SK
RS
.....

Felsővály

Község

címer zászló
404 100% magyar 1910
206 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Felsővály
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vyšné Valice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Alagos-kő, Bertes-kő, Bikszög, Cigány-hegy, Császár-hegy, Ember-hegy, Farkas-hegy, Hideg-víz, Kisgergelyfalva, Kopaszka-hegy, Lyukas-kő, Lyukatlan-kő, Nagy-kő, Siha-patak, (Szimallópuszta)
Koordináták:
48.45880127, 20.18882370
Terület:
15,14 km2
Rang:
község
Népesség:
268
Tszf. magasság:
230 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98252
Település kód:
557901
Szervezeti azonosító:
650111
Adóazonosító:
2021125205

A község a Vályi-völgy legészakabbi részén, a Vályi-patak mentén fekszik, a Ratkói-hegység déli lábánál, Tornaljától 17 km-re, Gömörfügétől 10 km-re északnyugatra. Zsákfalu, a Vályi-völgyön végigvezető (a 16-os főútról Gömörfügénél elágazó) mellékút itt ér véget. A völgy délkelet felé nyitott, délnyugatról a Vályi-dombság, északról a Ratkói-hegység övezi (legmagasabb pontja 495 méteres, maga a falu 230 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik), határának több mint felét erdő borítja. Településrészei, Felsővály és Kisgergelyfalva csaknem teljesen egybeépültek. Délnyugatról Uzapanyit, nyugatról Vámosbalog, északnyugatról (rövid szakaszon) Gesztes, északkeletről Felsőfalu, Szkáros és Alsófalu, keletről (rövid szakaszon) Felsőrás, keletről Alsóvály, délről pedig Gömörmihályfalva községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1899-ben alakult Felsővály és Bikkszög egyesítésével, 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1924-ben hozzácsatolták Kisgergelyfalva községet. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás), ebben az időszakban északnyugati határszakasza államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. 1971-ben Alsóvállyal és Gömörmihályfalvával egyesítették Valice néven, 1990-ben újra önállósult, Kisgergelyfalvát 1995-ben csatolták hozzá vissza. Területe 1921-1938-hoz képest (15,06 km²) 8 hektárral gyarapodott (15,14 km²-re). A község két kataszteri területre oszlik: Felsővály (13,01 km²) és Kisgergelyfalva (2,13 km²).

Népesség

Felsőválynak és Kisgergelyfalvának 1910-ben 404, 1921-ben 413, 1938-ban pedig 400, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 2001-2011 között népessége 11,1 %-al gyarapodott (298 főről 331-re), magyar többségét (2011-ben 78,5 %) napjainkig megőrizte, a szlovákok aránya 8,5 %, a nemzetiségükről nem nyilatkozóké pedig 8,2 %. A lakosság mintegy egyharmada (32,9 %) a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság 48,3 %-a református (1921-ben még 78,9 %), 27,2 %-a pedig római katolikus vallású. A község két településrészre oszlik: 2011-ben Felsővályon élt az összlakosság 62,8 %-a (208 fő), Kisgergelyfalván pedig 37,2 %-a (123 fő).

Történelem

Vályt 1247-ben említik először, a pápai tizedjegyzék 1332-ben "Val", más forrás 1375-ben "Wal" alakban említi. Lakói a 13. században II. András és IV. Béla harcaiban szerzett érdemeikért, adományul kapták Kálosa lakatlan várföldeit, majd a 14. században nemesi rangot kaptak. Felsővály 1364-ben osztály útján vált ki az addig Válynak nevezett nagy területből. Itt volt a Vályi-völgy központja, a Boldogasszonynak szentelt plébániáját 1332-ben említik először. Az ősi Vályi-törzs leszármazottai már a középkorban annyira elszaporodtak, hogy kúriáik teljesen megtöltötték a helységet (ekkoriban keletkeztek Bikszög és Gergelyfalva, szintén nemesi falvak). A 15. században a völgyet egy időre megszállták a husziták. Felsővály volt sokáig Gömör vármegye egyetlen községe, melyet kizárólag helyi kisnemesek laktak. 1516 és 1568 közötti iratokban Vály birtokosai között találjuk az Ember, Fuló, Kálas, Kálmánczy, Lőkös, Nagy, Vályi és Vincze családot. Lakossága a 16. században református hitre tért. Itt született Vályi Nagy Ferenc lelkész (1765–1820), Homérosz első magyar fordítója. 1828-ban 59 házában 502 lakos élt, híres volt gyümölcstermesztéséről. 1899-ben egyesítették Felsővállyal Bikszög községet (1906-ig hivatalos neve Felsővály-Bikszög volt), mely a 14. század elején keletkezett, ekkoriban épített rajta a Lők˜ös-család nemesi kúriát és majorságot. Az újkorban mindvégig kuriális község volt, később szőlőműveléséről volt híres. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. A csehszlovák földbirtokreform során, a községhez tartozó Emberhegypusztán Beélik István birtokán három kolonista család telepedett le 1928-ban. A telepesek összesen 48 ha nagyságú birtokot vásároltak meg. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1924 óta hozzá tartozik Kisgergelyfalva is. 1971-ben Felsővályt Alsóvállyal és Gömörmihályfalvával egyesítették Vály néven; 1990-ben újból önállósult.

Mai jelentősége

Református erődtemploma eredetileg a 15. században épült gótikus stílusban, mai, reneszánsz formáját az 1622-es átépítés során nyerte el, belsejében fából készült, festéssel díszített empórium, padok és mennyezet látható. Reneszánsz stílusú fa haranglába 17. századi. A mellette álló klasszicista lelkészlak rossz állapotban van.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Vály. Magyar faluk Gömör Várm. földes Uraik több Urak, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Sankfalvának szomszédságában, mellynek filiáji; földgyeik közép termékenységűek, piatzok 3, és 4 mértföldnyire van. GERGELYFALVA. Kis magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai Kornis, Hevesi, és Dráskótzi Urak, lakosai reformátusok, fekszik a’ Putnoki járásban, Bikszögtöl egy, Alsó Válytól pedig három puska lővésnyire, határbéli földgye meglehetös búzát terem, piatzozása más fél mértföldnyire Rimaszombatban, de kivált Jólsván két mértföldnyire, gyümöltsös kertyei jók, és hasznosak, mert majd minden esztendőben termők, réttyei tsekélyek, erdője nintsen, második Osztálybéli. BIKSZÖG. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai Lőkös Urak, és a’ Jászói Uradalom, fekszik Sánkfalvának szomszédságában, mellynek filiája, felső Vály, és Gergelyfalva mellett, Rimaszombatban piatza két mértföldnyire. Határja két nyomásbéli, réttye szűken, szilvássa hasznos, erdeje szép, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Felső-Vály, magyar falu, Gömör vmegyében, Bikkszöggel van összekapcsolva. Itt van a Vály völgyi egyesült egyházaknak hihető a csehek idejében épült régi templomjok; mind ennek, mind pedig a paplaknak jó karbani tartása tekintetéből nagy gond szokott fordittatni Bodon Antal főfelügyelő által. A lakosok száma 522-re megy, ezek közül: 500 reformatus, 16 kath., és 6 evang. Mindnyájan tisztán beszélnek magyarul. Ezek, ugy a több Vály völgyi helységbeliek a gyümölcs termesztésnek kedvelői, több helyeken a szántóföldeken is látni jó izü gyümölcscsel rakott fákat. A közbirtok áll 7 4/8 majorsági telekből, 1 házas és 15 házatlan zsellérből, 40 kapás szőlőből, 912 holdat tevő erdeje, a csaknem annyi birtokosok rendetlen pusztitásátóli megóvását egyedül csak Bodon Antal urnak köszönheti. Mindent egyre megtermő 600 köblös szántófölde és 80 hold rétje van. Birják a künlakó birtokosokon kivül Nagy, Bodon, Balajti, Óvári, Szivos, Katona, Vincze, Herényi, Kalas, Beke, Kálmánczi, Vályi családok. Ut. post. Tornalja. Gergelyfala, magyar falu, Gömör vmegy., alsó és felső Vály helységek közt fekszik. A lakosok száma tesz 386, mindnyájan reformatusok s magyarul beszélnek. Van az egész helységben 5 4/8 urbéri, 5 majorsági telek; a határnak kiterjedése 448 hold, ebből szántóföld 240, rét 100, s legelő 100 hold, szántóföldje jó müvelés mellett megtermi a tisztabuzát is, annyival inkább egyebet, – a gyümölcs-tenyésztésnek kedvelőji. Birják ezen helységet Bodon Antal, Bélik és Hevessiek. Ut. p. Tornalja. Bikkszög, magyar falu, Gömör vgyében, Felső-Vály helységgel össze van kapcsolva, e két helységnek egy hadnagya s birája van; éjszakról nagy erdőség emelkedik felette. A lakosok száma 123 megy. Van benne 3 4/8 majorsági telek, jó karban levő erdeje 1000 holdat tesz, 80 kapás szőlejéből 40 dézmás, 250 holdat tevő szántófölde jó munkálás mellett megtermi a tisztabuzát is. – Lakja e helységet Kalas András úton kivül Lökös, Herényi, Szivos család, de birnak benne még több más helységekben lakók is. Ut. p. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felsőválybikszög, vályvölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 85 házzal és 326 ev. ref. vallású lakossal. Azelőtt két község volt, ú. m. Felső-Vály és Bikszög. Vály községet már a pápai tizedszedők jegyzéke említi Val néven. 1426-ban Valy és Waal alakban olvassuk nevét az egykorú oklevelekben. Bikszög 1427-ban fordul elő Bykzwgh eltorzított alakban. Legrégibb birtokosa 1630-ban a Gotthárd család, 1680-ban a Fuló család. A mult század elején a jászói prépostságnak is van itt birtoka. Később az egyesített községekben a következő birtokosok voltak: Nagy, Bodon, Balajthy, Óváry, Szivós, Lökös, Herényi, Katona, Vincze, Kálas, Beke, Kálmánczy és Vályi családok. A csehek idejében a község határában a magyarok és a csehek között harcz volt. A község régi temploma 1619-ben leégett, de 1622-ben újra felépült. Az egyháznak több érdekes edénye van a XVII. századból. E faluhoz tartozik Szirnálla és Emberhegy puszta is. A község postája Felsővály, távírója és vasúti állomása Tornallya. Gergelyfalva, vályvölgyi magyar kisközség, 23 házzal és 97 ev. ref. vallású lakossal. E község már 1427-ben előfordul mint a Korláth család birtoka. Későbbi birtokosai a Draskóczy, Hevessy, Palkovics, Bodon és Beélik családok. Templom nincs a községben. Postája Felsővály, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsővály. Régebben Felsőválybikkszög néven szerepelt. A község összetett neve is utal eredetére. Vály község először a pápai tizedjegyzékben fordul elő Val alakban. 1426-ból származó oklevelek Valy-nak és Waal-nak írják. Bikszög nevét Bykzwgh alakban egy 1427. évi okirat tartalmazza. 1630-ban a Gotthard-család tulajdonában találjuk a községet Az ev. ref. templom 1619-ben leégett, de két év múlva újjáépült. Ebből az évszázadból több értékes kegyszert őriz az egyház. A XVIII. században a jászói prépost volt itt földbirtokos, majd pedig számos nemesi család osztozott a határ birtokában, így a Balajthy-, Óváry-, Herényi-, Nagy-Bodon-, Szívós-, Lökös-, Katona-, Beke-, Kálmánczy- és Mály-családok. A község területe 2617 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 400. Külterületi lakott helyei: Emberhegypuszta, Kisgergelyfalva, Szimállapuszta.

Vályi Nagy Ferenc

1765. 9. 30.
Felsővály - megszületett

Balajti Árpád

1947. 1. 8.
Felsővály - megszületett
Tornalja - tanult
Nyitra - tanult
Nagymagyar - tanított
Szenc - tanított
1999. 11. 19.
Óváros - elhunyt
Névelőfordulások
1332
Val
1375
Wal
1773
Felső-Válly,
1786
Felschő-Waly,
1808
Felső-Vály,
1863
Felsővály,
1888
Felsőválybikszög,
1907
Felsővály,
1920
Vyšné Valice,
1927
Vyšné Valice, Felső-Vály,
1945
Vyšné Valice, Felső-Vály,
1948
Vyšné Valice
1990
Vyšné Valice
1994
Felsővály

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Felsővály (Vyšné Valice) 244
Telefon: 0475595340
Fax: 0475595340

Honlap:
Polgármester:
Záhorský Ján (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Lőkös Ján (Független)
Tóth Michal (MOST - HÍD)
Grébecz Zoltán (SMK-MKP)
Balajty Zoltán (SMK-MKP)
Vargová Lenka (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Felsővályi Községi Hivatal

Felsővály 244

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 462 91%
szlovákok 5 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 38 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 506
magyarok 404 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 404
magyarok 411 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 413
magyarok 180 91%
szlovákok 18 9%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 198
magyarok 261 88%
szlovákok 34 11%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 298
magyarok 260 79%
szlovákok 28 8%
romák 10 3%
csehek 6 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 27 8%
összlétszám 331
magyarok 206 80%
szlovákok 24 9%
romák 16 6%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 5%
összlétszám 259
összlétszám 399
magyarok 359 90%
szlovákok 5 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 34 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 107
magyarok 103 96%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 95
magyarok 95 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 309
magyarok 309 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 413
magyarok 411 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 201
Választási részvétel: 65.67 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132

Polgármester

Érvényes szavazólap: 131
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Záhorský Ján 87 66.41 % MOST - HÍD
Herényi Karol 44 33.59 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lőkös Ján 101 Független
Grébecz Zoltán 98 SMK-MKP
Balajty Zoltán 75 SMK-MKP
Tóth Michal 63 MOST - HÍD
Vargová Lenka 47 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 212
Választási részvétel: 27.83 %
Kiadott boríték: 59
Bedobott boríték: 59
Választásra jogosult: 210
Választási részvétel: 11.90 %
Kiadott boríték: 25
Bedobott boríték: 25
Választásra jogosult: 198
Választási részvétel: 32,32 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 48
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 33
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 24 50.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 12.50 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Emil Samko 5 10.42 % KĽS
Ondrej Binder 5 10.42 % Független
Marian Kotleba 2 4.17 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Sásik 1 2.08 % SĽS
Jaroslav Sekerka 1 2.08 % KSS
Pavel Chovanec 1 2.08 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 1 2.08 % ASV
Andrea Jenčíková 1 2.08 % NP
Karol Konárik 1 2.08 % SNS
Marian Kotleba 10 40.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 13 39.39 % Független
Igor Kašper 5 15.15 % Független
Marian Kotleba 5 15.15 % ĽSNS
Vojtech Kökény 4 12.12 % SRK
Milan Urbáni 3 9.09 % SMS
Alena Pivovarčiová 2 6.06 % NP
Martin Juhaniak 1 3.03 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 57
Érvényes szavazólap: 64
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
František Auxt 43 75.44% SMK-MKP
Peter Juhász 33 57.89% SMK-MKP
Zoltán Bán 33 57.89% SMK-MKP
Ladislav Rigó 31 54.39% SMK-MKP
Gejza Farkaš 24 42.11% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Szajkó 19 33.33% Független
Vojtech Kökény 12 21.05% SRK
Jozef Šimko 5 8.77% Független
Silvia Vargová 5 8.77% MOST - HÍD
Ladislav Lang 4 7.02% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 4 7.02% MOST - HÍD
Ján Antal 3 5.26% ÚSVIT
Tibor Balog 2 3.51% SMS
Tibor Lukáčka 2 3.51% ASV
Tomáš Rosiar 2 3.51% ĽS Naše Slovensko
Csaba Horváth 2 3.51% Független
Stanislav Mizík 1 1.75% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 1 1.75% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Hrablay 1 1.75% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Dušan Faško 1 1.75% KSS
Peter Vetrák 1 1.75% SĽS
Veronika Rízová 1 1.75% KSS
Dušan Širák 1 1.75% KSS
Peter Mináč 1 1.75% SMER - SD, KDH
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Pavel Struhár 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Suja 0 0.00% Független
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Michal Bagačka 0 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vaš 0 0.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Auxt 48 75.00% SMK-MKP
Peter Juhász 40 62.50% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 38 59.38% SMK-MKP
Jozef Šimko 28 43.75% Független
Ladislav Rigó 24 37.50% SMK-MKP
Zoltán Biró 9 14.06% DOMA DOBRE
Tomáš Agócs 9 14.06% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 8 12.50% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 6 9.38% SRK
Vojtech Kökény 6 9.38% SRK
Andrea Andrášiová 6 9.38% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ladislav Lang 5 7.81% MOST - HÍD
Csaba Csízi 4 6.25% MOST - HÍD
Anna Zsóriová 4 6.25% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Kanalová 4 6.25% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Ján Antal 3 4.69% JEDNOTA-ĽSS
Katarína Moncoľová 3 4.69% Független
Vojtech Menyhárt 3 4.69% Független
Miroslava Grendelová 2 3.13% KSS
Ivan Hazucha 2 3.13% SMER-SD
Branislav Bukviar 2 3.13% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Aneta Vargicová 2 3.13% SNS
Tomáš Sliva 2 3.13% MOST - HÍD
Michal Bagačka 2 3.13% SMER-SD
Gejza Farkaš 2 3.13% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Vargová 2 3.13% Független
Pavel Cibuliak 1 1.56% ĽS Naše Slovensko
Ján Lichanec 1 1.56% Független
Vladimír Skrutek 1 1.56% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Mináč 1 1.56% SMER-SD
Roman Lebeda 1 1.56% Független
Róbert Čipka 1 1.56% KSS
Zdenko Ľaudár 1 1.56% ĽS Naše Slovensko
Gejza Mede 1 1.56% Független
Aladár Bari 1 1.56% MOST - HÍD
Stanislav Krahulec 0 0.00% Független
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 0 0.00% SMER-SD
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Dušan Hlinka 0 0.00% SMER-SD
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 19.36 %
Tiszolc 212 11.86 %
Nyustya 134 7.50 %
Klenóc 59 3.30 %
Feled 29 1.62 %
Bakostörék 28 1.57 %
Rimaráhó 21 1.18 %
Várgede 18 1.01 %
Jánosi 18 1.01 %
Osgyán 17 0.95 %
Rimabrézó 16 0.90 %
Cserencsény 12 0.67 %
Meleghegy 12 0.67 %
Kruzsnó 11 0.62 %
Rimaszabadi 9 0.50 %
Derencsény 9 0.50 %
Uzapanyit 8 0.45 %
Durendapuszta 8 0.45 %
Rimabánya 8 0.45 %
Rimazsaluzsány 7 0.39 %
Sajószentkirály 7 0.39 %
Velkenye 7 0.39 %
Gömörfüge 7 0.39 %
Rimaszécs 6 0.34 %
Vámosbalog 5 0.28 %
Dobóca 5 0.28 %
Kecege 5 0.28 %
Balogrussó 5 0.28 %
Kőhegy 5 0.28 %
Kerekgede 5 0.28 %
Balogfala 4 0.22 %
Rakottyás 4 0.22 %
Rónapatak 4 0.22 %
Runya 4 0.22 %
Oldalfala 4 0.22 %
Zeherje 4 0.22 %
Bellény 3 0.17 %
Zsip 3 0.17 %
Kacagópuszta 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Szilistye 3 0.17 %
Gortvakisfalud 3 0.17 %
Ajnácskő 3 0.17 %
Gernyőpuszta 3 0.17 %
Harmac 3 0.17 %
Bátka 3 0.17 %
Csíz 3 0.17 %
Tajti 3 0.17 %
Détér 2 0.11 %
Zádorháza 2 0.11 %
Babarét 2 0.11 %
Balogújfalu 2 0.11 %
Baraca 2 0.11 %
Bugyikfala 2 0.11 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Hanva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Kövecses 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Tóthegymeg 2 0.11 %
Kisgömöri 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Méhi 1 0.06 %
Almágy 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Magyarhegymeg 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Alsóvály 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Jeszte 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Felsősziklás 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 11.24 %
Rimaszombat 141 6.55 %
Rimaszécs 141 6.55 %
Baraca 102 4.74 %
Sajólénártfalva 66 3.07 %
Cakó 55 2.55 %
Sajószentkirály 49 2.28 %
Nemesmartonfala 46 2.14 %
Kálosa 38 1.76 %
Zsip 38 1.76 %
Abafalva 36 1.67 %
Dobóca 35 1.63 %
Velkenye 34 1.58 %
Bátka 34 1.58 %
Hanva 34 1.58 %
Várgede 33 1.53 %
Vámosbalog 32 1.49 %
Rakottyás 31 1.44 %
Balogtamási 29 1.35 %
Tajti 29 1.35 %
Gesztete 28 1.30 %
Balogfala 28 1.30 %
Rimasimonyi 28 1.30 %
Jéne 28 1.30 %
Feled 27 1.25 %
Sajókeszi 27 1.25 %
Csíz 26 1.21 %
Uzapanyit 25 1.16 %
Gömörfüge 21 0.98 %
Jánosi 16 0.74 %
Rimapálfala 16 0.74 %
Méhi 16 0.74 %
Balogújfalu 16 0.74 %
Serke 15 0.70 %
Naprágy 15 0.70 %
Balogiványi 15 0.70 %
Almágy 14 0.65 %
Zádorháza 10 0.46 %
Runya 10 0.46 %
Harmac 9 0.42 %
Kövecses 8 0.37 %
Darnya 7 0.33 %
Szútor 7 0.33 %
Alsóvály 7 0.33 %
Osgyán 6 0.28 %
Egyházasbást 6 0.28 %
Nyustya 6 0.28 %
Détér 6 0.28 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Sajórecske 6 0.28 %
Ajnácskő 5 0.23 %
Klenóc 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 4 0.19 %
Óbást 4 0.19 %
Vecseklő 4 0.19 %
Hubó 4 0.19 %
Medveshidegkút 4 0.19 %
Korláti 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Oldalfala 3 0.14 %
Guszona 3 0.14 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.47 %
Tiszolc 81 8.71 %
Klenóc 17 1.83 %
Nyustya 16 1.72 %
Rimaszécs 11 1.18 %
Osgyán 9 0.97 %
Rimaráhó 7 0.75 %
Cserencsény 7 0.75 %
Feled 6 0.65 %
Rimazsaluzsány 6 0.65 %
Jánosi 6 0.65 %
Karaszkó 4 0.43 %
Méhi 4 0.43 %
Kálosa 4 0.43 %
Várgede 4 0.43 %
Sajószentkirály 4 0.43 %
Zeherje 3 0.32 %
Rimabánya 3 0.32 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 3.02 %
Nyustya 12 0.41 %
Jánosi 9 0.31 %
Feled 5 0.17 %
Gömörfüge 4 0.14 %
Méhi 4 0.14 %
Cserencsény 4 0.14 %
Rimaszécs 4 0.14 %
Tiszolc 4 0.14 %
Gernyőpuszta 4 0.14 %
Várgede 3 0.10 %
Vámosbalog 3 0.10 %
Kruzsnó 3 0.10 %
Sajószentkirály 3 0.10 %
Klenóc 3 0.10 %
Osgyán 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Uzapanyit 2 0.07 %
Nemesradnót 2 0.07 %
Rimaráhó 2 0.07 %
Perjése 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Kálosa 2 0.07 %
Balogpádár 2 0.07 %
Meleghegy 1 0.03 %
Gömörpéterfala 1 0.03 %
Tajti 1 0.03 %
Durendapuszta 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kövecses 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Bátka 1 0.03 %
Gesztete 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Zsip 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Ratkószuha 1 0.03 %
Zeherje 1 0.03 %
Dúlháza 1 0.03 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 20.95 %
Nyustya 49 1.30 %
Osgyán 45 1.19 %
Tiszolc 45 1.19 %
Feled 35 0.93 %
Klenóc 32 0.85 %
Várgede 23 0.61 %
Cserencsény 22 0.58 %
Rimaráhó 17 0.45 %
Bátka 15 0.40 %
Vámosbalog 14 0.37 %
Ajnácskő 14 0.37 %
Bakostörék 13 0.34 %
Jánosi 12 0.32 %
Alsósziklás 11 0.29 %
Csíz 10 0.26 %
Ratkószuha 10 0.26 %
Kruzsnó 10 0.26 %
Zeherje 9 0.24 %
Kecege 9 0.24 %
Vecseklő 9 0.24 %
Rimazsaluzsány 9 0.24 %
Perjése 8 0.21 %
Balogrussó 8 0.21 %
Abafalva 8 0.21 %
Guszona 8 0.21 %
Sajószentkirály 7 0.19 %
Gömörfüge 7 0.19 %
Dobóca 7 0.19 %
Alsóvály 7 0.19 %
Meleghegy 7 0.19 %
Nemesradnót 7 0.19 %
Felsővály 6 0.16 %
Rimaszécs 6 0.16 %
Oldalfala 6 0.16 %
Méhi 6 0.16 %
Rimabánya 6 0.16 %
Rakottyás 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Zsip 5 0.13 %
Derencsény 5 0.13 %
Gömörpéterfala 5 0.13 %
Serke 5 0.13 %
Hanva 5 0.13 %
Velkenye 5 0.13 %
Durendapuszta 4 0.11 %
Bellény 4 0.11 %
Rimaszabadi 4 0.11 %
Sajólenke 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Uzapanyit 4 0.11 %
Balogiványi 3 0.08 %
Balogfala 3 0.08 %
Kőhegy 3 0.08 %
Felsősziklás 3 0.08 %
Kacagópuszta 3 0.08 %
Balogpádár 3 0.08 %
Kálosa 3 0.08 %
Hubó 3 0.08 %
Rónapatak 3 0.08 %
Runya 3 0.08 %
Tajti 3 0.08 %
Óbást 3 0.08 %
Gernyőpuszta 3 0.08 %
Babarét 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Ratkószabadi 2 0.05 %
Almágy 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 2 0.05 %
Nemesmartonfala 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Bugyikfala 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Szilistye 2 0.05 %
