 100 36.76% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Dušan Šebok 12 4.41% SMER - SD
Radoslav Štiglic 3 1.10% SMS
Ladislav Gujber 156 57.99% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Peter Farkaš 44 16.36% Független
Dušan Šebok 30 11.15% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Erika Ďurčová 22 8.18% ĽS Naše Slovensko
Miloš Floch 17 6.32% Független
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 41.11 %
Magyarbél 92 14.60 %
Pozsonysárfő 90 14.29 %
Csataj 67 10.63 %
Dunasápújfalu 50 7.94 %
Nagyborsa 42 6.67 %
Szigetmajor 37 5.87 %
Réte 30 4.76 %
Zonctorony 23 3.65 %
Újvilágmajor 22 3.49 %
Hegysúr 21 3.33 %
Egyházfa 18 2.86 %
Pozsonyboldogfa 10 1.59 %
Dunasápújfalu 76 11.66 %
Magyarbél 38 5.83 %
Pozsonysárfő 31 4.75 %
Királyfa 26 3.99 %
Csataj 22 3.37 %
Réte 22 3.37 %
Hegysúr 12 1.84 %
Nagyborsa 10 1.53 %
Zonctorony 10 1.53 %
Szigetmajor 8 1.23 %
Egyházfa 7 1.07 %
Pozsonyboldogfa 4 0.61 %
Újvilágmajor 2 0.31 %
Dunasápújfalu 227 27.45 %
Hegysúr 216 26.12 %
Magyarbél 167 20.19 %
Réte 156 18.86 %
Zonctorony 141 17.05 %
Egyházfa 125 15.11 %
Pozsonyboldogfa 94 11.37 %
Pozsonysárfő 85 10.28 %
Nagyborsa 59 7.13 %
Csataj 58 7.01 %
Királyfa 36 4.35 %
Szigetmajor 16 1.93 %
Újvilágmajor 2 0.24 %
Királyfa 65 7.49 %
Dunasápújfalu 47 5.41 %
Magyarbél 41 4.72 %
Pozsonysárfő 40 4.61 %
Csataj 32 3.69 %
Nagyborsa 20 2.30 %
Réte 17 1.96 %
Hegysúr 14 1.61 %
Zonctorony 14 1.61 %
Egyházfa 10 1.15 %
Pozsonyboldogfa 7 0.81 %
Szigetmajor 5 0.58 %
Újvilágmajor 1 0.12 %
Magyarbél 116 29.29 %
Dunasápújfalu 109 27.53 %
Pozsonysárfő 107 27.02 %
Királyfa 74 18.69 %
Csataj 61 15.40 %
Réte 44 11.11 %
Nagyborsa 38 9.60 %
Zonctorony 34 8.59 %
Egyházfa 19 4.80 %
Hegysúr 17 4.29 %
Szigetmajor 14 3.54 %
Pozsonyboldogfa 13 3.28 %
Újvilágmajor 3 0.76 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
315 36.71%
VPN
273 31.82%
KSČ
111 12.94%
SNS
41 4.78%
SPV
27 3.15%
KDH
21 2.45%
SZ
21 2.45%
DS
18 2.10%
DÚRS
18 2.10%
SD
6 0.70%
Egyéb
7 0.82%
Érvényes szavazatok 858
Együttélés-MKDM
326 44.29%
HZDS
152 20.65%
SDĽ
99 13.45%
Magyar Polgári Párt
34 4.62%
SDSS
24 3.26%
ROI
18 2.45%
KSS
14 1.90%
ODÚ
12 1.63%
SZS
12 1.63%
SNS
11 1.49%
KDH
8 1.09%
SZ
5 0.68%
HSD-SMS
3 0.41%
ZPR-RČS
3 0.41%
DS-ODS
3 0.41%
Egyéb
12 1.63%
Érvényes szavazatok 736
MK
371 55.62%
SP-VOĽBA
72 10.79%
HZDS-RSS
63 9.45%
ZRS
51 7.65%
KSS
32 4.80%
24 3.60%
KDH
15 2.25%
SNS
15 2.25%
SPK
7 1.05%
HZPCS
5 0.75%
DS
4 0.60%
ROISR
3 0.45%
NS
3 0.45%
Egyéb
2 0.30%
Érvényes szavazatok 667
MKP
333 41.42%
SDK
224 27.86%
SDĽ
99 12.31%
HZDS
66 8.21%
KSS
24 2.99%
SOP
23 2.86%
SNS
12 1.49%
MLHZP
7 0.87%
B-RRS
6 0.75%
ZRS
4 0.50%
Egyéb
6 0.75%
Érvényes szavazatok 804
MKP
407 57.81%
SDKU
85 12.07%
KSS
51 7.24%
ANO
40 5.68%
SMER
39 5.54%
HZDS
34 4.83%
HZD
12 1.70%
SNS
7 0.99%
B RRS
7 0.99%
SZS
5 0.71%
PSNS
4 0.57%
KDH
3 0.43%
ZAR
3 0.43%
SDA
3 0.43%
Egyéb
4 0.57%
Érvényes szavazatok 704
MKP
356 65.32%
SDKU DS
61 11.19%
SMER
48 8.81%
KSS
35 6.42%
ĽS HZDS
12 2.20%
SNS
11 2.02%
SF
7 1.28%
KDH
6 1.10%
Egyéb
9 1.65%
Érvényes szavazatok 545
Most-Híd
212 32.42%
MKP
108 16.51%
SDKU DS
98 14.98%
SaS
80 12.23%
SMER
75 11.47%
SDĽ
24 3.67%
SNS
14 2.14%
ND
12 1.83%
KSS
12 1.83%
KDH
9 1.38%
ĽS HZDS
3 0.46%
Únia
3 0.46%
Egyéb
4 0.61%
Érvényes szavazatok 654
Most-Híd
241 38.38%
MKP
102 16.24%
SMER SD
101 16.08%
OĽaNO
51 8.12%
SaS
29 4.62%
SDKU DS
26 4.14%
99 Percent
14 2.23%
KDH
13 2.07%
SNS
11 1.75%
KSS
9 1.43%
Zmena zdola DU
7 1.11%
SSS NM
4 0.64%
PaS
4 0.64%
LSNS
4 0.64%
Obyčajní ľudia
3 0.48%
SF
3 0.48%
NaS ns
3 0.48%
Egyéb
3 0.48%
Érvényes szavazatok 628
Most-Híd
174 23.74%
MKP
154 21.01%
SMER SD
79 10.78%
SaS
71 9.69%
SME RODINA
66 9.00%
OĽANO-NOVA
65 8.87%
#SIEŤ
41 5.59%
LSNS
37 5.05%
SNS
17 2.32%
SKOK!
6 0.82%
KDH
5 0.68%
KSS
4 0.55%
SZS
4 0.55%
Egyéb
10 1.36%
Érvényes szavazatok 733
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések