SK
RV
.....

Szalóc

Község

címer zászló
744 97% magyar 1910
224 47% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szalóc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Slavec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
(Felsőmajor), Gombaszög, Magos-bérc, Nagy-bikk-tető, Pipitka-tető, Szalóci vasgyár (Felsőhámor), Vígtelke, Zavaz-hegy
Koordináták:
48.58691025, 20.46726036
Terület:
17,52 km2
Rang:
község
Népesség:
463
Tszf. magasság:
230 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04951
Település kód:
526266
Szervezeti azonosító:
328821
Adóazonosító:
2020937171

A község a Sajó völgyében, a Sajó jobb partján fekszik, a Pelsőci-fennsík (Nagy-hegy) keleti, valamint a Szilicei-fennsík nyugati lábánál, a 16-os főút (Tornalja-Rozsnyó szakasz) és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhelyek Szalócon és Vígtelkén) mentén, Pelsőctől 8 km-re északkeletre, Rozsnyótól 10 km-re délnyugatra. Szalócnál ágazik el a Szilicei-fennsíkon és Szilicén (11 km) át Szádalmásra (27 km) vezető mellékút. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Településrészei, Szalóc és Vígtelke egymástól 3 km-re fekszenek (közvetlenül a Pelsőci-fennsík lábánál), a két településrész között fekszik a község tájképét alapjában meghatározó hatalmas külszíni mészkőbánya a Pelsőci Nagy-hegy oldalában. Délről és nyugatról Pelsőc, délkeletről (rövid szakaszon) Szádvárborsa, keletről Szilice, északról pedig Berzéte községekkel határos. Keleti határa 1881-ig Gömör-Kishont és Torna vármegyék határát alkotta.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). 1960-ban hozzácsatolták Vígtelke községet. Területe (17,52 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-38-ban Szalóc és Vígtelke területe együtt 17,49 km² volt). Határa két kataszteri területre oszlik: Szalóc (14,30 km²) és Vígtelke (3,22 km²).

Népesség

Szalócnak 1910-ben 553 (Vígtelkével együtt 764), 1921-ben 534 (737), 1938-ban pedig 537 (765), csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének egyharmadát elveszítette, 1991-2011 között további csaknem egytizeddel (505 főről 458-ra) csökkent népessége. Ez alatt a 20 éves időszak alatt a magyar nemzetiségűek aránya 67,9 %-ról 51,3 %-ra csökkent, a szlovákoké viszont 19,4 %-ról 34,3 %-ra nőtt, a túlnyomó többség (70,5 %) azonban továbbra is magyar anyanyelvű. A lakosság mintegy egyharmada (35,6 %) a roma etnikumhoz tartozik, a roma nemzetiségűek aránya viszont csak 3,7 %. Magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (9 %) is. 1921-ben Szalóc (68,5 %) és Vígtelke (88,2 %) egyaránt túlnyomórészt református vallású település volt, 2011-ben a reformátusok a lakosság 37,1 %-át, a római katolikusok pedig 19 %-át alkották, a felekezeten kívüliek aránya 23,1 % volt. 2011-ben az összlakosság 79,9 %-a (366 fő) élt Szalócon, 20,1 %-a (92 fő) pedig Vígtelkén.

Történelem

A falu feltehetőleg a 13. század végén keletkezett, 1327-ben mint Berzétéhez tartozó falut említik először. 1352-től az Ákos (Bebek) család birtoka volt. Korai lakossága vegyesen volt magyar és szláv, neve szláv eredetű személynévből származik. 1351-ben "Zaloukhaza", 1416-ban "Zalowk" alakban említik. A 14. századtól a csetneki uradalom része, majd Bebek György által 1371-ben alapított gombaszögi pálos kolostor birtoka. Lakossága a 16. századtól két elkülönített rétegre oszlott: a kiváltságokkal rendelkező juhászokra és a földműves jobbágyokra. A 16. századtól lakosai református hitre tértek – 1599-ben Berzéte filiája volt. A kolostor megszűnése után az Esterházy, a Hámos, a Ragályi és Andrássy családok voltak a fő birtokosai. 1570-ben a törökök, 1663-ban az osztrákok fosztották ki a falut, a 17. század végén a harci cselekmények miatt innen is sokan elmenekültek. A 18. században vasgyár létesült a község határában. Lakói a környék vasgyáraiban dolgoztak, juhászkodással, szénégetéssel, erdei munkákkal foglalkoztak. 1828-ban 62 házában 439 lakos élt. Vígtelke első említése 1320-ból származik. Egy 1243-as oklevélben helyén még erdőt említenek, létrejötte a 14. század elejére tehető. Nevét első telepeséről, Vidről kapta. Középkori lakossága vegyes magyar-szláv volt. A csetneki Bebek család birtoka volt, majd a 16. század második felétől Szádvár tartozéka, később az Eszterházy család birtoka. 1563-ban és később is több alkalommal elmenekültek lakói a török elől, 1686-ban pedig a császári hadsereg sanyargatása elől is (a 16-18. század között lakossága két alkalommal is kicserélődött, de magyar jellegét megőrizte). A 16. század végén lakossága református hitre tért, sokáig Pelsőc filiája volt. Lakói mezőgazdasággal, állattartással, mészégetéssel foglalkoztak. Nagy szerepe volt a juhászkodásnak, legelőt a pásztorok a pelsőci Nagyhegyen béreltek. Vaskohóját a 19. század elején építették, a rimamurány-salgótarjáni vasművekhez tartozott. Mindkét község 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott, 1938-45 között pedig visszacsatolták őket Magyarországhoz. 1960-ban Vígtelkét Szalóchoz csatolták. Gombaszögről indult útjára 1928 augusztásban a csehszlovákiai fiatal magyar értelmiségiek baloldali szellemi mozgalma a Sarló, a Csemadok pedig 1961-től kezdve minden nyáron a gombaszögi völgyben rendezte meg a (cseh)szlovákiai magyarság legnagyobb folklórfesztiválját, az Országos Dal- és Táncünnepélyt, 1976-tól Országos Kulturális Ünnepélyt. Magyar óvodáját 2011-ben szüntették meg.

Mai jelentősége

A községben ma már sem alapiskola, sem óvoda nem működik, határában mészkőkitermelés és feldolgozás folyik. Szalóc református temploma eredetileg gótikus stíluban épült, 1801-ben klasszicista stílusban átalakították, festett famennyezete 18. századi. Vígtelke református temploma 1800-ban épült klasszicista stílusban. A 1,5 km hosszú Gombaszögi-cseppkőbarlangot 1951-ben tárták fel, 1955 óta látogatható, itt kezdték el alkalmazni Szlovákiában elsőként a barlanggyógyászatot 1968-ban. A barlang melletti táborozóhely 1961-től az Országos Dal- és Táncünnepélynek, 2016-tól a Gombaszögi Nyári Tábornak ad otthont.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZALÓCZ. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Rozsnyónak szomszédságában, mellynek filiája; határja jól termő, fele hegyes, legelője szoross, fája tűzre van, piatza nem meszsze. VIGTELEK. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Hg. Eszterházy Uraság, lakosai többfélék, fekszik Rozsnyóhoz közel, mellynek filiája; határja középszerű, piatza 2 mértföldnyire van, legelője tsekély, meszet is égetnek, és a’ szomszéd vas hámorokban pénzt kereshetnek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szalócz, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, Rosnyóhoz délre 2 órányira, a pesti postaútban; 63 kath., 376 ref. lak., ref. anyaszentegyházzal. Határa részint termékeny lapály, részint hegyes, legelője csekély; szenet hord a közellévő hámorokba. F. u. h. Eszterházy. Végtelke, Gömör vmegyében, magyar falu, Pelsőczhöz északra 3/4 órányira: 254 ref. lak. Két vendégfogadó. Határában, mellynek részét a pelsőczi hegyek teszik, több érdekes barlang találtatik. F. u. hg Eszterházy. Ut. p. Tornalja. Gombaszeg, puszta, Gömör és Kis-Honth egyesült vármegyékben, Végtelke és Szalócz közt; 38 kath., magyar lak., s egy vashámorral. Hajdan itt kolostor volt, melly későbben meg is erősítetett. F. u. h. Eszterházy.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Sajó-völgy Pelsűcztől éjszakkelet felé nagyon szűkre szorúl. Ennek a völgynek két sziklafala olyanformán szögellik ki, hogy, ha összetolnák, épen egymásba illenének, mintha egykor egybe lettek volna nőve s a rozsnyói völgyben összegyűlemlett víz hasította volna ketté. Sziklafalaihoz támaszkodnak a vasgyáraikért és kohóikért említhető Vígtelke, Gombaszög, Szalócz helységek. Környékén gyönyörű kertészet és szépen gondozott méhészet köti le figyelmünket. Szalóczon túl egy kiálló sziklacsúcson látjuk a vörös barátok kolostorának romjait.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szalócz, sajóvölgyi magyar kisközség, 92 házzal és 573 ev. ref. vallású lakossal. E község szintén a Bebek család ősi birtokai közé tartozik. Már 1362-ben szerepel, 1416-ban pedig, a mikor Bebek János a földesura, Zalochaza és Zalowk néven említik. A Bebek család azután, a XV. században, a községet a hozzá tartozó birtokkal a gombaszögi pálosoknak ajándékozta. Később az Eszterházy családé lett, azután a Hámos és a Ragályi családok, végre pedig az Andrássyak kezére került és Andrássy Géza grófnak most is nagyobb birtoka van itt. A község határában kisebbszerű cseppkőbarlang van; ugyancsak itt van a rimamurányi-salgótarjáni vasmű r.-t. vasolvasztója. Az ev. ref. templom már a reformáczió idejében fennállott. 1801-ben átépítették és kibővítették. Az egyház birtokában több, XVI. századbeli ötvösmű van. A községben levő úrilakot a Hámos család építtette s ez most a Csákány Józsefé. A községhez tartozik Gombaszög puszta, mely hajdan külön község és a Bebek család birtoka volt. 1341-ben Bebek György és László a pálosoknak zárdát építettek ide. II. Bebek György 1555-ben a zárdát erősséggé alakította át; de ezt Schwendi Lázár 1566-ban bevette és lerombolta. Szalócz község postája, távírója és vasúti állomása Gombaszög. Vigtelke, sajóvölgyi magyar kisközség, 44 házzal s 213 ág. ev. h. vallású lakossal. A község 1427-ben Vidtelke néven a Bebek család birtoka. Később a hg. Eszterházyak lettek a földesurai. Neve a XVIII. században Vigtelek, később Végtelek változatban használatos. Azelőtt tót község volt és Vichtelka néven is szerepelt. Határában több kisebb barlang és bővízű langyos forrás van, melyek soha be nem fagynak. Ev. temploma 1785-ben épült. Vasúti megállóhelye van, postája és távírója pedig Pelsőcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szalóc. Legősibb időkben a Bebeknemzetség birtokaihoz tartozott a község. 1362-ben már Bebekék voltak itt a földesurak, ugyanúgy 1416-ban, amikor Bebek János a családfő. Ekkor Zalochaza és Zalowk alakban fordul elő. Ettől az árpádkori családtól a Hunyadyak uralkodása idején a gombaszögi pálos szerzetesrend kapja meg a községet adományképpen. Ezután az Esterházyak birtoka lett, majd a Hámos- és a Ragályi-családok kerültek itt uralomra. Ujabb időkben az Andrássyaké lett a községi földbirtok. A községgel szomszédos Gombaszögpuszta eredetileg szintén a Bebek-család birtoka volt és mint külön község szerepelt. Bebek László és György pálosrendi kolostort létesítettek itt 1341-ben. A rend később Szalócot is megkapta. II. Bebek György a zárdát 1555-ben várszerűen megerősítette. 1566-ban Schwendi Lázár elfoglalta és lebontatta az erődöt. A szalóci ev. ref. templomot a reformáció idejében építették. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Felsőhámor, Felsőmalom, Gombaszög. A község területe 2483 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 537. Vígtelke. A legrégibb időkben a Bebekek voltak a földesurai, később az Esterházy-család jutott a földek birtokába. A XVIII. században Vígtelek, majd Végtelek alakban fordul elő a neve. Mint tót községet Vichtelka néven is nevezték. Ev. temploma 1785-ben épült. A község területe 558 kat. hold, lélekszáma a viszszacsatoláskor 228.

Erdélyi Géza

1937. 4. 2.
Abara - megszületett
Szalóc - egyházi szolgálatot végzett
Rozsnyó - egyházi szolgálatot végzett
Hanva - egyházi szolgálatot végzett
Rimaszombat - egyházi szolgálatot végzett
Komárom - tanított
1971-1985
Krasznahorkaváralja - kutatott Az Andrássy könyvtár köteteit rendezte.
Névelőfordulások
1320
Zalouchhaza
1351
Zaloukhaza
1416
Zalowk
1773
Szalocz, Salotz, Salocz,
1786
Salócz, Salowec,
1863
Szalóc,
1920
Solovec, Salovec,
1927
Salovec, Szalóc,
1938
Szalóc,
1945
Salovec, Szalóc,
1948
Slavec
1994
Szalóc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szalóc (Slavec) 109
Telefon: 0587921332
Fax: 0587883571

Honlap: slavec.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Ambrúš Gejza (Független)

Képviselő-testület:
Ambrúš Gejza (Független)
Csefo Ladislav (Független)
Kovács Tomáš (Független)
Szekeres Attila (Független)
Lőrinczová Eva (MOST - HÍD)
Független 80% Független 4 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Szalóci Községi Hivatal

Szalóc 109

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 635 76%
szlovákok 40 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 45 5%
egyéb 112 13%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 832
magyarok 744 97%
szlovákok 17 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 764
magyarok 725 98%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 737
magyarok 343 68%
szlovákok 98 19%
romák 60 12%
ukránok 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 505
magyarok 291 63%
szlovákok 136 29%
romák 27 6%
ukránok 3 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 464
magyarok 235 51%
szlovákok 157 34%
romák 17 4%
ukránok 1 0%
csehek 7 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 41 9%
összlétszám 458
magyarok 224 47%
szlovákok 201 42%
romák 18 4%
ukránok 2 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 26 5%
összlétszám 473
összlétszám 616
magyarok 445 72%
szlovákok 37 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 40 6%
egyéb 94 15%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 216
magyarok 190 88%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 2%
egyéb 18 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 211
magyarok 211 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 553
magyarok 533 96%
szlovákok 17 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 203
magyarok 194 96%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 534
magyarok 531 99%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 384
Választási részvétel: 62.5 %
Kiadott boríték: 240
Bedobott boríték: 240

Polgármester

Érvényes szavazólap: 236
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ambrúš Gejza 181 76.69 % Független
Lőrinc Roland 46 19.49 % Független
Vanyo Ladislav 9 3.81 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ambrúš Gejza 160 Független
Lőrinczová Eva 144 MOST - HÍD
Csefo Ladislav 131 Független
Kovács Tomáš 119 Független
Szekeres Attila 103 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 80.00% Független 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 382
Választási részvétel: 20.68 %
Kiadott boríték: 79
Bedobott boríték: 79
Választásra jogosult: 384
Választási részvétel: 16.41 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 384
Választási részvétel: 30,98 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 74
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 112
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 53 71.62 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 9 12.16 % KDS
Ivan Kuhn 5 6.76 % OKS
Marek Ďurán 4 5.41 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 2 2.70 % Független
Rastislav Masnyk 1 1.35 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 6 9.68% KDS
Richard Raši 79 70.54 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 26 23.21 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 2 1.79 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 2 1.79 % Független
Oliver Petrík 1 0.89 % JĽSS
Jozef Červeňák 1 0.89 % RIS
Rudolf Botka 1 0.89 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 116
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Babič 44 56.41% SMER - SD
Ferenc Porubán 35 44.87% SMK-MKP
Beáta Bekeová 34 43.59% SMK-MKP
Juraj Nagy 31 39.74% Független
Ján Szöllös 27 34.62% SMK-MKP
Pavol Burdiga 26 33.33% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Gejza Milko 13 16.67% SMER - SD
Peter Bollo 12 15.38% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Eduard Mako 7 8.97% SRÚS
Štefan Bašták 7 8.97% SMER - SD
Stanislav Kučerák 6 7.69% SRÚS
Július Kerekes 6 7.69% Független
Božena Czmórová 5 6.41% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Kušnier 4 5.13% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo-Barnák 4 5.13% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Lach 3 3.85% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Szaniszló 3 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 3 3.85% OKS
Jana Gallová 3 3.85% ÚSVIT
Karol Horník 3 3.85% SMER - SD
Ľudovít Gunár 3 3.85% SRÚS
Zlatica Bachňáková 2 2.56% KSS
Matúš Bischof 2 2.56% OKS
Ľuboš Gál 1 1.28% 7 STATOČNÝCH
Milan Fafrák 1 1.28% KSS
Tibor Takáč 1 1.28% OKS
Izabella Hurajtová 1 1.28% NOVA
Ján Frák 1 1.28% Független
Juraj Bernár 1 1.28% KSS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Janka Vavreková 0 0.00% KSS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Jozef Kováč 0 0.00% SaS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Beáta Beke 58 50.00% SMK-MKP
Ján Babič 52 44.83% SMER-SD
Zoltán Várady 42 36.21% SMK-MKP
Ferenc Porubán 39 33.62% SMK-MKP
Juraj Nagy 39 33.62% Független
Pavol Burdiga 29 25.00% MOST - HÍD
Hildegarda Támárová 26 22.41% MOST - HÍD
Attila Anna 24 20.69% Független
Erika Ocelníková 19 16.38% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Július Barkai 17 14.66% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Bollo 16 13.79% MOST - HÍD
Tibor Balázs 13 11.21% MOST - HÍD
Monika Šeďová 9 7.76% MOST - HÍD
Juraj Balázs 9 7.76% Független
Štefan Bašták 8 6.90% SMER-SD
Dušan Pollák 7 6.03% ŠKV
Monika Repaszká 7 6.03% ŠKV
Mária Bernáthová 6 5.17% KSS
Karol Kováč 4 3.45% OKS
Helena Laliková 3 2.59% KSS
Matúš Bischof 3 2.59% OKS
Jaroslav Kočiš 3 2.59% KSS
Ariana Palme 2 1.72% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 2 1.72% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 2 1.72% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Róbert Hanuštiak 2 1.72% Független
Jozef Červeňák 1 0.86% RIS
Eva Mihóková 1 0.86% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Dušan Žiak 1 0.86% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 1 0.86% ŠANCA
Juraj Bernár 1 0.86% KSS
Ivan Kuhn 1 0.86% OKS
Michal Terrai 1 0.86% Független
Matej Lada 1 0.86% ŠKV
Ladislav Juhász 1 0.86% ĽS Naše Slovensko
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Jozef Kušnier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Karol Horník 0 0.00% SMER-SD
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Jarmila Breznenová 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Gejza Záhn 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 21.33 %
Krasznahorkaváralja 33 3.10 %
Csetnek 31 2.91 %
Dobsina 30 2.82 %
Nagyveszverés 30 2.82 %
Nagyszabos 27 2.54 %
Betlér 19 1.79 %
Alsósajó 18 1.69 %
Pelsőc 15 1.41 %
Rekenyeújfalu 13 1.22 %
Oláhpatak 13 1.22 %
Andrási 13 1.22 %
Rozsnyórudna 13 1.22 %
Henckó 11 1.03 %
Jólész 11 1.03 %
Kisfeketepatak 11 1.03 %
Berzéte 11 1.03 %
Dernő 8 0.75 %
Sebespatak 8 0.75 %
Gócs 8 0.75 %
Kisszabos 8 0.75 %
Szabados 8 0.75 %
Csucsom 7 0.66 %
Özörény 6 0.56 %
Martonháza 6 0.56 %
Körtvélyes 6 0.56 %
Berzétekőrös 5 0.47 %
Rozsfalva 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Szádalmás 4 0.38 %
Barka 4 0.38 %
Hámosfalva 4 0.38 %
Gömörpanyit 4 0.38 %
Gacsalk 3 0.28 %
Kecső 3 0.28 %
Restér 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Pétermány 3 0.28 %
Kisgencs 3 0.28 %
Szalóc 2 0.19 %
Hárskút 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Tornagörgő 2 0.19 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Imrikfalva 2 0.19 %
Szilice 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Beretke 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Felsősajó 1 0.09 %
Sajóréde 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 64.18 %
Krasznahorkaváralja 210 12.84 %
Hárskút 174 10.64 %
Várhosszúrét 170 10.39 %
Szádalmás 78 4.77 %
Tornagörgő 75 4.58 %
Dernő 73 4.46 %
Barka 72 4.40 %
Pelsőc 65 3.97 %
Berzéte 62 3.79 %
Nagyveszverés 60 3.67 %
Jólész 58 3.55 %
Betlér 53 3.24 %
Szilice 50 3.06 %
Körtvélyes 46 2.81 %
Csetnek 45 2.75 %
Oláhpatak 45 2.75 %
Özörény 42 2.57 %
Dobsina 41 2.51 %
Andrási 40 2.44 %
Nagyszabos 39 2.38 %
Rekenyeújfalu 35 2.14 %
Gömörhosszúszó 35 2.14 %
Berzétekőrös 32 1.96 %
Jablonca 27 1.65 %
Lekenye 27 1.65 %
Lucska 26 1.59 %
Rozsnyórudna 24 1.47 %
Kiskovácsvágása 24 1.47 %
Csucsom 24 1.47 %
Szalóc 24 1.47 %
Gócs 23 1.41 %
Alsósajó 22 1.34 %
Sebespatak 21 1.28 %
Kecső 19 1.16 %
Kuntapolca 14 0.86 %
Szabados 14 0.86 %
Gömörpanyit 14 0.86 %
Felsősajó 13 0.79 %
Henckó 12 0.73 %
Kisfeketepatak 12 0.73 %
Kisgencs 10 0.61 %
Beretke 10 0.61 %
Sajóréde 10 0.61 %
Gecelfalva 9 0.55 %
Restér 9 0.55 %
Melléte 9 0.55 %
Rozsfalva 8 0.49 %
Hámosfalva 8 0.49 %
Csoltó 8 0.49 %
Pelsőcardó 7 0.43 %
Páskaháza 7 0.43 %
Martonháza 7 0.43 %
Szádvárborsa 6 0.37 %
Imrikfalva 6 0.37 %
Kisszabos 5 0.31 %
Márkuska 4 0.24 %
Annafalva 3 0.18 %
Gacsalk 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 20.85 %
Lekenye 103 8.55 %
Tornagörgő 100 8.31 %
Pelsőc 88 7.31 %
Gömörhosszúszó 87 7.23 %
Özörény 72 5.98 %
Beretke 72 5.98 %
Körtvélyes 69 5.73 %
Szilice 67 5.56 %
Várhosszúrét 62 5.15 %
Berzéte 58 4.82 %
Szalóc 58 4.82 %
Szádalmás 52 4.32 %
Krasznahorkaváralja 44 3.65 %
Barka 44 3.65 %
Jablonca 42 3.49 %
Kecső 42 3.49 %
Berzétekőrös 42 3.49 %
Jólész 38 3.16 %
Szádvárborsa 34 2.82 %
Kuntapolca 32 2.66 %
Gömörpanyit 30 2.49 %
Melléte 29 2.41 %
Csucsom 27 2.24 %
Csoltó 24 1.99 %
Hárskút 23 1.91 %
Dernő 20 1.66 %
Lucska 17 1.41 %
Pelsőcardó 15 1.25 %
Páskaháza 12 1.00 %
Kiskovácsvágása 12 1.00 %
Rozsnyórudna 8 0.66 %
Csetnek 4 0.33 %
Sebespatak 4 0.33 %
Nagyszabos 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gócs 2 0.17 %
Nagyveszverés 2 0.17 %
Szabados 1 0.08 %
Alsósajó 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Betlér 1 0.08 %
Dobsina 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Sajóréde 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Felsősajó 1 0.08 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 21.64 %
Felsősajó 92 4.40 %
Sajóréde 72 3.45 %
Nagyveszverés 64 3.06 %
Oláhpatak 61 2.92 %
Dobsina 60 2.87 %
Betlér 32 1.53 %
Gócs 32 1.53 %
Nagyszabos 27 1.29 %
Rozsnyórudna 27 1.29 %
Sebespatak 23 1.10 %
Andrási 21 1.01 %
Pelsőc 19 0.91 %
Alsósajó 18 0.86 %
Várhosszúrét 16 0.77 %
Kisfeketepatak 14 0.67 %
Berzéte 13 0.62 %
Szádalmás 13 0.62 %
Csetnek 12 0.57 %
Csucsom 12 0.57 %
Rekenyeújfalu 12 0.57 %
Krasznahorkaváralja 11 0.53 %
Kisgencs 11 0.53 %
Jólész 11 0.53 %
Dernő 11 0.53 %
Gömörhosszúszó 10 0.48 %
Restér 7 0.34 %
Szalóc 7 0.34 %
Hámosfalva 7 0.34 %
Özörény 6 0.29 %
Martonháza 6 0.29 %
Gacsalk 6 0.29 %
Kuntapolca 6 0.29 %
Berzétekőrös 6 0.29 %
Hárskút 6 0.29 %
Henckó 5 0.24 %
Imrikfalva 5 0.24 %
Szilice 5 0.24 %
Barka 4 0.19 %
Pelsőcardó 3 0.14 %
Lekenye 3 0.14 %
Szabados 3 0.14 %
Csoltó 3 0.14 %
Lucska 3 0.14 %
Márkuska 2 0.10 %
Körtvélyes 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Rozsfalva 2 0.10 %
Gecelfalva 2 0.10 %
Beretke 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Gömörpanyit 1 0.05 %
Szádvárborsa 1 0.05 %
Tornagörgő 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 27.53 %
Csetnek 43 4.35 %
Dobsina 41 4.15 %
Nagyveszverés 38 3.85 %
Krasznahorkaváralja 30 3.04 %
Betlér 27 2.73 %
Nagyszabos 25 2.53 %
Pelsőc 20 2.02 %
Oláhpatak 20 2.02 %
Alsósajó 20 2.02 %
Andrási 19 1.92 %
Rekenyeújfalu 18 1.82 %
Henckó 17 1.72 %
Rozsnyórudna 11 1.11 %
Sebespatak 10 1.01 %
Restér 10 1.01 %
Berzéte 9 0.91 %
Gócs 9 0.91 %
Jólész 8 0.81 %
Özörény 7 0.71 %
Szabados 7 0.71 %
Gacsalk 7 0.71 %
Kisgencs 7 0.71 %
Kisfeketepatak 6 0.61 %
Sajóréde 6 0.61 %
Szilice 5 0.51 %
Dernő 5 0.51 %
Csucsom 5 0.51 %
Imrikfalva 5 0.51 %
Szádalmás 5 0.51 %
Hámosfalva 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Lekenye 4 0.40 %
Kisszabos 4 0.40 %
Martonháza 4 0.40 %
Körtvélyes 4 0.40 %
Annafalva 3 0.30 %
Lucska 3 0.30 %
Barka 3 0.30 %
Szádvárborsa 3 0.30 %
Tornagörgő 3 0.30 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Kecső 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Beretke 2 0.20 %
Gömörpanyit 2 0.20 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Hárskút 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 34.05 %
Dobsina 38 3.70 %
Nagyveszverés 33 3.21 %
Pelsőc 32 3.11 %
Krasznahorkaváralja 31 3.02 %
Nagyszabos 26 2.53 %
Rozsnyórudna 19 1.85 %
Szalóc 19 1.85 %
Andrási 19 1.85 %
Szádalmás 17 1.65 %
Berzéte 17 1.65 %
Oláhpatak 17 1.65 %
Csetnek 17 1.65 %
Gömörpanyit 15 1.46 %
Szabados 15 1.46 %
Sebespatak 14 1.36 %
Betlér 14 1.36 %
Kisgencs 13 1.26 %
Körtvélyes 13 1.26 %
Alsósajó 13 1.26 %
Jólész 12 1.17 %
Hárskút 9 0.88 %
Szádvárborsa 9 0.88 %
Várhosszúrét 8 0.78 %
Kuntapolca 8 0.78 %
Gócs 8 0.78 %
Imrikfalva 7 0.68 %
Felsősajó 7 0.68 %
Beretke 7 0.68 %
Csucsom 7 0.68 %
Restér 7 0.68 %
Henckó 7 0.68 %
Rozsfalva 7 0.68 %
Rekenyeújfalu 7 0.68 %
Özörény 7 0.68 %
Dernő 6 0.58 %
Sajóréde 6 0.58 %
Tornagörgő 5 0.49 %
Martonháza 5 0.49 %
Kisfeketepatak 5 0.49 %
Pelsőcardó 4 0.39 %
Sztracena 4 0.39 %
Gömörhosszúszó 3 0.29 %
Berzétekőrös 3 0.29 %
Gacsalk 2 0.19 %
Lekenye 2 0.19 %
Barka 2 0.19 %
Szilice 2 0.19 %
Lucska 2 0.19 %
Csoltó 2 0.19 %
Kiskovácsvágása 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 28.98 %
Rozsnyó 123 13.06 %
Sajóréde 84 8.92 %
Felsősajó 52 5.52 %
Oláhpatak 46 4.88 %
Andrási 32 3.40 %
Márkuska 22 2.34 %
Gócs 17 1.80 %
Nagyveszverés 17 1.80 %
Csetnek 16 1.70 %
Nagyszabos 15 1.59 %
Imrikfalva 15 1.59 %
Betlér 13 1.38 %
Sztracena 9 0.96 %
Szádalmás 8 0.85 %
Kisfeketepatak 8 0.85 %
Pelsőc 7 0.74 %
Alsósajó 7 0.74 %
Henckó 7 0.74 %
Szabados 7 0.74 %
Rekenyeújfalu 6 0.64 %
Várhosszúrét 6 0.64 %
Sebespatak 5 0.53 %
Gecelfalva 5 0.53 %
Martonháza 4 0.42 %
Özörény 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Krasznahorkaváralja 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Jólész 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Rozsnyórudna 2 0.21 %
Gacsalk 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Szilice 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berzéte 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 11.88 %
Tornagörgő 123 7.38 %
Szádalmás 73 4.38 %
Körtvélyes 65 3.90 %
Beretke 55 3.30 %
Jablonca 52 3.12 %
Lekenye 50 3.00 %
Pelsőc 48 2.88 %
Várhosszúrét 46 2.76 %
Berzéte 46 2.76 %
Barka 42 2.52 %
Szalóc 39 2.34 %
Krasznahorkaváralja 37 2.22 %
Szilice 34 2.04 %
Berzétekőrös 28 1.68 %
Kecső 28 1.68 %
Gömörhosszúszó 25 1.50 %
Gömörpanyit 24 1.44 %
Hárskút 23 1.38 %
Csucsom 23 1.38 %
Kuntapolca 23 1.38 %
Szádvárborsa 21 1.26 %
Özörény 19 1.14 %
Dernő 19 1.14 %
Páskaháza 18 1.08 %
Jólész 16 0.96 %
Lucska 15 0.90 %
Melléte 14 0.84 %
Kiskovácsvágása 11 0.66 %
Csoltó 9 0.54 %
Rozsnyórudna 6 0.36 %
Pelsőcardó 4 0.24 %
Sajóréde 3 0.18 %
Nagyveszverés 3 0.18 %
Oláhpatak 2 0.12 %
Dobsina 2 0.12 %
Betlér 2 0.12 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Sebespatak 1 0.06 %
Andrási 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Restér 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Csetnek 1 0.06 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 26.01 %
Pelsőc 14 2.36 %
Dobsina 11 1.86 %
Nagyveszverés 8 1.35 %
Várhosszúrét 7 1.18 %
Rozsnyórudna 7 1.18 %
Betlér 7 1.18 %
Rekenyeújfalu 6 1.01 %
Szádalmás 6 1.01 %
Hárskút 5 0.84 %
Krasznahorkaváralja 5 0.84 %
Tornagörgő 5 0.84 %
Beretke 4 0.68 %
Özörény 4 0.68 %
Imrikfalva 4 0.68 %
Gömörhosszúszó 4 0.68 %
Jólész 3 0.51 %
Szilice 3 0.51 %
Henckó 3 0.51 %
Nagyszabos 3 0.51 %
Körtvélyes 3 0.51 %
Oláhpatak 3 0.51 %
Szabados 3 0.51 %
Dernő 3 0.51 %
Lekenye 3 0.51 %
Andrási 3 0.51 %
Csoltó 3 0.51 %
Gócs 3 0.51 %
Pelsőcardó 2 0.34 %
Kuntapolca 2 0.34 %
Kiskovácsvágása 2 0.34 %
Barka 2 0.34 %
Sebespatak 2 0.34 %
Csucsom 2 0.34 %
Felsősajó 1 0.17 %
Páskaháza 1 0.17 %
Kisfeketepatak 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Rozsfalva 1 0.17 %
Kisgencs 1 0.17 %
Szádvárborsa 1 0.17 %
Csetnek 1 0.17 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 5.31 %
Nagyszabos 25 2.82 %
Restér 19 2.15 %
Dobsina 10 1.13 %
Martonháza 7 0.79 %
Szádalmás 5 0.56 %
Andrási 5 0.56 %
Krasznahorkaváralja 5 0.56 %
Berzéte 4 0.45 %
Barka 4 0.45 %
Alsósajó 4 0.45 %
Kuntapolca 4 0.45 %
Nagyveszverés 4 0.45 %
Szabados 3 0.34 %
Szalóc 3 0.34 %
Özörény 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Szilice 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Felsősajó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Hámosfalva 2 0.23 %
Tornagörgő 2 0.23 %
Csetnek 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőc 2 0.23 %
Kisfeketepatak 2 0.23 %
Sajóréde 1 0.11 %
Rekenyeújfalu 1 0.11 %
Henckó 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Gócs 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Sebespatak 1 0.11 %
Rozsnyórudna 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Betlér 1 0.11 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 38.27 %
Özörény 51 7.87 %
Krasznahorkaváralja 37 5.71 %
Pelsőc 30 4.63 %
Gömörpanyit 27 4.17 %
Szalóc 26 4.01 %
Hárskút 24 3.70 %
Dernő 18 2.78 %
Tornagörgő 17 2.62 %
Rozsnyórudna 17 2.62 %
Szádalmás 13 2.01 %
Csucsom 12 1.85 %
Gömörhosszúszó 11 1.70 %
Kecső 10 1.54 %
Gócs 9 1.39 %
Körtvélyes 9 1.39 %
Melléte 8 1.23 %
Nagyveszverés 7 1.08 %
Berzétekőrös 7 1.08 %
Szilice 6 0.93 %
Berzéte 6 0.93 %
Kisgencs 5 0.77 %
Betlér 5 0.77 %
Barka 5 0.77 %
Csetnek 5 0.77 %
Jólész 4 0.62 %
Jablonca 4 0.62 %
Várhosszúrét 4 0.62 %
Andrási 3 0.46 %
Rozsfalva 3 0.46 %
Lucska 3 0.46 %
Szabados 3 0.46 %
Dobsina 3 0.46 %
Páskaháza 3 0.46 %
Pelsőcardó 3 0.46 %
Sebespatak 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Beretke 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 100.89 %
Krasznahorkaváralja 33 5.86 %
Betlér 24 4.26 %
Csetnek 17 3.02 %
Nagyveszverés 16 2.84 %
Andrási 14 2.49 %
Dobsina 13 2.31 %
Dernő 10 1.78 %
Pelsőc 9 1.60 %
Berzéte 8 1.42 %
Csucsom 7 1.24 %
Rekenyeújfalu 7 1.24 %
Rozsnyórudna 7 1.24 %
Nagyszabos 7 1.24 %
Jólész 7 1.24 %
Martonháza 5 0.89 %
Gömörpanyit 5 0.89 %
Várhosszúrét 5 0.89 %
Szabados 5 0.89 %
Tornagörgő 4 0.71 %
Barka 4 0.71 %
Sajóréde 4 0.71 %
Özörény 4 0.71 %
Gócs 3 0.53 %
Jablonca 3 0.53 %
Szádalmás 3 0.53 %
Melléte 3 0.53 %
Sebespatak 2 0.36 %
Körtvélyes 2 0.36 %
Gecelfalva 2 0.36 %
Kiskovácsvágása 2 0.36 %
Kisgencs 2 0.36 %
Páskaháza 2 0.36 %
Berzétekőrös 2 0.36 %
Kuntapolca 2 0.36 %
Csoltó 2 0.36 %
Felsősajó 2 0.36 %
Márkuska 2 0.36 %
Kecső 1 0.18 %
Imrikfalva 1 0.18 %
Annafalva 1 0.18 %
Oláhpatak 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Berdárka 1 0.18 %
Rozsfalva 1 0.18 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 10.31 %
Krasznahorkaváralja 16 2.01 %
Berzéte 13 1.64 %
Dobsina 13 1.64 %
Nagyveszverés 13 1.64 %
Pelsőc 9 1.13 %
Nagyszabos 9 1.13 %
Oláhpatak 8 1.01 %
Martonháza 8 1.01 %
Csetnek 8 1.01 %
Restér 7 0.88 %
Andrási 7 0.88 %
Rekenyeújfalu 6 0.75 %
Rozsnyórudna 5 0.63 %
Henckó 5 0.63 %
Felsősajó 5 0.63 %
Gömörpanyit 4 0.50 %
Várhosszúrét 4 0.50 %
Özörény 4 0.50 %
Tornagörgő 4 0.50 %
Gömörhosszúszó 3 0.38 %
Annafalva 3 0.38 %
Szádalmás 3 0.38 %
Betlér 3 0.38 %
Kisfeketepatak 3 0.38 %
Szalóc 3 0.38 %
Gócs 3 0.38 %
Berzétekőrös 3 0.38 %
Hámosfalva 3 0.38 %
Sajóréde 3 0.38 %
Beretke 3 0.38 %
Szabados 3 0.38 %
Imrikfalva 2 0.25 %
Lekenye 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Szilice 2 0.25 %
Barka 2 0.25 %
Márkuska 2 0.25 %
Sebespatak 2 0.25 %
Körtvélyes 2 0.25 %
Csucsom 2 0.25 %
Dernő 2 0.25 %
Pelsőcardó 2 0.25 %
Kiskovácsvágása 2 0.25 %
Alsósajó 2 0.25 %
Csoltó 2 0.25 %
Lucska 1 0.13 %
Kecső 1 0.13 %
Kisgencs 1 0.13 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.29 %
Nagyszabos 72 9.29 %
Nagyveszverés 41 5.29 %
Dobsina 39 5.03 %
Csetnek 34 4.39 %
Betlér 34 4.39 %
Henckó 31 4.00 %
Oláhpatak 28 3.61 %
Krasznahorkaváralja 27 3.48 %
Szabados 26 3.35 %
Andrási 20 2.58 %
Rekenyeújfalu 17 2.19 %
Alsósajó 16 2.06 %
Pelsőc 15 1.94 %
Restér 13 1.68 %
Gecelfalva 10 1.29 %
Rozsfalva 10 1.29 %
Jólész 9 1.16 %
Kisgencs 8 1.03 %
Martonháza 7 0.90 %
Gócs 7 0.90 %
Rozsnyórudna 7 0.90 %
Berzéte 6 0.77 %
Csucsom 6 0.77 %
Hámosfalva 6 0.77 %
Dernő 6 0.77 %
Sajóréde 5 0.65 %
Felsősajó 5 0.65 %
Özörény 5 0.65 %
Hárskút 5 0.65 %
Várhosszúrét 5 0.65 %
Sebespatak 4 0.52 %
Berzétekőrös 4 0.52 %
Kisfeketepatak 4 0.52 %
Gömörpanyit 4 0.52 %
Kisszabos 4 0.52 %
Gacsalk 4 0.52 %
Annafalva 4 0.52 %
Pétermány 3 0.39 %
Kecső 3 0.39 %
Márkuska 3 0.39 %
Lekenye 3 0.39 %
Jablonca 3 0.39 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.95 %
Rozsnyó 30 5.81 %
Krasznahorkaváralja 18 3.49 %
Dobsina 13 2.52 %
Restér 12 2.33 %
Nagyveszverés 9 1.74 %
Sebespatak 8 1.55 %
Csetnek 8 1.55 %
Martonháza 7 1.36 %
Alsósajó 7 1.36 %
Szabados 6 1.16 %
Rozsfalva 5 0.97 %
Berzéte 5 0.97 %
Páskaháza 4 0.78 %
Özörény 4 0.78 %
Pelsőc 4 0.78 %
Kuntapolca 3 0.58 %
Gócs 3 0.58 %
Csoltó 3 0.58 %
Kisfeketepatak 3 0.58 %
Annafalva 2 0.39 %
Beretke 2 0.39 %
Felsősajó 2 0.39 %
Tornagörgő 2 0.39 %
Andrási 2 0.39 %
Rekenyeújfalu 2 0.39 %
Sajóréde 1 0.19 %
Imrikfalva 1 0.19 %
Kisgencs 1 0.19 %
Márkuska 1 0.19 %
Gömörpanyit 1 0.19 %
Csucsom 1 0.19 %
Körtvélyes 1 0.19 %
Barka 1 0.19 %
Szilice 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Betlér 1 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.19 %
Sztracena 1 0.19 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 37.72 %
Krasznahorkaváralja 63 5.53 %
Hárskút 62 5.44 %
Várhosszúrét 52 4.56 %
Csetnek 23 2.02 %
Berzéte 22 1.93 %
Pelsőc 22 1.93 %
Sebespatak 20 1.75 %
Kisgencs 20 1.75 %
Jólész 19 1.67 %
Szádalmás 16 1.40 %
Dernő 15 1.32 %
Nagyveszverés 14 1.23 %
Csucsom 14 1.23 %
Özörény 13 1.14 %
Tornagörgő 13 1.14 %
Oláhpatak 12 1.05 %
Barka 11 0.96 %
Rozsnyórudna 11 0.96 %
Nagyszabos 10 0.88 %
Sajóréde 10 0.88 %
Szalóc 9 0.79 %
Betlér 9 0.79 %
Dobsina 9 0.79 %
Andrási 9 0.79 %
Szilice 8 0.70 %
Kuntapolca 8 0.70 %
Pétermány 6 0.53 %
Beretke 6 0.53 %
Annafalva 6 0.53 %
Restér 5 0.44 %
Körtvélyes 5 0.44 %
Rekenyeújfalu 5 0.44 %
Gömörhosszúszó 5 0.44 %
Gecelfalva 5 0.44 %
Gömörpanyit 5 0.44 %
Lucska 5 0.44 %
Alsósajó 5 0.44 %
Martonháza 4 0.35 %
Kecső 4 0.35 %
Berzétekőrös 4 0.35 %
Szabados 4 0.35 %
Rozsfalva 4 0.35 %
Kiskovácsvágása 4 0.35 %
Csoltó 3 0.26 %
Gócs 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Henckó 3 0.26 %
Melléte 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Márkuska 2 0.18 %
Felsősajó 2 0.18 %
Sztracena 2 0.18 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Jablonca 2 0.18 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 11.23 %
Andrási 40 5.55 %
Krasznahorkaváralja 16 2.22 %
Alsósajó 12 1.66 %
Csetnek 12 1.66 %
Kisfeketepatak 11 1.53 %
Nagyszabos 11 1.53 %
Dobsina 9 1.25 %
Sebespatak 8 1.11 %
Rekenyeújfalu 8 1.11 %
Restér 7 0.97 %
Pelsőc 5 0.69 %
Berzéte 5 0.69 %
Rozsfalva 5 0.69 %
Oláhpatak 4 0.55 %
Sajóréde 4 0.55 %
Felsősajó 4 0.55 %
Nagyveszverés 4 0.55 %
Gömörpanyit 3 0.42 %
Özörény 3 0.42 %
Barka 3 0.42 %
Szabados 3 0.42 %
Imrikfalva 3 0.42 %
Várhosszúrét 2 0.28 %
Annafalva 2 0.28 %
Jólész 2 0.28 %
Márkuska 2 0.28 %
Csoltó 2 0.28 %
Henckó 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Tornagörgő 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hárskút 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Betlér 1 0.14 %
Melléte 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Gócs 1 0.14 %
Gacsalk 1 0.14 %
Kisszabos 1 0.14 %
Csucsom 1 0.14 %
Martonháza 1 0.14 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 69.91 %
Várhosszúrét 223 17.52 %
Krasznahorkaváralja 199 15.63 %
Hárskút 113 8.88 %
Jólész 92 7.23 %
Berzéte 88 6.91 %
Szádalmás 82 6.44 %
Tornagörgő 76 5.97 %
Berzétekőrös 69 5.42 %
Jablonca 65 5.11 %
Szilice 58 4.56 %
Csucsom 54 4.24 %
Gömörhosszúszó 53 4.16 %
Pelsőc 51 4.01 %
Dernő 46 3.61 %
Rozsnyórudna 45 3.53 %
Szalóc 39 3.06 %
Özörény 36 2.83 %
Körtvélyes 35 2.75 %
Barka 32 2.51 %
Kuntapolca 27 2.12 %
Csetnek 25 1.96 %
Sebespatak 25 1.96 %
Nagyveszverés 24 1.89 %
Lekenye 22 1.73 %
Betlér 20 1.57 %
Kecső 19 1.49 %
Andrási 19 1.49 %
Rekenyeújfalu 19 1.49 %
Szádvárborsa 16 1.26 %
Melléte 16 1.26 %
Csoltó 16 1.26 %
Dobsina 16 1.26 %
Martonháza 14 1.10 %
Kiskovácsvágása 11 0.86 %
Beretke 11 0.86 %
Oláhpatak 10 0.79 %
Lucska 10 0.79 %
Kisgencs 9 0.71 %
Alsósajó 9 0.71 %
Páskaháza 9 0.71 %
Szabados 9 0.71 %
Pelsőcardó 7 0.55 %
Gömörpanyit 7 0.55 %
Gócs 6 0.47 %
Felsősajó 5 0.39 %
Sajóréde 5 0.39 %
Nagyszabos 4 0.31 %
Henckó 3 0.24 %
Gacsalk 3 0.24 %
Imrikfalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 11.64 %
Nagyszabos 150 5.32 %
Alsósajó 87 3.09 %
Dobsina 64 2.27 %
Csetnek 62 2.20 %
Sebespatak 56 1.99 %
Szalóc 52 1.85 %
Oláhpatak 52 1.85 %
Nagyveszverés 50 1.77 %
Krasznahorkaváralja 42 1.49 %
Pelsőc 42 1.49 %
Rekenyeújfalu 35 1.24 %
Rozsfalva 32 1.14 %
Gömörpanyit 32 1.14 %
Restér 30 1.06 %
Kuntapolca 26 0.92 %
Sajóréde 26 0.92 %
Szabados 26 0.92 %
Kisfeketepatak 25 0.89 %
Özörény 23 0.82 %
Betlér 22 0.78 %
Jablonca 22 0.78 %
Tornagörgő 19 0.67 %
Martonháza 18 0.64 %
Rozsnyórudna 17 0.60 %
Szádvárborsa 16 0.57 %
Szilice 15 0.53 %
Berzéte 15 0.53 %
Imrikfalva 14 0.50 %
Gecelfalva 12 0.43 %
Szádalmás 12 0.43 %
Páskaháza 11 0.39 %
Gömörhosszúszó 11 0.39 %
Kisgencs 11 0.39 %
Kecső 11 0.39 %
Felsősajó 10 0.35 %
Várhosszúrét 9 0.32 %
Henckó 9 0.32 %
Csoltó 8 0.28 %
Hárskút 8 0.28 %
Csucsom 8 0.28 %
Andrási 8 0.28 %
Hámosfalva 8 0.28 %
Körtvélyes 8 0.28 %
Gócs 7 0.25 %
Márkuska 7 0.25 %
Gacsalk 6 0.21 %
Pelsőcardó 6 0.21 %
Berzétekőrös 6 0.21 %
Beretke 6 0.21 %
Barka 6 0.21 %
Jólész 4 0.14 %
Annafalva 3 0.11 %
Lekenye 3 0.11 %
Lucska 2 0.07 %
Sztracena 2 0.07 %
Kisszabos 2 0.07 %
Kiskovácsvágása 2 0.07 %
Pétermány 2 0.07 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 33.82 %
Pelsőc 138 14.36 %
Várhosszúrét 65 6.76 %
Rozsnyórudna 38 3.95 %
Jablonca 33 3.43 %
Krasznahorkaváralja 32 3.33 %
Körtvélyes 31 3.23 %
Kecső 26 2.71 %
Berzéte 25 2.60 %
Dobsina 24 2.50 %
Nagyveszverés 24 2.50 %
Tornagörgő 21 2.19 %
Rekenyeújfalu 19 1.98 %
Betlér 18 1.87 %
Szilice 17 1.77 %
Hárskút 17 1.77 %
Kuntapolca 17 1.77 %
Szalóc 17 1.77 %
Gömörhosszúszó 16 1.66 %
Henckó 15 1.56 %
Barka 14 1.46 %
Sebespatak 13 1.35 %
Szabados 13 1.35 %
Csoltó 13 1.35 %
Nagyszabos 13 1.35 %
Csetnek 13 1.35 %
Dernő 12 1.25 %
Jólész 11 1.14 %
Özörény 10 1.04 %
Andrási 10 1.04 %
Gömörpanyit 10 1.04 %
Berzétekőrös 9 0.94 %
Alsósajó 9 0.94 %
Melléte 8 0.83 %
Oláhpatak 8 0.83 %
Szádalmás 8 0.83 %
Pelsőcardó 7 0.73 %
Kisgencs 7 0.73 %
Beretke 6 0.62 %
Restér 6 0.62 %
Csucsom 5 0.52 %
Gócs 5 0.52 %
Szádvárborsa 5 0.52 %
Gacsalk 4 0.42 %
Felsősajó 4 0.42 %
Imrikfalva 4 0.42 %
Sajóréde 4 0.42 %
Lucska 4 0.42 %
Hámosfalva 3 0.31 %
Páskaháza 3 0.31 %
Martonháza 3 0.31 %
Lekenye 3 0.31 %
Kiskovácsvágása 3 0.31 %
Kisfeketepatak 3 0.31 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Annafalva 2 0.21 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.89 %
Rozsnyó 339 19.78 %
Nagyszabos 128 7.47 %
Oláhpatak 118 6.88 %
Alsósajó 96 5.60 %
Nagyveszverés 83 4.84 %
Sajóréde 68 3.97 %
Betlér 62 3.62 %
Felsősajó 56 3.27 %
Imrikfalva 44 2.57 %
Csetnek 43 2.51 %
Gócs 37 2.16 %
Sztracena 29 1.69 %
Kisfeketepatak 28 1.63 %
Henckó 25 1.46 %
Rekenyeújfalu 19 1.11 %
Pelsőc 17 0.99 %
Restér 15 0.88 %
Sebespatak 15 0.88 %
Gecelfalva 13 0.76 %
Berzéte 13 0.76 %
Andrási 12 0.70 %
Szabados 11 0.64 %
Martonháza 11 0.64 %
Rozsnyórudna 10 0.58 %
Gacsalk 9 0.53 %
Kisgencs 7 0.41 %
Krasznahorkaváralja 7 0.41 %
Szádalmás 6 0.35 %
Rozsfalva 5 0.29 %
Várhosszúrét 5 0.29 %
Gömörpanyit 5 0.29 %
Márkuska 4 0.23 %
Csucsom 4 0.23 %
Pétermány 3 0.18 %
Körtvélyes 3 0.18 %
Annafalva 3 0.18 %
Kuntapolca 2 0.12 %
Tornagörgő 2 0.12 %
Berzétekőrös 2 0.12 %
Csoltó 2 0.12 %
Hámosfalva 2 0.12 %
Özörény 2 0.12 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 24.53 %
Dobsina 43 4.29 %
Krasznahorkaváralja 31 3.09 %
Nagyveszverés 31 3.09 %
Csetnek 30 2.99 %
Nagyszabos 24 2.39 %
Pelsőc 24 2.39 %
Rozsnyórudna 21 2.09 %
Andrási 21 2.09 %
Betlér 20 1.99 %
Alsósajó 16 1.60 %
Rekenyeújfalu 15 1.50 %
Tornagörgő 14 1.40 %
Szádalmás 13 1.30 %
Oláhpatak 12 1.20 %
Jólész 12 1.20 %
Dernő 10 1.00 %
Csucsom 10 1.00 %
Berzéte 10 1.00 %
Sebespatak 9 0.90 %
Szilice 8 0.80 %
Lekenye 8 0.80 %
Lucska 8 0.80 %
Özörény 7 0.70 %
Martonháza 7 0.70 %
Barka 7 0.70 %
Várhosszúrét 7 0.70 %
Hárskút 7 0.70 %
Kisfeketepatak 6 0.60 %
Imrikfalva 6 0.60 %
Henckó 6 0.60 %
Gócs 6 0.60 %
Kiskovácsvágása 5 0.50 %
Kisszabos 5 0.50 %
Szabados 5 0.50 %
Körtvélyes 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Hámosfalva 4 0.40 %
Rozsfalva 4 0.40 %
Gömörpanyit 4 0.40 %
Csoltó 4 0.40 %
Gacsalk 4 0.40 %
Beretke 3 0.30 %
Melléte 3 0.30 %
Márkuska 3 0.30 %
Kisgencs 3 0.30 %
Kecső 3 0.30 %
Berzétekőrös 2 0.20 %
Restér 2 0.20 %
Páskaháza 2 0.20 %
Sajóréde 2 0.20 %
Kuntapolca 2 0.20 %
Pelsőcardó 2 0.20 %
Jablonca 2 0.20 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 35.76 %
Dobsina 75 17.65 %
Felsősajó 61 14.35 %
Oláhpatak 35 8.24 %
Andrási 34 8.00 %
Sajóréde 31 7.29 %
Nagyveszverés 27 6.35 %
Nagyszabos 23 5.41 %
Kisfeketepatak 20 4.71 %
Gócs 18 4.24 %
Sebespatak 16 3.76 %
Betlér 14 3.29 %
Csetnek 13 3.06 %
Kisgencs 13 3.06 %
Pelsőc 12 2.82 %
Sztracena 12 2.82 %
Alsósajó 10 2.35 %
Restér 9 2.12 %
Imrikfalva 9 2.12 %
Henckó 7 1.65 %
Szabados 7 1.65 %
Gömörpanyit 7 1.65 %
Rozsnyórudna 7 1.65 %
Rekenyeújfalu 7 1.65 %
Krasznahorkaváralja 6 1.41 %
Márkuska 6 1.41 %
Pelsőcardó 6 1.41 %
Beretke 6 1.41 %
Hárskút 5 1.18 %
Körtvélyes 5 1.18 %
Jólész 4 0.94 %
Csucsom 4 0.94 %
Dernő 4 0.94 %
Berzéte 4 0.94 %
Rozsfalva 4 0.94 %
Özörény 4 0.94 %
Várhosszúrét 4 0.94 %
Gecelfalva 4 0.94 %
Tornagörgő 4 0.94 %
Csoltó 3 0.71 %
Szádalmás 3 0.71 %
Gacsalk 3 0.71 %
Berzétekőrös 2 0.47 %
Martonháza 2 0.47 %
Lucska 2 0.47 %
Gömörhosszúszó 2 0.47 %
Szádvárborsa 2 0.47 %
Szalóc 2 0.47 %
Kisszabos 2 0.47 %
Melléte 1 0.24 %
Annafalva 1 0.24 %
Pétermány 1 0.24 %
Barka 1 0.24 %
Kuntapolca 1 0.24 %
Hámosfalva 1 0.24 %
Lekenye 1 0.24 %
Berdárka 1 0.24 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 91.45 %
Csetnek 56 8.26 %
Betlér 35 5.16 %
Krasznahorkaváralja 29 4.28 %
Pelsőc 23 3.39 %
Nagyszabos 21 3.10 %
Nagyveszverés 20 2.95 %
Dobsina 18 2.65 %
Várhosszúrét 15 2.21 %
Berzéte 14 2.06 %
Sebespatak 11 1.62 %
Oláhpatak 10 1.47 %
Csucsom 10 1.47 %
Sajóréde 10 1.47 %
Szádalmás 9 1.33 %
Jólész 9 1.33 %
Andrási 9 1.33 %
Gömörpanyit 8 1.18 %
Rozsnyórudna 8 1.18 %
Hárskút 7 1.03 %
Szilice 6 0.88 %
Dernő 6 0.88 %
Szabados 6 0.88 %
Gócs 6 0.88 %
Barka 5 0.74 %
Rekenyeújfalu 5 0.74 %
Henckó 5 0.74 %
Restér 5 0.74 %
Alsósajó 4 0.59 %
Márkuska 4 0.59 %
Felsősajó 4 0.59 %
Lucska 4 0.59 %
Kuntapolca 4 0.59 %
Kisgencs 3 0.44 %
Hámosfalva 3 0.44 %
Gacsalk 3 0.44 %
Szalóc 3 0.44 %
Lekenye 3 0.44 %
Tornagörgő 3 0.44 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Rozsfalva 2 0.29 %
Berdárka 2 0.29 %
Körtvélyes 2 0.29 %
Annafalva 2 0.29 %
Gecelfalva 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Csoltó 1 0.15 %
Berzétekőrös 1 0.15 %
Imrikfalva 1 0.15 %
Sztracena 1 0.15 %
Özörény 1 0.15 %
Gömörhosszúszó 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Kisfeketepatak 1 0.15 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 15.74 %
Nagyszabos 178 13.87 %
Csetnek 85 6.63 %
Szabados 80 6.24 %
Nagyveszverés 50 3.90 %
Sebespatak 45 3.51 %
Rekenyeújfalu 45 3.51 %
Dobsina 41 3.20 %
Betlér 38 2.96 %
Pelsőc 35 2.73 %
Martonháza 34 2.65 %
Oláhpatak 34 2.65 %
Alsósajó 28 2.18 %
Rozsfalva 25 1.95 %
Restér 22 1.71 %
Márkuska 18 1.40 %
Sajóréde 17 1.33 %
Jablonca 16 1.25 %
Kisgencs 16 1.25 %
Krasznahorkaváralja 15 1.17 %
Henckó 14 1.09 %
Kisszabos 13 1.01 %
Gecelfalva 13 1.01 %
Felsősajó 12 0.94 %
Hámosfalva 12 0.94 %
Gócs 12 0.94 %
Rozsnyórudna 11 0.86 %
Kisfeketepatak 11 0.86 %
Andrási 9 0.70 %
Gacsalk 8 0.62 %
Tornagörgő 7 0.55 %
Kuntapolca 7 0.55 %
Berzéte 7 0.55 %
Gömörpanyit 7 0.55 %
Várhosszúrét 5 0.39 %
Szilice 5 0.39 %
Berdárka 4 0.31 %
Pétermány 4 0.31 %
Imrikfalva 4 0.31 %
Annafalva 3 0.23 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 16.97 %
Csetnek 48 4.91 %
Nagyszabos 32 3.27 %
Sebespatak 24 2.45 %
Nagyveszverés 22 2.25 %
Dobsina 21 2.15 %
Oláhpatak 21 2.15 %
Pelsőc 20 2.04 %
Szabados 18 1.84 %
Kisfeketepatak 13 1.33 %
Kuntapolca 12 1.23 %
Krasznahorkaváralja 12 1.23 %
Rekenyeújfalu 11 1.12 %
Gacsalk 11 1.12 %
Martonháza 10 1.02 %
Kisgencs 10 1.02 %
Hámosfalva 9 0.92 %
Rozsnyórudna 9 0.92 %
Betlér 9 0.92 %
Felsősajó 7 0.72 %
Alsósajó 7 0.72 %
Restér 7 0.72 %
Várhosszúrét 7 0.72 %
Pelsőcardó 6 0.61 %
Gecelfalva 6 0.61 %
Andrási 5 0.51 %
Henckó 5 0.51 %
Beretke 4 0.41 %
Sajóréde 4 0.41 %
Tornagörgő 4 0.41 %
Imrikfalva 3 0.31 %
Szilice 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Berzéte 3 0.31 %
Pétermány 3 0.31 %
Szádalmás 3 0.31 %
Jólész 2 0.20 %
Márkuska 2 0.20 %
Csucsom 2 0.20 %
Sztracena 2 0.20 %
Páskaháza 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gócs 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berdárka 1 0.10 %
Dernő 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 54.86 %
Nagyveszverés 34 4.35 %
Krasznahorkaváralja 32 4.09 %
Szádalmás 28 3.58 %
Betlér 26 3.32 %
Pelsőc 21 2.69 %
Hárskút 21 2.69 %
Szádvárborsa 20 2.56 %
Csetnek 20 2.56 %
Sebespatak 19 2.43 %
Berzéte 18 2.30 %
Jólész 18 2.30 %
Nagyszabos 18 2.30 %
Özörény 18 2.30 %
Várhosszúrét 17 2.17 %
Dobsina 17 2.17 %
Tornagörgő 17 2.17 %
Kisgencs 14 1.79 %
Csucsom 14 1.79 %
Gócs 13 1.66 %
Alsósajó 12 1.53 %
Rozsnyórudna 12 1.53 %
Rekenyeújfalu 12 1.53 %
Andrási 12 1.53 %
Körtvélyes 10 1.28 %
Gömörpanyit 10 1.28 %
Berzétekőrös 9 1.15 %
Dernő 9 1.15 %
Oláhpatak 9 1.15 %
Henckó 9 1.15 %
Sajóréde 9 1.15 %
Jablonca 8 1.02 %
Kuntapolca 8 1.02 %
Szalóc 7 0.90 %
Kecső 7 0.90 %
Szilice 6 0.77 %
Felsősajó 6 0.77 %
Kisfeketepatak 5 0.64 %
Gömörhosszúszó 5 0.64 %
Restér 4 0.51 %
Márkuska 4 0.51 %
Imrikfalva 4 0.51 %
Martonháza 3 0.38 %
Csoltó 3 0.38 %
Szabados 2 0.26 %
Gacsalk 2 0.26 %
Rozsfalva 2 0.26 %
Gecelfalva 2 0.26 %
Hámosfalva 2 0.26 %
Lekenye 2 0.26 %
Sztracena 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Beretke 1 0.13 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 56.54 %
Krasznahorkaváralja 60 7.01 %
Pelsőc 45 5.26 %
Berzétekőrös 40 4.67 %
Gömörpanyit 38 4.44 %
Hárskút 37 4.32 %
Özörény 35 4.09 %
Rozsnyórudna 33 3.86 %
Jólész 33 3.86 %
Nagyveszverés 32 3.74 %
Csetnek 27 3.15 %
Gömörhosszúszó 26 3.04 %
Jablonca 23 2.69 %
Szádalmás 22 2.57 %
Tornagörgő 21 2.45 %
Betlér 20 2.34 %
Berzéte 20 2.34 %
Sebespatak 18 2.10 %
Dernő 15 1.75 %
Kecső 14 1.64 %
Rekenyeújfalu 13 1.52 %
Oláhpatak 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Melléte 10 1.17 %
Nagyszabos 9 1.05 %
Andrási 9 1.05 %
Csucsom 9 1.05 %
Szilice 9 1.05 %
Szalóc 9 1.05 %
Sajóréde 8 0.93 %
Kuntapolca 7 0.82 %
Alsósajó 7 0.82 %
Várhosszúrét 7 0.82 %
Gócs 7 0.82 %
Lekenye 5 0.58 %
Csoltó 5 0.58 %
Szabados 5 0.58 %
Kisgencs 5 0.58 %
Lucska 5 0.58 %
Páskaháza 4 0.47 %
Henckó 4 0.47 %
Beretke 4 0.47 %
Pelsőcardó 4 0.47 %
Rozsfalva 4 0.47 %
Felsősajó 4 0.47 %
Kiskovácsvágása 3 0.35 %
Kisfeketepatak 3 0.35 %
Körtvélyes 3 0.35 %
Martonháza 3 0.35 %
Hámosfalva 3 0.35 %
Restér 3 0.35 %
Imrikfalva 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Szádvárborsa 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Sztracena 1 0.12 %
Márkuska 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 20.47 %
Krasznahorkaváralja 12 4.03 %
Csetnek 10 3.36 %
Hárskút 9 3.02 %
Várhosszúrét 8 2.68 %
Rekenyeújfalu 8 2.68 %
Dobsina 7 2.35 %
Nagyszabos 7 2.35 %
Szalóc 6 2.01 %
Andrási 6 2.01 %
Pelsőc 5 1.68 %
Restér 5 1.68 %
Martonháza 4 1.34 %
Kisfeketepatak 4 1.34 %
Csucsom 4 1.34 %
Beretke 4 1.34 %
Tornagörgő 3 1.01 %
Oláhpatak 3 1.01 %
Henckó 3 1.01 %
Betlér