Gesztete 2 0.05 %
Kerekgede 2 0.05 %
Magyarhegymeg 2 0.05 %
Kövecses 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Balogtamási 2 0.05 %
Harmac 2 0.05 %
Sajókeszi 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Kiéte 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dobfenek 1 0.03 %
Balogújfalu 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 79.31 %
Nyustya 36 3.63 %
Osgyán 34 3.43 %
Cserencsény 26 2.62 %
Tiszolc 23 2.32 %
Bakostörék 21 2.12 %
Klenóc 20 2.02 %
Jánosi 20 2.02 %
Rimaráhó 19 1.92 %
Rimabánya 16 1.61 %
Feled 15 1.51 %
Rimazsaluzsány 14 1.41 %
Ratkószabadi 14 1.41 %
Bátka 12 1.21 %
Várgede 10 1.01 %
Vámosbalog 9 0.91 %
Uzapanyit 9 0.91 %
Kruzsnó 9 0.91 %
Rimaszécs 9 0.91 %
Kőhegy 7 0.71 %
Nemesradnót 7 0.71 %
Sajószentkirály 6 0.61 %
Meleghegy 5 0.50 %
Rimabrézó 5 0.50 %
Balogpádár 5 0.50 %
Abafalva 4 0.40 %
Zeherje 4 0.40 %
Felsősziklás 4 0.40 %
Almágy 4 0.40 %
Runya 4 0.40 %
Rimaszabadi 3 0.30 %
Baraca 3 0.30 %
Kecege 3 0.30 %
Balogrussó 3 0.30 %
Velkenye 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Sajólenke 3 0.30 %
Alsóvály 3 0.30 %
Kacagópuszta 3 0.30 %
Bugyikfala 3 0.30 %
Óbást 2 0.20 %
Gömörfüge 2 0.20 %
Guszona 2 0.20 %
Perjése 2 0.20 %
Durendapuszta 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Gömörispánmező 2 0.20 %
Rakottyás 2 0.20 %
Gortvakisfalud 2 0.20 %
Gernyőpuszta 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Karaszkó 2 0.20 %
Felsővály 2 0.20 %
Dobóca 2 0.20 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Rónapatak 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Kövecses 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Balogfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 71.84 %
Osgyán 23 3.50 %
Jánosi 21 3.20 %
Zeherje 14 2.13 %
Feled 13 1.98 %
Bátka 11 1.67 %
Bakostörék 9 1.37 %
Rimaszécs 9 1.37 %
Tiszolc 9 1.37 %
Cserencsény 8 1.22 %
Sajószentkirály 7 1.07 %
Kövecses 7 1.07 %
Dobóca 7 1.07 %
Gesztete 6 0.91 %
Rimaráhó 6 0.91 %
Gömörpéterfala 5 0.76 %
Ajnácskő 5 0.76 %
Várgede 5 0.76 %
Klenóc 5 0.76 %
Serke 5 0.76 %
Rimazsaluzsány 5 0.76 %
Balogfala 5 0.76 %
Balogtamási 4 0.61 %
Détér 4 0.61 %
Vámosbalog 4 0.61 %
Alsósziklás 4 0.61 %
Felsővály 4 0.61 %
Guszona 3 0.46 %
Kruzsnó 3 0.46 %
Almágy 3 0.46 %
Uzapanyit 3 0.46 %
Kecege 3 0.46 %
Rimapálfala 3 0.46 %
Nyustya 3 0.46 %
Rimabánya 3 0.46 %
Gömörfüge 2 0.30 %
Meleghegy 2 0.30 %
Sajólenke 2 0.30 %
Baraca 2 0.30 %
Nemesmartonfala 2 0.30 %
Tajti 2 0.30 %
Rimabrézó 2 0.30 %
Óbást 2 0.30 %
Bellény 2 0.30 %
Alsóvály 2 0.30 %
Abafalva 2 0.30 %
Nemesradnót 2 0.30 %
Perjése 2 0.30 %
Jéne 1 0.15 %
Rakottyás 1 0.15 %
Derencsény 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Gernyőpuszta 1 0.15 %
Rimasimonyi 1 0.15 %
Harmac 1 0.15 %
Jeszte 1 0.15 %
Babarét 1 0.15 %
Csíz 1 0.15 %
Balogpádár 1 0.15 %
Hubó 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Gortvakisfalud 1 0.15 %
Méhi 1 0.15 %
Kisgömöri 1 0.15 %
Dúlháza 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Felsősziklás 1 0.15 %
Egyházasbást 1 0.15 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 90.38 %
Nyustya 107 13.54 %
Tiszolc 34 4.30 %
Feled 28 3.54 %
Klenóc 28 3.54 %
Jánosi 22 2.78 %
Osgyán 20 2.53 %
Cserencsény 18 2.28 %
Détér 17 2.15 %
Bátka 17 2.15 %
Ajnácskő 17 2.15 %
Várgede 15 1.90 %
Kruzsnó 14 1.77 %
Gernyőpuszta 10 1.27 %
Bakostörék 10 1.27 %
Rimaráhó 10 1.27 %
Rimabánya 9 1.14 %
Guszona 8 1.01 %
Meleghegy 8 1.01 %
Zeherje 7 0.89 %
Rimabrézó 7 0.89 %
Zsip 7 0.89 %
Perjése 6 0.76 %
Csíz 6 0.76 %
Vámosbalog 6 0.76 %
Rimazsaluzsány 5 0.63 %
Felsősziklás 5 0.63 %
Rimaszécs 5 0.63 %
Kacagópuszta 5 0.63 %
Alsósziklás 5 0.63 %
Sajószentkirály 5 0.63 %
Sajólenke 4 0.51 %
Dobóca 4 0.51 %
Hubó 4 0.51 %
Nemesradnót 4 0.51 %
Tóthegymeg 4 0.51 %
Uzapanyit 4 0.51 %
Balogfala 4 0.51 %
Durendapuszta 3 0.38 %
Kövecses 3 0.38 %
Vecseklő 3 0.38 %
Tajti 3 0.38 %
Sajórecske 3 0.38 %
Méhi 3 0.38 %
Gömörfüge 3 0.38 %
Kőhegy 3 0.38 %
Alsóvály 3 0.38 %
Kecege 3 0.38 %
Balogrussó 3 0.38 %
Dúlháza 3 0.38 %
Abafalva 2 0.25 %
Balogpádár 2 0.25 %
Jéne 2 0.25 %
Kerekgede 2 0.25 %
Rakottyás 2 0.25 %
Karaszkó 2 0.25 %
Derencsény 2 0.25 %
Felsővály 2 0.25 %
Rimapálfala 2 0.25 %
Rónapatak 2 0.25 %
Runya 2 0.25 %
Balogújfalu 2 0.25 %
Serke 2 0.25 %
Gömörispánmező 2 0.25 %
Óbást 2 0.25 %
Gesztes 2 0.25 %
Gömörmihályfalva 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Harmac 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Hanva 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Ratkószabadi 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Bugyikfala 1 0.13 %
Kálosa 1 0.13 %
Gömörlipóc 1 0.13 %
Baraca 1 0.13 %
Kiéte 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Szilistye 1 0.13 %
Balogiványi 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Dobfenek 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 24.99 %
Ajnácskő 113 5.86 %
Sajólénártfalva 108 5.60 %
Bátka 77 3.99 %
Feled 76 3.94 %
Sajószentkirály 66 3.42 %
Rimaszécs 65 3.37 %
Csíz 61 3.16 %
Nemesradnót 54 2.80 %
Vámosbalog 51 2.64 %
Tajti 51 2.64 %
Hanva 43 2.23 %
Velkenye 35 1.81 %
Harmac 31 1.61 %
Baraca 30 1.56 %
Almágy 29 1.50 %
Méhi 27 1.40 %
Darnya 25 1.30 %
Óbást 25 1.30 %
Rimasimonyi 23 1.19 %
Runya 23 1.19 %
Osgyán 21 1.09 %
Guszona 20 1.04 %
Serke 20 1.04 %
Abafalva 19 0.98 %
Várgede 19 0.98 %
Sajólenke 19 0.98 %
Sajórecske 19 0.98 %
Dobóca 19 0.98 %
Gesztete 18 0.93 %
Gömörpéterfala 17 0.88 %
Cakó 15 0.78 %
Uzapanyit 14 0.73 %
Egyházasbást 14 0.73 %
Jánosi 13 0.67 %
Rakottyás 13 0.67 %
Balogfala 12 0.62 %
Nyustya 12 0.62 %
Zsip 11 0.57 %
Rimaráhó 11 0.57 %
Korláti 11 0.57 %
Kövecses 11 0.57 %
Meleghegy 9 0.47 %
Balogpádár 9 0.47 %
Magyarhegymeg 9 0.47 %
Hubó 9 0.47 %
Tiszolc 9 0.47 %
Alsóvály 9 0.47 %
Détér 9 0.47 %
Vecseklő 9 0.47 %
Balogiványi 8 0.41 %
Balogújfalu 7 0.36 %
Balogtamási 7 0.36 %
Kálosa 7 0.36 %
Bakostörék 7 0.36 %
Medveshidegkút 6 0.31 %
Rimabrézó 6 0.31 %
Dobfenek 6 0.31 %
Gömörfüge 6 0.31 %
Zádorháza 6 0.31 %
Kerekgede 5 0.26 %
Cserencsény 5 0.26 %
Kisgömöri 5 0.26 %
Perjése 4 0.21 %
Rimapálfala 4 0.21 %
Dúlháza 4 0.21 %
Felsővály 4 0.21 %
Zeherje 3 0.16 %
Jéne 3 0.16 %
Bugyikfala 3 0.16 %
Kruzsnó 3 0.16 %
Tóthegymeg 3 0.16 %
Sajókeszi 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Jeszte 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Klenóc 2 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 105.31 %
Tiszolc 91 7.11 %
Nyustya 72 5.63 %
Klenóc 58 4.53 %
Osgyán 48 3.75 %
Rimaráhó 47 3.67 %
Cserencsény 38 2.97 %
Bakostörék 31 2.42 %
Jánosi 26 2.03 %
Feled 23 1.80 %
Kőhegy 16 1.25 %
Várgede 16 1.25 %
Rimabrézó 15 1.17 %
Rimazsaluzsány 14 1.09 %
Meleghegy 13 1.02 %
Almágy 12 0.94 %
Rimaszabadi 11 0.86 %
Kruzsnó 10 0.78 %
Bátka 10 0.78 %
Felsősziklás 10 0.78 %
Ajnácskő 10 0.78 %
Derencsény 9 0.70 %
Rimabánya 9 0.70 %
Zeherje 9 0.70 %
Alsósziklás 9 0.70 %
Gernyőpuszta 8 0.63 %
Karaszkó 8 0.63 %
Vámosbalog 7 0.55 %
Oldalfala 7 0.55 %
Kecege 7 0.55 %
Gortvakisfalud 6 0.47 %
Abafalva 6 0.47 %
Rimaszécs 6 0.47 %
Méhi 6 0.47 %
Rónapatak 6 0.47 %
Balogrussó 5 0.39 %
Bellény 5 0.39 %
Uzapanyit 5 0.39 %
Runya 5 0.39 %
Babarét 5 0.39 %
Gömörpéterfala 5 0.39 %
Balogpádár 5 0.39 %
Gömörfüge 4 0.31 %
Guszona 4 0.31 %
Alsóvály 4 0.31 %
Durendapuszta 4 0.31 %
Tóthegymeg 3 0.23 %
Serke 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Balogfala 3 0.23 %
Zsip 3 0.23 %
Kálosa 3 0.23 %
Szilistye 3 0.23 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 53.60 %
Rimaszécs 175 6.99 %
Kálosa 133 5.32 %
Bátka 123 4.92 %
Feled 117 4.68 %
Ajnácskő 100 4.00 %
Egyházasbást 90 3.60 %
Vámosbalog 81 3.24 %
Nemesradnót 73 2.92 %
Méhi 67 2.68 %
Hanva 67 2.68 %
Almágy 67 2.68 %
Balogfala 66 2.64 %
Serke 61 2.44 %
Csíz 59 2.36 %
Kövecses 56 2.24 %
Détér 56 2.24 %
Harmac 55 2.20 %
Óbást 55 2.20 %
Gesztete 50 2.00 %
Felsővály 48 1.92 %
Dobóca 47 1.88 %
Naprágy 46 1.84 %
Abafalva 45 1.80 %
Tajti 45 1.80 %
Jánosi 45 1.80 %
Várgede 42 1.68 %
Alsóvály 41 1.64 %
Rimasimonyi 40 1.60 %
Sajószentkirály 40 1.60 %
Sajólénártfalva 39 1.56 %
Balogiványi 39 1.56 %
Gömörpéterfala 39 1.56 %
Magyarhegymeg 36 1.44 %
Sajókeszi 34 1.36 %
Zsip 29 1.16 %
Vecseklő 28 1.12 %
Guszona 27 1.08 %
Cakó 26 1.04 %
Balogújfalu 26 1.04 %
Velkenye 26 1.04 %
Osgyán 26 1.04 %
Runya 25 1.00 %
Perjése 25 1.00 %
Uzapanyit 22 0.88 %
Cserencsény 21 0.84 %
Sajólenke 21 0.84 %
Gömörmihályfalva 19 0.76 %
Jéne 18 0.72 %
Zádorháza 18 0.72 %
Balogtamási 18 0.72 %
Gömörfüge 17 0.68 %
Dobfenek 15 0.60 %
Sajórecske 15 0.60 %
Rakottyás 14 0.56 %
Kerekgede 14 0.56 %
Hubó 13 0.52 %
Baraca 13 0.52 %
Oldalfala 11 0.44 %
Medveshidegkút 10 0.40 %
Kisgömöri 10 0.40 %
Balogpádár 10 0.40 %
Bakostörék 10 0.40 %
Rimapálfala 9 0.36 %
Darnya 9 0.36 %
Jeszte 8 0.32 %
Nemesmartonfala 7 0.28 %
Rimaráhó 6 0.24 %
Korláti 5 0.20 %
Gortvakisfalud 5 0.20 %
Dúlháza 5 0.20 %
Klenóc 5 0.20 %
Nyustya 5 0.20 %
Tiszolc 4 0.16 %
Rimabrézó 4 0.16 %
Gernyőpuszta 4 0.16 %
Zeherje 4 0.16 %
Bellény 3 0.12 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Kecege 2 0.08 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 7.78 %
Klenóc 25 0.76 %
Nyustya 19 0.58 %
Tiszolc 17 0.51 %
Jánosi 13 0.39 %
Kálosa 12 0.36 %
Rimaszécs 11 0.33 %
Nemesradnót 11 0.33 %
Rimasimonyi 10 0.30 %
Bátka 10 0.30 %
Várgede 10 0.30 %
Almágy 10 0.30 %
Gortvakisfalud 10 0.30 %
Osgyán 9 0.27 %
Bakostörék 8 0.24 %
Egyházasbást 8 0.24 %
Serke 8 0.24 %
Ajnácskő 8 0.24 %
Csíz 7 0.21 %
Détér 7 0.21 %
Guszona 7 0.21 %
Abafalva 7 0.21 %
Vámosbalog 7 0.21 %
Cakó 6 0.18 %
Méhi 6 0.18 %
Óbást 6 0.18 %
Feled 6 0.18 %
Kruzsnó 6 0.18 %
Oldalfala 5 0.15 %
Gömörfüge 5 0.15 %
Tajti 5 0.15 %
Rimaráhó 5 0.15 %
Rakottyás 4 0.12 %
Sajórecske 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Hanva 4 0.12 %
Balogtamási 4 0.12 %
Uzapanyit 4 0.12 %
Sajószentkirály 4 0.12 %
Balogújfalu 4 0.12 %
Balogiványi 3 0.09 %
Rimapálfala 3 0.09 %
Cserencsény 3 0.09 %
Dúlháza 3 0.09 %
Zsip 3 0.09 %
Alsósziklás 3 0.09 %
Perjése 3 0.09 %
Kecege 3 0.09 %
Gesztete 2 0.06 %
Korláti 2 0.06 %
Sajólénártfalva 2 0.06 %
Zeherje 2 0.06 %
Felsővály 2 0.06 %
Naprágy 2 0.06 %
Hubó 2 0.06 %
Kacagópuszta 2 0.06 %
Baraca 2 0.06 %
Zádorháza 2 0.06 %
Gömörpéterfala 2 0.06 %
Alsóvály 2 0.06 %
Gernyőpuszta 2 0.06 %
Bugyikfala 2 0.06 %
Harmac 2 0.06 %
Darnya 2 0.06 %
Derencsény 2 0.06 %
Kövecses 2 0.06 %
Jeszte 1 0.03 %
Kőhegy 1 0.03 %
Vecseklő 1 0.03 %
Balogfala 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Kerekgede 1 0.03 %
Velkenye 1 0.03 %
Ratkószuha 1 0.03 %
Jéne 1 0.03 %
Rimabánya 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Meleghegy 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Medveshidegkút 1 0.03 %
Runya 1 0.03 %
Karaszkó 1 0.03 %
Dobóca 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Durendapuszta 1 0.03 %
Magyarhegymeg 1 0.03 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 35.68 %
Egyházasbást 75 12.00 %
Feled 55 8.80 %
Tajti 43 6.88 %
Almágy 42 6.72 %
Óbást 36 5.76 %
Harmac 27 4.32 %
Ajnácskő 23 3.68 %
Balogfala 21 3.36 %
Gömörpéterfala 19 3.04 %
Rimaszécs 19 3.04 %
Jeszte 19 3.04 %
Vecseklő 18 2.88 %
Détér 17 2.72 %
Rimasimonyi 16 2.56 %
Dobfenek 16 2.56 %
Gesztete 15 2.40 %
Guszona 13 2.08 %
Medveshidegkút 12 1.92 %
Bátka 12 1.92 %
Csíz 12 1.92 %
Serke 10 1.60 %
Vámosbalog 8 1.28 %
Abafalva 7 1.12 %
Várgede 7 1.12 %
Nyustya 7 1.12 %
Kövecses 6 0.96 %
Kálosa 6 0.96 %
Méhi 6 0.96 %
Jánosi 5 0.80 %
Hanva 5 0.80 %
Sajószentkirály 5 0.80 %
Sajólénártfalva 5 0.80 %
Osgyán 5 0.80 %
Balogiványi 5 0.80 %
Zsip 4 0.64 %
Velkenye 4 0.64 %
Gortvakisfalud 4 0.64 %
Zádorháza 4 0.64 %
Balogpádár 3 0.48 %
Tiszolc 3 0.48 %
Balogújfalu 3 0.48 %
Uzapanyit 3 0.48 %
Darnya 3 0.48 %
Nemesradnót 3 0.48 %
Dobóca 3 0.48 %
Rimaráhó 3 0.48 %
Gömörfüge 3 0.48 %
Oldalfala 2 0.32 %
Dúlháza 2 0.32 %
Rimapálfala 2 0.32 %
Kruzsnó 2 0.32 %
Kerekgede 2 0.32 %
Korláti 2 0.32 %
Sajólenke 2 0.32 %
Balogtamási 2 0.32 %
Kecege 2 0.32 %
Alsóvály 2 0.32 %
Klenóc 2 0.32 %
Zeherje 2 0.32 %
Sajórecske 1 0.16 %
Rimabánya 1 0.16 %
Hubó 1 0.16 %
Runya 1 0.16 %
Perjése 1 0.16 %
Gömörmihályfalva 1 0.16 %
Cakó 1 0.16 %
Sajókeszi 1 0.16 %
Karaszkó 1 0.16 %
Kacagópuszta 1 0.16 %
Gernyőpuszta 1 0.16 %
Bakostörék 1 0.16 %
Baraca 1 0.16 %
Jéne 1 0.16 %
Felsővály 1 0.16 %
Balogrussó 1 0.16 %
Rakottyás 1 0.16 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 199.48 %
Klenóc 94 12.30 %
Bakostörék 82 10.73 %
Nyustya 78 10.21 %
Rimaráhó 72 9.42 %
Tiszolc 69 9.03 %
Cserencsény 60 7.85 %
Kruzsnó 34 4.45 %
Osgyán 33 4.32 %
Jánosi 31 4.06 %
Várgede 23 3.01 %
Feled 23 3.01 %
Rimabrézó 22 2.88 %
Meleghegy 16 2.09 %
Rimazsaluzsány 15 1.96 %
Derencsény 15 1.96 %
Gernyőpuszta 15 1.96 %
Zeherje 14 1.83 %
Felsősziklás 13 1.70 %
Bátka 12 1.57 %
Ajnácskő 12 1.57 %
Balogrussó 11 1.44 %
Vámosbalog 11 1.44 %
Sajószentkirály 10 1.31 %
Karaszkó 9 1.18 %
Gesztes 9 1.18 %
Bugyikfala 9 1.18 %
Alsósziklás 9 1.18 %
Almágy 9 1.18 %
Runya 9 1.18 %
Rimabánya 9 1.18 %
Oldalfala 8 1.05 %
Abafalva 8 1.05 %
Kacagópuszta 8 1.05 %
Kecege 8 1.05 %
Uzapanyit 7 0.92 %
Rónapatak 7 0.92 %
Kőhegy 7 0.92 %
Méhi 6 0.79 %
Bellény 6 0.79 %
Medveshidegkút 6 0.79 %
Rimaszabadi 6 0.79 %
Rimaszécs 5 0.65 %
Kerekgede 5 0.65 %
Sajólenke 5 0.65 %
Rimapálfala 5 0.65 %
Dobrapatak 5 0.65 %
Harmac 5 0.65 %
Durendapuszta 5 0.65 %
Gömörispánmező 4 0.52 %
Hanva 4 0.52 %
Balogfala 4 0.52 %
Alsóvály 4 0.52 %
Détér 4 0.52 %
Tóthegymeg 4 0.52 %
Cakó 3 0.39 %
Perjése 3 0.39 %
Baraca 3 0.39 %
Gömörfüge 3 0.39 %
Darnya 3 0.39 %
Rakottyás 2 0.26 %
Egyházasbást 2 0.26 %
Balogtamási 2 0.26 %
Babarét 2 0.26 %
Guszona 2 0.26 %
Kisgömöri 2 0.26 %
Felsővály 2 0.26 %
Magyarhegymeg 2 0.26 %
Csíz 2 0.26 %
Szilistye 2 0.26 %
Nemesradnót 1 0.13 %
Nemesmartonfala 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Sajókeszi 1 0.13 %
Sajórecske 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Szútor 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Serke 1 0.13 %
Kálosa 1 0.13 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 159.71 %
Szútor 215 12.54 %
Nyustya 182 10.61 %
Tiszolc 135 7.87 %
Gesztete 131 7.64 %
Feled 129 7.52 %
Jánosi 121 7.06 %
Klenóc 98 5.71 %
Osgyán 95 5.54 %
Cserencsény 88 5.13 %
Rimaszécs 81 4.72 %
Várgede 80 4.66 %
Bátka 74 4.31 %
Bakostörék 67 3.91 %
Rimaráhó 66 3.85 %
Serke 62 3.62 %
Dobóca 56 3.27 %
Rimasimonyi 48 2.80 %
Rimapálfala 47 2.74 %
Ajnácskő 47 2.74 %
Vámosbalog 47 2.74 %
Balogfala 41 2.39 %
Harmac 40 2.33 %
Nemesradnót 40 2.33 %
Kruzsnó 40 2.33 %
Almágy 39 2.27 %
Sajószentkirály 37 2.16 %
Détér 37 2.16 %
Meleghegy 36 2.10 %
Abafalva 34 1.98 %
Méhi 34 1.98 %
Gernyőpuszta 31 1.81 %
Zeherje 30 1.75 %
Felsővály 28 1.63 %
Tajti 27 1.57 %
Csíz 27 1.57 %
Uzapanyit 26 1.52 %
Velkenye 25 1.46 %
Hanva 25 1.46 %
Rimazsaluzsány 25 1.46 %
Guszona 25 1.46 %
Bellény 23 1.34 %
Egyházasbást 22 1.28 %
Alsósziklás 21 1.22 %
Óbást 20 1.17 %
Gortvakisfalud 19 1.11 %
Balogiványi 18 1.05 %
Derencsény 18 1.05 %
Sajólénártfalva 18 1.05 %
Balogtamási 18 1.05 %
Balogújfalu 17 0.99 %
Gömörpéterfala 17 0.99 %
Kőhegy 17 0.99 %
Rimabrézó 17 0.99 %
Kálosa 16 0.93 %
Magyarhegymeg 16 0.93 %
Kacagópuszta 16 0.93 %
Runya 15 0.87 %
Rimaszabadi 15 0.87 %
Rimabánya 14 0.82 %
Baraca 14 0.82 %
Karaszkó 14 0.82 %
Kövecses 13 0.76 %
Oldalfala 13 0.76 %
Zsip 13 0.76 %
Alsóvály 13 0.76 %
Gömörfüge 13 0.76 %
Jeszte 12 0.70 %
Kerekgede 11 0.64 %
Durendapuszta 10 0.58 %
Rakottyás 10 0.58 %
Jéne 10 0.58 %
Kecege 10 0.58 %
Balogpádár 9 0.52 %
Perjése 9 0.52 %
Balogrussó 9 0.52 %
Vecseklő 8 0.47 %
Hubó 8 0.47 %
Rónapatak 7 0.41 %
Sajólenke 7 0.41 %
Ratkószabadi 7 0.41 %
Kisgömöri 7 0.41 %
Korláti 7 0.41 %
Nemesmartonfala 6 0.35 %
Zádorháza 5 0.29 %
Felsősziklás 5 0.29 %
Dobfenek 5 0.29 %
Ratkószuha 4 0.23 %
Naprágy 4 0.23 %
Kiéte 4 0.23 %
Tóthegymeg 4 0.23 %
Gesztes 3 0.17 %
Babarét 3 0.17 %
Cakó 3 0.17 %
Bugyikfala 3 0.17 %
Dúlháza 2 0.12 %
Gömörlipóc 2 0.12 %
Darnya 2 0.12 %
Medveshidegkút 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Szilistye 1 0.06 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 9.27 %
Klenóc 152 6.13 %
Rimaszombat 148 5.97 %
Tiszolc 68 2.74 %
Rimaráhó 36 1.45 %
Rimabrézó 26 1.05 %
Rimazsaluzsány 20 0.81 %
Rimabánya 18 0.73 %
Bakostörék 16 0.64 %
Rimaszabadi 15 0.60 %
Cserencsény 13 0.52 %
Várgede 11 0.44 %
Jánosi 9 0.36 %
Kecege 9 0.36 %
Kruzsnó 8 0.32 %
Balogrussó 8 0.32 %
Babarét 8 0.32 %
Nemesradnót 7 0.28 %
Meleghegy 7 0.28 %
Osgyán 6 0.24 %
Durendapuszta 6 0.24 %
Feled 6 0.24 %
Zsip 6 0.24 %
Felsősziklás 6 0.24 %
Gömörfüge 6 0.24 %
Rimaszécs 6 0.24 %
Alsóvály 5 0.20 %
Oldalfala 5 0.20 %
Abafalva 5 0.20 %
Kőhegy 5 0.20 %
Sajószentkirály 5 0.20 %
Óbást 4 0.16 %
Ajnácskő 4 0.16 %
Vámosbalog 4 0.16 %
Gernyőpuszta 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogpádár 4 0.16 %
Kiéte 4 0.16 %
Bátka 4 0.16 %
Karaszkó 4 0.16 %
Sajólenke 4 0.16 %
Rimapálfala 3 0.12 %
Szilistye 3 0.12 %
Rónapatak 3 0.12 %
Vecseklő 3 0.12 %
Méhi 3 0.12 %
Zeherje 3 0.12 %
Harmac 3 0.12 %
Felsővály 3 0.12 %
Hubó 3 0.12 %
Tajti 3 0.12 %
Kerekgede 3 0.12 %
Rimasimonyi 2 0.08 %
Balogfala 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Derencsény 2 0.08 %
Ratkószabadi 2 0.08 %
Sajórecske 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Serke 2 0.08 %
Uzapanyit 2 0.08 %
Dúlháza 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Tóthegymeg 2 0.08 %
Balogújfalu 2 0.08 %
Velkenye 2 0.08 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Guszona 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Darnya 1 0.04 %
Gömörhegyvég 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Almágy 1 0.04 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 23.95 %
Kacagópuszta 50 2.31 %
Nyustya 46 2.13 %
Gernyőpuszta 44 2.03 %
Tiszolc 39 1.80 %
Klenóc 39 1.80 %
Rimaszécs 34 1.57 %
Harmac 28 1.29 %
Jánosi 24 1.11 %
Feled 22 1.02 %
Cserencsény 22 1.02 %
Osgyán 21 0.97 %
Balogiványi 18 0.83 %
Rimaráhó 16 0.74 %
Bakostörék 16 0.74 %
Durendapuszta 16 0.74 %
Rimabrézó 14 0.65 %
Felsősziklás 14 0.65 %
Csíz 13 0.60 %
Balogrussó 12 0.55 %
Dobóca 11 0.51 %
Sajószentkirály 11 0.51 %
Rimabánya 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Vámosbalog 10 0.46 %
Meleghegy 9 0.42 %
Zádorháza 8 0.37 %
Gömörispánmező 8 0.37 %
Serke 7 0.32 %
Kecege 7 0.32 %
Tóthegymeg 7 0.32 %
Abafalva 6 0.28 %
Bátka 6 0.28 %
Gesztete 5 0.23 %
Bugyikfala 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Kövecses 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Alsósziklás 4 0.18 %
Bellény 4 0.18 %
Kőhegy 4 0.18 %
Jéne 4 0.18 %
Rimaszabadi 4 0.18 %
Kruzsnó 4 0.18 %
Balogfala 4 0.18 %
Zeherje 3 0.14 %
Gömörfüge 3 0.14 %
Rimazsaluzsány 3 0.14 %
Gömörlipóc 3 0.14 %
Runya 3 0.14 %
Méhi 3 0.14 %
Jeszte 3 0.14 %
Várgede 3 0.14 %
Kisgömöri 3 0.14 %
Rimasimonyi 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Velkenye 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Oldalfala 2 0.09 %
Zsip 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Kiéte 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Perjése 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 106.33 %
Rimaszombat 442 77.68 %
Klenóc 253 44.46 %
Tiszolc 250 43.94 %
Rimaráhó 74 13.01 %
Bakostörék 46 8.08 %
Osgyán 43 7.56 %
Rimazsaluzsány 38 6.68 %
Rimabánya 32 5.62 %
Feled 29 5.10 %
Cserencsény 27 4.75 %
Kruzsnó 21 3.69 %
Rimabrézó 17 2.99 %
Alsósziklás 16 2.81 %
Kecege 15 2.64 %
Kálosa 13 2.28 %
Várgede 12 2.11 %
Rimaszabadi 11 1.93 %
Jánosi 11 1.93 %
Sajószentkirály 10 1.76 %
Rimaszécs 10 1.76 %
Balogrussó 10 1.76 %
Felsősziklás 10 1.76 %
Derencsény 10 1.76 %
Gernyőpuszta 9 1.58 %
Abafalva 8 1.41 %
Kacagópuszta 7 1.23 %
Babarét 7 1.23 %
Vámosbalog 7 1.23 %
Kőhegy 6 1.05 %
Zeherje 6 1.05 %
Meleghegy 6 1.05 %
Kiéte 6 1.05 %
Bátka 5 0.88 %
Méhi 5 0.88 %
Uzapanyit 5 0.88 %
Karaszkó 5 0.88 %
Perjése 5 0.88 %
Sajólenke 5 0.88 %
Gömörfüge 4 0.70 %
Guszona 4 0.70 %
Gömörhegyvég 4 0.70 %
Rónapatak 4 0.70 %
Felsővály 3 0.53 %
Kerekgede 3 0.53 %
Egyházasbást 3 0.53 %
Ratkószabadi 3 0.53 %
Tóthegymeg 3 0.53 %
Csíz 3 0.53 %
Sajólénártfalva 2 0.35 %
Kövecses 2 0.35 %
Rimapálfala 2 0.35 %
Balogfala 2 0.35 %
Dobrapatak 2 0.35 %
Gesztete 2 0.35 %
Bellény 2 0.35 %
Zádorháza 1 0.18 %
Óbást 1 0.18 %
Gömörispánmező 1 0.18 %
Rimasimonyi 1 0.18 %
Runya 1 0.18 %
Balogtamási 1 0.18 %
Korláti 1 0.18 %
Medveshidegkút 1 0.18 %
Cakó 1 0.18 %
Durendapuszta 1 0.18 %
Zsip 1 0.18 %
Gömörpéterfala 1 0.18 %
Vecseklő 1 0.18 %
Ajnácskő 1 0.18 %
Dúlháza 1 0.18 %
Rakottyás 1 0.18 %
Oldalfala 1 0.18 %
Alsóvály 1 0.18 %
Sajórecske 1 0.18 %
Nemesradnót 1 0.18 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc</