SK
DS
.....

Lég

Község

címer zászló
1549 99% magyar 1910
1390 47% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lég
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lehnice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Árosi-dűlő, Bánvölgy, Előpatony, Hetmányi-erdő, Kapuhely, Kislég, Kolónia (Kondorospuszta), Legelő-dűlő, (Nagyhegypuszta), Nagylég, Sárosfa úti dűlő, Szász, Tekeres, Urasági-dűlő, (Vörösbúzahelypuszta
Koordináták:
48.05083847, 17.45719337
Terület:
25,39 km2
Rang:
község
Népesség:
2587
Tszf. magasság:
121 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93037
Település kód:
501735
Szervezeti azonosító:
305553
Adóazonosító:
2021151814

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz középső részén, Dunaszerdahelytől 14 km-re északnyugatra, Somorjától 13 km-re északkeletre, Pozsonytól 36 km-re délkeletre fekszik. Léget érinti a Dunaszerdahelyt Pozsonnyal összekötő 572-es országút, mellékutak kötik össze Sárosfával (5 km), Nagypakával (5 km), Olgyával (5 km) és Illésházával (10 km). Nyugatról Olgya és Béke, délnyugatról Nagypaka és Macháza, délről Sárosfa és Gelle, keletről Lögérpatony, északról pedig Sárrét, Vittény, Illésháza és Csenke községekkel határos. A község területén keresztülhalad a Komárom-Pozsony vasútvonal, vasúti megállóhelye Kolónia településrészen van, a község központjától 2,5 km-re délre.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1940-ben alakult Kislég, Nagylég és Szász községek egyesítésével, majd 1960-ban Előpatonyt is hozzá csatolták, így alakult ki mai területe. 1920 előtt valamennyi elődközsége Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott. 1920-1960 között Csehszlovákia Somorjai járásához tartoztak, majd 1960-tól immár az egyesült Lég község a kibővített Dunaszerdahelyi járás része lett. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). Az elődtelepülések összterülete 1921-ben 35,95 km² volt. 1951-ben az önállósult Sárrét (Előpatony és Nagylég kataszteréből) és Vittény (kisebb része Nagylég kataszteréből) elszakadásával területe 30 %-át elveszítette (korábban határa egészen a Kis-Dunáig terjedt). A község ma 4 kataszteri területre (Nagylég - 11,23 km², Kislég - 3,33 km², Szász - 7,10 km², Előpatony - 3,73 km²) és 5 településrészre oszlik (Kolónia településrész Nagylég kataszteréhez tartozik). A kataszteri területek közül Kislég és Szász területe megfelel az 1921-es községterületnek.

Népesség

1921-ben elődközségeiben összesen 1623-an éltek, 1939-ben már 1837-en. Az azóta eltelt 70 évben tovább növekedett népessége, 1991-2011 között 18 %-kal, ennek nagyobb része azonban a kilencvenes évekre esett, az ezredforduló után lassult a növekedés. A korábban csaknem teljesen magyarlakta falvakba 1926-ban telepítettek ide először szlovákokat (Nagylég-Kondorospuszta), majd a második világháború utáni belső telepítésekkel folytatódott az etnikai szerkezet megváltoztatása, a rendszerváltáskor már a lakosság 1/5-ét szlovákok alkották. A rendszerváltás után a magyar nemzetiségűek aránya rohamosan csökkent, ma már csak kevéssel haladja meg a lakosság 1/2-ét (54 %), míg a szlovákok arányszáma megduplázódott. Légen a romák aránya (23,3 %) kiugróan magas. A lakosság 3/4-e római katolikus vallású.

Történelem

A település nevével írott forrásban először Miklós ispán aludvarbíró 1239. március 6-án kiadott oklevelében találkozunk. A falura vonatkozólag további adatot IV. Béla király 1269-ben keltezett oklevelében találunk, viszont igazán figyelemreméltó adatokat első ízben IV. (Kun) László 1287. március 2-i oklevele nyújt számunkra. Kisléget külön egy 1311. november 11-i oklevél említi először. 1324-ben a Salamon nemzetség faluja volt, majd egy részét az Olgyai család szerezte meg. Nagyléget 1328-ban Leeg alakban említi oklevél, ekkor már állt a falu régi temploma. Kislégen 1517-ben ad birtokot a király a Kisléghy családnak. Nagylégen 1553-ban a Sárkány és Zomor családok rendelkeznek öt, illetve három portával. A 17. század végén a Szüllő család volt a legnagyobb birtokos a községben. A 19. század elején Benyovszky Lajos grófnak, valamint Petőcz és a Bacsák családnak voltak itt nagyobb birtokai. 1866-ban Kislégen tűzvész pusztított. 1940-ben Nagylég, Kislég és Szász egyesítésével létrejött a község, amelyhez 1960-ban közigazgatásilag hozzácsatolták Előpatonyt.

Mai jelentősége

A község magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskolával és óvodával, szociális és beteggondozó központtal rendelkezik. Az 1930-ban emelt historizáló stílusú Benyovszky-kastélyban 1956-tól a pozsonypüspöki kórház kihelyezett részlege működött, 1991-től az egészségügyi minisztérium üdülési központja lett. A kastélyhoz tartozó park védett természeti emlék. Nagylég Szent Erzsébetről elnevezett barokk stílusú római katolikus templomát Szelepcsényi György hercegprímás építtette 1679-ben a török időkben elpusztult középkori templom helyett. A 16. századi reneszánsz kastélyát 1929-ben lebontották, csak egy nyolcszögű épületrész maradt meg mellette. A község északi részén áll a Benyovszki család neoklasszicista sírboltja.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis, és Nagy Lég. Két magyar falu Posony Várm. földes Ura több Uraságok, lakosaik katolikusok, Kis Lég, Nagy Légnek filiája, fekszenek egy más mellett, Nagy Pkának szomszédságában, szántó fölekből, legelőkből, rétekből veszik jövedelmeiket, tsekélyebb határja van Kis Légnek. SZÁSZ. Nemes Magyar falu Pozsony Várm. földes Urai Benefai Bacsák, és több Uraságok, lakosai katolikusok, régi kastély formára épűltt lakó háza van itten Bacsák Uraságnak; fekszik n. k. Nagy Léghez közel, d. Kis Léggel, ’s é. Nagy Pákával határos; földgyeik jó termékenységűek, haszonvétele van tér mezőségből, fája űltetett fűszfákból, vagyonnyai jelesek. PATONY. Elő Patony. Magyar falu Poson Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Nagy Légnek szomszédságában, mellynek filiája, határja két fordúlóra van osztva, ’s jól termő, legelője hasznos, réttyei jók, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Légh (Kis), magyar falu, Poson vmegyében, a pesti országutban, Posontól 4 órányira: 288 kath., 3 ref., 4 zsidó lak. Határa a legtermékenyebbnek tartatik. Egyébiránt rétje kevés; erdeje sincs. F. u. a Kisléghy fam. Ut. posta Somorja. Légh (Nagy), magyar falu, Pozson vmegyében, mindjárt Kis-Légh mellett: 578 kath., 6 evang., 14 zsidó lak., kath. paroch. templommal, s a földes-uraságok csinos lakházaival, és kényeivel. Határja ennek is termékeny és tágas, ugy hogy a kis Dunáig kinyulik. Legelője, rétjei bőven lennének, de száraz természetüek, azért kevés de jó szénát adnak; a juhtenyésztés nagy divatban van. Fája igen szüken, s csak a kis Duna mentiben. F. u. Benyovszky Péter kapitány, Peteőcz, Bacsák, s m. t. famil. Lakosai közt számos czigányok találtatnak, kik főképen muzsikálásból élnek. Szász, m. falu, Poson vmegyében, Légh mellett, 305 kath. lak. Szép uri lakházzal, és kerttel, s jövedelmes vendégfogadóval a pesti utban. Határának egy része buzaföld, egy része pedig homokos, s inkább rozsnak való. F. u. Bacsák család. Ut. p. Poson 3 óra. Patony (Elő), magyar falu, Poson vgyében, N.-Légh mellett: 197 kath., 14 ref., 7 zsidó lak. Peteőcz Antalnő csinos lakházával, termékeny szántóföldekkel. F. u. Peteőcz, Benyovszky, Bacsák nemzetségek. Ut. p. Somorja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagylég, a pozsony-komáromi helyi érdekű vasútvonal mentén fekszik. Kisközség 77 házzal és 523 róm. kath. vallású magyar lakossal. E községet 1239-ben említik először az egykorú iratok. A pozsonyi vár tartozéka volt és lakosai később nemesi előjogokat élveztek. Az 1553-iki összeírásban a Sárkány családnak 5, Zomor Jánosnak meg 3 portája adózik. 1694-ben Szüllő Ferenczné is egyik nagyobb birtokosául van említve. A Szüllő család még a XIX. század elején is birtokos itt; ekkor ugyanis Szüllő Zsigmond a maga birtokát Gálfy Péternek zálogosítja el. Ma Benyovszky Lajosnak és Petőcz Gábornak van itt nagyobb birtoka, de a mult század elején ezeken kívül a Bacsák család is bírt itt és külön-külön mind a három családnak csinos kúriája volt a községben. A plébánia alapítása 1328-ig vezethető vissza; mai templomának alapját Szelepcsényi György érsek 1679-ben tette le, de az építkezést csak halála után fejezték be. A lakosok fogyasztási és értékesítő 94szövetkezetet tartanak fenn. Ide tartoznak Vörösbuzahely és Kondoros puszták, mely utóbbi 1319-ben Kondorosi Jakab birtoka, utána pedig Sellyey Miklósé, a mult század elején Benyovszky Péteré. Ide tartoznak még Alsótőse, Felsőtőse és Nagyhegy tanyák, Elina, Gálház és Hétmány csőszház. Dűlő nevei közül az Igriczés, a Kapuhely és a Bánvölgy is bizonyos jelentőséggel látszanak bírni. Van itt posta, távíró és vasúti állomás. Kislég, a Felső-Csallóközben fekvő kisközség, 63 házzal és 421 róm. kath. vallású magyar lakossal. A XIII. századbeli okiratok csak Lég nevű községről emlékeznek meg, mely IV. Béla királynak 1239. évi oklevelében, Legu néven, Pozsony vár birtokaként van említve. 1250-ben Roland nádor egyik végzésében Legh néven szerepel, 1311-ben pedig Légi István nevében. 1324-ben a Salamon nembelieknek is volt itt birtokuk, melynek egy részét Olgyai Péter fiainak engedték át. 1517-ben először Kislég merül fel, a mikor II. Lajos király Kisléghi Pál fia Pétert, Egyed fia Andrást, Mátyás fia Balázst és általuk testvéreit, új adomány czímén e birtokba beiktattatja. 1608-ban Léghi István fia Simon itteni két kúriáját nejének, Zsófiának adományozta. 1675-ben Alszegi Mátyás és fiai itteni birtokrészüket Szüllő Ferencznek 50 évre elzálogosítják. Két évvel később a párkányi csatában elesett Szüllő György neje és gyermekei osztozkodnak az itteni birtokokon, melyeket 1802-ben Szüllő Zsigmond Gálffy Péternek zálogosít el; a Léghi, illetőleg Kisléghy család azonban mindvégig birtokos itt, egész a mult század elejéig. 1866-ban nagy tűzvész pusztított a községben. Templom nélkül szűkölködik. Postája, tavírója és vasúti állomása Nagylég. Szász, kisközség a Felső-Csallóközben, 39 házzal és 281 lakossal, a kik róm. kath. vallású magyarok. E községet egy 1239-iki oklevél Zas-Varos alakban a pozsonyi vár tartozékaként említi. 1314-ben a község határában Szászi Pongrácz egy birtokrészt fiainak elörökít. 1353-ban I. Lajos király a helység határait a Szászi család számára megjáratja. 1394-ben az Olgyai család egyik oklevelében Felzaaz néven találjuk említve és 1747-ben Alszász is szerepel. A XVIII. században és később a Bacsák, Majláth, Petrikovich és Peöcz család volt az ura, és ma Bacsák Istvánnak és Pálnak van itt nagyobb birtoka. A község északnyugati részét ma is Felszásznak és a délkeleti részét Alszásznak nevezik. A községnek nincs temploma. Postája, távírója Nagylég és vasúti állomása Nagypaka. Előpatony, magyar kisközség a Felső-Csallóközben, 38 házzal és 285, róm. kath. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Nagylég. E község mai nevén csak 1498 és 1510 között van először említve, mint a Bazini és Szentgyörgyi Péter birtoka és Éberhard várának tartozéka. Az 1553-iki portális összeírásban hét birtokosa szerepel, a kik közül Bakith Péternek 1, Mérey Mihálynak 2, Leeghy Istvánnak 7, Literáti Ferencznek 1, Tóth Tamásnak és a Sárkány családnak 2 portája fizet adót. 1608-ban Léghi István fia Simon, itteni birtokrészét nejének, Zsófiának adományozta. 1802-ben Szüllő Zsigmond itteni birtokát elzálogosítja Gálfi Péternek. A mult század elején a Petőcz, Várady, a Benyovszky és a Bacsák család voltak a birtokosai és ma is Benyovszky Lajosnak, Bacsák Pálnak, Zsigmondnak s Istvánnak és Petőcz Kálmánnak van itt nagyobb birtoka. Ide tartozik Sárrét puszta. A községnek nincsen temploma.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagylég, v. Pozsony vm. (Veľký Lég, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. somorjai esp. ker-ében. - 1328: már létezett. Tp-ának tit-át 1390: Szt Özsébre változtatták. Nagy paka filiájából 1809: alapították újra. Mai Árpádházi Szt Erzsébet-tp-át 1731: építették. Anyakönyvei 1787-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Filiái 1917: Előpatony, Kislég, Szász. Közig-ilag Léghez csatolták. - Lakói 1940: 1689 r.k., 14 ev., 17 ref., 12 izr., össz. 1732. ** Némethy 1894:183. - Pozsony vm. 1895:94. - Gerecze II:662. (tp. 1679) - Schem. Strig. 1917:156.

Benyovszky Rudolf - Gyökeres György - Krocsány Dezső - Petőcz György - Presinszky Lajos - Reichentál Ferenc - Rimanóczi Géza - Szitási Ferenc - Ürge Mária -

Petőcz György

1805
Előpatony - megszületett
névjegyzék

Benyovszky Rudolf

1874.9.29.
Nagylég - megszületett
1955.12.25.
Lég - elhunyt
névjegyzék

Rimanóczi Géza

1894. 2. 19.
Deménd - megszületett
Léva - tanult
Nagylég
Benyovszky Rudolf nagylégi kastélyában mennyezeti freskókat festett.
1938-1944
Léva - tanított
névjegyzék

Reichentál Ferenc

1895.5.5.
Nagylég - megszületett
névjegyzék

Krocsány Dezső

1925.5.17.
Kislég - megszületett
névjegyzék

Presinszky Lajos

1939. 12. 10.
Nagycétény - megszületett
Nagylég - tanított
Nagyszarva - tanított
1988-2010
Somorja A Honismereti Ház vezetője.
2010. 4. 3.
Somorja - elhunyt
névjegyzék

Szitási Ferenc

1943. 1. 16.
Ekecs - megszületett
Nyitra - tanult
Nagylég - tanított
1986. 10. 11.
Nagylég - elhunyt
névjegyzék

Gyökeres György

1949
Lég - megszületett
2010.4.29.
Lég - elhunyt
névjegyzék

Ürge Mária

1952.9.19.
Somorja - megszületett
Lég - tanított
1991.5.27.
Somorja - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1940
Lég,
1948
Lehnice
1994
Lég

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lég (Lehnice) 89
Telefon: 0315586117
Fax: 0315586127

Honlap: lehnice.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Szitási František (Független)

Képviselő-testület:
Csölle Jozef (Független)
Pálfy Peter (Független)
Varga Juraj (Független)
Bors Roman (Független)
Ajpek Ján (Független)
Czífery Zoltán (SMER-SD)
Varga Štefan (SMK-MKP)
Nagy Ladislav (SMK-MKP)
Németh Gregor (SMK-MKP)
Független 56% Független 5 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Légi Posta

Lehnice 89

Légi Szociális Otthon

Fő út 588

VITALITA Lég, nonprofit szervezet

Lég 113

Légi Római Katolikus Plébániahivatal

Lég

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 116

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 840

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Lég 119

Légi Anyakönyvi Hivatal

Lég 89

Légi Községi Hivatal

Lég 89

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1308 91%
szlovákok 27 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 1%
egyéb 79 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1434
magyarok 1549 99%
szlovákok 13 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1572
magyarok 1586 98%
szlovákok 15 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 13 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1623
magyarok 2153 99%
szlovákok 18 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2175
magyarok 1688 79%
szlovákok 413 19%
ruszinok 0 0%
romák 8 0%
ukránok 0 0%
csehek 31 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 2144
magyarok 1659 69%
szlovákok 647 27%
ruszinok 0 0%
romák 51 2%
ukránok 0 0%
csehek 20 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 32 1%
összlétszám 2409
magyarok 1365 54%
szlovákok 946 37%
ruszinok 1 0%
romák 16 1%
ukránok 1 0%
csehek 17 1%
németek 2 0%
egyéb 10 0%
ismeretlen 169 7%
összlétszám 2527
magyarok 1390 47%
szlovákok 1419 48%
ruszinok 3 0%
romák 16 1%
ukránok 1 0%
csehek 14 0%
németek 0 0%
egyéb 11 0%
ismeretlen 111 4%
összlétszám 2965
összlétszám 268
magyarok 241 90%
szlovákok 11 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 2%
egyéb 11 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 509
magyarok 455 89%
szlovákok 16 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 3%
egyéb 25 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 347
magyarok 326 94%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 19 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 310
magyarok 286 92%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 24 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 330
magyarok 323 98%
szlovákok 7 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 554
magyarok 538 97%
szlovákok 6 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 442 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 246
magyarok 246 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 348
magyarok 347 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 262
magyarok 255 97%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 587
magyarok 560 95%
szlovákok 13 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 426
magyarok 424 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 443
magyarok 438 99%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2285
Választási részvétel: 55.23 %
Kiadott boríték: 1262
Bedobott boríték: 1262

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1243
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szitási František 1044 83.99 % Független
Németh Ladislav 199 16.01 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Csölle Jozef 714 Független
Pálfy Peter 711 Független
Varga Juraj 698 Független
Varga Štefan 694 SMK-MKP
Bors Roman 592 Független
Nagy Ladislav 533 SMK-MKP
Németh Gregor 478 SMK-MKP
Czífery Zoltán 472 SMER-SD
Ajpek Ján 462 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2120
Választási részvétel: 14.67 %
Kiadott boríték: 311
Bedobott boríték: 311
Választásra jogosult: 2117
Választási részvétel: 14.17 %
Kiadott boríték: 300
Bedobott boríték: 300
Választásra jogosult: 2 252
Választási részvétel: 15,76 %
Kiadott boríték: 355
Bedobott boríték: 355

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 288
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 341
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 119 41.32 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 110 38.19 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 42 14.58 % Független
Ivan Uhliarik 15 5.21 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 2 0.69 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 62 20.81% Független
József Berényi 128 37.54 % SMK-MKP
Konrád Rigó 98 28.74 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 50 14.66 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 48 14.08 % Független
Márius Novák 9 2.64 % NP
Jaroslav Cehlárik 8 2.35 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 303
Érvényes szavazólap: 316
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
József Nagy 119 39.27% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 115 37.95% SMK-MKP
József Kvarda 115 37.95% SMK-MKP
László Miklós 108 35.64% SMK-MKP
Arpád Érsek 99 32.67% MOST - HÍD
József Menyhárt 99 32.67% SMK-MKP
László Bacsó 97 32.01% SMK-MKP
Zoltán Hájos 91 30.03% SMK-MKP
Iván Fenes 86 28.38% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 84 27.72% MOST - HÍD
Ladislav Polák 70 23.10% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 67 22.11% MOST - HÍD
Lajos Berner 63 20.79% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 60 19.80% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 56 18.48% Független
Ildikó Laposová 54 17.82% MOST - HÍD
Terézia Földváryová 53 17.49% Független
František Vangel 44 14.52% MOST - HÍD
Richard Kmeť 33 10.89% SMER - SD
Peter Štuller 30 9.90% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 28 9.24% KDH, SDKÚ - DS
Marián Krásny 26 8.58% SNS
Július Šimon 26 8.58% Független
Vidor Nagy 25 8.25% SMS
Štefan Radics 25 8.25% SMER - SD
Attila Lázok 23 7.59% Független
Štefan Horony 21 6.93% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 19 6.27% NOVA
Jozef Čech 19 6.27% NP
Mária Rabinová 15 4.95% KSS
Eva Farkašová 14 4.62% SRÚS
Jozef Ravasz 9 2.97% SRÚS
Konrád Rigó 107 33.86% MOST - HÍD
Ivan Seňan 100 31.65% MOST - HÍD
László Bacsó 93 29.43% SMK-MKP
Zoltán Hájos 89 28.16% SMK-MKP
József Menyhárt 87 27.53% SMK-MKP
Iván Fenes 85 26.90% SMK-MKP
Gabriela Józan Horváth 80 25.32% MOST - HÍD
Rozália Hervay 77 24.37% SMK-MKP
Kristian Kovács 73 23.10% MOST - HÍD
Csaba Orosz 70 22.15% SMK-MKP
Ladislav Polák 70 22.15% SMK-MKP
Marian Soóky 68 21.52% SMK-MKP
Irén Sárközy 67 21.20% MOST - HÍD
František Vangel 63 19.94% MOST - HÍD
Edita Lysinová 55 17.41% MOST - HÍD
Albin Varga 54 17.09% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 50 15.82% Független
Pavol Sebök 43 13.61% Független
Richard Kmeť 43 13.61% SMER-SD
Jozef Samek 42 13.29% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Károly Földes 41 12.97% Független
Štefan Horony 41 12.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Ivan Husár 40 12.66% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Marian Bölcs 40 12.66% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Renáta Klauková 40 12.66% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Alexander Dakó 36 11.39% Független
Ján Berceli 35 11.08% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Ferenc Berényi 33 10.44% ĽS Naše Slovensko
Peter Súlovský 33 10.44% SNS
Zuzana Tóthová 27 8.54% ĽS Naše Slovensko
Jakub Nagy 27 8.54% SZSZO
Robert Tánczos 23 7.28% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 22 6.96% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 20 6.33% NAJ
Iveta Fajnorová 20 6.33% NAJ
Dagmar Fuseková 19 6.01% NP
Róbert Horváth 16 5.06% MKDA-MKDSZ
Jozef Narancsik 16 5.06% ĽS Naše Slovensko
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 28.57 %
Dunaszerdahely 343 15.43 %
Somorja 171 7.69 %
Ekecs 137 6.16 %
Nyárasd 99 4.45 %
Bős 85 3.82 %
Lég 54 2.43 %
Illésháza 46 2.07 %
Kisudvarnok 45 2.02 %
Vásárút 44 1.98 %
Jányok 44 1.98 %
Nyékvárkony 41 1.84 %
Gelle 41 1.84 %
Nagymagyar 38 1.71 %
Csütörtök 36 1.62 %
Csilizradvány 35 1.57 %
Nemeshodos 34 1.53 %
Lögérpatony 33 1.48 %
Alistál 33 1.48 %
Pozsonyeperjes 32 1.44 %
Nagymad 32 1.44 %
Egyházkarcsa 31 1.39 %
Csallóközkürt 30 1.35 %
Nagypaka 30 1.35 %
Nagyudvarnok 28 1.26 %
Diósförgepatony 27 1.21 %
Csiliznyárad 27 1.21 %
Dunakisfalud 26 1.17 %
Balony 25 1.12 %
Csenke 24 1.08 %
Baka 23 1.03 %
Királyfiakarcsa 23 1.03 %
Szap 22 0.99 %
Felbár 22 0.99 %
Felsővámos 21 0.94 %
Albár 19 0.85 %
Lúcs 18 0.81 %
Kulcsod 16 0.72 %
Sárosfa 16 0.72 %
Szentmihályfa 15 0.67 %
Hegyéte 15 0.67 %
Csallóköznádasd 13 0.58 %
Úszor 13 0.58 %
Padány 13 0.58 %
Nagyszarva 13 0.58 %
Nemesgomba 13 0.58 %
Béke 12 0.54 %
Pódatejed 12 0.54 %
Vörösmajor 11 0.49 %
Vajka 11 0.49 %
Bögellő 11 0.49 %
Csilizpatas 11 0.49 %
Nagyabony 10 0.45 %
Doborgaz 9 0.40 %
Csákány 9 0.40 %
Patonyrét 8 0.36 %
Csallóköztárnok 8 0.36 %
Medve 8 0.36 %
Dunatőkés 8 0.36 %
Vitény 7 0.31 %
Sárrét 7 0.31 %
Nagybodak 6 0.27 %
Dercsika 6 0.27 %
Olgya 5 0.22 %
Keszölcés 5 0.22 %
Bacsfa 3 0.13 %
Macháza 1 0.04 %
Dunaszerdahely 1 077 30.34 %
Bős 125 3.52 %
Nyárasd 115 3.24 %
Nyékvárkony 113 3.18 %
Somorja 111 3.13 %
Kisudvarnok 94 2.65 %
Nagymegyer 92 2.59 %
Vásárút 77 2.17 %
Hegyéte 64 1.80 %
Diósförgepatony 58 1.63 %
Nemeshodos 56 1.58 %
Alistál 55 1.55 %
Gelle 51 1.44 %
Pozsonyeperjes 47 1.32 %
Nagyudvarnok 47 1.32 %
Csallóközkürt 46 1.30 %
Egyházkarcsa 43 1.21 %
Lögérpatony 42 1.18 %
Szentmihályfa 41 1.15 %
Ekecs 38 1.07 %
Lég 36 1.01 %
Pódatejed 36 1.01 %
Felbár 30 0.85 %
Nagyabony 30 0.85 %
Albár 28 0.79 %
Nagymad 27 0.76 %
Úszor 25 0.70 %
Csenke 25 0.70 %
Sárosfa 24 0.68 %
Nagyszarva 23 0.65 %
Illésháza 22 0.62 %
Vörösmajor 22 0.62 %
Csütörtök 21 0.59 %
Dunatőkés 21 0.59 %
Felsővámos 20 0.56 %
Jányok 19 0.54 %
Dunakisfalud 18 0.51 %
Királyfiakarcsa 18 0.51 %
Baka 18 0.51 %
Csilizradvány 17 0.48 %
Nagymagyar 17 0.48 %
Csiliznyárad 14 0.39 %
Padány 14 0.39 %
Nagypaka 13 0.37 %
Nemesgomba 13 0.37 %
Lúcs 12 0.34 %
Doborgaz 12 0.34 %
Vajka 11 0.31 %
Csilizpatas 11 0.31 %
Balony 10 0.28 %
Csallóköznádasd 10 0.28 %
Dercsika 10 0.28 %
Bögellő 10 0.28 %
Csallóköztárnok 9 0.25 %
Csákány 8 0.23 %
Medve 8 0.23 %
Olgya 7 0.20 %
Nagybodak 6 0.17 %
Szap 5 0.14 %
Kulcsod 4 0.11 %
Béke 4 0.11 %
Bacsfa 4 0.11 %
Macháza 4 0.11 %
Patonyrét 4 0.11 %
Sárrét 3 0.08 %
Keszölcés 3 0.08 %
Vitény 2 0.06 %
Somorja 1 385 23.61 %
Dunaszerdahely 1 074 18.31 %
Bős 485 8.27 %
Nagymegyer 324 5.52 %
Ekecs 250 4.26 %
Nyékvárkony 218 3.72 %
Gelle 194 3.31 %
Nyárasd 188 3.20 %
Csütörtök 170 2.90 %
Illésháza 148 2.52 %
Nagyszarva 128 2.18 %
Alistál 120 2.05 %
Vásárút 114 1.94 %
Nagymagyar 113 1.93 %
Csilizradvány 103 1.76 %
Felbár 101 1.72 %
Baka 101 1.72 %
Csenke 100 1.70 %
Pozsonyeperjes 96 1.64 %
Diósförgepatony 90 1.53 %
Nagyabony 90 1.53 %
Csiliznyárad 88 1.50 %
Sárosfa 88 1.50 %
Nemeshodos 75 1.28 %
Jányok 74 1.26 %
Bacsfa 70 1.19 %
Lég 70 1.19 %
Lögérpatony 67 1.14 %
Csallóközkürt 67 1.14 %
Hegyéte 64 1.09 %
Béke 59 1.01 %
Csallóköznádasd 56 0.95 %
Felsővámos 48 0.82 %
Csallóköztárnok 47 0.80 %
Balony 46 0.78 %
Csilizpatas 45 0.77 %
Vajka 45 0.77 %
Királyfiakarcsa 44 0.75 %
Nagypaka 42 0.72 %
Úszor 41 0.70 %
Bögellő 40 0.68 %
Szentmihályfa 38 0.65 %
Egyházkarcsa 37 0.63 %
Kisudvarnok 36 0.61 %
Lúcs 35 0.60 %
Nagyudvarnok 35 0.60 %
Szap 32 0.55 %
Csákány 31 0.53 %
Nagybodak 30 0.51 %
Nemesgomba 30 0.51 %
Dercsika 29 0.49 %
Padány 28 0.48 %
Kulcsod 27 0.46 %
Keszölcés 27 0.46 %
Albár 25 0.43 %
Nagymad 25 0.43 %
Doborgaz 23 0.39 %
Dunatőkés 22 0.37 %
Dunakisfalud 21 0.36 %
Medve 18 0.31 %
Vörösmajor 18 0.31 %
Olgya 18 0.31 %
Pódatejed 17 0.29 %
Macháza 12 0.20 %
Patonyrét 11 0.19 %
Sárrét 6 0.10 %
Vitény 3 0.05 %
Somorja 99 9.91 %
Vörösmajor 75 7.51 %
Úszor 51 5.11 %
Dunaszerdahely 47 4.70 %
Lég 19 1.90 %
Nyárasd 14 1.40 %
Bős 12 1.20 %
Nagypaka 11 1.10 %
Lögérpatony 9 0.90 %
Hegyéte 8 0.80 %
Jányok 8 0.80 %
Nyékvárkony 7 0.70 %
Nagymagyar 7 0.70 %
Nemesgomba 7 0.70 %
Nagymegyer 7 0.70 %
Csütörtök 7 0.70 %
Felbár 6 0.60 %
Nemeshodos 6 0.60 %
Gelle 5 0.50 %
Nagyszarva 5 0.50 %
Olgya 5 0.50 %
Illésháza 5 0.50 %
Csiliznyárad 5 0.50 %
Sárrét 4 0.40 %
Diósförgepatony 4 0.40 %
Dunatőkés 4 0.40 %
Vitény 4 0.40 %
Sárosfa 4 0.40 %
Királyfiakarcsa 3 0.30 %
Vajka 3 0.30 %
Macháza 3 0.30 %
Csákány 3 0.30 %
Pozsonyeperjes 3 0.30 %
Nagybodak 3 0.30 %
Baka 3 0.30 %
Lúcs 2 0.20 %
Csenke 2 0.20 %
Kulcsod 2 0.20 %
Ekecs 2 0.20 %
Csilizradvány 2 0.20 %
Bacsfa 2 0.20 %
Keszölcés 2 0.20 %
Pódatejed 2 0.20 %
Doborgaz 2 0.20 %
Szap 2 0.20 %
Csallóközkürt 2 0.20 %
Medve 1 0.10 %
Szentmihályfa 1 0.10 %
Nagyudvarnok 1 0.10 %
Nagyabony 1 0.10 %
Dunakisfalud 1 0.10 %
Egyházkarcsa 1 0.10 %
Alistál 1 0.10 %
Nagymad 1 0.10 %
Kisudvarnok 1 0.10 %
Csallóköznádasd 1 0.10 %
Vásárút 1 0.10 %
Béke 1 0.10 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 43.35 %
Dunaszerdahely 241 14.43 %
Nagymegyer 63 3.77 %
Úszor 61 3.65 %
Nagypaka 57 3.41 %
Bős 56 3.35 %
Lég 55 3.29 %
Nyárasd 48 2.87 %
Gelle 41 2.46 %
Vörösmajor 40 2.40 %
Illésháza 38 2.28 %
Jányok 37 2.22 %
Nagymagyar 37 2.22 %
Csütörtök 36 2.16 %
Ekecs 31 1.86 %
Vásárút 29 1.74 %
Csenke 27 1.62 %
Diósförgepatony 26 1.56 %
Felbár 26 1.56 %
Nemeshodos 26 1.56 %
Kisudvarnok 25 1.50 %
Lögérpatony 23 1.38 %
Királyfiakarcsa 21 1.26 %
Nagyszarva 21 1.26 %
Nagyudvarnok 19 1.14 %
Nagymad 18 1.08 %
Sárosfa 18 1.08 %
Csákány 17 1.02 %
Pozsonyeperjes 16 0.96 %
Dunakisfalud 15 0.90 %
Nyékvárkony 15 0.90 %
Lúcs 14 0.84 %
Csallóköztárnok 13 0.78 %
Felsővámos 13 0.78 %
Nemesgomba 12 0.72 %
Béke 12 0.72 %
Egyházkarcsa 12 0.72 %
Csilizradvány 12 0.72 %
Vajka 10 0.60 %
Bacsfa 10 0.60 %
Szentmihályfa 10 0.60 %
Bögellő 10 0.60 %
Alistál 10 0.60 %
Nagybodak 10 0.60 %
Csallóközkürt 9 0.54 %
Albár 9 0.54 %
Hegyéte 9 0.54 %
Vitény 9 0.54 %
Padány 8 0.48 %
Olgya 8 0.48 %
Sárrét 8 0.48 %
Baka 8 0.48 %
Macháza 8 0.48 %
Dercsika 7 0.42 %
Szap 6 0.36 %
Csiliznyárad 6 0.36 %
Dunatőkés 6 0.36 %
Keszölcés 6 0.36 %
Patonyrét 5 0.30 %
Medve 5 0.30 %
Pódatejed 5 0.30 %
Nagyabony 5 0.30 %
Csallóköznádasd 4 0.24 %
Csilizpatas 4 0.24 %
Doborgaz 4 0.24 %
Balony 4 0.24 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 7.16 %
Somorja 161 4.30 %
Bős 117 3.13 %
Nyárasd 105 2.80 %
Nagymegyer 80 2.14 %
Ekecs 59 1.58 %
Vásárút 51 1.36 %
Gelle 37 0.99 %
Pozsonyeperjes 37 0.99 %
Nyékvárkony 36 0.96 %
Alistál 35 0.93 %
Csütörtök 35 0.93 %
Illésháza 34 0.91 %
Lég 33 0.88 %
Vörösmajor 32 0.85 %
Hegyéte 30 0.80 %
Felbár 30 0.80 %
Lögérpatony 29 0.77 %
Baka 28 0.75 %
Nagymagyar 28 0.75 %
Diósförgepatony 28 0.75 %
Csiliznyárad 27 0.72 %
Kisudvarnok 27 0.72 %
Jányok 26 0.69 %
Csilizradvány 26 0.69 %
Felsővámos 25 0.67 %
Nagyszarva 25 0.67 %
Úszor 25 0.67 %
Csallóközkürt 23 0.61 %
Nagyudvarnok 22 0.59 %
Csenke 21 0.56 %
Nagypaka 19 0.51 %
Sárosfa 19 0.51 %
Egyházkarcsa 18 0.48 %
Dunatőkés 18 0.48 %
Nemesgomba 16 0.43 %
Pódatejed 16 0.43 %
Padány 15 0.40 %
Balony 15 0.40 %
Nemeshodos 15 0.40 %
Nagybodak 14 0.37 %
Csilizpatas 14 0.37 %
Nagymad 14 0.37 %
Csákány 13 0.35 %
Albár 12 0.32 %
Vajka 12 0.32 %
Csallóköztárnok 12 0.32 %
Lúcs 12 0.32 %
Szap 11 0.29 %
Szentmihályfa 11 0.29 %
Nagyabony 11 0.29 %
Medve 11 0.29 %
Csallóköznádasd 11 0.29 %
Kulcsod 10 0.27 %
Bacsfa 10 0.27 %
Olgya 9 0.24 %
Bögellő 9 0.24 %
Béke 8 0.21 %
Dercsika 8 0.21 %
Doborgaz 6 0.16 %
Sárrét 6 0.16 %
Dunakisfalud 6 0.16 %
Királyfiakarcsa 4 0.11 %
Patonyrét 4 0.11 %
Macháza 4 0.11 %
Keszölcés 4 0.11 %
Vitény 2 0.05 %
Dunaszerdahely 870 30.84 %
Somorja 213 7.55 %
Nyárasd 152 5.39 %
Nagymegyer 135 4.79 %
Bős 93 3.30 %
Ekecs 85 3.01 %
Nyékvárkony 80 2.84 %
Vásárút 74 2.62 %
Nemeshodos 68 2.41 %
Lég 63 2.23 %
Nagyudvarnok 59 2.09 %
Gelle 57 2.02 %
Kisudvarnok 55 1.95 %
Nagymad 51 1.81 %
Egyházkarcsa 50 1.77 %
Csallóközkürt 48 1.70 %
Alistál 47 1.67 %
Pozsonyeperjes 46 1.63 %
Illésháza 46 1.63 %
Diósförgepatony 44 1.56 %
Hegyéte 44 1.56 %
Csütörtök 38 1.35 %
Jányok 38 1.35 %
Királyfiakarcsa 37 1.31 %
Nagymagyar 37 1.31 %
Nagyabony 35 1.24 %
Csilizradvány 32 1.13 %
Baka 31 1.10 %
Felsővámos 31 1.10 %
Szentmihályfa 29 1.03 %
Felbár 29 1.03 %
Lögérpatony 29 1.03 %
Nagypaka 28 0.99 %
Albár 27 0.96 %
Lúcs 21 0.74 %
Sárosfa 21 0.74 %
Csenke 21 0.74 %
Vörösmajor 21 0.74 %
Csiliznyárad 21 0.74 %
Dunakisfalud 18 0.64 %
Pódatejed 18 0.64 %
Padány 16 0.57 %
Nagyszarva 16 0.57 %
Csallóköznádasd 16 0.57 %
Úszor 15 0.53 %
Dercsika 15 0.53 %
Béke 14 0.50 %
Szap 12 0.43 %
Dunatőkés 12 0.43 %
Nemesgomba 11 0.39 %
Vajka 11 0.39 %
Patonyrét 11 0.39 %
Balony 11 0.39 %
Doborgaz 11 0.39 %
Olgya 10 0.35 %
Csilizpatas 10 0.35 %
Bögellő 10 0.35 %
Csallóköztárnok 9 0.32 %
Sárrét 9 0.32 %
Csákány 9 0.32 %
Nagybodak 8 0.28 %
Vitény 6 0.21 %
Bacsfa 6 0.21 %
Keszölcés 6 0.21 %
Medve 5 0.18 %
Macháza 4 0.14 %
Kulcsod 4 0.14 %
Dunaszerdahely 360 9.59 %
Somorja 261 6.95 %
Csütörtök 168 4.47 %
Nagymegyer 90 2.40 %
Lég 80 2.13 %
Jányok 73 1.94 %
Illésháza 70 1.86 %
Gelle 69 1.84 %
Nyárasd 66 1.76 %
Nagymagyar 61 1.62 %
Bős 60 1.60 %
