SK
SC
.....

Fél

Község

címer zászló
1189 99% magyar 1910
921 34% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Fél
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tomášov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz - Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Alsó dűlő, Alsó kenderesi, Alsó telek, Doma-sziget, Felső dűlő, Felső kenderesi, Gólya-sziget, Halmi dűlő, Közép dűlő, Közép-sziget, Majorház, Nagy-völgy, Predium, Rétmákoly, Révbokor, Tamásháza
Koordináták:
48.14241028, 17.33665276
Terület:
19,96 km2
Rang:
község
Népesség:
2469
Tszf. magasság:
127 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90044
Település kód:
508276
Szervezeti azonosító:
305120
Adóazonosító:
2020662281

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz észak-nyugati részén, a Kis-Duna jobb partján fekszik, Pozsony központjától 21 km-re keletre, Szenctől 12 km-re délre, Dunaszerdahelytől 29 km-re északnyugatra, Somorjától 15 km-re északra. Határa túlnyúlik a Kis-Dunán (Doma-sziget) a Vízköz területére. Áthalad rajta az 510-es (Dunahidas-Diószeg) főút, mely Dunahidas (6 km) és Nagymagyar (9 km) felé teremt összeköttetést, valamint a Magyarbélt (9 km) Dénesddel (10 km) összekötő út. Nyugatról Dunahidas és Éberhárd, délről Csütörtök és Éberhárd Pathói katasztere, délkeletről Pozsonycsákány, keletről Jányok és Vők, északról pedig Dunasápújfalu és Cseklész községekkel határos. Cseklésszel közös határát a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Somorjai járáshoz, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás), ekkor Dunahidassal közös határa egyben a szlovák-magyar államhatárt alkotta. Csehszlovákiához csatolásakor (1919-ben) hozzácsatolták Kismadarász és Hideghét községeket, ezzel területe egyharmadával nőtt (17,86 km²-ről 23,98-ra). 1938-ban Hideghét az új határ megvonásával Szlovákiához került és Fél területe 14,11 km²-re csökkent. 2011-ben a község 19,96 km²-es területe két kataszteri területre (Fél 17,99 km², Kismadarász 1,97 km²) és három településrészre (Fél, Tamásháza, Kismadarász) oszlott.

Népesség

1910-ben 1137, 1939-ben 1618, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Határába 1923-ban telepítettek először szlovák kolonistákat (Tamásháza). A második világháború utáni lakosságcsere során érkeztek ide nagyobb számban magyarországi szlovákok, de egészen 2001-ig a magyar nemzetiségűek alkották a többséget. 2001-2011 között a Pozsonyból történő tömeges betelepülés elérte Félt is, 10 év alatt 13,5 %-al nőtt a lakosságszám (2052-ről 2329-re) és a nemzetiségi arány is megfordult (a magyar nemzetiségűek aránya 1991-ben 60,1 %, 2011-ben 55,4 %, 2011-ben már csak 45 % volt). 1939-ben 32 zsidó lakosa is volt, akiket 1944-ben a fasiszták elhurcoltak. A romák aránya 3,4 %. A lakosság többsége (77,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

1240-ben Pozsony várának tartozékaként említi először oklevél. A szájhagyomány szerint egykor a község nagyobb része (Felsőpató) a mai településterület és Éberhard között terült el, kisebbik része (Alsópató) pedig a későbbi Majorház mögött. A gyakori árvizek miatt Felsőpató lakói átköltöztek a falu mai helyére, és az ő lakóhelyüket nevezték Pató felső felének, amiből a Fél névalak ered. A 13. századtól említik itt a helyi birtokos Féli családot. 1330-ban a települést két faluként Kis- és Nagyfélként említik. 1390-ben Fele alakban szerepel oklevélben, később a Szentgyörgyi és Bazini grófok birtoka. Lakossága mely a 16. században áttért a református hitre nagyrészt halászatból élt. 1647-ben részben a Kerekes család, részben az éberhárdi uradalom a birtokosa. 1657-ben Szelepcsényi hercegprímás a helyi református lelkészséget felszámolta, a reformátusokat Csicsóra száműzték 1869-ben 815 lakosa volt. A 19. század végén a Draskóczy birtokot Vay Dénes vásárolta meg, 1908-ban pedig tőle a Strasser család. 1919 óta Félhez tartozik Kismadarász (Malý Madaras), az ugyanekkor hozzácsatolt Hideghét (Studené) 1938 óta Dunahidas község része. A Félhez tartozó Tamásháza pusztára az első csehszlovák földbirtokreform keretében zajló kolonizáció során (1923-ban) szlovák kolonisták, a második világháború utáni lakosságcsere keretében Magyarországra áttelepített lakosai helyére magyarországi szlovákok költöztek. A Beneš-dekrétumok következtében kitelepített helybéli magyar családok mintegy kétharmada Mórágyon telepedett le. Mórágy községgel 2013-ban kötöttek testvértelepülési szerződést. Az esemény tiszteletére két platánfát ültettek el a temetőkertben.

Mai jelentősége

A település magyar tanítási nyelvű alapiskolával és óvodával rendelkezik. Barokk-klasszicista stílusú r. k. (Szt. Mihály-) templomát Szelepcsényi György esztergomi érsek építtette a 17. sz. végén egy régebbi, elpusztult templom helyén. Az 1736-ban barokk stílusban épült, a 18. sz. végén klasszicista stílusban átalakított egykori Jeszenák-kastély ma szállodaként működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FEL. vagy Féll, Fallendorf. Elegyes magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Balassa, Gróf Illésházy, és Gróf Aponyi Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik a’ Csalóközben, napkeletre Madarászhoz, északra Éberhárdtól nem meszsze, határja középszerű, legelője, réttye szűken elég, ’s vagyonnyainak eladására meglehetős módgya lévén, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Fél, (Feilendorf), magyar f., Pozsony vmegyében a kis Duna mellett, Eberhardhoz egy fertálynyira: 783 kath. 6 evang., 30 zsidó lak., kath. paroch. templommal, szép erdővel, jó rétekkel, sok gyümölcscsel. F. U. az eberhardi uradalom, s némelly curialisták, mint Csenkey, Német, Csillinyi.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Féll, a Felső-Csallóközben fekvő magyar kisközség. Körjegyzőségi székhely. Házainak száma 152, róm. kath. vallású lakosaié 1906. E község előfordul már Roland nádornak 1240-ből való végzésében, és egy 1381-ik évi oklevélben is a Feeli család nevében szerepel. Egy 1390-ből való oklevél Fele néven említi. 1553-ban Serédy Gáspár 4 1/2 , Mérey Mihály 18 portájára rónak adót. 1647-ben részben a Kerekes családé, részben Éberhard várának a tartozéka volt és e vár birtokainak sorsában osztozott, míg végre a Balassák része a XVIII. század közepén a gróf Apponyi család birtokába kerül; de e családon kívül még a Csenkey és később a Jeszenák, majd a Draskóczy család is birtokos volt itt. A Csenkey család háza, melyet Csenkey Albert a mult század közepe táján építtetett, ma Rovara Frigyesé, a másik kastélyszerű épület, mely valamikor a Jeszenák családé volt, ma özv. Vay Dénesné báróné szül. Draskóczy Klementina tulajdona. A mult század elején, a mikor Feilendorf német nevén is ismeretes, az említett családokon kívül még a Németh és a Csillinyi család is birtokos itt. Plébániája már a XIV. század végén van említve, de mostani templomát, a réginek a helyén, a XVII. század második felében Szelepcsényi érsek építtette. E községhez tartozik Tamásháza puszta, mely már 1443-ban Tamásházy Gergely nevében merűl fel. Ez is az éberhardi uradalomnak volt a része. A községhez tartozik még Majorháza puszta, a hol a báró Vay családnak szép kastélya van. Van saját postája és távíróhivatala, legközelebbi vasúti állomása pedig Misérd.

Magyar Katolikus Lexikon

Fél, Féll, v. Pozsony vm. (Tomásov, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. somorjai esp. ker-ében. - 1250: Feel. 1390: már létezett. Tp-át 1390 e. Szt Miklós tit. sztelték, a mait 1670 k. építették. Lakói 1562 u. ref-ok lettek. 1664: alapították újra. - Kegyura 1880: Apponyi György gr. Anyakönyvei 1720-tól. Anyanyelve 1880: m., 1940: m., szl. - Lakói 1840: 644 r.k., 2 ev., 40 izr., 40 egyéb vall., össz. 726; 1910: 1094 r.k., 1 ref., 42 izr., össz. 1137; 1940: 1450 r.k., 58 ev., 11 ref., 20 izr., össz. 1539; 1991: össz. 2015, m. 1212 (60,15%); 2001: össz. 2052, m. 1137 (55,41%). ** Némethy 1894:86. - Schem. Strig. 1917:175. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Fél. Azelőtt Féli. írott nyomát elsőnek egy 1240-ből fennmaradt nádori végzésben találjuk. 1381-ben a Feelicsalád nevében merül fel. 1390-ben Fele alakban nyer említést. Az 1553-iki adóösszeíráskor a Serédy- és Méreycsalád a földesura. Későbbi birtokosa a Kerekes-familia, majd éberhárdi várföld. A XVIII. században nagyrészben az Apponyi grófok szerzik meg, de birtokkal rendelkezett itt a Jeszenák-, Csenkey- és Draskóczy-család is. Az összeomlás előtti időkben a Vaybáróknak volt itt uradalma, ösi katolikus temploma elpusztult és mai templomát 1650 körül építették. A világháborúban elesettek emlékét a Hősök szobra örökíti meg. Hozzátartozik Kismadarász, Majorháza, Tamásháza, Doma. Tamásháza 1443-ban a Tamásházy-család nevében bukkan fel. A cseh megszállást megsínylette, amihez hozzájárult az is, hogy határába cseheket és morvákat telepítettek. A község területe 2453 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1618, valamennyi római katolikus.

Machnyik Andor

1888. 8. 19.
Vinna - megszületett
Komárom - tanított
Rimaszombat - tanított
1955.4.29.
Fél - elhunyt

Varsányi László

1921. 8. 27.
Nemespann - megszületett
Nyitra - tanult
1950-1982
Fél - tanított
1985.1.17.
Fél - elhunyt

Pataki Miklós

1944.12.4.
Fél - megszületett
Névelőfordulások
1250
Feel
1330
Maior et Minor Feell
1773
Féél, Feilendorff,
1786
Fél, Fallendorf,
1808
Fél, Feilendorf,
1863
Fél,
1898
Féll,
1913
Fél,
1920
Feilendorf,
1948
Tomášov
1994
Fél

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Május 1. utca (1. mája) 5
Telefon: 0245958130
Fax: 0245958195

Honlap: tomasov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Pomichal István (Független)

Képviselő-testület:
Beňová Makkiová Monika (Független)
Balogh Imelda (Független)
Slovák Dávid (Független)
Lipka Jozef (Független)
Ürge Tomáš (Független)
Tóthová Katarína (Független)
Tvaruško Ladislav (Független)
Vitálos Blažej (SMK-MKP)
Tóth Tibor (SMK-MKP)
Független 78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Féli Posta

Hlavná 16

Féli Római Katolikus Plébániahivatal

Akácfa utca 1

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Béke utca 1

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Béke utca 1

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 7

Féli Anyakönyvi Hivatal

Május 1. utca 5

Féli Községi Hivatal

Május 1. utca 5

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1005 91%
szlovákok 31 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 2%
egyéb 54 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1108
magyarok 1189 99%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1202
magyarok 1385 97%
szlovákok 19 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1431
magyarok 1370 89%
szlovákok 149 10%
ruszinok 0 0%
romák 13 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1539
magyarok 1212 60%
szlovákok 773 38%
ruszinok 1 0%
romák 14 1%
ukránok 1 0%
csehek 13 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2015
magyarok 1137 55%
szlovákok 849 41%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 15 1%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 46 2%
összlétszám 2052
magyarok 1049 45%
szlovákok 1206 52%
ruszinok 0 0%
romák 3 0%
ukránok 1 0%
csehek 15 1%
németek 1 0%
egyéb 13 1%
ismeretlen 41 2%
összlétszám 2329
magyarok 921 34%
szlovákok 1638 60%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 5 0%
csehek 19 1%
németek 2 0%
egyéb 13 0%
ismeretlen 117 4%
összlétszám 2715
összlétszám 68
magyarok 67 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1040
magyarok 938 90%
szlovákok 31 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 2%
egyéb 53 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 65
magyarok 65 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1137
magyarok 1124 99%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1431
magyarok 1385 97%
szlovákok 19 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2142
Választási részvétel: 67.74 %
Kiadott boríték: 1451
Bedobott boríték: 1451

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1444
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pomichal István 937 64.89 % Független
Porubec Mario 507 35.11 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Beňová Makkiová Monika 663 Független
Balogh Imelda 630 Független
Slovák Dávid 585 Független
Lipka Jozef 583 Független
Vitálos Blažej 577 SMK-MKP
Ürge Tomáš 537 Független
Tóth Tibor 511 SMK-MKP
Tóthová Katarína 505 Független
Tvaruško Ladislav 500 Független
Csehy Róbert 497 Független
Štrasser Jozef 492 Független
Hučko Ján 460 SPOLU
Rušáková Henrieta 453 Független
Strasser Anton 428 Független
Bouzid Katarína 419 Független
Grožajová Mária 327 Független
Mókus Ladislav 326 Független
Farbová Eva 311 Független
Konečný Bruno 293 Független
Hajas Zoltán 255 Független
Schulz Karol 243 Független
Privits Tomáš 209 Független
Šátek Oto 98 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Havranová Lívia 85 PSN

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2015
Választási részvétel: 19.75 %
Kiadott boríték: 398
Bedobott boríték: 398
Választásra jogosult: 2017
Választási részvétel: 18.39 %
Kiadott boríték: 371
Bedobott boríték: 371
Választásra jogosult: 2 097
Választási részvétel: 33,66 %
Kiadott boríték: 706
Bedobott boríték: 706

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 391
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 673
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 273 69.82 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 63 16.11 % SMER - SD
Daniel Krajcer 25 6.39 % NOVA
Oskar Dobrovodský 13 3.32 % NaS - ns
Anton Čulen 4 1.02 % MS
Zdenka Beňová 4 1.02 % ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 4 1.02 % KSS
Jaroslav Paška 3 0.77 % SNS
Gabriel Karácsony 2 0.51 % PD
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Roman Ruhig 0 0.00 % NP
Monika Flašíková - Beňová 44 11.86% SMER - SD
Juraj Droba 238 35.36 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Pavol Frešo 125 18.57 % Független
Milan Ftáčnik 106 15.75 % Független
Daniel Krajcer 83 12.33 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ján Mrva 42 6.24 % Független
Rudolf Kusý 40 5.94 % Független
Ľubomír Huďo 14 2.08 % Független
Natália Hanulíková 6 0.89 % SZS
Rastislav Blaško 5 0.74 % Független
Jozef Danko 4 0.59 % Független
Martin Jakubec 4 0.59 % Független
Jalal Suleiman 3 0.45 % KSS
Jozef Uhler 2 0.30 % Független
Milan Lopašovský 1 0.15 % SMS
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 377
Érvényes szavazólap: 676
Érvényes szavazólap: 5875
# Név Szavazat Százalék Párt
István Pomichal 287 76.13% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Jurčík 27 7.16% SMER - SD
Blažej Slabý 24 6.37% NOVA
Jozef Hudák 16 4.24% SNS
Mária Gaspareková 16 4.24% NP
Michal Polónyi 7 1.86% PD
István Pomichal 473 69.97% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Ján Hučko 314 46.45% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Gabriel Kenderessy 167 24.70% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Jánošík 100 14.79% Független
Jozef Dúcz 78 11.54% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Andrea Žilincová 34 5.03% SNS
Rastislav Vavríček 26 3.85% ĽS Naše Slovensko
Katarína Drgová 17 2.51% NP
Peter Molnár 13 1.92% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 6 0.89% VZDOR
István Pomichal 1059 0.00% KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, OKS
Štefan Jurčík 753 0.00% SMER - SD
Blažej Slabý 555 0.00% NOVA
Jozef Hudák 255 0.00% SNS
Mária Gaspareková 231 0.00% NP
Michal Polónyi 54 0.00% PD
Juraj Jánošík 2571 43.76% Független
István Pomichal 2031 34.57% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 1696 28.87% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 1129 19.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Ján Hučko 921 15.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 801 13.63% SNS
Katarína Drgová 378 6.43% NP
Peter Molnár 346 5.89% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 270 4.60% VZDOR
Rastislav Vavríček 246 4.19% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dénesd 331 75.92 %
Annamajor 122 27.98 %
Csölle 102 23.39 %
Dunahidas 82 18.81 %
Gútor 45 10.32 %
Szemet 45 10.32 %
Éberhard 36 8.26 %
Fél 34 7.80 %
Vők 4 0.92 %
Éberhard 500 38.05 %
Dénesd 266 20.24 %
Csölle 180 13.70 %
Fél 167 12.71 %
Dunahidas 144 10.96 %
Gútor 141 10.73 %
Annamajor 141 10.73 %
Vők 80 6.09 %
Szemet 77 5.86 %
Fél 473 39.65 %
Dénesd 450 37.72 %
Éberhard 240 20.12 %
Csölle 209 17.52 %
Gútor 170 14.25 %
Annamajor 161 13.50 %
Dunahidas 142 11.90 %
Vők 103 8.63 %
Szemet 83 6.96 %
Éberhard 456 20.22 %
Dénesd 215 9.53 %
Dunahidas 94 4.17 %
Annamajor 92 4.08 %
Csölle 84 3.73 %
Fél 78 3.46 %
Gútor 67 2.97 %
Szemet 37 1.64 %
Vők 6 0.27 %
Dénesd 916 50.14 %
Csölle 378 20.69 %
Annamajor 369 20.20 %
Dunahidas 300 16.42 %
Éberhard 178 9.74 %
Szemet 161 8.81 %
Gútor 160 8.76 %
Fél 100 5.47 %
Vők 9 0.49 %
Fél 314 45.71 %
Dénesd 121 17.61 %
Éberhard 103 14.99 %
Csölle 96 13.97 %
Dunahidas 95 13.83 %
Annamajor 89 12.95 %
Gútor 47 6.84 %
Szemet 45 6.55 %
Vők 11 1.60 %
Dénesd 149 10.44 %
Csölle 61 4.27 %
Annamajor 44 3.08 %
Dunahidas 37 2.59 %
Szemet 29 2.03 %
Gútor 24 1.68 %
Éberhard 17 1.19 %
Fél 17 1.19 %
Vők 0 0.00 %
Dénesd 69 23.00 %
Gútor 66 22.00 %
Csölle 56 18.67 %
Dunahidas 55 18.33 %
Szemet 31 10.33 %
Annamajor 31 10.33 %
Éberhard 24 8.00 %
Fél 13 4.33 %
Vők 1 0.33 %
Dénesd 62 25.20 %
Dunahidas 49 19.92 %
Csölle 33 13.41 %
Annamajor 28 11.38 %
Fél 26 10.57 %
Éberhard 19 7.72 %
Gútor 17 6.91 %
Szemet 11 4.47 %
Vők 1 0.41 %
Dénesd 119 16.90 %
Annamajor 41 5.82 %
Csölle 33 4.69 %
Dunahidas 25 3.55 %
Gútor 19 2.70 %
Szemet 14 1.99 %
Éberhard 13 1.85 %
Fél 6 0.85 %
Vők 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
696 54.25%
VPN
242 18.86%
SNS
123 9.59%
KSČ
72 5.61%
KDH
44 3.43%
SZ
33 2.57%
DS
26 2.03%
SPV
11 0.86%
SSL
10 0.78%
DÚRS
9 0.70%
SD
8 0.62%
VDSPR
6 0.47%
Egyéb
3 0.23%
Érvényes szavazatok 1283
Együttélés-MKDM
573 50.71%
HZDS
226 20.00%
SNS
68 6.02%
Magyar Polgári Párt
67 5.93%
SDĽ
51 4.51%
ODÚ
29 2.57%
SZS
24 2.12%
DS-ODS
18 1.59%
SZ
12 1.06%
SDSS
12 1.06%
KDH
10 0.88%
SPI
9 0.80%
SKDH
8 0.71%
SSL-SNZ
6 0.53%
KSS
6 0.53%
ZPR-RČS
5 0.44%
Egyéb
6 0.53%
Érvényes szavazatok 1130
MK
597 54.82%
HZDS-RSS
166 15.24%
SP-VOĽBA
71 6.52%
68 6.24%
ZRS
49 4.50%
SNS
34 3.12%
KDH
23 2.11%
KSS
20 1.84%
DS
20 1.84%
HZPCS
16 1.47%
SPK
14 1.29%
Egyéb
11 1.01%
Érvényes szavazatok 1089
MKP
623 46.88%
SDK
370 27.84%
HZDS
119 8.95%
SDĽ
79 5.94%
SOP
55 4.14%
SNS
48 3.61%
KSS
15 1.13%
Egyéb
20 1.50%
Érvényes szavazatok 1329
MKP
784 61.68%
SDKU
156 12.27%
HZDS
81 6.37%
SMER
75 5.90%
ANO
55 4.33%
KSS
19 1.49%
SNS
18 1.42%
KDH
17 1.34%
SZS
13 1.02%
SDA
13 1.02%
HZD
10 0.79%
SDĽ
9 0.71%
NOSNP
7 0.55%
Egyéb
14 1.10%
Érvényes szavazatok 1271
MKP
645 58.74%
SDKU DS
193 17.58%
SMER
100 9.11%
SNS
62 5.65%
ĽS HZDS
29 2.64%
KDH
27 2.46%
SF
15 1.37%
KSS
10 0.91%
NADEJ
6 0.55%
Egyéb
11 1.00%
Érvényes szavazatok 1098
Most-Híd
529 41.07%
SDKU DS
218 16.93%
MKP
162 12.58%
SaS
143 11.10%
SMER
125 9.70%
KDH
30 2.33%
SDĽ
22 1.71%
SNS
21 1.63%
Paliho Kapurkova
10 0.78%
ĽS HZDS
10 0.78%
Únia
7 0.54%
EDS
6 0.47%
Egyéb
5 0.39%
Érvényes szavazatok 1288
Most-Híd
466 36.55%
MKP
209 16.39%
SMER SD
200 15.69%
SaS
96 7.53%
OĽaNO
95 7.45%
SDKU DS
69 5.41%
KDH
39 3.06%
SNS
26 2.04%
99 Percent
19 1.49%
SSS NM
12 0.94%
SF
8 0.63%
SZ
6 0.47%
Egyéb
30 2.35%
Érvényes szavazatok 1275
Most-Híd
437 31.01%
MKP
207 14.69%
SaS
197 13.98%
OĽANO-NOVA
147 10.43%
SMER SD
146 10.36%
SME RODINA
73 5.18%
SNS
59 4.19%
#SIEŤ
54 3.83%
LSNS
30 2.13%
KDH
17 1.21%
SKOK!
11 0.78%
TIP
7 0.50%
SMS
7 0.50%
Egyéb
17 1.21%
Érvényes szavazatok 1409
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések