SK
TV
.....

Nagytárkány

Község

címer zászló
1112 99% magyar 1910
1087 73% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagytárkány
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Trakany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Gombodás, Holt-Tisza, Kakashomok, Kolónia, (Mihályház), Nagy Örvény-szög
Koordináták:
48.39251709, 22.09388542
Terület:
10,50 km2
Rang:
község
Népesség:
1439
Tszf. magasság:
101 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07642
Település kód:
543896
Szervezeti azonosító:
332071

A község a Felső-Bodrogköz keleti részén, a Tisza holtágának jobb partján fekszik, Királyhelmectől 13 km-re délkeletre, Tiszacsernyőtől 3,5 km-re délre. Teljesen egybeépült a tőle északkeletre fekvő Kistárkánnyal. Mellékutak kötik össze Béllyel (4 km), Tiszacsernyővel, valamint a magyarországi Zemplénagárddal (4 km). Határa sík, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Délről Dámóc és Zemplénagárd, keletről Tiszabezdéd és Györöcske, északnyugatról Bély, északról Tiszacsernyő, északkeletről pedig Kistárkány községekkel határos. Déli és keleti határa (utóbbit a Tisza-folyó alkotja) egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával határának déli részét elveszítette (ma Zemplénagárd része), ugyanakkor a korábban Ung vármegyéhez tartozó Györöcske község határának nagy részét (Mihályház, Nagy örvény-szög) Csehszlovákiához és Nagytárkány határához csatolták. Összességében területe egyhatodával csökkent 1920-ban (15,58 km²-ről 13,11 km²-re). 1957-ben területének további egyötödét (2,61 km²) az újonnan létrehozott Tiszacsernyő községhez csatolták, így alakult ki mai 10,50 km²-es területe.

Népesség

1910-ben 1120, 1921-ben 1076, 1938-ban pedig 1487, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1927-ben morva és szlovák kolonisták telepedtek le a község határában. A község népessége maximumát 1970-ben érte el (1777 fő), majd 2001-ig folyamatos lakosságszámcsökkenés figyelhető meg, 2001-2011 között azonban már lassú gyarapodás váltotta fel (1344 főről 1425-re). Nagytárkány magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 85,7 %-ról 78,2 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 12,3 %-ról 16,7 %-ra nőtt. 2013-ban az összlakosság 13,5 %-a tartozott a roma etnikumhoz. 2011-ben a lakosság 66,3 %-a volt római katolikus, 15,2 %-a református és 9,1 %-a görög katolikus vallású. 1944-ig népes izraelita vallású közösség (1921-ben a lakosság 14,9 %-a) is élt a községben. Egyetlen külterületi lakott helyén, Kolónián 2011-ben 37 állandó lakos (az összlakosság 2,6 %-a) élt.

Történelem

A falu a 13. század végén már létezett, ekkor a Tárkányiak birtoka. A 14. század elején Tárkány már két falu Kis- és Nagytárkány. 1320-ban "Tharkan", 1324-ban "Tarkan", 1340-ben "Nog Tharkan" alakban szerepel az írott forrásokban. A 15. század első felében a Nagytárkányi, a Perényi és az Agárdi családok birtoka. Ekkor már vásártartási joga is volt. A 16. század első felében épült egykori várkastélya, melynek 1550-ben Vékey Ferenc a tulajdonosa (valószínűleg a 18. században pusztult el). A század végére örökösei a Palugyay és Paczoth családok a birtokosok. A 17. században a Nagytárkányi és 1688-tól a velük rokon Sennyey családé. Lakossága 1623-ban református hitre tért, római katolikus plébániáját 1718-ban alapították újra. A 19. században a Sennyei csakádon kívül Nátafalussyak, a Majláthok és a Szigetiek is birtokosok itt. 1557-ben 5 adózó portája volt. 1715-ben 5 lakott és 14 lakatlan háza volt. 1787-ben 63 házában 360-an éltek. 1828-ban 75 háza és 578 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, állattartással foglalkoztak. A 19. század végétől számos lakosa vándorolt ki a tengerentúlra. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. A trianoni határ megvonásával területének nagy részét elveszítette és periférikus helyzetű határközséggé vált. 1927-ben morva és szlovák legionáriusok kaptak földbirtokot a község határában, ekkor jött létre Kolónia településrész. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 108 fő) koncentrációs táborba hurcolták. Az 1945 után megszűnt magyar nyelvű oktatás 1950-ben indult újra, 2003-ig szlovák iskola is működött a községben. A rendszerváltásig a lakosság nagy része a tiszacsernyői vasúti átrakónál dolgozott. A sokáig lezárt államhatárt 2007-ben, a schengeni csatlakozással nyitották meg, a Lácacsékére vezető országutat 2013-ban nyitották meg.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű alapiskola és magyar nevelési nyelvű óvoda található. Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma az egykori várkastély kápolnájának újjáépítésével 1894-ben építették szecessziós stílusban. Evangélikus templomát 1934-ben neoklasszicista stílusban építették morva kolonisták. Értékes műemléke a Holt-Tisza partján álló 18. századi Sóház, melyben ma helytörténeti múzeum működik. Balassi Bálint andezitből készült szobrát 2006-ban avatták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Tárkány, Nagy Tárkány. Két magyar helység Zemplén Várm. földes Urai Sennyei, és több Urak, Sóháza is van, lakosaik katolikusok, és reformátusok; földgyeik jól termők, réttyek, legelőjök, fájok van, piatzok Ungváron, Újhelyben, és Kis-Várdán.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Tárkány, magyar falu, Zemplén vmegyében, Kis-Tárkányhoz 1/4 órányira a Tisza jobb partján: 301 romai, 150 görög kathol., 96 ref., 50 zsidó lak. Kathol. paroch. templom. Szép kastély. Sóház és sórakhely a Tisza mellett. Szántóföldje 741 hold; rétje, fája, legelője bőven van. F. u. gr. Majláth József és Antal örök.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagytárkány, tiszamenti magyar kisközség. 175 házat számlál és 1107 lakosa van, kiknek nagyobb része róm. kath. vallású. Postája, távírója és vasúti állomása Bély. A Tárkányi család ősi fészke, mely némelyek szerint Árpád fiától, Tarkatzusztól kapta a nevét, a ki itt állítólag várat is építtetett. 1417-ben Nagytárkányi Györgyöt és Perényi Miklóst iktatják birtokába, de 1418-ban helyettök már az Agárdiak szerepelnek. 1550-ben Vékey Ferencz van említve birtokosául s az övé volt a tárkányi várkastély is. 1569-ben Korchma Péter is kap itt részeket s 1570-ben Vékey Ferencz a maga részét unokájának, Palugyay Erzsébetnek hagyományozza. 1579-ben Paczoth Ferenczet és Palugyay Erzsébetet iktatják a Vékey-féle részbirtokba. Az 1598-iki összeírásban Tárkányi János özvegye, Paczoth Ferencz, Korchma János, Gombos György és Gál Mihály szerepelnek birtokosokként. 1629-ben

Magyar Katolikus Lexikon

Nagytárkány, v. Zemplén vm. (Vel

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagytárkány. A Tárkányi nemzetség törzsfészke. A szájhagyomány szerint nevét Arpád fejedelem fiától, Tarkatzustól kapta, ki itt várat is építtetett. Okleveles első nyomát 1417-ből találjuk, mikor is Nagytárkányi György és Perényi Miklós kapja a királytól. Egy év multán azonban már az Agárdyaké. A XVI. században a Vékey, Karchma, Palugyay, Paczoth, Gombos, Gál, a XVIII. században a Sennyey, Tárkányi, Szilágyi családé. A XVIII.—XX. században a Dőry és Sennyey grófoké, de birtoka van itt még a Nátafalussy, Miláth és Szigethy családoknak is. A várkastélyban ölték meg 1675-ben Szilágyi István akkori várurat, mert nem akart a lázadók mellé állni. I. Lipóttal szemben. Ugyanekkor falkoncolták Szilágyi két hívét, Sennyey Ferencet és Terebesy Istvánt is. A községhez tartozik Cigánytelep, Földvártanya, Kolonia. Környékén a prágai kormányzat cseh-morva telepesek között osztott ki földet a magyaroktól elvett birtokokból. A magyar lakosság a csehek alatt sokat szenvedett. A község területe 2207 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1487.

báró Sennyey László

1632. 5. 6.
Nagytárkány - megszületett
Nagyszombat - egyházi szolgálatot végzett
1702. 1. 13.
Nagyszombat - elhunyt

Szanyi Mária

1945. 9. 22.
Jánok - megszületett
Nyitra - tanult
Nagytárkány - tanított
Rozsnyó - kutatott A Bányászati Múzeum munkatársa.
Galánta - kutatott A Honismereti Múzeum munkatársa.
Nagymácséd - tanított
Hidaskürt - tanított
Nyitra - tanított
Névelőfordulások
1320
Tharkan
1324
Tarkan
1340
Nog Tharkan
1773
Nagy-Tarkány,
1786
Nagy-Tarkány,
1808
Nagy-Tárkány,
1863
Nagytárkány,
1927
Veľký Tarkan, Nagy-Tárkány,
1938
Nagytárkány,
1945
Veľký Tarkan, Nagy-Tárkány,
1948
Veľké Trakany
1994
Nagytárkány

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Rákóczi utca (Rákocziho) 419
Telefon: 0566355129
Fax: 0566355129

Honlap: velketrakany.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kopasz József (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Nagy Gábor (MOST - HÍD)
Pavliščák Štefan (MOST - HÍD)
Százvai Norbert (MOST - HÍD)
Puskár Zsolt (SMK-MKP)
Bajzák Viktória (SMK-MKP)
Gönczi Zoltán (SMK-MKP)
Pribék Erika (SMK-MKP)
Marczyová Gabriela (SMK-MKP)
Szücs Lóránt (SMK-MKP)
MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Nagytárkányi Posta

Kaszárnya utca 419

Háromhatár Önkormányzati Társulás

Nagytárkány

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 278

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Templom utca 1

Nagytárkányi Anyakönyvi Hivatal

Rákóczi utca 419

Nagytárkányi Községi Hivatal

Rákóczi utca 419

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 951 93%
szlovákok 33 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 30 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1020
magyarok 1112 99%
szlovákok 1 0%
ruszinok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1120
magyarok 1024 95%
szlovákok 25 2%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 26 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1076
magyarok 1177 86%
szlovákok 169 12%
ruszinok 1 0%
romák 9 1%
ukránok 10 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1373
magyarok 1115 83%
szlovákok 213 16%
ruszinok 4 0%
romák 4 0%
ukránok 3 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1344
magyarok 1115 78%
szlovákok 238 17%
ruszinok 3 0%
romák 4 0%
ukránok 8 1%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 54 4%
összlétszám 1425
magyarok 1087 73%
szlovákok 338 23%
ruszinok 1 0%
romák 4 0%
ukránok 5 0%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 57 4%
összlétszám 1495
összlétszám 1076
magyarok 1024 95%
szlovákok 25 2%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 26 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1217
Választási részvétel: 54.72 %
Kiadott boríték: 666
Bedobott boríték: 665

Polgármester

Érvényes szavazólap: 648
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kopasz József 444 68.52 % SMK-MKP
Nagy Gábor 204 31.48 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Puskár Zsolt 372 SMK-MKP
Bajzák Viktória 333 SMK-MKP
Gönczi Zoltán 326 SMK-MKP
Pribék Erika 301 SMK-MKP
Nagy Gábor 277 MOST - HÍD
Marczyová Gabriela 272 SMK-MKP
Szücs Lóránt 271 SMK-MKP
Pavliščák Štefan 261 MOST - HÍD
Százvai Norbert 244 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1173
Választási részvétel: 24.04 %
Kiadott boríték: 282
Bedobott boríték: 282
Választásra jogosult: 1171
Választási részvétel: 9.91 %
Kiadott boríték: 116
Bedobott boríték: 116
Választásra jogosult: 1 221
Választási részvétel: 31,44 %
Kiadott boríték: 384
Bedobott boríték: 384

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 273
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 354
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 185 67.77 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 33 12.09 % KDS
Marek Ďurán 18 6.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 9 3.30 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 8 2.93 % Független
Dominika Palaščáková 8 2.93 % NOVA
Jaroslav Džunko 5 1.83 % Független
Lukáš Sisák 5 1.83 % KSS
Ivan Kuhn 2 0.73 % OKS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 21 18.58% KDS
Karol Pataky 198 55.93 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 122 34.46 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 10 2.82 % Független
Rastislav Trnka 6 1.69 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Bobík 4 1.13 % Független
Oliver Petrík 4 1.13 % JĽSS
Lukáš Sisák 2 0.56 % KSS
Jozef Červeňák 2 0.56 % RIS
Jaroslav Džunko 2 0.56 % Független
Ján Struk 2 0.56 % SMS
Jarmila Tkáčová 1 0.28 % SNS
Rudolf Botka 1 0.28 % NP
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 271
Érvényes szavazólap: 378
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
József Kopasz 212 78.23% SMK-MKP
Csaba Furik 160 59.04% SMK-MKP
Mária Szuperák 146 53.87% SMK-MKP
László Farkas 125 46.13% SMK-MKP
Ladislav Illés 112 41.33% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 98 36.16% SMK-MKP
Karol Pataky 80 29.52% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Gejza Sačko 75 27.68% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 63 23.25% SMER - SD
Ladislav Szunyog 52 19.19% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Hornyák 51 18.82% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Michal Zurbola 39 14.39% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Edita Anthony 34 12.55% SaS
Štefan Duč 28 10.33% Független
Vladimír Seman 27 9.96% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tomáš Kříž 14 5.17% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Cyril Korpesio 14 5.17% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jana Mondiková 12 4.43% SMER - SD
Juraj Sobek 11 4.06% SMER - SD
Vladimír Dvorový 11 4.06% SMER - SD
Róbert Puci 9 3.32% SMER - SD
Ľudovít Tóth 9 3.32% SĽS
Marián Kolesár 9 3.32% Független
Ladislav Bodnár 9 3.32% Független
Tibor Jánošík 8 2.95% NOVA
František Kolbaský 8 2.95% ÚSVIT
Terézia Kačová 8 2.95% NOVA
Rastislav Petrovič 7 2.58% SMER - SD
Aneta Horváthová 7 2.58% EDS
Peter Pető 7 2.58% Független
Ladislav Szilágyi 6 2.21% SaS
Miloš Kubica 6 2.21% Független
Mikuláš Balog 6 2.21% EDS
Juraj Selecký 6 2.21% Független
Iveta Kohanová 6 2.21% Független
Pavel Szijjártó 6 2.21% SĽS
Peter Figeľ 5 1.85% DS
Michaela Kapustníková 5 1.85% NOVA
Katarína Mischurová 5 1.85% Független
Magdaléna Haburová 5 1.85% Független
Zlatica Čeplíková 4 1.48% Független
Juraj Oščenda 4 1.48% ĽS Naše Slovensko
Andrej Kocák 4 1.48% MS
Marek Čižmár 4 1.48% Független
Marián Ferčák 4 1.48% ĽS-HZDS
Ľubomír Bulla 4 1.48% Független
Miroslav Tóth 4 1.48% SMER - SD
Ján Lukáč 4 1.48% SMS
Tichomír Kačo 4 1.48% Független
Jaroslav Soták 3 1.11% Független
Štefan Tatranský 3 1.11% KSS
Igor Balog 3 1.11% SRÚS
Jaroslav Konečný 3 1.11% Független
Matúš Hada 3 1.11% KĽS
František Tomko 2 0.74% Független
Robert Engel 2 0.74% Független
Miloš Ferko 2 0.74% NOVA
Martin Begala 2 0.74% Független
Martin Galgoczy 2 0.74% Független
Gejza Gore 2 0.74% Független
Juliana Pašková 2 0.74% Független
Jana Mišenková 1 0.37% NÁŠ KRAJ
Jozef Orenič 1 0.37% NÁŠ KRAJ
Miroslav Ramšak 1 0.37% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Juroš 1 0.37% MS
Ján Tomáš 1 0.37% Független
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
József Kopasz 279 73.81% SMK-MKP
Csilla Bálintová 216 57.14% SMK-MKP
Tibor Sáradi 183 48.41% SMK-MKP
Csaba Furik 178 47.09% SMK-MKP
Karol Pataky 168 44.44% MOST - HÍD
Jozef Želinský 137 36.24% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 109 28.84% SMK-MKP
Viktor Palko 104 27.51% MOST - HÍD
Jozef Horváth 103 27.25% MOST - HÍD
István Takács 96 25.40% SMK-MKP
Peter Pandy 91 24.07% MOST - HÍD
Peter Rico 65 17.20% MOST - HÍD
Gejza Sačko 64 16.93% MOST - HÍD
Ján Juhász 46 12.17% MOST - HÍD
Dionýz Szabó 30 7.94% ŠKV
František Krejza 25 6.61% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Gustáv Liszkai 22 5.82% SMER-SD
Edina Kocsisová 20 5.29% Független
Adrian Haraszti 17 4.50% NAJ
Zoltán Sipos 14 3.70% MKDA-MKDSZ
Štefan Duč 14 3.70% Független
Róbert Puci 13 3.44% SMER-SD
Zoltán Mento 12 3.17% Független
Jana Mondiková 9 2.38% SMER-SD
Ján Ujheli 8 2.12% ĽS Naše Slovensko
Július Hajdu 8 2.12% SMER-SD
Ján Čebreňák 7 1.85% ĽS Naše Slovensko
Michal Sentelik 7 1.85% ĽS Naše Slovensko
František Korytko 7 1.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Cyril Korpesio 6 1.59% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Gamrát 5 1.32% Független
Marián Oščenda 5 1.32% ĽS Naše Slovensko
Lucia Rušinová 5 1.32% JEDNOTA-ĽSS
Gabriel Garanič 5 1.32% Független
Filip Biháry 5 1.32% ĽS Naše Slovensko
Alexander Kis-Géczi 5 1.32% NAJ
Rastislav Jílek 4 1.06% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Libuša Babuľaková 4 1.06% ŠKV
Marta Hrobová 4 1.06% ÚSVIT
Milan Mika 4 1.06% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Miroslav Ramšák 4 1.06% ĽS Naše Slovensko
Martin Dzielavský 4 1.06% SME RODINA - Boris Kollár
Vladimír Šiňanský 4 1.06% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 3 0.79% DS
Peter Bačkovský 3 0.79% ŠKV
Vladimír Seman 3 0.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Guzej 3 0.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michal Magnes 2 0.53% SNS
Peter Bielek 2 0.53% SNS
Štefan Kandráč 2 0.53% NP
Milan Malý 2 0.53% KSS
František Tomko 2 0.53% JEDNOTA-ĽSS
Katarína Kasardová 2 0.53% KSS
Radoslav Rendeš 2 0.53% ŠKV
Nataša Hančinová 2 0.53% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Petrovič 2 0.53% SMER-SD
Marek Čižmár 2 0.53% Független
Radoslav Neckár 1 0.26% JEDNOTA-ĽSS
Terézia Stanková 1 0.26% Független
Michaela Ducárová 1 0.26% ŠKV
Antónia Hrabská 1 0.26% ŠKV
Martin Galgoczy 1 0.26% Független
Slavomír Illeš 1 0.26% Független
Dušan Grajcár 1 0.26% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Oščenda 1 0.26% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 1 0.26% ŠKV
Iveta Solomonová 0 0.00% KSS
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Tichomír Kačo 0 0.00% ŠKV
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 10.31 %
Tiszacsernyő 27 2.99 %
Nagytárkány 17 1.88 %
Nagygéres 14 1.55 %
Zétény 13 1.44 %
Bély 10 1.11 %
Bodrogszentes 9 1.00 %
Borsi 9 1.00 %
Kistárkány 8 0.89 %
Bodrogmező 8 0.89 %
Szomotor 8 0.89 %
Rad 7 0.78 %
Tőketerebes 7 0.78 %
Kisgéres 7 0.78 %
Kiskövesd 6 0.67 %
Lelesz 6 0.67 %
Kisdobra 6 0.67 %
Ágcsernyő 6 0.67 %
Ladamóc 5 0.55 %
Nagykövesd 5 0.55 %
Bodrogszentmária 4 0.44 %
Szőlőske 4 0.44 %
Bacska 4 0.44 %
Bodrogszerdahely 4 0.44 %
Gálszécs 3 0.33 %
Véke 3 0.33 %
Szolnocska 3 0.33 %
Velejte 3 0.33 %
Zemplén 2 0.22 %
Újhely 2 0.22 %
Magyarsas 2 0.22 %
Boly 2 0.22 %
Nagytoronya 2 0.22 %
Garany 2 0.22 %
Imreg 2 0.22 %
Szinyér 2 0.22 %
Kolbáska 1 0.11 %
Bári 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Nagyazar 1 0.11 %
Bacskó 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Bodzásújlak 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Vécse 1 0.11 %
Kistoronya 1 0.11 %
Kozma 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Zemplénújfalu 1 0.11 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 2.81 %
Bodrogszentes 25 1.53 %
Tőketerebes 10 0.61 %
Tiszacsernyő 9 0.55 %
Nagykövesd 9 0.55 %
Szomotor 8 0.49 %
Bacska 7 0.43 %
Ágcsernyő 7 0.43 %
Nagygéres 7 0.43 %
Bodrogszentmária 7 0.43 %
Bodrogszerdahely 7 0.43 %
Véke 5 0.31 %
Bély 5 0.31 %
Nagytárkány 5 0.31 %
Kistárkány 4 0.24 %
Lelesz 4 0.24 %
Kiskövesd 4 0.24 %
Bacskó 3 0.18 %
Újhely 3 0.18 %
Kolbáska 2 0.12 %
Zemplénújfalu 2 0.12 %
Szőlőske 2 0.12 %
Barancs 2 0.12 %
Alsómihályi 2 0.12 %
Bodzásújlak 2 0.12 %
Szinyér 2 0.12 %
Borsi 2 0.12 %
Rad 2 0.12 %
Gercsely 2 0.12 %
Ladamóc 1 0.06 %
Szolnocska 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Boly 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Gálszécs 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Kázmér 1 0.06 %
Magyarsas 1 0.06 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 19.70 %
Bodzásújlak 84 5.09 %
Gálszécs 45 2.73 %
Kozma 34 2.06 %
Garany 32 1.94 %
Vécse 24 1.45 %
Kasó 23 1.39 %
Királyhelmec 21 1.27 %
Battyán 20 1.21 %
Alsómihályi 20 1.21 %
Barancs 17 1.03 %
Kázmér 15 0.91 %
Gercsely 15 0.91 %
Kiszte 14 0.85 %
Szilvásújfalu 14 0.85 %
Tiszacsernyő 13 0.79 %
Magyarizsép 13 0.79 %
Céke 13 0.79 %
Dargó 11 0.67 %
Kolbáska 11 0.67 %
Parnó 11 0.67 %
Bacskó 11 0.67 %
Szécskeresztúr 9 0.55 %
Szőlőske 8 0.48 %
Kazsó 8 0.48 %
Hardicsa 8 0.48 %
Isztáncs 8 0.48 %
Imreg 7 0.42 %
Legenye 7 0.42 %
Szécsudvar 7 0.42 %
Kisazar 7 0.42 %
Magyarsas 7 0.42 %
Velejte 7 0.42 %
Borsi 6 0.36 %
Szürnyeg 6 0.36 %
Újhely 5 0.30 %
Nagyruszka 5 0.30 %
Lasztóc 5 0.30 %
Pelejte 5 0.30 %
Csörgő 5 0.30 %
Kiskövesd 4 0.24 %
Bodrogszerdahely 4 0.24 %
Lelesz 4 0.24 %
Perbenyik 4 0.24 %
Nagyazar 4 0.24 %
Biste 4 0.24 %
Bári 3 0.18 %
Zebegnyő 3 0.18 %
Szomotor 3 0.18 %
Ladamóc 3 0.18 %
Cselej 3 0.18 %
Gerenda 3 0.18 %
Csarnahó 3 0.18 %
Zemplénújfalu 3 0.18 %
Visnyó 2 0.12 %
Bacska 2 0.12 %
Véke 2 0.12 %
Kistárkány 2 0.12 %
Nagygéres 2 0.12 %
Rad 2 0.12 %
Bodrogszentmária 2 0.12 %
Bodrogszög 2 0.12 %
Szécsegres 2 0.12 %
Tarnóka 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Nagytárkány 1 0.06 %
Nagykövesd 1 0.06 %
Nagytoronya 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 41.05 %
Kisgéres 381 21.72 %
Nagytárkány 178 10.15 %
Kistárkány 162 9.24 %
Bodrogszerdahely 160 9.12 %
Bodrogszentes 152 8.67 %
Perbenyik 135 7.70 %
Battyán 130 7.41 %
Nagykövesd 107 6.10 %
Bacska 103 5.87 %
Örös 101 5.76 %
Lelesz 100 5.70 %
Zétény 97 5.53 %
Tiszacsernyő 93 5.30 %
Bély 91 5.19 %
Nagygéres 91 5.19 %
Szomotor 79 4.50 %
Borsi 78 4.45 %
Boly 74 4.22 %
Kiskövesd 69 3.93 %
Ladamóc 68 3.88 %
Bári 63 3.59 %
Bodrogszentmária 63 3.59 %
Rad 62 3.53 %
Kisdobra 48 2.74 %
Tőketerebes 47 2.68 %
Bodrogmező 47 2.68 %
Imreg 46 2.62 %
Véke 45 2.57 %
Ágcsernyő 45 2.57 %
Szürnyeg 34 1.94 %
Szőlőske 34 1.94 %
Csarnahó 30 1.71 %
Szolnocska 30 1.71 %
Szinyér 28 1.60 %
Zemplén 25 1.43 %
Újhely 21 1.20 %
Hardicsa 15 0.86 %
Bodrogszög 11 0.63 %
Gálszécs 9 0.51 %
Kistoronya 9 0.51 %
Kozma 6 0.34 %
Alsómihályi 5 0.29 %
Garany 4 0.23 %
Lasztóc 3 0.17 %
Céke 2 0.11 %
Kolbáska 2 0.11 %
Kázmér 2 0.11 %
Pelejte 2 0.11 %
Visnyó 2 0.11 %
Csörgő 2 0.11 %
Zemplénújfalu 2 0.11 %
Kasó 1 0.06 %
Szilvásújfalu 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Bacskó 1 0.06 %
Gercsely 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Szécsegres 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Kisazar 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Magyarsas 1 0.06 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 19.64 %
Kistárkány 269 16.51 %
Kisgéres 269 16.51 %
Nagytárkány 216 13.26 %
Tiszacsernyő 156 9.58 %
Bély 98 6.02 %
Battyán 96 5.89 %
Bacska 92 5.65 %
Bodrogszerdahely 77 4.73 %
Perbenyik 71 4.36 %
Bodrogszentes 68 4.17 %
Lelesz 66 4.05 %
Nagykövesd 63 3.87 %
Borsi 58 3.56 %
Bári 50 3.07 %
Örös 49 3.01 %
Zétény 48 2.95 %
Boly 47 2.89 %
Ágcsernyő 45 2.76 %
Nagygéres 44 2.70 %
Kiskövesd 43 2.64 %
Szomotor 41 2.52 %
Ladamóc 38 2.33 %
Tőketerebes 35 2.15 %
Kisdobra 33 2.03 %
Rad 33 2.03 %
Bodrogmező 31 1.90 %
Véke 28 1.72 %
Bodrogszentmária 26 1.60 %
Imreg 20 1.23 %
Szolnocska 20 1.23 %
Szinyér 17 1.04 %
Zemplén 17 1.04 %
Csarnahó 16 0.98 %
Szőlőske 15 0.92 %
Újhely 11 0.68 %
Gálszécs 8 0.49 %
Bodrogszög 5 0.31 %
Magyarsas 5 0.31 %
Alsómihályi 5 0.31 %
Kistoronya 5 0.31 %
Parnó 4 0.25 %
Szürnyeg 4 0.25 %
Céke 4 0.25 %
Nagytoronya 3 0.18 %
Gercsely 3 0.18 %
Csörgő 3 0.18 %
Szilvásújfalu 3 0.18 %
Szécsudvar 3 0.18 %
Kisazar 3 0.18 %
Nagyazar 2 0.12 %
Cselej 2 0.12 %
Pelejte 2 0.12 %
Hardicsa 2 0.12 %
Bodzásújlak 2 0.12 %
Magyarizsép 2 0.12 %
Vécse 2 0.12 %
Bacskó 2 0.12 %
Velejte 2 0.12 %
Kazsó 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Garany 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Kozma 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 68.92 %
Gálszécs 406 60.96 %
Parnó 55 8.26 %
Szécskeresztúr 52 7.81 %
Vécse 48 7.21 %
Kozma 46 6.91 %
Dargó 39 5.86 %
Bodzásújlak 38 5.71 %
Alsómihályi 34 5.11 %
Kázmér 26 3.90 %
Kisazar 26 3.90 %
Bacskó 26 3.90 %
Királyhelmec 24 3.60 %
Nagyazar 21 3.15 %
Zebegnyő 21 3.15 %
Garany 21 3.15 %
Céke 20 3.00 %
Kereplye 20 3.00 %
Szécsudvar 19 2.85 %
Szilvásújfalu 18 2.70 %
Tarnóka 17 2.55 %
Magyarizsép 17 2.55 %
Velejte 16 2.40 %
Cselej 15 2.25 %
Csörgő 15 2.25 %
Hardicsa 14 2.10 %
Zemplénújfalu 12 1.80 %
Gerenda 12 1.80 %
Szürnyeg 12 1.80 %
Nagytoronya 11 1.65 %
Pelejte 11 1.65 %
Nagyruszka 11 1.65 %
Gercsely 11 1.65 %
Lasztóc 10 1.50 %
Visnyó 10 1.50 %
Barancs 9 1.35 %
Sztankóc 9 1.35 %
Szomotor 8 1.20 %
Újhely 8 1.20 %
Bodrogszerdahely 8 1.20 %
Tiszacsernyő 8 1.20 %
Battyán 7 1.05 %
Borsi 7 1.05 %
Ágcsernyő 7 1.05 %
Nagytárkány 6 0.90 %
Isztáncs 6 0.90 %
Szécsegres 6 0.90 %
Rad 5 0.75 %
Lelesz 5 0.75 %
Kisdobra 5 0.75 %
Biste 5 0.75 %
Perbenyik 4 0.60 %
Legenye 4 0.60 %
Kasó 4 0.60 %
Nagygéres 4 0.60 %
Kiszte 4 0.60 %
Magyarsas 4 0.60 %
Kolbáska 4 0.60 %
Imreg 4 0.60 %
Örös 3 0.45 %
Bacska 3 0.45 %
Bodrogszentes 3 0.45 %
Kazsó 2 0.30 %
Bély 1 0.15 %
Bodrogszög 1 0.15 %
Ladamóc 1 0.15 %
Kisgéres 1 0.15 %
Kistoronya 1 0.15 %
Bodrogszentmária 1 0.15 %
Véke 1 0.15 %
Kistárkány 1 0.15 %
Szinyér 1 0.15 %
Kiskövesd 1 0.15 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 4.13 %
Tiszacsernyő 150 2.75 %
Királyhelmec 123 2.26 %
Ágcsernyő 49 0.90 %
Bodrogszerdahely 32 0.59 %
Lelesz 30 0.55 %
Nagytárkány 30 0.55 %
Kisgéres 28 0.51 %
Tőketerebes 26 0.48 %
Bacska 25 0.46 %
Bély 22 0.40 %
Bodrogszentes 21 0.39 %
Imreg 18 0.33 %
Borsi 16 0.29 %
Örös 14 0.26 %
Perbenyik 14 0.26 %
Gálszécs 13 0.24 %
Szomotor 11 0.20 %
Kisdobra 11 0.20 %
Kistárkány 11 0.20 %
Kozma 10 0.18 %
Nagygéres 10 0.18 %
Vécse 8 0.15 %
Szolnocska 8 0.15 %
Rad 8 0.15 %
Kiskövesd 7 0.13 %
Véke 7 0.13 %
Bodzásújlak 7 0.13 %
Bodrogszentmária 7 0.13 %
Bodrogmező 6 0.11 %
Boly 6 0.11 %
Nagykövesd 6 0.11 %
Legenye 5 0.09 %
Zemplén 5 0.09 %
Gercsely 5 0.09 %
Garany 5 0.09 %
Kázmér 4 0.07 %
Szinyér 4 0.07 %
Szécsudvar 4 0.07 %
Barancs 4 0.07 %
Szőlőske 4 0.07 %
Bári 4 0.07 %
Alsómihályi 3 0.06 %
Csörgő 3 0.06 %
Ladamóc 3 0.06 %
Kisazar 2 0.04 %
Újhely 2 0.04 %
Dargó 2 0.04 %
Parnó 2 0.04 %
Bodrogszög 2 0.04 %
Magyarsas 2 0.04 %
Biste 2 0.04 %
Szürnyeg 2 0.04 %
Nagyazar 2 0.04 %
Nagytoronya 2 0.04 %
Kazsó 1 0.02 %
Isztáncs 1 0.02 %
Sztankóc 1 0.02 %
Magyarizsép 1 0.02 %
Kiszte 1 0.02 %
Céke 1 0.02 %
Bacskó 1 0.02 %
Szilvásújfalu 1 0.02 %
Zétény 1 0.02 %
Szécskeresztúr 1 0.02 %
Csarnahó 1 0.02 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 14.10 %
Gálszécs 23 1.78 %
Vécse 17 1.32 %
Velejte 12 0.93 %
Kasó 10 0.77 %
Zemplénújfalu 9 0.70 %
Királyhelmec 9 0.70 %
Hardicsa 8 0.62 %
Parnó 7 0.54 %
Isztáncs 7 0.54 %
Lasztóc 6 0.46 %
Magyarsas 6 0.46 %
Szécsudvar 6 0.46 %
Céke 6 0.46 %
Magyarizsép 6 0.46 %
Kazsó 5 0.39 %
Bodrogszerdahely 5 0.39 %
Kozma 5 0.39 %
Szilvásújfalu 5 0.39 %
Ágcsernyő 5 0.39 %
Lelesz 5 0.39 %
Alsómihályi 5 0.39 %
Kiszte 4 0.31 %
Gercsely 4 0.31 %
Tiszacsernyő 4 0.31 %
Bodzásújlak 4 0.31 %
Garany 4 0.31 %
Újhely 4 0.31 %
Rad 4 0.31 %
Legenye 3 0.23 %
Kistárkány 3 0.23 %
Szürnyeg 3 0.23 %
Nagytoronya 3 0.23 %
Nagyazar 3 0.23 %
Nagygéres 3 0.23 %
Battyán 3 0.23 %
Bacskó 3 0.23 %
Nagykövesd 2 0.15 %
Bári 2 0.15 %
Dargó 2 0.15 %
Barancs 2 0.15 %
Zebegnyő 2 0.15 %
Szécsegres 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Boly 2 0.15 %
Nagyruszka 2 0.15 %
Szécskeresztúr 2 0.15 %
Pelejte 2 0.15 %
Csörgő 2 0.15 %
Kázmér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Bacska 1 0.08 %
Bély 1 0.08 %
Borsi 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Kolbáska 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Cselej 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Nagytárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 5.94 %
Szőlőske 90 4.05 %
Borsi 88 3.96 %
Királyhelmec 77 3.47 %
Bodrogszerdahely 75 3.38 %
Szomotor 45 2.03 %
Tiszacsernyő 44 1.98 %
Gálszécs 38 1.71 %
Battyán 33 1.49 %
Kisgéres 27 1.22 %
Ladamóc 24 1.08 %
Lelesz 22 0.99 %
Nagytárkány 20 0.90 %
Perbenyik 15 0.68 %
Kiskövesd 15 0.68 %
Bodrogszentes 15 0.68 %
Bély 15 0.68 %
Bodrogszentmária 15 0.68 %
Újhely 14 0.63 %
Bári 14 0.63 %
Céke 12 0.54 %
Kistárkány 12 0.54 %
Kistoronya 11 0.50 %
Csörgő 11 0.50 %
Nagykövesd 10 0.45 %
Bodzásújlak 10 0.45 %
Örös 9 0.41 %
Véke 9 0.41 %
Pelejte 8 0.36 %
Szécskeresztúr 8 0.36 %
Zemplén 7 0.32 %
Imreg 7 0.32 %
Alsómihályi 7 0.32 %
Bacska 7 0.32 %
Legenye 6 0.27 %
Magyarsas 6 0.27 %
Kozma 6 0.27 %
Vécse 6 0.27 %
Hardicsa 6 0.27 %
Rad 6 0.27 %
Dargó 5 0.23 %
Boly 5 0.23 %
Bacskó 5 0.23 %
Garany 5 0.23 %
Ágcsernyő 5 0.23 %
Parnó 5 0.23 %
Zemplénújfalu 4 0.18 %
Szolnocska 4 0.18 %
Zétény 4 0.18 %
Lasztóc 4 0.18 %
Csarnahó 4 0.18 %
Velejte 3 0.14 %
Szécsegres 3 0.14 %
Nagyruszka 3 0.14 %
Bodrogmező 3 0.14 %
Kolbáska 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Kisdobra 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Szürnyeg 3 0.14 %
Kiszte 3 0.14 %
Kázmér 3 0.14 %
Nagygéres 3 0.14 %
Magyarizsép 3 0.14 %
Gerenda 2 0.09 %
Biste 2 0.09 %
Nagytoronya 2 0.09 %
Szinyér 2 0.09 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 15.37 %
Gálszécs 72 7.90 %
Parnó 20 2.20 %
Kozma 18 1.98 %
Alsómihályi 18 1.98 %
Garany 18 1.98 %
Bacskó 14 1.54 %
Magyarizsép 11 1.21 %
Királyhelmec 11 1.21 %
Lasztóc 10 1.10 %
Tiszacsernyő 9 0.99 %
Bodzásújlak 9 0.99 %
Hardicsa 9 0.99 %
Dargó 9 0.99 %
Kisazar 7 0.77 %
Vécse 7 0.77 %
Szécsudvar 7 0.77 %
Legenye 7 0.77 %
Kiszte 6 0.66 %
Nagyazar 6 0.66 %
Szécskeresztúr 6 0.66 %
Nagytoronya 5 0.55 %
Nagytárkány 5 0.55 %
Magyarsas 5 0.55 %
Szürnyeg 5 0.55 %
Zemplénújfalu 4 0.44 %
Újhely 4 0.44 %
Kázmér 4 0.44 %
Szilvásújfalu 4 0.44 %
Céke 3 0.33 %
Velejte 3 0.33 %
Nagygéres 3 0.33 %
Kasó 3 0.33 %
Zebegnyő 3 0.33 %
Bély 3 0.33 %
Lelesz 3 0.33 %
Tarnóka 3 0.33 %
Bodrogszentes 3 0.33 %
Véke 3 0.33 %
Csörgő 3 0.33 %
Szécsegres 3 0.33 %
Szomotor 3 0.33 %
Isztáncs 3 0.33 %
Bodrogszerdahely 3 0.33 %
Szőlőske 2 0.22 %
Nagyruszka 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Pelejte 2 0.22 %
Borsi 2 0.22 %
Nagykövesd 2 0.22 %
Bodrogszentmária 2 0.22 %
Visnyó 2 0.22 %
Battyán 2 0.22 %
Kisgéres 2 0.22 %
Szolnocska 2 0.22 %
Barancs 2 0.22 %
Kolbáska 2 0.22 %
Sztankóc 2 0.22 %
Örös 2 0.22 %
Gercsely 2 0.22 %
Kiskövesd 2 0.22 %
Rad 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Bodrogmező 1 0.11 %
Kistárkány 1 0.11 %
Ágcsernyő 1 0.11 %
Ladamóc 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 54.11 %
Tőketerebes 297 47.83 %
Kisazar 94 15.14 %
Szécskeresztúr 87 14.01 %
Dargó 78 12.56 %
Nagyazar 53 8.53 %
Kereplye 48 7.73 %
Vécse 39 6.28 %
Parnó 35 5.64 %
Kozma 33 5.31 %
Zebegnyő 28 4.51 %
Alsómihályi 25 4.03 %
Bacskó 21 3.38 %
Tarnóka 20 3.22 %
Bodzásújlak 19 3.06 %
Sztankóc 19 3.06 %
Magyarsas 17 2.74 %
Magyarizsép 17 2.74 %
Hardicsa 17 2.74 %
Szilvásújfalu 17 2.74 %
Cselej 17 2.74 %
Csörgő 16 2.58 %
Garany 16 2.58 %
Szécsudvar 16 2.58 %
Királyhelmec 15 2.42 %
Velejte 14 2.25 %
Gerenda 13 2.09 %
Nagyruszka 12 1.93 %
Céke 12 1.93 %
Visnyó 11 1.77 %
Lasztóc 10 1.61 %
Bodrogszerdahely 9 1.45 %
Pelejte 9 1.45 %
Nagytoronya 9 1.45 %
Kázmér 9 1.45 %
Tiszacsernyő 9 1.45 %
Barancs 8 1.29 %
Kiszte 8 1.29 %
Lelesz 8 1.29 %
Isztáncs 7 1.13 %
Nagytárkány 7 1.13 %
Kolbáska 7 1.13 %
Véke 7 1.13 %
Zemplénújfalu 7 1.13 %
Gercsely 6 0.97 %
Szomotor 6 0.97 %
Nagygéres 6 0.97 %
Újhely 5 0.81 %
Bodrogszentmária 5 0.81 %
Biste 5 0.81 %
Legenye 5 0.81 %
Battyán 5 0.81 %
Szécsegres 5 0.81 %
Ágcsernyő 4 0.64 %
Borsi 4 0.64 %
Perbenyik 4 0.64 %
Szürnyeg 3 0.48 %
Bodrogmező 3 0.48 %
Imreg 3 0.48 %
Bély 3 0.48 %
Bodrogszentes 3 0.48 %
Bacska 2 0.32 %
Bári 2 0.32 %
Nagykövesd 2 0.32 %
Rad 2 0.32 %
Kistoronya 2 0.32 %
Kasó 2 0.32 %
Kistárkány 2 0.32 %
Kisgéres 2 0.32 %
Zétény 1 0.16 %
Kazsó 1 0.16 %
Ladamóc 1 0.16 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 5.06 %
Bély 80 2.79 %
Királyhelmec 70 2.44 %
Gálszécs 57 1.99 %
Tiszacsernyő 56 1.96 %
Kisgéres 31 1.08 %
Battyán 29 1.01 %
Nagytárkány 25 0.87 %
Kistárkány 21 0.73 %
Alsómihályi 20 0.70 %
Kozma 19 0.66 %
Borsi 17 0.59 %
Bodrogszerdahely 17 0.59 %
Véke 17 0.59 %
Nagygéres 14 0.49 %
Szomotor 14 0.49 %
Csörgő 13 0.45 %
Lelesz 13 0.45 %
Kisdobra 12 0.42 %
Bodzásújlak 12 0.42 %
Szécskeresztúr 12 0.42 %
Parnó 11 0.38 %
Céke 11 0.38 %
Hardicsa 11 0.38 %
Dargó 9 0.31 %
Szilvásújfalu 8 0.28 %
Velejte 8 0.28 %
Bodrogszentes 8 0.28 %
Lasztóc 7 0.24 %
Bacskó 7 0.24 %
Ágcsernyő 7 0.24 %
Imreg 6 0.21 %
Bodrogszentmária 6 0.21 %
Kolbáska 6 0.21 %
Zétény 6 0.21 %
Perbenyik 6 0.21 %
Gercsely 6 0.21 %
Örös 6 0.21 %
Garany 6 0.21 %
Nagytoronya 6 0.21 %
Biste 5 0.17 %
Szőlőske 5 0.17 %
Nagyazar 5 0.17 %
Kázmér 5 0.17 %
Bodrogszög 5 0.17 %
Magyarsas 5 0.17 %
Zemplénújfalu 5 0.17 %
Isztáncs 5 0.17 %
Magyarizsép 5 0.17 %
Szolnocska 4 0.14 %
Nagykövesd 4 0.14 %
Legenye 4 0.14 %
Vécse 4 0.14 %
Bacska 4 0.14 %
Zebegnyő 4 0.14 %
Gerenda 4 0.14 %
Kisazar 4 0.14 %
Bodrogmező 3 0.10 %
Kiskövesd 3 0.10 %
Rad 3 0.10 %
Szürnyeg 3 0.10 %
Boly 3 0.10 %
Újhely 3 0.10 %
Ladamóc 3 0.10 %
Szécsudvar 3 0.10 %
Pelejte 3 0.10 %
Tarnóka 2 0.07 %
Bári 2 0.07 %
Cselej 2 0.07 %
Kereplye 2 0.07 %
Barancs 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Szinyér 1 0.03 %
Kasó 1 0.03 %
Zemplén 1 0.03 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 76.09 %
Vécse 74 5.88 %
Gálszécs 68 5.40 %
Garany 58 4.61 %
Nagyruszka 46 3.65 %
Hardicsa 33 2.62 %
Alsómihályi 33 2.62 %
Bodzásújlak 31 2.46 %
Parnó 31 2.46 %
Céke 28 2.22 %
Zemplénújfalu 26 2.07 %
Kozma 24 1.91 %
Velejte 21 1.67 %
Kiszte 18 1.43 %
Királyhelmec 17 1.35 %
Gercsely 17 1.35 %
Magyarizsép 16 1.27 %
Pelejte 15 1.19 %
Imreg 15 1.19 %
Kasó 15 1.19 %
Magyarsas 14 1.11 %
Szürnyeg 14 1.11 %
Kázmér 13 1.03 %
Isztáncs 13 1.03 %
Kisazar 12 0.95 %
Legenye 11 0.87 %
Barancs 11 0.87 %
Csörgő 10 0.79 %
Szécsegres 9 0.71 %
Biste 9 0.71 %
Kolbáska 9 0.71 %
Bodrogszerdahely 9 0.71 %
Szécskeresztúr 9 0.71 %
Dargó 9 0.71 %
Lasztóc 8 0.64 %
Lelesz 8 0.64 %
Tiszacsernyő 7 0.56 %
Gerenda 7 0.56 %
Szécsudvar 7 0.56 %
Kisgéres 7 0.56 %
Nagytoronya 6 0.48 %
Bacskó 6 0.48 %
Bári 6 0.48 %
Bély 6 0.48 %
Szilvásújfalu 6 0.48 %
Bacska 5 0.40 %
Kazsó 5 0.40 %
Borsi 5 0.40 %
Tarnóka 5 0.40 %
Ladamóc 4 0.32 %
Ágcsernyő 4 0.32 %
Újhely 4 0.32 %
Kistoronya 4 0.32 %
Nagyazar 3 0.24 %
Nagykövesd 3 0.24 %
Szomotor 3 0.24 %
Zétény 2 0.16 %
Battyán 2 0.16 %
Cselej 2 0.16 %
Rad 2 0.16 %
Kereplye 2 0.16 %
Nagytárkány 2 0.16 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Zebegnyő 1 0.08 %
Örös 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Kisdobra 1 0.08 %
Nagygéres 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 56.56 %
Gálszécs 71 5.01 %
Garany 42 2.96 %
Vécse 38 2.68 %
Hardicsa 35 2.47 %
Bodzásújlak 31 2.19 %
Kiszte 29 2.05 %
Zemplénújfalu 27 1.90 %
Parnó 24 1.69 %
Kozma 22 1.55 %
Pelejte 21 1.48 %
Magyarsas 19 1.34 %
Alsómihályi 18 1.27 %
Velejte 17 1.20 %
Céke 17 1.20 %
Nagyruszka 14 0.99 %
Cselej 14 0.99 %
Szilvásújfalu 14 0.99 %
Szécskeresztúr 13 0.92 %
Királyhelmec 13 0.92 %
Imreg 13 0.92 %
Kazsó 12 0.85 %
Kázmér 11 0.78 %
Csörgő 11 0.78 %
Dargó 10 0.71 %
Gercsely 10 0.71 %
Isztáncs 10 0.71 %
Szomotor 9 0.63 %
Tiszacsernyő 9 0.63 %
Szécsegres 8 0.56 %
Újhely 8 0.56 %
Bodrogszerdahely 8 0.56 %
Kolbáska 8 0.56 %
Borsi 8 0.56 %
Legenye 8 0.56 %
Szürnyeg 6 0.42 %
Nagytoronya 6 0.42 %
Kistoronya 6 0.42 %
Barancs 6 0.42 %
Zebegnyő 5 0.35 %
Magyarizsép 5 0.35 %
Bári 5 0.35 %
Nagytárkány 5 0.35 %
Gerenda 5 0.35 %
Szécsudvar 5 0.35 %
Kisazar 4 0.28 %
Kistárkány 4 0.28 %
Kasó 4 0.28 %
Lasztóc 4 0.28 %
Lelesz 4 0.28 %
Battyán 4 0.28 %
Kiskövesd 3 0.21 %
Bacskó 3 0.21 %
Kereplye 3 0.21 %
Nagyazar 3 0.21 %
Rad 3 0.21 %
Biste 3 0.21 %
Tarnóka 3 0.21 %
Kisgéres 3 0.21 %
Csarnahó 2 0.14 %
Ágcsernyő 2 0.14 %
Perbenyik 2 0.14 %
Nagygéres 2 0.14 %
Visnyó 2 0.14 %
Véke 2 0.14 %
Kisdobra 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 35.89 %
Szomotor 164 7.31 %
Tiszacsernyő 163 7.27 %
Tőketerebes 154 6.87 %
Lelesz 113 5.04 %
Bodrogszerdahely 108 4.81 %
Bodrogszentmária 108 4.81 %
Zétény 106 4.73 %
Ágcsernyő 99 4.41 %
Kisgéres 84 3.74 %
Bély 79 3.52 %
Bodrogszentes 78 3.48 %
Kistárkány 76 3.39 %
Magyarsas 75 3.34 %
Perbenyik 74 3.30 %
Kisdobra 64 2.85 %
Nagytárkány 64 2.85 %
Nagygéres 59 2.63 %
Rad 51 2.27 %
Véke 45 2.01 %
Battyán 45 2.01 %
Borsi 44 1.96 %
Boly 41 1.83 %
Ladamóc 40 1.78 %
Garany 33 1.47 %
Nagykövesd 33 1.47 %
Örös 32 1.43 %
Bári 31 1.38 %
Szürnyeg 30 1.34 %
Bodrogmező 27 1.20 %
Imreg 25 1.11 %
Céke 22 0.98 %
Gálszécs 22 0.98 %
Bacska 21 0.94 %
Kiskövesd 20 0.89 %
Csarnahó 19 0.85 %
Csörgő 19 0.85 %
Szolnocska 17 0.76 %
Zemplén 17 0.76 %
Parnó 17 0.76 %
Szinyér 14 0.62 %
Szőlőske 13 0.58 %
Újhely 13 0.58 %
Velejte 11 0.49 %
Hardicsa 10 0.45 %
Bacskó 10 0.45 %
Pelejte 8 0.36 %
Bodrogszög 8 0.36 %
Gercsely 7 0.31 %
Nagytoronya 7 0.31 %
Kistoronya 6 0.27 %
Nagyruszka 6 0.27 %
Zemplénújfalu 6 0.27 %
Kolbáska 6 0.27 %
Cselej 5 0.22 %
Legenye 4 0.18 %
Szilvásújfalu 4 0.18 %
Kázmér 4 0.18 %
Magyarizsép 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Kiszte 3 0.13 %
Biste 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Isztáncs 2 0.09 %
Kisazar 2 0.09 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 30.52 %
Bodrogszentes 167 23.07 %
Tőketerebes 156 21.55 %
Kisgéres 69 9.53 %
Rad 50 6.91 %
Tiszacsernyő 46 6.35 %
Lelesz 45 6.22 %
Bodrogszerdahely 43 5.94 %
Gálszécs 41 5.66 %
Bacska 32 4.42 %
Zétény 32 4.42 %
Szomotor 32 4.42 %
Bodrogszentmária 31 4.28 %
Battyán 31 4.28 %
Perbenyik 31 4.28 %
Bély 30 4.14 %
Boly 27 3.73 %
Szolnocska 25 3.45 %
Kisdobra 22 3.04 %
Nagytárkány 22 3.04 %
Szilvásújfalu 21 2.90 %
Véke 21 2.90 %
Kistárkány 21 2.90 %
Garany 20 2.76 %
Borsi 19 2.62 %
Nagykövesd 19 2.62 %
Nagygéres 18 2.49 %
Kiskövesd 18 2.49 %
Örös 17 2.35 %
Ágcsernyő 16 2.21 %
Vécse 15 2.07 %
Szinyér 15 2.07 %
Bodrogmező 14 1.93 %
Kozma 14 1.93 %
Magyarizsép 14 1.93 %
Hardicsa 11 1.52 %
Szőlőske 10 1.38 %
Alsómihályi 10 1.38 %
Ladamóc 10 1.38 %
Lasztóc 10 1.38 %
Imreg 9 1.24 %
Bodzásújlak 7 0.97 %
Nagyazar 7 0.97 %
Szürnyeg 7 0.97 %
Újhely 7 0.97 %
Szécskeresztúr 7 0.97 %
Zemplénújfalu 6 0.83 %
Barancs 6 0.83 %
Magyarsas 5 0.69 %
Szécsegres 5 0.69 %
Céke 5 0.69 %
Zemplén 5 0.69 %
Csörgő 5 0.69 %
Gercsely 5 0.69 %
Nagytoronya 5 0.69 %
Bodrogszög 5 0.69 %
Csarnahó 4 0.55 %
Bári 4 0.55 %
Cselej 4 0.55 %
Kolbáska 4 0.55 %
Nagyruszka 4 0.55 %
Szécsudvar 3 0.41 %
Visnyó 3 0.41 %
Bacskó 3 0.41 %
Legenye 2 0.28 %
Velejte 2 0.28 %
Kazsó 2 0.28 %
Kázmér 2 0.28 %
Biste 2 0.28 %
Kasó 2 0.28 %
Parnó 2 0.28 %
Isztáncs 1 0.14 %
Kistoronya 1 0.14 %
Dargó 1 0.14 %
Gerenda 1 0.14 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 19.95 %
Kisgéres 184 9.18 %
Nagytárkány 96 4.79 %
Kistárkány 80 3.99 %
Bodrogszerdahely 79 3.94 %
Bacska 69 3.44 %
Perbenyik 67 3.34 %
Borsi 63 3.14 %
Battyán 63 3.14 %
Bodrogszentmária 62 3.09 %
Ladamóc 58 2.89 %
Nagykövesd 56 2.79 %
Zétény 53 2.64 %
Bély 53 2.64 %
Bári 51 2.54 %
Boly 47 2.34 %
Lelesz 47 2.34 %
Rad 46 2.29 %
Tiszacsernyő 44 2.19 %
Szomotor 42 2.09 %
Bodrogszentes 39 1.95 %
Nagygéres 38 1.90 %
Örös 37 1.85 %
Imreg 33 1.65 %
Bodrogmező 29 1.45 %
Kiskövesd 27 1.35 %
Tőketerebes 26 1.30 %
Kisdobra 25 1.25 %
Szőlőske 25 1.25 %
Ágcsernyő 23 1.15 %
Véke 22 1.10 %
Csarnahó 20 1.00 %
Szolnocska 17 0.85 %
Zemplén 17 0.85 %
Szinyér 17 0.85 %
Újhely 11 0.55 %
Bodrogszög 6 0.30 %
Gálszécs 6 0.30 %
Garany 5 0.25 %
Isztáncs 5 0.25 %
Céke 3 0.15 %
Alsómihályi 3 0.15 %
Hardicsa 3 0.15 %
Kistoronya 3 0.15 %
Barancs 2 0.10 %
Kozma 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 5.60 %
Gálszécs 37 1.49 %
Vécse 13 0.52 %
Parnó 11 0.44 %
Tiszacsernyő 10 0.40 %
Királyhelmec 10 0.40 %
Bacskó 9 0.36 %
Kozma 9 0.36 %
Céke 8 0.32 %
Alsómihályi 7 0.28 %
Garany 7 0.28 %
Szécskeresztúr 5 0.20 %
Bodzásújlak 5 0.20 %
Borsi 5 0.20 %
Hardicsa 5 0.20 %
Magyarsas 5 0.20 %
Zemplénújfalu 5 0.20 %
Nagyruszka 4 0.16 %
Kolbáska 4 0.16 %
Rad 4 0.16 %
Kisgéres 4 0.16 %
Nagyazar 4 0.16 %
Kistárkány 4 0.16 %
Tarnóka 4 0.16 %
Pelejte 4 0.16 %
Sztankóc 4 0.16 %
Bodrogszerdahely 4 0.16 %
Ágcsernyő 3 0.12 %
Lelesz 3 0.12 %
Bodrogszentes 3 0.12 %
Nagytoronya 3 0.12 %
Kázmér 3 0.12 %
Dargó 3 0.12 %
Lasztóc 3 0.12 %
Véke 3 0.12 %
Cselej 3 0.12 %
Battyán 3 0.12 %
Bacska 3 0.12 %
Kasó 3 0.12 %
Bély 2 0.08 %
Gercsely 2 0.08 %
Gerenda 2 0.08 %
Bodrogszentmária 2 0.08 %
Magyarizsép 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Kisdobra 2 0.08 %
Szécsudvar 2 0.08 %
Barancs 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Szomotor 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Szürnyeg 2 0.08 %
Szilvásújfalu 2 0.08 %
Nagygéres 1 0.04 %
Kiskövesd 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Szőlőske 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Csarnahó 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Imreg 1 0.04 %
Bári 1 0.04 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 160.00 %
Gálszécs 160 36.36 %
Céke 120 27.27 %
Magyarsas 101 22.95 %
Királyhelmec 87 19.77 %
Parnó 79 17.95 %
Szilvásújfalu 77 17.50 %
Bacskó 69 15.68 %
Borsi 66 15.00 %
Bodzásújlak 65 14.77 %
Magyarizsép 64 14.55 %
Szürnyeg 61 13.86 %
Lasztóc 59 13.41 %
Hardicsa 58 13.18 %
Kolbáska 55 12.50 %
Vécse 54 12.27 %
Garany 52 11.82 %
Kozma 50 11.36 %
Zemplénújfalu 48 10.91 %
Szécskeresztúr 39 8.86 %
Nagyruszka 36 8.18 %
Tiszacsernyő 35 7.95 %
Csörgő 34 7.73 %
Imreg 34 7.73 %
Kiszte 33 7.50 %
Kisazar 32 7.27 %
Bodrogszerdahely 32 7.27 %
Alsómihályi 32 7.27 %
Velejte 27 6.14 %
Szécsudvar 25 5.68 %
Nagytoronya 23 5.23 %
Dargó 23 5.23 %
Gercsely 21 4.77 %
Barancs 20 4.55 %
Pelejte 20 4.55 %
Nagyazar 20 4.55 %
Bodrogszentes 20 4.55 %
Kázmér 19 4.32 %
Kisdobra 19 4.32 %
Cselej 18 4.09 %
Bári 16 3.64 %
Szomotor 16 3.64 %
Kasó 15 3.41 %
Újhely 15 3.41 %
Kereplye 15 3.41 %
Szőlőske 15 3.41 %
Bodrogmező 14 3.18 %
Perbenyik 14 3.18 %
Csarnahó 14 3.18 %
Bodrogszentmária 14 3.18 %
Visnyó 14 3.18 %
Lelesz 14 3.18 %
Bély 13 2.95 %
Kistoronya 13 2.95 %
Szolnocska 11 2.50 %
Biste 11 2.50 %
Kazsó 10 2.27 %
Isztáncs 9 2.05 %
Szécsegres 9 2.05 %
Nagytárkány 9 2.05 %
Kisgéres 8 1.82 %
Kiskövesd 7 1.59 %
Legenye 7 1.59 %
Gerenda 7 1.59 %
Battyán 6 1.36 %
Bodrogszög 6 1.36 %
Kistárkány 5 1.14 %
Ágcsernyő 5 1.14 %
Zemplén 5 1.14 %
Zebegnyő 5 1.14 %
Ladamóc 5 1.14 %
Zétény 5 1.14 %
Véke 4 0.91 %
Boly 4 0.91 %
Rad 4 0.91 %
Nagygéres 3 0.68 %
Örös 2 0.45 %
Nagykövesd 2 0.45 %
Sztankóc 2 0.45 %
Szinyér 1 0.23 %
Tarnóka 1 0.23 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 180.36 %
Tőketerebes 250 90.91 %
Szécskeresztúr 96 34.91 %
Nagyazar 39 14.18 %
Parnó 36 13.09 %
Kisazar 32 11.64 %
Vécse 30 10.91 %
Bacskó 27 9.82 %
Dargó 27 9.82 %
Tarnóka 23 8.36 %
Nagyruszka 21 7.64 %
Kozma 18 6.55 %
Cselej 17 6.18 %
Alsómihályi 16 5.82 %
Garany 16 5.82 %
Zebegnyő 14 5.09 %
Királyhelmec 13 4.73 %
Magyarizsép 13 4.73 %
Gerenda 12 4.36 %
Szécsudvar 12 4.36 %
Hardicsa 11 4.00 %
Velejte 11 4.00 %
Visnyó 10 3.64 %
Pelejte 10 3.64 %
Szilvásújfalu 10 3.64 %
Szécsegres 9 3.27 %
Kolbáska 9 3.27 %
Zemplénújfalu 8 2.91 %
Kereplye 7 2.55 %
Csörgő 7 2.55 %
Barancs 6 2.18 %
Nagytárkány 5 1.82 %
Tiszacsernyő 5 1.82 %
Kázmér 5 1.82 %
Lasztóc 5 1.82 %
Szürnyeg 4 1.45 %
Céke 4 1.45 %
Nagytoronya 4 1.45 %
Bodrogszerdahely 4 1.45 %
Kiszte 4 1.45 %
Sztankóc 4 1.45 %
Magyarsas 4 1.45 %
Isztáncs 3 1.09 %
Battyán 3 1.09 %
Bodzásújlak 3 1.09 %
Nagygéres 3 1.09 %
Szomotor 3 1.09 %
Véke 3 1.09 %
Legenye 3 1.09 %
Kazsó 2 0.73 %
Gercsely 2 0.73 %
Bély 2 0.73 %
Biste 2 0.73 %
Kistárkány 2 0.73 %
Lelesz 1 0.36 %
Boly 1 0.36 %
Bodrogszög 1 0.36 %
Perbenyik 1 0.36 %
Kiskövesd 1 0.36 %
Zemplén 1 0.36 %
Bodrogszentmária 1 0.36 %
Imreg 1 0.36 %
Ágcsernyő 1 0.36 %
Újhely 1 0.36 %
Bári 1 0.36 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 60.98 %
Tiszacsernyő 290 15.76 %
Lelesz 181 9.84 %
Szomotor 154 8.37 %
Nagytárkány 137 7.45 %
Bély 126 6.85 %
Bodrogszerdahely 121 6.58 %
Kisgéres 116 6.30 %
Kistárkány 115 6.25 %
Perbenyik 91 4.95 %
Zétény 87 4.73 %
Bodrogszentes 84 4.57 %
Kisdobra 79 4.29 %
Nagygéres 77 4.18 %
Bodrogszentmária 76 4.13 %
Battyán 69 3.75 %
Örös 60 3.26 %
Tőketerebes 60 3.26 %
Borsi 55 2.99 %
Rad 52 2.83 %
Nagykövesd 49 2.66 %
Bacska 49 2.66 %
Ágcsernyő 46 2.50 %
Boly 44 2.39 %
Zemplén 41 2.23 %
Véke 37 2.01 %
Bodrogmező 31 1.68 %
Ladamóc 28 1.52 %
Bári 25 1.36 %
Kiskövesd 25 1.36 %
Csarnahó 22 1.20 %
Szinyér 19 1.03 %
Szolnocska 18 0.98 %
Imreg 18 0.98 %
Szőlőske 16 0.87 %
Vécse 14 0.76 %
Újhely 13 0.71 %
Bodrogszög 10 0.54 %
Gálszécs 10 0.54 %
Alsómihályi 9 0.49 %
Kistoronya 6 0.33 %
Gercsely 5 0.27 %
Kázmér 5 0.27 %
Pelejte 5 0.27 %
Csörgő 5 0.27 %
Lasztóc 5 0.27 %
Kereplye 5 0.27 %
Legenye 5 0.27 %
Velejte 5 0.27 %
Szécsudvar 4 0.22 %
Kozma 4 0.22 %
Szürnyeg 4 0.22 %
Hardicsa 4 0.22 %
Nagytoronya 4 0.22 %
Szilvásújfalu 3 0.16 %
Kolbáska 3 0.16 %
Nagyruszka 3 0.16 %
Céke 3 0.16 %
Szécskeresztúr 3 0.16 %
Bodzásújlak 2 0.11 %
Garany 2 0.11 %
Biste 2 0.11 %
Zebegnyő 2 0.11 %
Barancs 2 0.11 %
Zemplénújfalu 2 0.11 %
Dargó 2 0.11 %
Bacskó 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 121.12 %
Parnó 237 102.16 %
Gálszécs 90 38.79 %
Bacskó 60 25.86 %
Magyarsas 57 24.57 %
Kozma 34 14.66 %
Magyarizsép 32 13.79 %
Kolbáska 27 11.64 %
Alsómihályi 24 10.34 %
Dargó 24 10.34 %
Vécse 22 9.48 %
Hardicsa 22 9.48 %
Garany 22 9.48 %
Szécskeresztúr 21 9.05 %
Szécsudvar 21 9.05 %
Bodzásújlak 19 8.19 %
Kiszte 18 7.76 %
Visnyó 17 7.33 %
Királyhelmec 16 6.90 %
Csörgő 16 6.90 %
Zemplénújfalu 14 6.03 %
Zebegnyő 14 6.03 %
Nagytoronya 14 6.03 %
Céke 13 5.60 %
Gerenda 11 4.74 %
Barancs 11