Vásárút 49 1.30 %
Csenke 49 1.30 %
Nyékvárkony 46 1.23 %
Ekecs 42 1.12 %
Csákány 36 0.96 %
Kisudvarnok 34 0.91 %
Felbár 33 0.88 %
Nemesgomba 33 0.88 %
Sárosfa 33 0.88 %
Nagypaka 32 0.85 %
Béke 32 0.85 %
Vörösmajor 31 0.83 %
Lögérpatony 31 0.83 %
Nagyudvarnok 31 0.83 %
Alistál 29 0.77 %
Úszor 28 0.75 %
Diósförgepatony 27 0.72 %
Nemeshodos 27 0.72 %
Csilizradvány 25 0.67 %
Lúcs 25 0.67 %
Királyfiakarcsa 24 0.64 %
Egyházkarcsa 24 0.64 %
Csallóközkürt 24 0.64 %
Szentmihályfa 23 0.61 %
Dunakisfalud 23 0.61 %
Nagyszarva 22 0.59 %
Felsővámos 21 0.56 %
Pozsonyeperjes 19 0.51 %
Nagymad 18 0.48 %
Olgya 18 0.48 %
Baka 17 0.45 %
Vajka 17 0.45 %
Nagyabony 15 0.40 %
Csallóköztárnok 15 0.40 %
Csiliznyárad 15 0.40 %
Hegyéte 15 0.40 %
Nagybodak 15 0.40 %
Csallóköznádasd 14 0.37 %
Padány 12 0.32 %
Csilizpatas 12 0.32 %
Szap 11 0.29 %
Bögellő 11 0.29 %
Keszölcés 11 0.29 %
Dunatőkés 10 0.27 %
Balony 10 0.27 %
Patonyrét 10 0.27 %
Dercsika 9 0.24 %
Sárrét 9 0.24 %
Albár 8 0.21 %
Pódatejed 8 0.21 %
Bacsfa 7 0.19 %
Doborgaz 7 0.19 %
Medve 6 0.16 %
Vitény 5 0.13 %
Kulcsod 2 0.05 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 21.23 %
Somorja 267 9.58 %
Nagymegyer 185 6.64 %
Bős 116 4.16 %
Nyárasd 98 3.52 %
Kisudvarnok 80 2.87 %
Ekecs 68 2.44 %
Lég 67 2.40 %
Gelle 66 2.37 %
Nyékvárkony 55 1.97 %
Vásárút 55 1.97 %
Nemeshodos 53 1.90 %
Jányok 51 1.83 %
Egyházkarcsa 50 1.79 %
Felbár 48 1.72 %
Lögérpatony 44 1.58 %
Nagyudvarnok 44 1.58 %
Alistál 43 1.54 %
Csütörtök 43 1.54 %
Nagymad 42 1.51 %
Csiliznyárad 41 1.47 %
Diósförgepatony 41 1.47 %
Illésháza 38 1.36 %
Baka 37 1.33 %
Csallóközkürt 33 1.18 %
Nagymagyar 32 1.15 %
Királyfiakarcsa 31 1.11 %
Felsővámos 31 1.11 %
Pozsonyeperjes 30 1.08 %
Nagypaka 30 1.08 %
Dunakisfalud 29 1.04 %
Csenke 27 0.97 %
Nagyabony 26 0.93 %
Csilizradvány 25 0.90 %
Szap 24 0.86 %
Úszor 23 0.82 %
Szentmihályfa 23 0.82 %
Sárosfa 23 0.82 %
Nagyszarva 23 0.82 %
Albár 22 0.79 %
Csilizpatas 22 0.79 %
Hegyéte 20 0.72 %
Lúcs 20 0.72 %
Padány 19 0.68 %
Balony 18 0.65 %
Bögellő 17 0.61 %
Dercsika 17 0.61 %
Pódatejed 17 0.61 %
Csákány 15 0.54 %
Vajka 14 0.50 %
Bacsfa 14 0.50 %
Csallóköztárnok 14 0.50 %
Nemesgomba 14 0.50 %
Nagybodak 13 0.47 %
Csallóköznádasd 13 0.47 %
Kulcsod 12 0.43 %
Béke 12 0.43 %
Vörösmajor 11 0.39 %
Dunatőkés 10 0.36 %
Keszölcés 10 0.36 %
Medve 10 0.36 %
Olgya 9 0.32 %
Sárrét 7 0.25 %
Patonyrét 7 0.25 %
Vitény 4 0.14 %
Doborgaz 4 0.14 %
Macháza 2 0.07 %
Somorja 447 34.36 %
Dunaszerdahely 163 12.53 %
Vörösmajor 106 8.15 %
Úszor 102 7.84 %
Bős 45 3.46 %
Lég 40 3.07 %
Nagypaka 32 2.46 %
Olgya 26 2.00 %
Illésháza 25 1.92 %
Nagymegyer 23 1.77 %
Jányok 21 1.61 %
Gelle 20 1.54 %
Nagymagyar 20 1.54 %
Lögérpatony 18 1.38 %
Macháza 17 1.31 %
Csákány 17 1.31 %
Vajka 16 1.23 %
Csenke 14 1.08 %
Nemesgomba 14 1.08 %
Csütörtök 14 1.08 %
Szentmihályfa 13 1.00 %
Vitény 13 1.00 %
Hegyéte 13 1.00 %
Nagyszarva 12 0.92 %
Doborgaz 11 0.85 %
Nemeshodos 11 0.85 %
Kisudvarnok 11 0.85 %
Királyfiakarcsa 10 0.77 %
Felbár 10 0.77 %
Sárosfa 10 0.77 %
Béke 10 0.77 %
Diósförgepatony 10 0.77 %
Nyárasd 9 0.69 %
Egyházkarcsa 9 0.69 %
Ekecs 9 0.69 %
Sárrét 8 0.61 %
Nagyabony 7 0.54 %
Csallóköztárnok 7 0.54 %
Nagybodak 7 0.54 %
Keszölcés 6 0.46 %
Csilizpatas 6 0.46 %
Pozsonyeperjes 5 0.38 %
Csilizradvány 5 0.38 %
Csallóköznádasd 5 0.38 %
Pódatejed 5 0.38 %
Kulcsod 5 0.38 %
Baka 5 0.38 %
Nyékvárkony 4 0.31 %
Dercsika 4 0.31 %
Alistál 4 0.31 %
Csiliznyárad 4 0.31 %
Bacsfa 4 0.31 %
Lúcs 3 0.23 %
Nagymad 3 0.23 %
Vásárút 3 0.23 %
Dunakisfalud 2 0.15 %
Csallóközkürt 2 0.15 %
Padány 2 0.15 %
Nagyudvarnok 2 0.15 %
Felsővámos 2 0.15 %
Dunatőkés 2 0.15 %
Balony 1 0.08 %
Bögellő 1 0.08 %
Szap 1 0.08 %
Patonyrét 1 0.08 %
Medve 1 0.08 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 15.78 %
Dunaszerdahely 240 12.33 %
Nagypaka 190 9.76 %
Lég 100 5.14 %
Nagymegyer 63 3.24 %
Vörösmajor 56 2.88 %
Bős 52 2.67 %
Nyárasd 48 2.47 %
Úszor 47 2.42 %
Jányok 44 2.26 %
Nemeshodos 37 1.90 %
Gelle 36 1.85 %
Diósförgepatony 34 1.75 %
Illésháza 33 1.70 %
Csütörtök 31 1.59 %
Nagymagyar 30 1.54 %
Egyházkarcsa 29 1.49 %
Nagyszarva 29 1.49 %
Felbár 28 1.44 %
Királyfiakarcsa 28 1.44 %
Kisudvarnok 27 1.39 %
Nyékvárkony 26 1.34 %
Csenke 26 1.34 %
Béke 23 1.18 %
Lögérpatony 23 1.18 %
Sárrét 23 1.18 %
Sárosfa 22 1.13 %
Ekecs 22 1.13 %
Szentmihályfa 21 1.08 %
Nagymad 20 1.03 %
Nagyudvarnok 20 1.03 %
Vitény 18 0.92 %
Csallóköztárnok 18 0.92 %
Nemesgomba 16 0.82 %
Vásárút 16 0.82 %
Csákány 15 0.77 %
Bacsfa 15 0.77 %
Lúcs 14 0.72 %
Albár 13 0.67 %
Keszölcés 13 0.67 %
Csilizradvány 13 0.67 %
Pozsonyeperjes 13 0.67 %
Felsővámos 12 0.62 %
Dunakisfalud 12 0.62 %
Alistál 11 0.57 %
Csilizpatas 11 0.57 %
Macháza 10 0.51 %
Baka 10 0.51 %
Nagyabony 10 0.51 %
Olgya 10 0.51 %
Csallóközkürt 9 0.46 %
Szap 9 0.46 %
Csallóköznádasd 8 0.41 %
Padány 8 0.41 %
Nagybodak 8 0.41 %
Vajka 7 0.36 %
Hegyéte 7 0.36 %
Dercsika 7 0.36 %
Pódatejed 6 0.31 %
Bögellő 5 0.26 %
Patonyrét 5 0.26 %
Csiliznyárad 4 0.21 %
Kulcsod 3 0.15 %
Balony 3 0.15 %
Dunatőkés 3 0.15 %
Doborgaz 3 0.15 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 24.47 %
Dunaszerdahely 61 8.03 %
Úszor 42 5.53 %
Lég 20 2.63 %
Bős 16 2.11 %
Vörösmajor 15 1.97 %
Felbár 14 1.84 %
Ekecs 12 1.58 %
Gelle 11 1.45 %
Nagyszarva 10 1.32 %
Nagypaka 10 1.32 %
Nemesgomba 10 1.32 %
Csütörtök 10 1.32 %
Illésháza 10 1.32 %
Pozsonyeperjes 9 1.18 %
Nagymegyer 8 1.05 %
Olgya 8 1.05 %
Nyárasd 8 1.05 %
Csallóközkürt 7 0.92 %
Vajka 6 0.79 %
Lögérpatony 6 0.79 %
Sárosfa 6 0.79 %
Nagymagyar 6 0.79 %
Nemeshodos 6 0.79 %
Csallóköztárnok 5 0.66 %
Vásárút 5 0.66 %
Jányok 5 0.66 %
Csiliznyárad 4 0.53 %
Csenke 4 0.53 %
Egyházkarcsa 4 0.53 %
Hegyéte 4 0.53 %
Csilizradvány 4 0.53 %
Nyékvárkony 4 0.53 %
Csallóköznádasd 4 0.53 %
Kisudvarnok 3 0.39 %
Nagyudvarnok 3 0.39 %
Diósförgepatony 3 0.39 %
Patonyrét 3 0.39 %
Sárrét 3 0.39 %
Dunakisfalud 3 0.39 %
Baka 3 0.39 %
Medve 2 0.26 %
Csilizpatas 2 0.26 %
Béke 2 0.26 %
Nagybodak 2 0.26 %
Macháza 2 0.26 %
Vitény 2 0.26 %
Doborgaz 2 0.26 %
Bacsfa 2 0.26 %
Dunatőkés 2 0.26 %
Nagymad 1 0.13 %
Lúcs 1 0.13 %
Alistál 1 0.13 %
Dercsika 1 0.13 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 17.52 %
Bős 926 12.10 %
Somorja 687 8.98 %
Nagymegyer 475 6.21 %
Ekecs 358 4.68 %
Nyékvárkony 355 4.64 %
Nyárasd 327 4.27 %
Gelle 248 3.24 %
Vásárút 179 2.34 %
Alistál 170 2.22 %
Baka 158 2.06 %
Csütörtök 157 2.05 %
Csiliznyárad 156 2.04 %
Illésháza 129 1.69 %
Nagyszarva 128 1.67 %
Csilizradvány 124 1.62 %
Pozsonyeperjes 121 1.58 %
Felbár 121 1.58 %
Diósförgepatony 119 1.56 %
Csallóközkürt 112 1.46 %
Nagyabony 104 1.36 %
Nagymagyar 103 1.35 %
Nemeshodos 102 1.33 %
Csenke 96 1.25 %
Balony 94 1.23 %
Egyházkarcsa 92 1.20 %
Hegyéte 92 1.20 %
Lögérpatony 90 1.18 %
Sárosfa 87 1.14 %
Felsővámos 85 1.11 %
Lég 85 1.11 %
Csallóköznádasd 81 1.06 %
Csilizpatas 70 0.91 %
Kisudvarnok 66 0.86 %
Szap 65 0.85 %
Nagyudvarnok 61 0.80 %
Jányok 60 0.78 %
Királyfiakarcsa 60 0.78 %
Nagybodak 57 0.74 %
Nagypaka 56 0.73 %
Medve 53 0.69 %
Béke 49 0.64 %
Szentmihályfa 48 0.63 %
Lúcs 48 0.63 %
Dercsika 48 0.63 %
Nagymad 45 0.59 %
Kulcsod 45 0.59 %
Vajka 44 0.58 %
Albár 44 0.58 %
Pódatejed 43 0.56 %
Dunakisfalud 42 0.55 %
Bögellő 40 0.52 %
Bacsfa 38 0.50 %
Padány 34 0.44 %
Csallóköztárnok 32 0.42 %
Nemesgomba 31 0.41 %
Csákány 28 0.37 %
Úszor 27 0.35 %
Dunatőkés 25 0.33 %
Doborgaz 19 0.25 %
Macháza 14 0.18 %
Keszölcés 14 0.18 %
Patonyrét 12 0.16 %
Olgya 7 0.09 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.05 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 27.05 %
Dunaszerdahely 106 4.96 %
Vörösmajor 45 2.11 %
Úszor 45 2.11 %
Nagymegyer 29 1.36 %
Lég 27 1.26 %
Bős 26 1.22 %
Bacsfa 25 1.17 %
Felbár 23 1.08 %
Nagypaka 21 0.98 %
Illésháza 20 0.94 %
Gelle 19 0.89 %
Nagymagyar 19 0.89 %
Csütörtök 17 0.80 %
Jányok 16 0.75 %
Nagyszarva 16 0.75 %
Lögérpatony 14 0.66 %
Ekecs 13 0.61 %
Nyékvárkony 12 0.56 %
Olgya 12 0.56 %
Vajka 12 0.56 %
Csákány 10 0.47 %
Nyárasd 10 0.47 %
Csenke 9 0.42 %
Csallóköztárnok 9 0.42 %
Csiliznyárad 9 0.42 %
Szentmihályfa 8 0.37 %
Egyházkarcsa 8 0.37 %
Nagybodak 8 0.37 %
Béke 8 0.37 %
Alistál 7 0.33 %
Hegyéte 7 0.33 %
Sárosfa 7 0.33 %
Vásárút 6 0.28 %
Kisudvarnok 6 0.28 %
Nemeshodos 6 0.28 %
Királyfiakarcsa 6 0.28 %
Baka 6 0.28 %
Diósförgepatony 6 0.28 %
Nemesgomba 6 0.28 %
Doborgaz 5 0.23 %
Pódatejed 5 0.23 %
Dunakisfalud 4 0.19 %
Macháza 3 0.14 %
Csallóközkürt 3 0.14 %
Bögellő 3 0.14 %
Pozsonyeperjes 3 0.14 %
Csilizradvány 3 0.14 %
Csallóköznádasd 3 0.14 %
Vitény 3 0.14 %
Lúcs 3 0.14 %
Kulcsod 2 0.09 %
Patonyrét 2 0.09 %
Szap 2 0.09 %
Dunatőkés 2 0.09 %
Felsővámos 2 0.09 %
Dercsika 2 0.09 %
Nagyudvarnok 2 0.09 %
Sárrét 1 0.05 %
Nagyabony 1 0.05 %
Balony 1 0.05 %
Albár 1 0.05 %
Keszölcés 1 0.05 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 6.27 %
Somorja 63 2.80 %
Vörösmajor 29 1.29 %
Bős 28 1.25 %
Felbár 28 1.25 %
Kisudvarnok 21 0.93 %
Nagymegyer 20 0.89 %
Úszor 19 0.85 %
Nyárasd 18 0.80 %
Diósförgepatony 18 0.80 %
Nyékvárkony 17 0.76 %
Lég 16 0.71 %
Lögérpatony 16 0.71 %
Ekecs 14 0.62 %
Nagypaka 11 0.49 %
Nagyudvarnok 11 0.49 %
Illésháza 11 0.49 %
Csenke 10 0.44 %
Csallóközkürt 10 0.44 %
Albár 9 0.40 %
Nagymagyar 9 0.40 %
Csütörtök 9 0.40 %
Lúcs 9 0.40 %
Csiliznyárad 8 0.36 %
Nagyszarva 7 0.31 %
Csilizpatas 7 0.31 %
Hegyéte 7 0.31 %
Gelle 7 0.31 %
Dunatőkés 7 0.31 %
Baka 7 0.31 %
Sárosfa 7 0.31 %
Dunakisfalud 6 0.27 %
Nemeshodos 6 0.27 %
Pódatejed 6 0.27 %
Jányok 6 0.27 %
Szentmihályfa 6 0.27 %
Nagyabony 6 0.27 %
Alistál 6 0.27 %
Felsővámos 6 0.27 %
Vásárút 6 0.27 %
Vitény 5 0.22 %
Bacsfa 5 0.22 %
Csallóköznádasd 4 0.18 %
Csilizradvány 4 0.18 %
Nagymad 4 0.18 %
Egyházkarcsa 4 0.18 %
Keszölcés 4 0.18 %
Dercsika 3 0.13 %
Padány 3 0.13 %
Pozsonyeperjes 3 0.13 %
Csallóköztárnok 3 0.13 %
Csákány 3 0.13 %
Balony 3 0.13 %
Vajka 3 0.13 %
Sárrét 3 0.13 %
Nagybodak 3 0.13 %
Medve 2 0.09 %
Nemesgomba 2 0.09 %
Olgya 2 0.09 %
Kulcsod 2 0.09 %
Királyfiakarcsa 2 0.09 %
Macháza 2 0.09 %
Patonyrét 1 0.04 %
Doborgaz 1 0.04 %
Szap 1 0.04 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 22.55 %
Somorja 244 17.58 %
Úszor 77 5.55 %
Vörösmajor 75 5.40 %
Bős 43 3.10 %
Lég 42 3.03 %
Nagymegyer 37 2.67 %
Nemeshodos 28 2.02 %
Olgya 27 1.95 %
Illésháza 23 1.66 %
Nagypaka 23 1.66 %
Egyházkarcsa 21 1.51 %
Csütörtök 20 1.44 %
Csákány 20 1.44 %
Hegyéte 20 1.44 %
Lögérpatony 19 1.37 %
Pozsonyeperjes 18 1.30 %
Kisudvarnok 18 1.30 %
Macháza 17 1.22 %
Diósförgepatony 17 1.22 %
Nyárasd 17 1.22 %
Gelle 16 1.15 %
Felbár 15 1.08 %
Doborgaz 15 1.08 %
Szentmihályfa 14 1.01 %
Jányok 14 1.01 %
Nagyabony 13 0.94 %
Nagymagyar 13 0.94 %
Nagymad 12 0.86 %
Nemesgomba 12 0.86 %
Ekecs 12 0.86 %
Alistál 11 0.79 %
Vitény 11 0.79 %
Nyékvárkony 11 0.79 %
Nagyudvarnok 11 0.79 %
Csallóközkürt 10 0.72 %
Vásárút 10 0.72 %
Csenke 10 0.72 %
Sárosfa 9 0.65 %
Béke 9 0.65 %
Nagybodak 9 0.65 %
Vajka 9 0.65 %
Nagyszarva 8 0.58 %
Sárrét 8 0.58 %
Csilizradvány 7 0.50 %
Pódatejed 7 0.50 %
Csallóköztárnok 6 0.43 %
Bacsfa 6 0.43 %
Baka 5 0.36 %
Csiliznyárad 5 0.36 %
Felsővámos 5 0.36 %
Dunatőkés 5 0.36 %
Királyfiakarcsa 5 0.36 %
Lúcs 5 0.36 %
Keszölcés 5 0.36 %
Dercsika 4 0.29 %
Patonyrét 4 0.29 %
Dunakisfalud 4 0.29 %
Csallóköznádasd 3 0.22 %
Balony 3 0.22 %
Albár 3 0.22 %
Kulcsod 3 0.22 %
Csilizpatas 3 0.22 %
Bögellő 2 0.14 %
Medve 2 0.14 %
Padány 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Dunaszerdahely 521 24.55 %
Somorja 281 13.24 %
Úszor 84 3.96 %
Hegyéte 81 3.82 %
Nyárasd 73 3.44 %
Vörösmajor 72 3.39 %
Bős 61 2.87 %
Nagymegyer 56 2.64 %
Lögérpatony 40 1.89 %
Kisudvarnok 36 1.70 %
Lég 35 1.65 %
Nemeshodos 35 1.65 %
Illésháza 31 1.46 %
Nagypaka 31 1.46 %
Gelle 31 1.46 %
Vásárút 30 1.41 %
Nyékvárkony 29 1.37 %
Diósförgepatony 28 1.32 %
Csákány 28 1.32 %
Nagymagyar 28 1.32 %
Egyházkarcsa 28 1.32 %
Felbár 28 1.32 %
Csütörtök 25 1.18 %
Pódatejed 24 1.13 %
Olgya 23 1.08 %
Nagyudvarnok 22 1.04 %
Macháza 22 1.04 %
Alistál 21 0.99 %
Szentmihályfa 21 0.99 %
Ekecs 21 0.99 %
Jányok 20 0.94 %
Nagyabony 19 0.90 %
Pozsonyeperjes 18 0.85 %
Doborgaz 18 0.85 %
Csenke 15 0.71 %
Csilizradvány 15 0.71 %
Nemesgomba 15 0.71 %
Albár 14 0.66 %
Csallóközkürt 14 0.66 %
Vajka 12 0.57 %
Sárosfa 12 0.57 %
Nagyszarva 11 0.52 %
Padány 11 0.52 %
Csiliznyárad 11 0.52 %
Királyfiakarcsa 11 0.52 %
Csallóköztárnok 10 0.47 %
Felsővámos 10 0.47 %
Csilizpatas 9 0.42 %
Baka 9 0.42 %
Dunakisfalud 9 0.42 %
Sárrét 9 0.42 %
Béke 9 0.42 %
Dunatőkés 8 0.38 %
Csallóköznádasd 8 0.38 %
Vitény 8 0.38 %
Nagybodak 7 0.33 %
Kulcsod 7 0.33 %
Keszölcés 6 0.28 %
Lúcs 6 0.28 %
Nagymad 5 0.24 %
Balony 5 0.24 %
Szap 5 0.24 %
Medve 5 0.24 %
Dercsika 4 0.19 %
Bögellő 4 0.19 %
Bacsfa 4 0.19 %
Patonyrét 3 0.14 %
Dunaszerdahely 2 056 21.46 %
Bős 801 8.36 %
Somorja 775 8.09 %
Nagymegyer 651 6.80 %
Ekecs 497 5.19 %
Nyékvárkony 436 4.55 %
Nyárasd 408 4.26 %
Gelle 291 3.04 %
Vásárút 246 2.57 %
Alistál 211 2.20 %
Csütörtök 186 1.94 %
Baka 160 1.67 %
Diósförgepatony 160 1.67 %
Illésháza 156 1.63 %
Csiliznyárad 154 1.61 %
Csilizradvány 151 1.58 %
Nemeshodos 150 1.57 %
Pozsonyeperjes 149 1.56 %
Nagyszarva 145 1.51 %
Csallóközkürt 142 1.48 %
Csenke 137 1.43 %
Hegyéte 129 1.35 %
Nagyabony 129 1.35 %
Felbár 123 1.28 %
Egyházkarcsa 123 1.28 %
Kisudvarnok 122 1.27 %
Lögérpatony 121 1.26 %
Nagymagyar 119 1.24 %
Balony 109 1.14 %
Felsővámos 108 1.13 %
Nagyudvarnok 103 1.08 %
Jányok 95 0.99 %
Sárosfa 89 0.93 %
Lég 87 0.91 %
Csallóköznádasd 86 0.90 %
Nagymad 81 0.85 %
Albár 78 0.81 %
Királyfiakarcsa 75 0.78 %
Szentmihályfa 71 0.74 %
Csilizpatas 70 0.73 %
Medve 69 0.72 %
Szap 65 0.68 %
Bögellő 58 0.61 %
Pódatejed 57 0.59 %
Lúcs 56 0.58 %
Béke 53 0.55 %
Dunakisfalud 53 0.55 %
Vajka 50 0.52 %
Nagybodak 49 0.51 %
Kulcsod 47 0.49 %
Csákány 40 0.42 %
Bacsfa 40 0.42 %
Dunatőkés 40 0.42 %
Dercsika 39 0.41 %
Csallóköztárnok 37 0.39 %
Nagypaka 37 0.39 %
Padány 36 0.38 %
Nemesgomba 34 0.35 %
Keszölcés 19 0.20 %
Doborgaz 19 0.20 %
Úszor 18 0.19 %
Olgya 15 0.16 %
Patonyrét 11 0.11 %
Macháza 11 0.11 %
Sárrét 6 0.06 %
Vörösmajor 5 0.05 %
Vitény 5 0.05 %
Dunaszerdahely 1 201 25.65 %
Somorja 456 9.74 %
Nagymegyer 359 7.67 %
Bős 198 4.23 %
Nyárasd 185 3.95 %
Nyékvárkony 146 3.12 %
Gelle 145 3.10 %
Ekecs 135 2.88 %
Kisudvarnok 118 2.52 %
Vásárút 111 2.37 %
Lég 107 2.29 %
Egyházkarcsa 94 2.01 %
Nemeshodos 91 1.94 %
Diósförgepatony 85 1.82 %
Illésháza 83 1.77 %
Pozsonyeperjes 81 1.73 %
Alistál 77 1.64 %
Jányok 76 1.62 %
Lögérpatony 73 1.56 %
Csütörtök 72 1.54 %
Nagyudvarnok 72 1.54 %
Hegyéte 69 1.47 %
Felbár 68 1.45 %
Nagymad 64 1.37 %
Szentmihályfa 62 1.32 %
Csenke 60 1.28 %
Csallóközkürt 59 1.26 %
Nagymagyar 57 1.22 %
Nagypaka 57 1.22 %
Albár 56 1.20 %
Királyfiakarcsa 56 1.20 %
Csilizradvány 54 1.15 %
Csiliznyárad 52 1.11 %
Nagyszarva 51 1.09 %
Baka 47 1.00 %
Felsővámos 47 1.00 %
Lúcs 45 0.96 %
Nagyabony 44 0.94 %
Dunakisfalud 42 0.90 %
Úszor 39 0.83 %
Szap 35 0.75 %
Sárosfa 34 0.73 %
Pódatejed 33 0.70 %
Csallóköznádasd 31 0.66 %
Csákány 31 0.66 %
Balony 30 0.64 %
Padány 29 0.62 %
Béke 28 0.60 %
Csilizpatas 28 0.60 %
Nemesgomba 27 0.58 %
Bögellő 26 0.56 %
Csallóköztárnok 25 0.53 %
Keszölcés 23 0.49 %
Bacsfa 23 0.49 %
Kulcsod 21 0.45 %
Doborgaz 21 0.45 %
Nagybodak 19 0.41 %
Dercsika 18 0.38 %
Dunatőkés 17 0.36 %
Vajka 17 0.36 %
Vörösmajor 17 0.36 %
Medve 15 0.32 %
Olgya 14 0.30 %
Sárrét 13 0.28 %
Vitény 10 0.21 %
Patonyrét 9 0.19 %
Macháza 7 0.15 %
Dunaszerdahely 317 11.09 %
Somorja 161 5.63 %
Lögérpatony 119 4.16 %
Nagymegyer 80 2.80 %
Gelle 74 2.59 %
Lég 73 2.55 %
Bős 60 2.10 %
Diósförgepatony 57 1.99 %
Nyárasd 53 1.85 %
Szentmihályfa 42 1.47 %
Nyékvárkony 42 1.47 %
Jányok 41 1.43 %
Kisudvarnok 41 1.43 %
Nagymagyar 39 1.36 %
Illésháza 38 1.33 %
Lúcs 33 1.15 %
Vásárút 33 1.15 %
Ekecs 31 1.08 %
Csütörtök 29 1.01 %
Felbár 28 0.98 %
Nemeshodos 27 0.94 %
Nagypaka 23 0.80 %
Nagymad 23 0.80 %
Alistál 23 0.80 %
Királyfiakarcsa 22 0.77 %
Pozsonyeperjes 22 0.77 %
Egyházkarcsa 22 0.77 %
Csenke 21 0.73 %
Nagyudvarnok 21 0.73 %
Felsővámos 20 0.70 %
Hegyéte 20 0.70 %
Dunakisfalud 19 0.66 %
Csilizradvány 17 0.59 %
Nagyszarva 16 0.56 %
Sárosfa 15 0.52 %
Baka 15 0.52 %
Béke 15 0.52 %
Bögellő 14 0.49 %
Szap 13 0.45 %
Nagyabony 13 0.45 %
Úszor 13 0.45 %
Csallóközkürt 13 0.45 %
Csákány 12 0.42 %
Csiliznyárad 11 0.38 %
Csilizpatas 11 0.38 %
Nemesgomba 11 0.38 %
Albár 10 0.35 %
Padány 10 0.35 %
Csallóköznádasd 10 0.35 %
Vitény 10 0.35 %
Olgya 9 0.31 %
Doborgaz 9 0.31 %
Vörösmajor 9 0.31 %
Dercsika 9 0.31 %
Pódatejed 8 0.28 %
Keszölcés 8 0.28 %
Balony 8 0.28 %
Csallóköztárnok 8 0.28 %
Bacsfa 8 0.28 %
Vajka 8 0.28 %
Patonyrét 7 0.24 %
Nagybodak 7 0.24 %
Dunatőkés 7 0.24 %
Kulcsod 4 0.14 %
Sárrét 4 0.14 %
Macháza 2 0.07 %
Medve 1 0.03 %
Dunaszerdahely 827 22.71 %
Nagymegyer 263 7.22 %
Nyárasd 241 6.62 %
Somorja 208 5.71 %
Bős 196 5.38 %
Ekecs 118 3.24 %
Alistál 113 3.10 %
Nyékvárkony 89 2.44 %
Felbár 69 1.90 %
Diósförgepatony 67 1.84 %
Gelle 64 1.76 %
Vásárút 64 1.76 %
Kisudvarnok 61 1.68 %
Nemeshodos 57 1.57 %
Csilizradvány 56 1.54 %
Hegyéte 54 1.48 %
Egyházkarcsa 52 1.43 %
Pozsonyeperjes 52 1.43 %
Illésháza 52 1.43 %
Csenke 50 1.37 %
Csallóközkürt 50 1.37 %
Nagyudvarnok 46 1.26 %
Lögérpatony 42 1.15 %
Szentmihályfa 41 1.13 %
Lég 41 1.13 %
Nagymagyar 40 1.10 %
Csütörtök 40 1.10 %
Albár 40 1.10 %
Csiliznyárad 39 1.07 %
Balony 39 1.07 %
Nagyabony 35 0.96 %
Csilizpatas 35 0.96 %
Bacsfa 35 0.96 %
Csákány 33 0.91 %
Sárosfa 32 0.88 %
Padány 31 0.85 %
Nagyszarva 30 0.82 %
Pódatejed 29 0.80 %
Jányok 29 0.80 %
Úszor 29 0.80 %
Medve 28 0.77 %
Baka 28 0.77 %
Csallóköznádasd 26 0.71 %
Nagymad 24 0.66 %
Vörösmajor 24 0.66 %
Királyfiakarcsa 23 0.63 %
Dunatőkés 22 0.60 %
Bögellő 22 0.60 %
Kulcsod 21 0.58 %
Nagypaka 21 0.58 %
Szap 20 0.55 %
Dunakisfalud 19 0.52 %
Lúcs 18 0.49 %
Nemesgomba 17 0.47 %
Felsővámos 16 0.44 %
Dercsika 15 0.41 %
Nagybodak 15 0.41 %
Vajka 13 0.36 %
Patonyrét 12 0.33 %
Csallóköztárnok 11 0.30 %
Vitény 8 0.22 %
Olgya 8 0.22 %
Béke 8 0.22 %
Macháza 7 0.19 %
Sárrét 4 0.11 %
Doborgaz 4 0.11 %
Keszölcés 2 0.05 %
Dunaszerdahely 1 027 14.71 %
Ekecs 723 10.36 %
Nagymegyer 685 9.81 %
Somorja 440 6.30 %
Bős 398 5.70 %
Nyárasd 310 4.44 %
Nyékvárkony 213 3.05 %
Gelle 185 2.65 %
Alistál 162 2.32 %
Csütörtök 126 1.80 %
Vásárút 118 1.69 %
Csilizradvány 105 1.50 %
Nagyszarva 90 1.29 %
Diósförgepatony 88 1.26 %
Nagymagyar 86 1.23 %
Baka 83 1.19 %
Csiliznyárad 83 1.19 %
Balony 82 1.17 %
Pozsonyeperjes 81 1.16 %
Csallóközkürt 79 1.13 %
Illésháza 78 1.12 %
Nemeshodos 72 1.03 %
Lég 70 1.00 %
Nagyabony 70 1.00 %
Lögérpatony 65 0.93 %
Csenke 63 0.90 %
Csilizpatas 58 0.83 %
Hegyéte 49 0.70 %
Felsővámos 48 0.69 %
Albár 48 0.69 %
Királyfiakarcsa 47 0.67 %
Csallóköznádasd 45 0.64 %
Kisudvarnok 45 0.64 %
Jányok 45 0.64 %
Szap 44 0.63 %
Medve 44 0.63 %
Béke 42 0.60 %
Egyházkarcsa 42 0.60 %
Felbár 41 0.59 %
Sárosfa 41 0.59 %
Vajka 37 0.53 %
Bögellő 36 0.52 %
Kulcsod 36 0.52 %
Lúcs 35 0.50 %
Szentmihályfa 33 0.47 %
Nagyudvarnok 30 0.43 %
Nagybodak 26 0.37 %
Bacsfa 25 0.36 %
Nagymad 25 0.36 %
Dercsika 23 0.33 %
Pódatejed 22 0.32 %
Padány 21 0.30 %
Nagypaka 21 0.30 %
Nemesgomba 20 0.29 %
Dunakisfalud 20 0.29 %
Úszor 18 0.26 %
Csallóköztárnok 18 0.26 %
Dunatőkés 18 0.26 %
Csákány 17 0.24 %
Patonyrét 12 0.17 %
Olgya 11 0.16 %
Keszölcés 8 0.11 %
Doborgaz 7 0.10 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 3 0.04 %
Macháza 3 0.04 %
Dunaszerdahely 1 289 16.96 %
Somorja 588 7.73 %
Nyárasd 559 7.35 %
Bős 514 6.76 %
Nagymegyer 485 6.38 %
Ekecs 425 5.59 %
Vásárút 235 3.09 %
Nyékvárkony 232 3.05 %
Gelle 230 3.03 %
Alistál 193 2.54 %
Csütörtök 168 2.21 %
Csallóközkürt 138 1.82 %
Csiliznyárad 138 1.82 %
Illésháza 133 1.75 %
Pozsonyeperjes 131 1.72 %
Diósförgepatony 121 1.59 %
Csilizradvány 119 1.57 %
Baka 118 1.55 %
Nagymagyar 117 1.54 %
Nagyszarva 110 1.45 %
Csenke 99 1.30 %
Felsővámos 98 1.29 %
Lég 93 1.22 %
Nagyabony 92 1.21 %
Nemeshodos 91 1.20 %
Hegyéte 90 1.18 %
Balony 84 1.10 %
Lögérpatony 83 1.09 %
Felbár 82 1.08 %
Jányok 81 1.07 %
Kisudvarnok 77 1.01 %
Sárosfa 75 0.99 %
Csallóköznádasd 70 0.92 %
Nagyudvarnok 68 0.89 %
Egyházkarcsa 66 0.87 %
Csilizpatas 64 0.84 %
Béke 62 0.82 %
Medve 50 0.66 %
Királyfiakarcsa 47 0.62 %
Bögellő 47 0.62 %
Szap 46 0.61 %
Lúcs 46 0.61 %
Szentmihályfa 43 0.57 %
Vajka 41 0.54 %
Pódatejed 40 0.53 %
Nagymad 40 0.53 %
Kulcsod 39 0.51 %
Albár 38 0.50 %
Dercsika 37 0.49 %
Csákány 37 0.49 %
Nagybodak 35 0.46 %
Csallóköztárnok 33 0.43 %
Dunakisfalud 29 0.38 %
Dunatőkés 29 0.38 %
Padány 28 0.37 %
Nagypaka 28 0.37 %
Nemesgomba 28 0.37 %
Úszor 28 0.37 %
Bacsfa 28 0.37 %
Patonyrét 17 0.22 %
Doborgaz 17 0.22 %
Keszölcés 12 0.16 %
Olgya 12 0.16 %
Macháza 9 0.12 %
Vörösmajor 6 0.08 %
Sárrét 3 0.04 %
Vitény 1 0.01 %
Somorja 517 36.69 %
Dunaszerdahely 201 14.27 %
Vörösmajor 89 6.32 %
Úszor 85 6.03 %
Bős 74 5.25 %
Felbár 41 2.91 %
Lég 40 2.84 %
Gelle 38 2.70 %
Illésháza 37 2.63 %
Nagymegyer 36 2.56 %
Nagymagyar 33 2.34 %
Csütörtök 31 2.20 %
Nagypaka 31 2.20 %
Nyárasd 30 2.13 %
Jányok 26 1.85 %
Lögérpatony 26 1.85 %
Csákány 26 1.85 %
Olgya 25 1.77 %
Nemeshodos 24 1.70 %
Baka 24 1.70 %
Nemesgomba 23 1.63 %
Hegyéte 23 1.63 %
Doborgaz 20 1.42 %
Nagyszarva 19 1.35 %
Csenke 19 1.35 %
Béke 19 1.35 %
Ekecs 18 1.28 %
Vajka 18 1.28 %
Pozsonyeperjes 17 1.21 %
Sárosfa 17 1.21 %
Egyházkarcsa 16 1.14 %
Szentmihályfa 16 1.14 %
Lúcs 16 1.14 %
Macháza 15 1.06 %
Nagyabony 15 1.06 %
Nyékvárkony 14 0.99 %
Kisudvarnok 14 0.99 %
Diósförgepatony 13 0.92 %
Csallóköznádasd 13 0.92 %
Bacsfa 13 0.92 %
Alistál 12 0.85 %
Csallóköztárnok 11 0.78 %
Keszölcés 10 0.71 %
Nagybodak 9 0.64 %
Vitény 9 0.64 %
Csilizpatas 9 0.64 %
Vásárút 9 0.64 %
Felsővámos 8 0.57 %
Csiliznyárad 8 0.57 %
Csilizradvány 8 0.57 %
Dunakisfalud 7 0.50 %
Balony 7 0.50 %
Pódatejed 7 0.50 %
Szap 7 0.50 %
Nagyudvarnok 6 0.43 %
Sárrét 6 0.43 %
Kulcsod 6 0.43 %
Dercsika 5 0.35 %
Patonyrét 5 0.35 %
Dunatőkés 5 0.35 %
Királyfiakarcsa 5 0.35 %
Padány 4 0.28 %
Csallóközkürt 3 0.21 %
Medve 3 0.21 %
Bögellő 2 0.14 %
Nagymad 2 0.14 %
Albár 1 0.07 %
Dunaszerdahely 945 19.34 %
Nagymegyer 923 18.89 %
Somorja 455 9.31 %
Bős 402 8.23 %
Ekecs 354 7.24 %
Nyárasd 232 4.75 %
Vásárút 193 3.95 %
Nyékvárkony 181 3.70 %
Gelle 160 3.27 %
Csiliznyárad 124 2.54 %
Csilizradvány 118 2.41 %
Alistál 110 2.25 %
Csütörtök 110 2.25 %
Illésháza 105 2.15 %
Baka 95 1.94 %
Nagyszarva 86 1.76 %
Balony 85 1.74 %
Pozsonyeperjes 84 1.72 %
Nagymagyar 76 1.56 %
Diósförgepatony 74 1.51 %
Csallóközkürt 69 1.41 %
Lég 68 1.39 %
Nagyabony 66 1.35 %
Nemeshodos 65 1.33 %
Felsővámos 63 1.29 %
Csenke 62 1.27 %
Lögérpatony 52 1.06 %
Felbár 49 1.00 %
Csallóköznádasd 48 0.98 %
Szap 47 0.96 %
Hegyéte 47 0.96 %
Jányok 46 0.94 %
Albár 42 0.86 %
Kisudvarnok 41 0.84 %
Sárosfa 40 0.82 %
Bögellő 38 0.78 %
Medve 37 0.76 %
Királyfiakarcsa 37 0.76 %
Kulcsod 37 0.76 %
Csilizpatas 37 0.76 %
Nagyudvarnok 35 0.72 %
Egyházkarcsa 35 0.72 %
Béke 34 0.70 %
Lúcs 34 0.70 %
Vajka 31 0.63 %
Szentmihályfa 28 0.57 %
Padány 21 0.43 %
Nagymad 20 0.41 %
Dercsika 20 0.41 %
Bacsfa 19 0.39 %
Pódatejed 18 0.37 %
Dunakisfalud 18 0.37 %
Nemesgomba 17 0.35 %
Nagybodak 17 0.35 %
Nagypaka 16 0.33 %
Dunatőkés 16 0.33 %
Úszor 15 0.31 %
Csallóköztárnok 13 0.27 %
Csákány 12 0.25 %
Patonyrét 10 0.20 %
Doborgaz 8 0.16 %
Keszölcés 8 0.16 %
Olgya 6 0.12 %
Sárrét 4 0.08 %
Macháza 4 0.08 %
Vörösmajor 3 0.06 %
Vitény 2 0.04 %
Dunaszerdahely 657 38.47 %
Somorja 128 7.49 %
Bős 49 2.87 %
Nagymegyer 45 2.63 %
Lég 43 2.52 %
Nyárasd 33 1.93 %
Vörösmajor 31 1.81 %
Nyékvárkony 30 1.76 %
Nagyudvarnok 28 1.64 %
Gelle 27 1.58 %
Kisudvarnok 25 1.46 %
Ekecs 25 1.46 %
Csallóközkürt 25 1.46 %
Hegyéte 24 1.41 %
Nemeshodos 24 1.41 %
Egyházkarcsa 23 1.35 %
Bacsfa 22 1.29 %
Úszor 21 1.23 %
Illésháza 20 1.17 %
Szentmihályfa 19 1.11 %
Alistál 19 1.11 %
Pozsonyeperjes 19 1.11 %
Diósförgepatony 18 1.05 %
Albár 17 1.00 %
Vásárút 17 1.00 %
Csilizradvány 16 0.94 %
Jányok 15 0.88 %
Pódatejed 14 0.82 %
Felbár 14 0.82 %
Csiliznyárad 12 0.70 %
Csenke 12 0.70 %
Nagymagyar 12 0.70 %
Nagypaka 12 0.70 %
Sárosfa 11 0.64 %
Nagyszarva 11 0.64 %
Csütörtök 11 0.64 %
Dunatőkés 11 0.64 %
Baka 11 0.64 %
Lögérpatony 10 0.59 %
Királyfiakarcsa 10 0.59 %
Nagyabony 9 0.53 %
Nagybodak 8 0.47 %
Csallóköznádasd 6 0.35 %
Dunakisfalud 6 0.35 %
Macháza 6 0.35 %
Doborgaz 5 0.29 %
Nagymad 5 0.29 %
Csákány 5 0.29 %
Padány 5 0.29 %
Nemesgomba 5 0.29 %
Patonyrét 5 0.29 %
Bögellő 4 0.23 %
Csilizpatas 4 0.23 %
Olgya 4 0.23 %
Sárrét 3 0.18 %
Vajka 3 0.18 %
Felsővámos 3 0.18 %
Vitény 3 0.18 %
Béke 3 0.18 %
Medve 3 0.18 %
Kulcsod 2 0.12 %
Csallóköztárnok 2 0.12 %
Dercsika 2 0.12 %
Szap 2 0.12 %
Balony 2 0.12 %
Lúcs 1 0.06 %
Keszölcés 1 0.06 %
Somorja 230 19.36 %
Dunaszerdahely 97 8.16 %
Vörösmajor 35 2.95 %
Lég 33 2.78 %
Úszor 27 2.27 %
Bős 22 1.85 %
Bacsfa 20 1.68 %
Olgya 13 1.09 %
Nagypaka 12 1.01 %
Nagymegyer 10 0.84 %
Vitény 9 0.76 %
Sárosfa 8 0.67 %
Vajka 7 0.59 %
Felbár 7 0.59 %
Lögérpatony 7 0.59 %
Nagymagyar 7 0.59 %
Hegyéte 6 0.51 %
Macháza 5 0.42 %
Ekecs 5 0.42 %
Nagyszarva 5 0.42 %
Nemesgomba 5 0.42 %
Patonyrét 5 0.42 %
Szentmihályfa 4 0.34 %
Csallóköztárnok 4 0.34 %
Vásárút 4 0.34 %
Diósförgepatony 4 0.34 %
Gelle 4 0.34 %
Sárrét 4 0.34 %
Nemeshodos 4 0.34 %
Csenke 4 0.34 %
Illésháza 4 0.34 %
Nyékvárkony 3 0.25 %
Dunatőkés 3 0.25 %
Csütörtök 3 0.25 %
Nyárasd 3 0.25 %
Lúcs 3 0.25 %
Keszölcés 3 0.25 %
Béke 2 0.17 %
Kulcsod 2 0.17 %
Medve 2 0.17 %
Egyházkarcsa 2 0.17 %
Királyfiakarcsa 2 0.17 %
Albár 2 0.17 %
Csákány 2 0.17 %
Csallóközkürt 2 0.17 %
Felsővámos 2 0.17 %
Nagybodak 2 0.17 %
Nagyabony 2 0.17 %
Pódatejed 2 0.17 %
Csilizpatas 2 0.17 %
Jányok 2 0.17 %
Balony 1 0.08 %
Alistál 1 0.08 %
Doborgaz 1 0.08 %
Csilizradvány 1 0.08 %
Nagymad 1 0.08 %
Bögellő 1 0.08 %
Baka 1 0.08 %
Csallóköznádasd 1 0.08 %
Csiliznyárad 1 0.08 %
Pozsonyeperjes 1 0.08 %
Nagyudvarnok 1 0.08 %
Dunakisfalud 1 0.08 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 18.14 %
Somorja 278 15.66 %
Úszor 86 4.85 %
Vörösmajor 82 4.62 %
Bős 60 3.38 %
Lég 40 2.25 %
Hegyéte 31 1.75 %
Nagymegyer 30 1.69 %
Lögérpatony 30 1.69 %
Olgya 29 1.63 %
Illésháza 28 1.58 %
Nagypaka 27 1.52 %
Nyárasd 25 1.41 %