SK
RS
.....

Rimaszécs

Község

címer zászló
1644 99% magyar 1910
1725 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Rimaszécs
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rimavská Seč
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Kis Nándor-puszta, Nándorpuszta
Koordináták:
48.30452728, 20.23534203
Terület:
17,32 km2
Rang:
község
Népesség:
2056
Tszf. magasság:
173 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98042
Település kód:
515442
Szervezeti azonosító:
319023
Adóazonosító:
2021132564

A község a Gömöri-medence középső részén, a Gömöri-erdőhát északi lábánál, a Rima jobb partján, a Balog-patak torkolatánál fekszik, a Fülek-Bánréve vasútvonal (megállóhely) és az 571-es (Fülek-Sajószentkirály országút mentén. Mellékút köti össze Nemesradnóton (5 km) keresztül Bátkával (10 km). Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, csak legdélebbi részét borítja erdő erdő. Délnyugatról Jéne és Harmac, nyugatról Nemesmartonfala és Kacagópuszta (Orávka), északról Cakó és Balogiványi, északkeletről Zádorháza, keletről Csíz és Velkenye, délről pedig Ózd határolja. Déli határa egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként (a 15. századtól 1871-ig mezővárosként) Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-60 között a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1926-ban a korábban Rimaszécshez tartozó Kacagópuszta önálló községgé alakulásával (Orávka néven, 1939-51 között ismét Rimaszécshez tartozott) területének 24,1 %-át elveszítette, ezzel területe ezzel 22,81 km²-ről 17,32 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 1653, 1921-ben 1506, 1938-ban pedig 1532, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 5,4 % volt. Központi községként a 20. század második felében sem vesztett népességszámából, 1938-1991 között 9,5 %-os népességgyarapodás figyelhető meg. 1991-2011 között további 15,4 %-al nőtt lakosságszáma (1677 főről 1936-ra). Lakosságának túlnyomó többsége (91,1 %) magyar nemzetiségűnek vallja magát, a szlovákok számaránya 5,9 %-ról 4,8 %-ra csökkent 1991-2011 között. A 20. század végére lakosságának nagy része kicserélődött és mára kétharmadát (65,8 %) romák alkotják. A lakosság mintegy háromnegyede római katolikus vallású (75,6 %) , az 1921-ben még a lakosság 30 %-át alkotó reformátusok aránya 15,7 %-ra csökkent. Jelentős számú izraelita közössége (1921-ben 100 fő, a lakosság 6,6 %-a) 1944-ben koncentrációs táborban pusztult el.

Történelem

A termékeny Rima-völgy egyik legfontosabb települése, a megye fő közlekedési útjainak a csomópontjában keletkezett, a völgyet elfoglaló magyarok alapították a 12. század első felében. A Hanvák és a Jenő-törzs szállásterületének határán feküdt. 1216-ből maradt fent a község első írásos említése „nomine Cusold” néven, 1245-ben a mai elnevezéssel megegyező néven (Nemus de Zeechy) említik. 1347-ben Zeech, 1427-ben Szeech, 1467-ben pedig Rimazech alakban szerepel a település neve az egykori oklevelekben. A Balogok a 13. század közepén szerezték meg és 1297-ben a Balog nembéli Széchy család ide helyezte székhelyét, később heti vásártartási engedélyt és pallosjogot kaptak I. Lajos királytól 1360-ban. A várhoz jobbágyfalvak és nagy kiterjedésű birtokok tartoztak. A várnak ma már a nyomai sem láthatók, csak egy omladozó alagút őrzi a tárgyi emlékét. A hagyományok szerint a vár a mai református templomtól keletre - mintegy 100-150 méterre kezdődött. A várat a husziták is uralták, de Mátyás 1460-ban visszafoglalta a huszitáktól, majd elpusztította az erősséget. Rimaszécs 1421-től mint mezőváros szerepel, a középkorban élénk kereskedelmet űzött, elsősorban nyugat felé. 1566-ban a törökök és a tatárok felégették, míg 1563-ban 81 jobbágycsalád élt itt, 1600-ban már csak 23, tömeges volt az elmenekülés, elsősorban az Alföldre. 1590-ben nyitotta meg kapuit a település első iskolája. Lakossága a 16. században református hitre tért. A tizenötéves háború ideje alatt a töröknek fizetett hódoltsági adót. Végpusztulását a császári armada valamint a lengyel csapatok átvonulása okozta 1683-ban, két évvel később alig 8 féltelkes jobbágy és 12 zsellér maradt a faluban, ők is a környező erdőkben tanyáztak. 1709-10-ben a pestis pusztította lakosságát. A települést a murányi vár bevétele után Wesselényi Ferenc bírta, akiről a vár és uradalma a királyi fiscusra szállott. Ezt követően a Koháryak-Coburgok uradalma lett. Az 1740-es pestis és a Koháryak kegyetlen bánásmódja (mely, a maradék lakosság egy részét is elüldözte) tovább csökkentette népességét. Az 1740-es években katolikus szlovákokat telepítettek a településre a Murány-völgyből, akik később magyarrá váltak, 1754-ben a lakosság mintegy egyharmadát alkották. 1791-ben tűzvész pusztított a faluban. Vásárjogot a város háromszor (1450-ben, 1620-ben és 1795-ben) is kapott, országos vásárai a 19, században igen híresek voltak. 1802-ig szolgabírói székhely is volt. 1870-től 1913-ig, mint járásbírósági székhely szerepelt, és saját börtönnel is bírt. 1872-ben az országgyűlési képviselőválasztás során a tömegbe lövettek, melynek következtében 14 személy meghalt és több tucatnyian megsebesültek. Zsidó hitközsége 1876-ban alakult, 1900-ban zsinagóga is épült. A 20. század elején lakosságának számottevő része kispolgár volt. Az első világháborúban a település lakói közül 30-an estek el a frontokon. 1921-ben Csehszlovákiában földreform lépett életbe, melynek alapján nagybirtokokat fel kellett parcellázni és eladni. Így parcellázták szét és árusították el Coburg herceg rimaszécsi birtokát is, melyet a rimaszécsi földművesek, zsellérek és iparosok vásárolták meg. 1922-ben a község Coburg hercegtől megvette a vásárjogot, a vásárokat ezután már a ma is Vásártérnek nevezett területen tartják. 1924-ben hat vásár megtartására volt joga a községnek. A vásárok híresek voltak, messze földről jöttek a vásárosok. 1919-ben Rimaszécs a Csehszlovák Köztársaság része lett. A közigazgatás megszervezésére, gyakorlására kis részben szlovák, de főleg cseh nemzetiségű polgárok érkeztek a községbe. A település 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. A második világháború során 15 rimaszécsi honvéd esett el. 1944 májusában itt rendezték be a Feledi járás gettóját, ahová megközelítőleg 450-500 embert zsúfoltak össze. A gettó épületeit a Szeles és a Vasút utcában jelölték ki. 1941-ben 126 főt kitevő zsidó lakosságát 1944 júniusában az auschwitzi koncentrációs táborba hurcolták, csak 3-an tértek vissza közülük. A háborút követően Rimaszécs ismét a Csehszlovák Köztársaság része lett. Az újra berendezkedő hatalom 13 magyar családot Csehországba deportált, 5-öt pedig Magyarországra telepítettek át. Mezőgazdasági szövetkezete 1950-ben alakult, az 50-es évek végétől szövetkezeti községgé és számos központi funkciót ellátó központi településsé fejlődött. A Tesla kihelyezett üzemet létesített itt. A községben a 18. század óta éltek cigányok, településrészüket ("Sziget") a Rima 1959-61 közti árvizei után felszámolták és beköltöztették őket a faluközpontba. A rendszerváltás után a helyi gazdaság összeomlott, a lakosság túlnyomó többsége munkanélkülivé vált, a település roma többségűvé vált és gettósodásnak indult. A korábban Rimaszécshez tartozó Csobánka és Kacagó pusztákat, amelyekre a két világháború közötti földbirtokreform során szlovák kolonisták települtek, 1926-ban Slávikovo néven önálló községgé szervezték. A kolóniát a magyar közigazgatás idején 1939-ben visszacsatolták Rimaszécshez, majd a csehszlovák államhatalom 1951-ben Orávka néven újból önállósította. Orávka lakosai Árvából idetelepített szlovákok, a községnek magyar neve sincs.

Mai jelentősége

A település napjainkban vegyes, szlovák-magyar tanítási nyelvű alapiskolával, magyar óvodával és magyar tannyelvű kisegítő iskolával rendelkezik. Római katolikus (Szent Pál apostol megtérésének szentelt) temploma 1803-ban klasszicista stílusban épült. Erődített fallal övezett református temploma eredetileg a 14. század elején gótikus stílusban épült, reneszánsz tornyát 1560-ban emelték, 1791-ben felújították és klasszicista stílusban átalakították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZÉCS. Rima Szécs. Magyar Mezőváros Gömör Várm. földes Ura Gr. Koháry Uraság, lakosai katolikusok, és többen reformátusok, fekszik Rima vize mellett, Serkéhez 2 1/2 mértföldnyire; vásárjai meglehetősek, határja középszerű, legelője tágas, fája van, egyéb vagyonnyai is középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rima-Szécs, magy. m. v. Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, Rosnyóhoz délre 5 mfdnyire, a Rima mellett: 735 kath., 423 ref., 18 evang. lak. Kath. és ref. anyatemplom. Földei, rétjei sikon feküsznek s igen termékenyek; szarvasmarha, kivált pedig lóvására nevezetes; lúdtollal s pehellyel is kereskedik. Hajdani birtokosa a Szécsy nemzetség várat épittetett ide. Ezt a hussiták sokáig tarták elfoglalva, de 1460-ban tőlök visszavétetett s lerontatott. A Szécsiek után Vesselényit, a II. Rákóczi Ferencz háboruja alatt gr. Eszterházy Pált, az elmulván, elébbeni birtokosát gr. Koháryt uralta, s most is hg Koháry Antal veje, h. Coburg birja. Ut. p. Rimaszombat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Odább Simonyi, Harmacz és Mártonfalva jómódú kis helységek után a járás fő helyét, a csinos Rimaszécset, a Széchyek ősi fészkét érjük, hol Koburg herczegnek nagyszerű gazdasága van. Várát Mátyás király ronttatta le.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rimaszécs, rimamenti magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 345 házzal és 1680 róm. kath. és ág. h. ev. lakossal. E község már a pápai tizedszedők jegyzékében feltűnik Seechch alakban. 1347-ben Zeech, 1427-ben Szecch, 1467-ben Rimazech alakban jegyzik fel nevét az egykorú oklevelek. A Széchiek ősi birtoka, a kiknek itt váruk is volt. 1460-ban, a mikor Bonfini Zeechum néven említi, Mátyás király a Rozgonyiaknak adományozza, de 1481-ben ismét a Széchiek birtoka. Széchi Mária után Wesselényi Ferencz birtokába jutott, a ki hűtlenség bűnébe esvén, a vár és uradalma a kir. fiscusra szállott és azután kapták a Koháryak és ezek révén szállott a Coburgokra, a kik itt ma is birtokosok. Várát a husziták elfoglalták, de 1460-ban visszavétetvén tőlük, leromboltatott. A XVII. században itt megyegyűlés is volt. 1796-ban a község országos vásárszabadalmat nyert és vásárai még a mult században is országszerte híresek voltak. A községben járásbíróság székel, továbbá van itt polgári olvasókör, önkéntes tűzoltóegylet és a Coburg-féle uradalomnak erdészeti hivatala. A községben két templom emelkedik. A róm. kath. templom 1805-ben, a református pedig 1791-ben épült. Saját postája, távírója és vasúti állomása van. Ide tartoznak Kaczagó, Alsó- és Felső-Nándor, Alsó-Csobánka és Csobánka puszták. Ez utóbbi régen község volt és 1427-ben Csobánkaháza néven említik. Rimaszécs vidékén hajdan még négy község feküdt, melyek már rég elpusztultak. Ezek Rogas, mely 1216-ban és 1387-ben merül fel, továbbá Kuslód (Cuslood), melyről szintén 1216-ban van szó, azután Miklósfalva, mely 1431-ben még falu és végre Elekesfölde, mely a XV. században mint a Jánosfalviak, Fügedyek és azután az Abaffyak birtoka szerepel.

Magyar Katolikus Lexikon

Rimaszécs, v. Gömör-Kishont vm. (Rimavská Seč, Szl.): 1. esperesség a v. rozsnyói egyhm-ben. Plébániái 1913: Baraca, Dobóca, Feled, Sajópüspöki, Szentsimon. - 2. plébánia. 1397: már létezett. Szt Márton-tp-a 1332: épült. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1787: alapították újra. Mai Pálfordulás-tp-át 1803-05: építették. Kegyura 1880: Szász Ágost hg. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl. - Filiái 1917: Balogiványi, Balogújfalu, Cakó, Csíz, Nemesradnót, Zádorháza. - 2000: a rozsnyói egyhm. rimaszombati esp. ker-éhez tartozik. Filiái: Árvaújhely, Balogiványi, Balogújfalu, Cakó, Jéne, Nemesradnót, Zádorháza. - Plébánosai: 1978: Balla János, 1991: Alojz Halgasík, 2000: Jozef Halcín. - Lakói 1892: 179 házban 1490 m., 9 ném., 23 tót; 885 r.k., 3 g.k., 34 ev., 515 ref., 85 izr., össz. 1522; 1940: 1084 r.k., 2 g.k., 29 ev., 473 ref., 126 izr., össz. 1714; 1980: össz. 1590, ebből 1458 m. (91,7%); 1991: 1513 m. (89,56%), 93 szl., 1 cseh, 71 cigány, 368 házban össz. 1678; 1227 r.k., 276 ref., 23 ev., 47 vallásnélküli, 97 nem jelölte meg; 2001: 1576 m. (88,49%), össz. 1781. ** Gerecze II:333. - Schem. Ros. 1913:32.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rimaszécs. A község területe 3034 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1532.

Boross Zoltán

1906. 10. 25.
Rimaszécs - megszületett
Rimaszombat - tanult
Feled ügyvéd

Tóth Elemér

1940. 1. 14.
Hanva - megszületett
Rimaszécs - tanult
Tornalja - tanult

Stubendek László

1953.3.26.
Rimaszécs - megszületett
Névelőfordulások
1347
Zeech
1427
Szecch
1467
Rimazech
1773
Rima-Szécs,
1786
Sécsch, Rima-Sétsch,
1808
Rima-Szécs,
1863
Rimaszécs,
1920
Siač, Sečovec,
1927
Rimavská Seč, Rima Szécs,
1938
Rimaszécs,
1945
Rimavská Seč, Rima Szécs,
1948
Rimavská Seč
1994
Rimaszécs

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kis sor (Malý rad) 294
Telefon: 0475593226
Fax: 0475593226

Honlap: rimavskasec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Stubendek Márta (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Stubendek Gábor (MKDA-MKDSZ)
Lakatoš Viktor (SDKÚ-DS)
Buša Tomáš (SDKÚ-DS)
Buša Aladár (SLOVENSKO DO TOHO !)
Váradi Gejza (SLOVENSKO DO TOHO !)
Bari Rudolf (SLOVENSKO DO TOHO !)
Ambrúž Zoltán (SMK-MKP)
Lóska Alexander (SMK-MKP)
Favretó Eugen (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
MKDA-MKDSZ 11% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SDKÚ-DS 22% SDKÚ-DS 2 képviselö SLOVENSK... 33% SLOVENSKO DO TOHO ! 3 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö STRANA M... 11% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 9 képviselö
Rimaszécsi Posta

Kis sor 294

CHANAVA Vízelvezetési Önkormányzati Társulás

Rimaszécs 294

Alsó-Gömör Kistérség Önkormányzati Társulás

Rimaszécs 294

Rimaszécsi Rendőrörs

Daxner utca 80

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Kert utca 31

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Ifjúság utca 34

Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola

Daxner utca 265

Rimaszécsi Anyakönyvi Hivatal

Kis sor 294

Rimaszécsi Községi Hivatal

Kis sor 294

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1345 89%
szlovákok 72 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 91 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1518
magyarok 1644 99%
szlovákok 7 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1653
magyarok 1401 93%
szlovákok 82 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1506
magyarok 1502 90%
szlovákok 99 6%
ruszinok 0 0%
romák 71 4%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1677
magyarok 1576 88%
szlovákok 84 5%
ruszinok 0 0%
romák 106 6%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 1781
magyarok 1763 91%
szlovákok 92 5%
ruszinok 0 0%
romák 45 2%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 30 2%
összlétszám 1936
magyarok 1725 80%
szlovákok 234 11%
ruszinok 2 0%
romák 148 7%
csehek 1 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 37 2%
összlétszám 2148
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1422
Választási részvétel: 39.45 %
Kiadott boríték: 561
Bedobott boríték: 560

Polgármester

Érvényes szavazólap: 456
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Stubendek Márta 456 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Favretó Eugen 201 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ambrúž Zoltán 197 SMK-MKP
Stubendek Gábor 197 MKDA-MKDSZ
Buša Aladár 189 SLOVENSKO DO TOHO !
Lakatoš Viktor 189 SDKÚ-DS
Váradi Gejza 162 SLOVENSKO DO TOHO !
Buša Tomáš 157 SDKÚ-DS
Bari Rudolf 151 SLOVENSKO DO TOHO !
Lóska Alexander 128 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö Független 55.56% Független 5 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 11.11% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö MKDA-MKDSZ 11.11% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SLOVENSKO DO TOHO ! 33.33% SLOVENSKO DO TOHO ! 3 képviselö SDKÚ-DS 22.22% SDKÚ-DS 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1321
Választási részvétel: 36.56 %
Kiadott boríték: 483
Bedobott boríték: 483
Választásra jogosult: 1317
Választási részvétel: 6.61 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 1 426
Választási részvétel: 35,27 %
Kiadott boríték: 503
Bedobott boríték: 503

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 257
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 450
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 77 29.96 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 64 24.90 % KĽS
Ľudovít Kaník 32 12.45 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 29 11.28 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 18 7.00 % Független
Ladislav Fízik 10 3.89 % ASV
Pavel Chovanec 10 3.89 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 8 3.11 % NP
Jozef Sásik 5 1.95 % SĽS
Karol Konárik 3 1.17 % SNS
Jaroslav Sekerka 1 0.39 % KSS
Marian Kotleba 37 43.02% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 186 41.33 % Független
Vojtech Kökény 92 20.44 % SRK
Marian Kotleba 82 18.22 % ĽSNS
Jozef Šimko 30 6.67 % Független
Igor Kašper 23 5.11 % Független
Martin Juhaniak 14 3.11 % Független
Milan Urbáni 4 0.89 % SMS
Miroslav Gálik 4 0.89 % NAS
Martin Klus 3 0.67 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 3 0.67 % Független
Jozef Sásik 3 0.67 % SĽSAH
Zdenek Očovan 3 0.67 % NAJ
Pavel Greksa 1 0.22 % Független
Viliam Baňák 1 0.22 % JĽSS
Alena Pivovarčiová 1 0.22 % NP
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 453
Érvényes szavazólap: 487
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Rigó 307 67.77% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 217 47.90% Független
Gejza Farkaš 213 47.02% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Juhász 121 26.71% SMK-MKP
Vojtech Kökény 85 18.76% SRK
Zoltán Bán 79 17.44% SMK-MKP
František Auxt 76 16.78% SMK-MKP
Ladislav Lang 37 8.17% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 35 7.73% MOST - HÍD
Silvia Vargová 34 7.51% MOST - HÍD
Jozef Šimko 28 6.18% Független
Peter Mináč 26 5.74% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 25 5.52% ASV
Csaba Horváth 24 5.30% Független
Stanislav Mizík 16 3.53% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balog 16 3.53% SMS
Dušan Širák 15 3.31% KSS
Aneta Vargicová 14 3.09% SNS
Marian Petrok 13 2.87% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Michal Bagačka 13 2.87% KDH, SMER - SD
Katarína Horváth 12 2.65% KĽS
Dušan Faško 12 2.65% KSS
Jaroslav Suja 12 2.65% Független
Tomáš Rosiar 10 2.21% ĽS Naše Slovensko
Veronika Rízová 9 1.99% KSS
Romana Antalová 9 1.99% ÚSVIT
Pavel Cibuliak 9 1.99% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Pavel Struhár 8 1.77% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 8 1.77% KDH, SMER - SD
Kristián Gavalier 8 1.77% ĽS Naše Slovensko
Peter Vetrák 7 1.55% SĽS
Ján Matej 7 1.55% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Kojnok 6 1.32% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jozef Hrablay 6 1.32% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Katarína Moncoľová 5 1.10% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hiraj 5 1.10% NP
Renáta Puhlová 5 1.10% PD
Helena Krauszová 5 1.10% SMS
Ján Antal 4 0.88% ÚSVIT
Jana Uhrinová 4 0.88% SNS
Viliam Vaš 4 0.88% SMER - SD, KDH
Samuel Zubo 4 0.88% KSS
Jozef Pupala 4 0.88% KSS
Ivan Hazucha 4 0.88% SMER - SD, KDH
Peter Vraniak 2 0.44% ÚSVIT
Anna Kekeňáková 2 0.44% KSS
Viliam Vidinský 1 0.22% ĽS-HZDS, HZD
Ladislav Rigó 304 62.42% SMK-MKP
Peter Juhász 256 52.57% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 223 45.79% SMK-MKP
Štefan Vavrek 215 44.15% MOST - HÍD
Ferenc Auxt 175 35.93% SMK-MKP
Aladár Bari 141 28.95% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 112 23.00% SRK
Vojtech Szajkó 100 20.53% SRK
Jozef Šimko 81 16.63% Független
Csaba Csízi 65 13.35% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 46 9.45% MOST - HÍD
Ladislav Lang 37 7.60% MOST - HÍD
Ján Lichanec 34 6.98% Független
Tomáš Sliva 31 6.37% MOST - HÍD
Gejza Mede 19 3.90% Független
Pavel Cibuliak 18 3.70% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Biró 17 3.49% DOMA DOBRE
Stanislav Mizík 16 3.29% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Menyhárt 13 2.67% Független
Vladimír Skrutek 12 2.46% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Gejza Farkaš 11 2.26% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Marta Kanalová 11 2.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Alena Pivovarčiová 11 2.26% NP
Michaela Kružlicová 10 2.05% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 10 2.05% SMER-SD
Kristián Korheľ 10 2.05% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Katarína Moncoľová 10 2.05% Független
Zdenko Ľaudár 10 2.05% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 9 1.85% SNS
Robert Bottlik 9 1.85% SME RODINA - Boris Kollár
Anna Zsóriová 9 1.85% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislava Zvarová 7 1.44% SMER-SD
Marian Petrok 6 1.23% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Andrea Andrášiová 6 1.23% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ján Antal 6 1.23% JEDNOTA-ĽSS
Dušan Hlinka 6 1.23% SMER-SD
Adriana Zavadinková 6 1.23% ĽS Naše Slovensko
Martin Pliešovský 6 1.23% SNS
Stanislav Krahulec 5 1.03% Független
Branislav Bukviar 5 1.03% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Peter Mináč 5 1.03% SMER-SD
Miroslava Vargová 5 1.03% Független
Ivan Hazucha 5 1.03% SMER-SD
Anatolij Jefimov 4 0.82% KSS
Michal Bagačka 4 0.82% SMER-SD
Zdenek Očovan 3 0.62% NAJ
Róbert Čipka 2 0.41% KSS
Roman Lebeda 2 0.41% Független
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 16.51 %
Tiszolc 212 10.11 %
Nyustya 134 6.39 %
Klenóc 59 2.81 %
Feled 29 1.38 %
Bakostörék 28 1.34 %
Rimaráhó 21 1.00 %
Várgede 18 0.86 %
Jánosi 18 0.86 %
Osgyán 17 0.81 %
Rimabrézó 16 0.76 %
Cserencsény 12 0.57 %
Meleghegy 12 0.57 %
Kruzsnó 11 0.52 %
Rimaszabadi 9 0.43 %
Derencsény 9 0.43 %
Uzapanyit 8 0.38 %
Durendapuszta 8 0.38 %
Rimabánya 8 0.38 %
Rimazsaluzsány 7 0.33 %
Sajószentkirály 7 0.33 %
Velkenye 7 0.33 %
Gömörfüge 7 0.33 %
Rimaszécs 6 0.29 %
Vámosbalog 5 0.24 %
Dobóca 5 0.24 %
Kecege 5 0.24 %
Balogrussó 5 0.24 %
Kőhegy 5 0.24 %
Kerekgede 5 0.24 %
Balogfala 4 0.19 %
Rakottyás 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Runya 4 0.19 %
Oldalfala 4 0.19 %
Zeherje 4 0.19 %
Bellény 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kacagópuszta 3 0.14 %
Guszona 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Gortvakisfalud 3 0.14 %
Ajnácskő 3 0.14 %
Gernyőpuszta 3 0.14 %
Harmac 3 0.14 %
Bátka 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Tajti 3 0.14 %
Détér 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Babarét 2 0.10 %
Balogújfalu 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Hanva 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Rimapálfala 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Gömörispánmező 2 0.10 %
Tóthegymeg 2 0.10 %
Kisgömöri 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Méhi 1 0.05 %
Almágy 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 22.96 %
Rimaszombat 141 13.38 %
Rimaszécs 141 13.38 %
Baraca 102 9.68 %
Sajólénártfalva 66 6.26 %
Cakó 55 5.22 %
Sajószentkirály 49 4.65 %
Nemesmartonfala 46 4.36 %
Kálosa 38 3.61 %
Zsip 38 3.61 %
Abafalva 36 3.42 %
Dobóca 35 3.32 %
Velkenye 34 3.23 %
Bátka 34 3.23 %
Hanva 34 3.23 %
Várgede 33 3.13 %
Vámosbalog 32 3.04 %
Rakottyás 31 2.94 %
Balogtamási 29 2.75 %
Tajti 29 2.75 %
Gesztete 28 2.66 %
Balogfala 28 2.66 %
Rimasimonyi 28 2.66 %
Jéne 28 2.66 %
Feled 27 2.56 %
Sajókeszi 27 2.56 %
Csíz 26 2.47 %
Uzapanyit 25 2.37 %
Gömörfüge 21 1.99 %
Jánosi 16 1.52 %
Rimapálfala 16 1.52 %
Méhi 16 1.52 %
Balogújfalu 16 1.52 %
Serke 15 1.42 %
Naprágy 15 1.42 %
Balogiványi 15 1.42 %
Almágy 14 1.33 %
Zádorháza 10 0.95 %
Runya 10 0.95 %
Harmac 9 0.85 %
Kövecses 8 0.76 %
Darnya 7 0.66 %
Szútor 7 0.66 %
Alsóvály 7 0.66 %
Osgyán 6 0.57 %
Egyházasbást 6 0.57 %
Nyustya 6 0.57 %
Détér 6 0.57 %
Gortvakisfalud 6 0.57 %
Sajórecske 6 0.57 %
Ajnácskő 5 0.47 %
Klenóc 5 0.47 %
Perjése 5 0.47 %
Sajólenke 4 0.38 %
Óbást 4 0.38 %
Vecseklő 4 0.38 %
Hubó 4 0.38 %
Medveshidegkút 4 0.38 %
Korláti 3 0.28 %
Cserencsény 3 0.28 %
Dúlháza 3 0.28 %
Oldalfala 3 0.28 %
Guszona 3 0.28 %
Derencsény 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Kruzsnó 2 0.19 %
Tiszolc 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 2 0.19 %
Balogpádár 2 0.19 %
Bakostörék 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Meleghegy 1 0.09 %
Rimazsaluzsány 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Felsővály 1 0.09 %
Zeherje 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 16.34 %
Tiszolc 81 11.41 %
Klenóc 17 2.39 %
Nyustya 16 2.25 %
Rimaszécs 11 1.55 %
Osgyán 9 1.27 %
Rimaráhó 7 0.99 %
Cserencsény 7 0.99 %
Feled 6 0.85 %
Rimazsaluzsány 6 0.85 %
Jánosi 6 0.85 %
Karaszkó 4 0.56 %
Méhi 4 0.56 %
Kálosa 4 0.56 %
Várgede 4 0.56 %
Sajószentkirály 4 0.56 %
Zeherje 3 0.42 %
Rimabánya 3 0.42 %
Perjése 2 0.28 %
Gernyőpuszta 2 0.28 %
Kacagópuszta 2 0.28 %
Egyházasbást 2 0.28 %
Rimaszabadi 2 0.28 %
Balogtamási 2 0.28 %
Kruzsnó 2 0.28 %
Zsip 2 0.28 %
Felsősziklás 2 0.28 %
Korláti 2 0.28 %
Kecege 2 0.28 %
Bátka 2 0.28 %
Bakostörék 2 0.28 %
Abafalva 2 0.28 %
Csíz 2 0.28 %
Hubó 2 0.28 %
Gesztete 2 0.28 %
Gömörpéterfala 2 0.28 %
Kiéte 2 0.28 %
Uzapanyit 1 0.14 %
Ajnácskő 1 0.14 %
Détér 1 0.14 %
Gömörfüge 1 0.14 %
Dobóca 1 0.14 %
Sajólénártfalva 1 0.14 %
Kőhegy 1 0.14 %
Alsósziklás 1 0.14 %
Balogpádár 1 0.14 %
Jéne 1 0.14 %
Gömörhegyvég 1 0.14 %
Nemesradnót 1 0.14 %
Ratkószuha 1 0.14 %
Rimabrézó 1 0.14 %
Rimasimonyi 1 0.14 %
Serke 1 0.14 %
Óbást 1 0.14 %
Oldalfala 1 0.14 %
Medveshidegkút 1 0.14 %
Rimapálfala 1 0.14 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 4.45 %
Nyustya 12 0.61 %
Jánosi 9 0.45 %
Feled 5 0.25 %
Gömörfüge 4 0.20 %
Méhi 4 0.20 %
Cserencsény 4 0.20 %
Rimaszécs 4 0.20 %
Tiszolc 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Várgede 3 0.15 %
Vámosbalog 3 0.15 %
Kruzsnó 3 0.15 %
Sajószentkirály 3 0.15 %
Klenóc 3 0.15 %
Osgyán 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Uzapanyit 2 0.10 %
Nemesradnót 2 0.10 %
Rimaráhó 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Kálosa 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Bátka 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 31.41 %
Nyustya 49 1.95 %
Osgyán 45 1.79 %
Tiszolc 45 1.79 %
Feled 35 1.39 %
Klenóc 32 1.27 %
Várgede 23 0.91 %
Cserencsény 22 0.87 %
Rimaráhó 17 0.68 %
Bátka 15 0.60 %
Vámosbalog 14 0.56 %
Ajnácskő 14 0.56 %
Bakostörék 13 0.52 %
Jánosi 12 0.48 %
Alsósziklás 11 0.44 %
Csíz 10 0.40 %
Ratkószuha 10 0.40 %
Kruzsnó 10 0.40 %
Zeherje 9 0.36 %
Kecege 9 0.36 %
Vecseklő 9 0.36 %
Rimazsaluzsány 9 0.36 %
Perjése 8 0.32 %
Balogrussó 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Guszona 8 0.32 %
Sajószentkirály 7 0.28 %
Gömörfüge 7 0.28 %
Dobóca 7 0.28 %
Alsóvály 7 0.28 %
Meleghegy 7 0.28 %
Nemesradnót 7 0.28 %
Felsővály 6 0.24 %
Rimaszécs 6 0.24 %
Oldalfala 6 0.24 %
Méhi 6 0.24 %
Rimabánya 6 0.24 %
Rakottyás 5 0.20 %
Dúlháza 5 0.20 %
Zsip 5 0.20 %
Derencsény 5 0.20 %
Gömörpéterfala 5 0.20 %
Serke 5 0.20 %
Hanva 5 0.20 %
Velkenye 5 0.20 %
Durendapuszta 4 0.16 %
Bellény 4 0.16 %
Rimaszabadi 4 0.16 %
Sajólenke 4 0.16 %
Rimabrézó 4 0.16 %
Uzapanyit 4 0.16 %
Balogiványi 3 0.12 %
Balogfala 3 0.12 %
Kőhegy 3 0.12 %
Felsősziklás 3 0.12 %
Kacagópuszta 3 0.12 %
Balogpádár 3 0.12 %
Kálosa 3 0.12 %
Hubó 3 0.12 %
Rónapatak 3 0.12 %
Runya 3 0.12 %
Tajti 3 0.12 %
Óbást 3 0.12 %
Gernyőpuszta 3 0.12 %
Babarét 2 0.08 %
Gortvakisfalud 2 0.08 %
Ratkószabadi 2 0.08 %
Almágy 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 2 0.08 %
Nemesmartonfala 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Bugyikfala 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Gesztete 2 0.08 %
Kerekgede 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Harmac 2 0.08 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Balogújfalu 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 37.81 %
Nyustya 36 1.73 %
Osgyán 34 1.64 %
Cserencsény 26 1.25 %
Tiszolc 23 1.11 %
Bakostörék 21 1.01 %
Klenóc 20 0.96 %
Jánosi 20 0.96 %
Rimaráhó 19 0.91 %
Rimabánya 16 0.77 %
Feled 15 0.72 %
Rimazsaluzsány 14 0.67 %
Ratkószabadi 14 0.67 %
Bátka 12 0.58 %
Várgede 10 0.48 %
Vámosbalog 9 0.43 %
Uzapanyit 9 0.43 %
Kruzsnó 9 0.43 %
Rimaszécs 9 0.43 %
Kőhegy 7 0.34 %
Nemesradnót 7 0.34 %
Sajószentkirály 6 0.29 %
Meleghegy 5 0.24 %
Rimabrézó 5 0.24 %
Balogpádár 5 0.24 %
Abafalva 4 0.19 %
Zeherje 4 0.19 %
Felsősziklás 4 0.19 %
Almágy 4 0.19 %
Runya 4 0.19 %
Rimaszabadi 3 0.14 %
Baraca 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Balogrussó 3 0.14 %
Velkenye 3 0.14 %
Vecseklő 3 0.14 %
Sajólenke 3 0.14 %
Alsóvály 3 0.14 %
Kacagópuszta 3 0.14 %
Bugyikfala 3 0.14 %
Óbást 2 0.10 %
Gömörfüge 2 0.10 %
Guszona 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Durendapuszta 2 0.10 %
Serke 2 0.10 %
Gömörispánmező 2 0.10 %
Rakottyás 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Tóthegymeg 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Dobóca 2 0.10 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Rónapatak 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Détér 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Balogújfalu 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Darnya 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 47.68 %
Osgyán 23 2.32 %
Jánosi 21 2.12 %
Zeherje 14 1.41 %
Feled 13 1.31 %
Bátka 11 1.11 %
Bakostörék 9 0.91 %
Rimaszécs 9 0.91 %
Tiszolc 9 0.91 %
Cserencsény 8 0.81 %
Sajószentkirály 7 0.71 %
Kövecses 7 0.71 %
Dobóca 7 0.71 %
Gesztete 6 0.61 %
Rimaráhó 6 0.61 %
Gömörpéterfala 5 0.51 %
Ajnácskő 5 0.51 %
Várgede 5 0.51 %
Klenóc 5 0.51 %
Serke 5 0.51 %
Rimazsaluzsány 5 0.51 %
Balogfala 5 0.51 %
Balogtamási 4 0.40 %
Détér 4 0.40 %
Vámosbalog 4 0.40 %
Alsósziklás 4 0.40 %
Felsővály 4 0.40 %
Guszona 3 0.30 %
Kruzsnó 3 0.30 %
Almágy 3 0.30 %
Uzapanyit 3 0.30 %
Kecege 3 0.30 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Nyustya 3 0.30 %
Rimabánya 3 0.30 %
Gömörfüge 2 0.20 %
Meleghegy 2 0.20 %
Sajólenke 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Nemesmartonfala 2 0.20 %
Tajti 2 0.20 %
Rimabrézó 2 0.20 %
Óbást 2 0.20 %
Bellény 2 0.20 %
Alsóvály 2 0.20 %
Abafalva 2 0.20 %
Nemesradnót 2 0.20 %
Perjése 2 0.20 %
Jéne 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Harmac 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Méhi 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Velkenye 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 63.02 %
Nyustya 107 9.44 %
Tiszolc 34 3.00 %
Feled 28 2.47 %
Klenóc 28 2.47 %
Jánosi 22 1.94 %
Osgyán 20 1.77 %
Cserencsény 18 1.59 %
Détér 17 1.50 %
Bátka 17 1.50 %
Ajnácskő 17 1.50 %
Várgede 15 1.32 %
Kruzsnó 14 1.24 %
Gernyőpuszta 10 0.88 %
Bakostörék 10 0.88 %
Rimaráhó 10 0.88 %
Rimabánya 9 0.79 %
Guszona 8 0.71 %
Meleghegy 8 0.71 %
Zeherje 7 0.62 %
Rimabrézó 7 0.62 %
Zsip 7 0.62 %
Perjése 6 0.53 %
Csíz 6 0.53 %
Vámosbalog 6 0.53 %
Rimazsaluzsány 5 0.44 %
Felsősziklás 5 0.44 %
Rimaszécs 5 0.44 %
Kacagópuszta 5 0.44 %
Alsósziklás 5 0.44 %
Sajószentkirály 5 0.44 %
Sajólenke 4 0.35 %
Dobóca 4 0.35 %
Hubó 4 0.35 %
Nemesradnót 4 0.35 %
Tóthegymeg 4 0.35 %
Uzapanyit 4 0.35 %
Balogfala 4 0.35 %
Durendapuszta 3 0.26 %
Kövecses 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Sajórecske 3 0.26 %
Méhi 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Kőhegy 3 0.26 %
Alsóvály 3 0.26 %
Kecege 3 0.26 %
Balogrussó 3 0.26 %
Dúlháza 3 0.26 %
Abafalva 2 0.18 %
Balogpádár 2 0.18 %
Jéne 2 0.18 %
Kerekgede 2 0.18 %
Rakottyás 2 0.18 %
Karaszkó 2 0.18 %
Derencsény 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Rimapálfala 2 0.18 %
Rónapatak 2 0.18 %
Runya 2 0.18 %
Balogújfalu 2 0.18 %
Serke 2 0.18 %
Gömörispánmező 2 0.18 %
Óbást 2 0.18 %
Gesztes 2 0.18 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Hanva 1 0.09 %
Rimaszabadi 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Szilistye 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 37.98 %
Ajnácskő 113 8.90 %
Sajólénártfalva 108 8.51 %
Bátka 77 6.07 %
Feled 76 5.99 %
Sajószentkirály 66 5.20 %
Rimaszécs 65 5.12 %
Csíz 61 4.81 %
Nemesradnót 54 4.26 %
Vámosbalog 51 4.02 %
Tajti 51 4.02 %
Hanva 43 3.39 %
Velkenye 35 2.76 %
Harmac 31 2.44 %
Baraca 30 2.36 %
Almágy 29 2.29 %
Méhi 27 2.13 %
Darnya 25 1.97 %
Óbást 25 1.97 %
Rimasimonyi 23 1.81 %
Runya 23 1.81 %
Osgyán 21 1.65 %
Guszona 20 1.58 %
Serke 20 1.58 %
Abafalva 19 1.50 %
Várgede 19 1.50 %
Sajólenke 19 1.50 %
Sajórecske 19 1.50 %
Dobóca 19 1.50 %
Gesztete 18 1.42 %
Gömörpéterfala 17 1.34 %
Cakó 15 1.18 %
Uzapanyit 14 1.10 %
Egyházasbást 14 1.10 %
Jánosi 13 1.02 %
Rakottyás 13 1.02 %
Balogfala 12 0.95 %
Nyustya 12 0.95 %
Zsip 11 0.87 %
Rimaráhó 11 0.87 %
Korláti 11 0.87 %
Kövecses 11 0.87 %
Meleghegy 9 0.71 %
Balogpádár 9 0.71 %
Magyarhegymeg 9 0.71 %
Hubó 9 0.71 %
Tiszolc 9 0.71 %
Alsóvály 9 0.71 %
Détér 9 0.71 %
Vecseklő 9 0.71 %
Balogiványi 8 0.63 %
Balogújfalu 7 0.55 %
Balogtamási 7 0.55 %
Kálosa 7 0.55 %
Bakostörék 7 0.55 %
Medveshidegkút 6 0.47 %
Rimabrézó 6 0.47 %
Dobfenek 6 0.47 %
Gömörfüge 6 0.47 %
Zádorháza 6 0.47 %
Kerekgede 5 0.39 %
Cserencsény 5 0.39 %
Kisgömöri 5 0.39 %
Perjése 4 0.32 %
Rimapálfala 4 0.32 %
Dúlháza 4 0.32 %
Felsővály 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Jéne 3 0.24 %
Bugyikfala 3 0.24 %
Kruzsnó 3 0.24 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Sajókeszi 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Jeszte 2 0.16 %
Kőhegy 2 0.16 %
Klenóc 2 0.16 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gömörispánmező 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Nemesmartonfala 1 0.08 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 60.75 %
Tiszolc 91 4.10 %
Nyustya 72 3.24 %
Klenóc 58 2.61 %
Osgyán 48 2.16 %
Rimaráhó 47 2.12 %
Cserencsény 38 1.71 %
Bakostörék 31 1.40 %
Jánosi 26 1.17 %
Feled 23 1.04 %
Kőhegy 16 0.72 %
Várgede 16 0.72 %
Rimabrézó 15 0.68 %
Rimazsaluzsány 14 0.63 %
Meleghegy 13 0.59 %
Almágy 12 0.54 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Kruzsnó 10 0.45 %
Bátka 10 0.45 %
Felsősziklás 10 0.45 %
Ajnácskő 10 0.45 %
Derencsény 9 0.41 %
Rimabánya 9 0.41 %
Zeherje 9 0.41 %
Alsósziklás 9 0.41 %
Gernyőpuszta 8 0.36 %
Karaszkó 8 0.36 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Oldalfala 7 0.32 %
Kecege 7 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.27 %
Abafalva 6 0.27 %
Rimaszécs 6 0.27 %
Méhi 6 0.27 %
Rónapatak 6 0.27 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 39.80 %
Rimaszécs 175 5.19 %
Kálosa 133 3.95 %
Bátka 123 3.65 %
Feled 117 3.47 %
Ajnácskő 100 2.97 %
Egyházasbást 90 2.67 %
Vámosbalog 81 2.40 %
Nemesradnót 73 2.17 %
Méhi 67 1.99 %
Hanva 67 1.99 %
Almágy 67 1.99 %
Balogfala 66 1.96 %
Serke 61 1.81 %
Csíz 59 1.75 %
Kövecses 56 1.66 %
Détér 56 1.66 %
Harmac 55 1.63 %
Óbást 55 1.63 %
Gesztete 50 1.48 %
Felsővály 48 1.42 %
Dobóca 47 1.40 %
Naprágy 46 1.37 %
Abafalva 45 1.34 %
Tajti 45 1.34 %
Jánosi 45 1.34 %
Várgede 42 1.25 %
Alsóvály 41 1.22 %
Rimasimonyi 40 1.19 %
Sajószentkirály 40 1.19 %
Sajólénártfalva 39 1.16 %
Balogiványi 39 1.16 %
Gömörpéterfala 39 1.16 %
Magyarhegymeg 36 1.07 %
Sajókeszi 34 1.01 %
Zsip 29 0.86 %
Vecseklő 28 0.83 %
Guszona 27 0.80 %
Cakó 26 0.77 %
Balogújfalu 26 0.77 %
Velkenye 26 0.77 %
Osgyán 26 0.77 %
Runya 25 0.74 %
Perjése 25 0.74 %
Uzapanyit 22 0.65 %
Cserencsény 21 0.62 %
Sajólenke 21 0.62 %
Gömörmihályfalva 19 0.56 %
Jéne 18 0.53 %
Zádorháza 18 0.53 %
Balogtamási 18 0.53 %
Gömörfüge 17 0.50 %
Dobfenek 15 0.45 %
Sajórecske 15 0.45 %
Rakottyás 14 0.42 %
Kerekgede 14 0.42 %
Hubó 13 0.39 %
Baraca 13 0.39 %
Oldalfala 11 0.33 %
Medveshidegkút 10 0.30 %
Kisgömöri 10 0.30 %
Balogpádár 10 0.30 %
Bakostörék 10 0.30 %
Rimapálfala 9 0.27 %
Darnya 9 0.27 %
Jeszte 8 0.24 %
Nemesmartonfala 7 0.21 %
Rimaráhó 6 0.18 %
Korláti 5 0.15 %
Gortvakisfalud 5 0.15 %
Dúlháza 5 0.15 %
Klenóc 5 0.15 %
Nyustya 5 0.15 %
Tiszolc 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Zeherje 4 0.12 %
Bellény 3 0.09 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 10.05 %
Klenóc 25 0.98 %
Nyustya 19 0.74 %
Tiszolc 17 0.66 %
Jánosi 13 0.51 %
Kálosa 12 0.47 %
Rimaszécs 11 0.43 %
Nemesradnót 11 0.43 %
Rimasimonyi 10 0.39 %
Bátka 10 0.39 %
Várgede 10 0.39 %
Almágy 10 0.39 %
Gortvakisfalud 10 0.39 %
Osgyán 9 0.35 %
Bakostörék 8 0.31 %
Egyházasbást 8 0.31 %
Serke 8 0.31 %
Ajnácskő 8 0.31 %
Csíz 7 0.27 %
Détér 7 0.27 %
Guszona 7 0.27 %
Abafalva 7 0.27 %
Vámosbalog 7 0.27 %
Cakó 6 0.23 %
Méhi 6 0.23 %
Óbást 6 0.23 %
Feled 6 0.23 %
Kruzsnó 6 0.23 %
Oldalfala 5 0.20 %
Gömörfüge 5 0.20 %
Tajti 5 0.20 %
Rimaráhó 5 0.20 %
Rakottyás 4 0.16 %
Sajórecske 4 0.16 %
Rimabrézó 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogtamási 4 0.16 %
Uzapanyit 4 0.16 %
Sajószentkirály 4 0.16 %
Balogújfalu 4 0.16 %
Balogiványi 3 0.12 %
Rimapálfala 3 0.12 %
Cserencsény 3 0.12 %
Dúlháza 3 0.12 %
Zsip 3 0.12 %
Alsósziklás 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Kecege 3 0.12 %
Gesztete 2 0.08 %
Korláti 2 0.08 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Zeherje 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Naprágy 2 0.08 %
Hubó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Zádorháza 2 0.08 %
Gömörpéterfala 2 0.08 %
Alsóvály 2 0.08 %
Gernyőpuszta 2 0.08 %
Bugyikfala 2 0.08 %
Harmac 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Derencsény 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 37.23 %
Egyházasbást 75 12.52 %
Feled 55 9.18 %
Tajti 43 7.18 %
Almágy 42 7.01 %
Óbást 36 6.01 %
Harmac 27 4.51 %
Ajnácskő 23 3.84 %
Balogfala 21 3.51 %
Gömörpéterfala 19 3.17 %
Rimaszécs 19 3.17 %
Jeszte 19 3.17 %
Vecseklő 18 3.01 %
Détér 17 2.84 %
Rimasimonyi 16 2.67 %
Dobfenek 16 2.67 %
Gesztete 15 2.50 %
Guszona 13 2.17 %
Medveshidegkút 12 2.00 %
Bátka 12 2.00 %
Csíz 12 2.00 %
Serke 10 1.67 %
Vámosbalog 8 1.34 %
Abafalva 7 1.17 %
Várgede 7 1.17 %
Nyustya 7 1.17 %
Kövecses 6 1.00 %
Kálosa 6 1.00 %
Méhi 6 1.00 %
Jánosi 5 0.83 %
Hanva 5 0.83 %
Sajószentkirály 5 0.83 %
Sajólénártfalva 5 0.83 %
Osgyán 5 0.83 %
Balogiványi 5 0.83 %
Zsip 4 0.67 %
Velkenye 4 0.67 %
Gortvakisfalud 4 0.67 %
Zádorháza 4 0.67 %
Balogpádár 3 0.50 %
Tiszolc 3 0.50 %
Balogújfalu 3 0.50 %
Uzapanyit 3 0.50 %
Darnya 3 0.50 %
Nemesradnót 3 0.50 %
Dobóca 3 0.50 %
Rimaráhó 3 0.50 %
Gömörfüge 3 0.50 %
Oldalfala 2 0.33 %
Dúlháza 2 0.33 %
Rimapálfala 2 0.33 %
Kruzsnó 2 0.33 %
Kerekgede 2 0.33 %
Korláti 2 0.33 %
Sajólenke 2 0.33 %
Balogtamási 2 0.33 %
Kecege 2 0.33 %
Alsóvály 2 0.33 %
Klenóc 2 0.33 %
Zeherje 2 0.33 %
Sajórecske 1 0.17 %
Rimabánya 1 0.17 %
Hubó 1 0.17 %
Runya 1 0.17 %
Perjése 1 0.17 %
Gömörmihályfalva 1 0.17 %
Cakó 1 0.17 %
Sajókeszi 1 0.17 %
Karaszkó 1 0.17 %
Kacagópuszta 1 0.17 %
Gernyőpuszta 1 0.17 %
Bakostörék 1 0.17 %
Baraca 1 0.17 %
Jéne 1 0.17 %
Felsővály 1 0.17 %
Balogrussó 1 0.17 %
Rakottyás 1 0.17 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 71.08 %
Klenóc 94 4.38 %
Bakostörék 82 3.82 %
Nyustya 78 3.64 %
Rimaráhó 72 3.36 %
Tiszolc 69 3.22 %
Cserencsény 60 2.80 %
Kruzsnó 34 1.59 %
Osgyán 33 1.54 %
Jánosi 31 1.45 %
Várgede 23 1.07 %
Feled 23 1.07 %
Rimabrézó 22 1.03 %
Meleghegy 16 0.75 %
Rimazsaluzsány 15 0.70 %
Derencsény 15 0.70 %
Gernyőpuszta 15 0.70 %
Zeherje 14 0.65 %
Felsősziklás 13 0.61 %
Bátka 12 0.56 %
Ajnácskő 12 0.56 %
Balogrussó 11 0.51 %
Vámosbalog 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Karaszkó 9 0.42 %
Gesztes 9 0.42 %
Bugyikfala 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Almágy 9 0.42 %
Runya 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Oldalfala 8 0.37 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 8 0.37 %
Kecege 8 0.37 %
Uzapanyit 7 0.33 %
Rónapatak 7 0.33 %
Kőhegy 7 0.33 %
Méhi 6 0.28 %
Bellény 6 0.28 %
Medveshidegkút 6 0.28 %
Rimaszabadi 6 0.28 %
Rimaszécs 5 0.23 %
Kerekgede 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Rimapálfala 5 0.23 %
Dobrapatak 5 0.23 %
Harmac 5 0.23 %
Durendapuszta 5 0.23 %
Gömörispánmező 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogfala 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Détér 4 0.19 %
Tóthegymeg 4 0.19 %
Cakó 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Baraca 3 0.14 %
Gömörfüge 3 0.14 %
Darnya 3 0.14 %
Rakottyás 2 0.09 %
Egyházasbást 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Guszona 2 0.09 %
Kisgömöri 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Magyarhegymeg 2 0.09 %
Csíz 2 0.09 %
Szilistye 2 0.09 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Sajókeszi 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Serke 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 65.23 %
Szútor 215 5.12 %
Nyustya 182 4.33 %
Tiszolc 135 3.22 %
Gesztete 131 3.12 %
Feled 129 3.07 %
Jánosi 121 2.88 %
Klenóc 98 2.33 %
Osgyán 95 2.26 %
Cserencsény 88 2.10 %
Rimaszécs 81 1.93 %
Várgede 80 1.91 %
Bátka 74 1.76 %
Bakostörék 67 1.60 %
Rimaráhó 66 1.57 %
Serke 62 1.48 %
Dobóca 56 1.33 %
Rimasimonyi 48 1.14 %
Rimapálfala 47 1.12 %
Ajnácskő 47 1.12 %
Vámosbalog 47 1.12 %
Balogfala 41 0.98 %
Harmac 40 0.95 %
Nemesradnót 40 0.95 %
Kruzsnó 40 0.95 %
Almágy 39 0.93 %
Sajószentkirály 37 0.88 %
Détér 37 0.88 %
Meleghegy 36 0.86 %
Abafalva 34 0.81 %
Méhi 34 0.81 %
Gernyőpuszta 31 0.74 %
Zeherje 30 0.71 %
Felsővály 28 0.67 %
Tajti 27 0.64 %
Csíz 27 0.64 %
Uzapanyit 26 0.62 %
Velkenye 25 0.60 %
Hanva 25 0.60 %
Rimazsaluzsány 25 0.60 %
Guszona 25 0.60 %
Bellény 23 0.55 %
Egyházasbást 22 0.52 %
Alsósziklás 21 0.50 %
Óbást 20 0.48 %
Gortvakisfalud 19 0.45 %
Balogiványi 18 0.43 %
Derencsény 18 0.43 %
Sajólénártfalva 18 0.43 %
Balogtamási 18 0.43 %
Balogújfalu 17 0.40 %
Gömörpéterfala 17 0.40 %
Kőhegy 17 0.40 %
Rimabrézó 17 0.40 %
Kálosa 16 0.38 %
Magyarhegymeg 16 0.38 %
Kacagópuszta 16 0.38 %
Runya 15 0.36 %
Rimaszabadi 15 0.36 %
Rimabánya 14 0.33 %
Baraca 14 0.33 %
Karaszkó 14 0.33 %
Kövecses 13 0.31 %
Oldalfala 13 0.31 %
Zsip 13 0.31 %
Alsóvály 13 0.31 %
Gömörfüge 13 0.31 %
Jeszte 12 0.29 %
Kerekgede 11 0.26 %
Durendapuszta 10 0.24 %
Rakottyás 10 0.24 %
Jéne 10 0.24 %
Kecege 10 0.24 %
Balogpádár 9 0.21 %
Perjése 9 0.21 %
Balogrussó 9 0.21 %
Vecseklő 8 0.19 %
Hubó 8 0.19 %
Rónapatak 7 0.17 %
Sajólenke 7 0.17 %
Ratkószabadi 7 0.17 %
Kisgömöri 7 0.17 %
Korláti 7 0.17 %
Nemesmartonfala 6 0.14 %
Zádorháza 5 0.12 %
Felsősziklás 5 0.12 %
Dobfenek 5 0.12 %
Ratkószuha 4 0.10 %
Naprágy 4 0.10 %
Kiéte 4 0.10 %
Tóthegymeg 4 0.10 %
Gesztes 3 0.07 %
Babarét 3 0.07 %
Cakó 3 0.07 %
Bugyikfala 3 0.07 %
Dúlháza 2 0.05 %
Gömörlipóc 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 19.30 %
Klenóc 152 12.75 %
Rimaszombat 148 12.42 %
Tiszolc 68 5.70 %
Rimaráhó 36 3.02 %
Rimabrézó 26 2.18 %
Rimazsaluzsány 20 1.68 %
Rimabánya 18 1.51 %
Bakostörék 16 1.34 %
Rimaszabadi 15 1.26 %
Cserencsény 13 1.09 %
Várgede 11 0.92 %
Jánosi 9 0.76 %
Kecege 9 0.76 %
Kruzsnó 8 0.67 %
Balogrussó 8 0.67 %
Babarét 8 0.67 %
Nemesradnót 7 0.59 %
Meleghegy 7 0.59 %
Osgyán 6 0.50 %
Durendapuszta 6 0.50 %
Feled 6 0.50 %
Zsip 6 0.50 %
Felsősziklás 6 0.50 %
Gömörfüge 6 0.50 %
Rimaszécs 6 0.50 %
Alsóvály 5 0.42 %
Oldalfala 5 0.42 %
Abafalva 5 0.42 %
Kőhegy 5 0.42 %
Sajószentkirály 5 0.42 %
Óbást 4 0.34 %
Ajnácskő 4 0.34 %
Vámosbalog 4 0.34 %
Gernyőpuszta 4 0.34 %
Hanva 4 0.34 %
Balogpádár 4 0.34 %
Kiéte 4 0.34 %
Bátka 4 0.34 %
Karaszkó 4 0.34 %
Sajólenke 4 0.34 %
Rimapálfala 3 0.25 %
Szilistye 3 0.25 %
Rónapatak 3 0.25 %
Vecseklő 3 0.25 %
Méhi 3 0.25 %
Zeherje 3 0.25 %
Harmac 3 0.25 %
Felsővály 3 0.25 %
Hubó 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Kerekgede 3 0.25 %
Rimasimonyi 2 0.17 %
Balogfala 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Ratkószabadi 2 0.17 %
Sajórecske 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Uzapanyit 2 0.17 %
Dúlháza 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Velkenye 2 0.17 %
Nemesmartonfala 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Gömörispánmező 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Guszona 1 0.08 %
Dobóca 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Gömörhegyvég 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Almágy 1 0.08 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.05 %
Kacagópuszta 50 3.96 %
Nyustya 46 3.65 %
Gernyőpuszta 44 3.49 %
Tiszolc 39 3.09 %
Klenóc 39 3.09 %
Rimaszécs 34 2.69 %
Harmac 28 2.22 %
Jánosi 24 1.90 %
Feled 22 1.74 %
Cserencsény 22 1.74 %
Osgyán 21 1.66 %
Balogiványi 18 1.43 %
Rimaráhó 16 1.27 %
Bakostörék 16 1.27 %
Durendapuszta 16 1.27 %
Rimabrézó 14 1.11 %
Felsősziklás 14 1.11 %
Csíz 13 1.03 %
Balogrussó 12 0.95 %
Dobóca 11 0.87 %
Sajószentkirály 11 0.87 %
Rimabánya 10 0.79 %
Derencsény 10 0.79 %
Vámosbalog 10 0.79 %
Meleghegy 9 0.71 %
Zádorháza 8 0.63 %
Gömörispánmező 8 0.63 %
Serke 7 0.55 %
Kecege 7 0.55 %
Tóthegymeg 7 0.55 %
Abafalva 6 0.48 %
Bátka 6 0.48 %
Gesztete 5 0.40 %
Bugyikfala 5 0.40 %
Sajólenke 5 0.40 %
Kövecses 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Karaszkó 5 0.40 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 39.39 %
Rimaszombat 442 28.78 %
Klenóc 253 16.47 %
Tiszolc 250 16.28 %
Rimaráhó 74 4.82 %
Bakostörék 46 2.99 %
Osgyán 43 2.80 %
Rimazsaluzsány 38 2.47 %
Rimabánya 32 2.08 %
Feled 29 1.89 %
Cserencsény 27 1.76 %
Kruzsnó 21 1.37 %
Rimabrézó 17 1.11 %
Alsósziklás 16 1.04 %
Kecege 15 0.98 %
Kálosa 13 0.85 %
Várgede 12 0.78 %
Rimaszabadi 11 0.72 %
Jánosi 11 0.72 %
Sajószentkirály 10 0.65 %
Rimaszécs 10 0.65 %
Balogrussó 10 0.65 %
Felsősziklás 10 0.65 %
Derencsény 10 0.65 %
Gernyőpuszta 9 0.59 %
Abafalva 8 0.52 %
Kacagópuszta 7 0.46 %
Babarét 7 0.46 %
Vámosbalog 7 0.46 %
Kőhegy 6 0.39 %
Zeherje 6 0.39 %
Meleghegy 6 0.39 %
Kiéte 6 0.39 %
Bátka 5 0.33 %
Méhi 5 0.33 %
Uzapanyit 5 0.33 %
Karaszkó 5 0.33 %
Perjése 5 0.33 %
Sajólenke 5 0.33 %
Gömörfüge 4 0.26 %
Guszona 4 0.26 %
Gömörhegyvég 4 0.26 %
Rónapatak 4 0.26 %
Felsővály 3 0.20 %
Kerekgede 3 0.20 %
Egyházasbást 3 0.20 %
Ratkószabadi 3 0.20 %
Tóthegymeg 3 0.20 %
Csíz 3 0.20 %
Sajólénártfalva 2 0.13 %
Kövecses 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Balogfala 2 0.13 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Gesztete 2 0.13 %
Bellény 2 0.13 %
Zádorháza 1 0.07 %
Óbást 1 0.07 %
Gömörispánmező 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Runya 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Durendapuszta 1 0.07 %
Zsip 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Ajnácskő 1 0.07 %