SK
NR
.....

Nyitraivánka

Község

címer zászló
452 30% magyar 1910
19 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ivanka pri Nitre
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Nyitrai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Nyitrai-hátság - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Nyitramente
Más földrajzi nevek:
Bikás, Gergelyfalva, Haraszt, Lüki, Tarány, Tököl, Tököl alatt
Koordináták:
48.23781967, 18.11920166
Terület:
14,91 km2
Rang:
község
Népesség:
2492
Tszf. magasság:
140 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95112
Település kód:
558320
Szervezeti azonosító:
31827004

Nyitraivánka a Kis-Nyitra jobb partján, az Alsó-Nyitramente kistájon, 135 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nyitrától 8 km-re délre. Nyitraivánka és a tőle délre elterülő Lükigergelyfalu (mely maga is két falu, Lüki és Gergelyfalva egybeolvadásával jött létre) mára teljesen egybeépültek. Határának keleti részét a Nyitra-menti síkvidék foglalja el, tőle nyugatra a Nyitrai-hátság részét képező dombvidék húzódik (legmagasabb pontja a Haraszt határrésznél 207 m). Területének túlnyomó része szántóföld, erdeje és külterületi lakott helye nincs. Délről Berencs, délnyugatról Ürmény, nyugatról Salgó, északról Nyitra (Alsóköröskény és Nagyemőke katasztere), keletről Nyitracsehi községekkel határos. Katasztere délkeleten egy ponton érintkezik Nagycétényével. A községen áthalad a 64-es (Nyitrát Komárommal összekötő) út, valamint az 1876-ban megépült Nyitra-Nagysurány vasút (vasútállomás). Az 1660-as út köti össze Ürménnyel (6 km).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Nyitrai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Nyitrai járáshoz. 1939-45 között a Szlovák Államhoz tartozott (Nyitra megye, Nyitrai járás). Területe (14,91 km²) 1924 óta nem változott, ekkor csatolták Nyitraivánkához (9,70 km²) az 1892-ben Lüki és Gergelyfalva egyesítésével létrejött Lükigergelyfalut (5,22 km²). Mára Nyitraivánka és Lükigergelyfalu egyetlen kataszteri területet alkotnak. 1976-1992 között Nyitraivánkát Nyitrához csatolták.

Népesség

Nyitraivánka lakossága 2011-ben 2420 volt, melynek túlnyomó többségét a szlovák nemzetiségűek (94,7 %) alkották. Lakosságát a középkortól kezdve szláv volt, a 18. századi déli szlovák expanzióig a magyar-szlovák nyelvhatár itt húzódott. A 19. század végén itt is megindult a magyarosodás, 1910-ben Nyitraivánka lakosságának 40,7 %-a, Lükigergelyfalváénak 8,3 %-a magyarnak vallotta magát, de Trianon után a kettős identitás megszűnésével a magyarok aránya az egyesített községben alig 4,6 %-ra (1921) esett vissza. A Nyitrához közel fekvő, kedvező közlekedési helyzetben lévő község népessége dinamikusan növekszik (2001-2016 között 13,7 %-os lakosságszámnövekedés, 2299 főről 2613-ra). A lakosság túlnyomó többsége (2011-ben 85,4 %, 1921-ben 94,5 %) római katolikus vallású.

Történelem

A 11-12. században már létezett itt egy szlávok lakta település, itt ütközött meg 1271-ben V. István és Ottokár cseh király serege. Első írásos említése 1400-ból származik, ekkor „Ivankafalva” formában szerepelt. 1576-ban és 1585-ben török rajtaütés áldozata volt a község. 1663-ban a császári hadak vereséget mértek itt a törökökre. 1737-től önálló egyházközség lett. 1787-ben 102 háza és 805 lakosa volt. 1809-ben ispotályt létesítettek Ivánkában. 1828-ban 133 háza és 933 lakosa volt. 1860-ban határában (a Bucsány dűlőben) találták meg a 11. századi bizánci Monomakhosz-koronát. 1869-ben Nyitraivánkának 987, Lükinek 375, Gergelyfalvának pedig 107 lakosa volt. A 19. század második felében népes zsidó közösség is élt itt, 1880-ban a lakosság egytizedét alkották. 1876-ban megépült a Nyitrát Nagysuránnyal összekötő vasútvonal, melynek egyik megállóhelye Nyitraivánka lett. 1920-ig Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1924-ben hozzácsatolták Lükigergelyfalvát. 1938-ban téglagyárat létesítettek a községben. 1939-45 között a fasiszta szlovák bábállam része lett. 1976-ban Nyitrához csatolták. 1992-ben népszavazás eredményeként újra önálló községgé alakult. Lüki falut először 1330-ban „Lyuki” néven említik először, majd 1479-ben már „Luky” néven szerepelt. A nyitrai káptalan faluja volt. 1715-ben pincészete és 6 háztartása volt, 1751-ben 42 család lakta. 1783-ban lakói fellázadtak a robotterhek ellen. 1787-ben 27 háza és 186 lakosa volt. 1828-ban 30 háza és 219 lakosa volt. Gergelyfalvát 1247-ben „Megerd” alakban említik, majd 1311-ben Megered Berench, 1392-ben „Geregwlfalwa alias Megered Berench” néven szerepelt. Kezdetben királyi birtok volt, később a nyitrai káptalan és az Andor, valamint Ernyei családok birtoka. 1787-ben 15 háza és 85 lakosa volt, 1828-ban 15 háza és 104 lakosa. 1892-ben Lükigergelyfalva (1898-tól Lükigergelyfalu) néven egyesítették Lükivel, majd 1924-ben Nyitraivánkához csatolták.

Mai jelentősége

A Nyitra agglomerációjához tartozó községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Legfontosabb ipari üzemei a kerámia- és evőeszközgyár (Sola s.r.o.) és egy építőipari üzem (Bonar Geosynthetics a.s.). Határában található a Barátság kőolaj- és földgázvezeték kompresszorállomása. Szent Mártonnak szentelt, ferde tornyáról híres római katolikus temploma 1770-1772 között épült késő barokk stílusban. Lüki Szent Benedeknek szentelt temploma a 17. században épült. A klasszicista stílusú, a 18. század végén épült egykori Grassalkovich-, majd Markhot-kastély ma az állami levéltárnak ad otthont.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

IVÁNKA. Elegyes tót falu Nyitra Várm. földes Ura B. Hunyadi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Nyitrához fél mértföldnyire, javai majd hasonlók felső Szőllöshöz. GERGELYFALVA. Elegyes falu Nyitra Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik a’ Nyitrai járásban, Ivánkának szomszédságában mellynek filiája, határja jó termékenységű, fája, réttye, legelője elég lévén, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ivánka, tót falu, Nyitra vmegyében, a Nyitra jobb partján, Nyitrától délre 1 1/2 órányira: 892 kath., 80 zsidó lak., kath. paroch. templommal. Földje termékeny; van erdeje, szőlőhegye s jó rétjei. F. u. többen. Luki, magyar falu, Nyitra vmegyében, Berencs fiókja, 538 kath. lak. Birja a nyitrai káptalan. Ut. posta Nyitra 2 1/4 óra. Gergelyfalva, tót falu, Nyitra vmegyében, a Nyitra jobb partján, Berencshez 1/2 órányira: 100 kath., 6 zsidó lak., jó rétekkel. F. u. többen. Ut. p. Nyitra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nyitra-Ivánka, nagy falu, Nyitrától délre, a Nyitra folyó jobb partján, 1010 lakossal, kik közt magyar 258, német 95, tót 657. Vallásuk r. katholikus, ezenkívül 104 izraelita. Posta-, táviró- és vasúti állomás helyben van. A községnek 1400-ban Ivánch-falva volt a neve. Kath. templomát Tóth László ivánkai születésü esztergomi kanonok 1769-ben építtette. A községben két nemesi kuria van. Az egyik néhai zékelyi Tóth Vilmos főrendiházi elnöké; ez a mult században épült és 1873-ban átalakíttatott. Tágas lakóhelyiségei a tulajdonosát jellemző szolid ízléssel, uri egyszerűséggel vannak berendezve. A csinos ház előtt szép park terül el. A másik kuria Markhot Gyula alispán tulajdona. E község határában a Bucsány-féle dülőben találták meg szántás közben a bizánti korona 11 lemezét. Földesurai, a Tóth, Markhot, Dombay és Huszár családok voltak. Lüki-Gergelyfalva, egyesített községek a Nyitra jobb partján, Nyitrától délre. A lakosok száma 407, anyanyelvük, 54 magyar kivételével, tót; vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és vasúti állomás Ny.-Ivánka. Lüki község 1330-ban "Lisaki" név alatt szerepelt, mig a Gergelyfalva elnevezés csak a XIV. század végéig vezethető vissza. Azelőtt, a XIII. században, e falu "Megered" és 1311-ben "Megered-Berencs" néven fordul elő. Kath. temploma nagyon régi. 1767-ben állíttatott helyre. Gyakran változtatták alakját; e század elején restaurálták utoljára. Kegyura a nyitrai káptalan. A falunak Megyes nevü dűlőjén valaha község állott, melyet azonban az árvíz elpusztított. Földesura a nyitrai káptalan és a Szentkereszty-család volt.

Magyar Katolikus Lexikon

Nyitraivánka, v. Nyitra vm. (Ivanka, Szl.): plébánia a v. nyitrai egyhm. mocsonoki esp. ker-ében. - 1737: alapították. Tp-át 1769: Szt Márton tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1747-től. Anyanyelve 1880: szl. - Filiája 1917: Lükigergelyfalu. Közig-ilag Nyitrához csatolták. ** Gerecze II:568. - Schem. Nitr. 1911:33.

Helységnévtár

Ivánka (Nyitra-Ivánka), [Szelenczpatak], RK. 880 Nyitra, ág. 22 Assakürt, izr. 107 Ürmény. Lüki, rk. 256 Nyitra-Ivánka, izr. 4 Ürmény. Gergelyfalu (Gergelova), rk. 105 Nyitra-Ivánka, izr. - Ürmény.

Markhot János Nepomuk Márton

1811. 11. 17.
Alsóköröskény - megszületett
1846
Nyitra Nyitrai járás főbírája
1875 - 1881
Vágvecse Országgyűlési képviselő
1888. 9. 14.
Nyitraivánka - elhunyt

Thuróczy Vilmos

1843. 9. 10.
Alsóköröskény - megszületett
1921. 6. 8.
Nyitraivánka - elhunyt
Névelőfordulások
1400
Ivankafalva
1773
Ivanka,
1786
Iwanka,
1808
Ivánka,
1863
Ivánka,
1892
Nyitraivánka,
1927
Ivánka pri Nitre,
1948
Ivanka pri Nitre
1979
Ivanka
1992
Ivanka pri Nitre

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Novozámocká) 326
Telefon: 0376564304
Fax: 0376564304

Honlap: ivankaprinitre.sk
Polgármester:
Maršálková Jana (Független)

Képviselő-testület:
Kurek Stanislav (Független)
Maršálková Jana (Független)
Černíková Alena (Független)
Čičová Alena (Független)
Zelenaj Anton (Független)
Balážová Mária (Független)
Kubisová Viera (Független)
Zábojník Stanislav (Független)
Horníková Marta (KDH)
Független 89% Független 8 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Nyitraivánkai Posta

Novozámocká 416

Základná škola - Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300

Novozámocká 300

Alapiskola

Novozámocká 300

Óvoda

Novozámocká 300

Nyitraivánkai Anyakönyvi Hivatal

Novozámocká 326

Nyitraivánkai Községi Hivatal

Novozámocká 326

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 231 17%
szlovákok 960 70%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 113 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 70 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1374
magyarok 452 30%
szlovákok 998 67%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1488
magyarok 71 5%
szlovákok 1405 91%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 67 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1551
magyarok 15 1%
szlovákok 2260 98%
romák 6 0%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2299
magyarok 17 1%
szlovákok 2292 95%
romák 0 0%
csehek 10 0%
németek 1 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 87 4%
összlétszám 2420
magyarok 19 1%
szlovákok 2633 92%
romák 0 0%
csehek 12 0%
németek 1 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 189 7%
összlétszám 2868
összlétszám 365
magyarok 44 12%
szlovákok 304 83%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 472
magyarok 39 8%
szlovákok 424 90%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2337
Választási részvétel: 54.69 %
Kiadott boríték: 1278
Bedobott boríték: 1278

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1267
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Maršálková Jana 652 51.46 % Független
Belanová Eva 281 22.18 % Független
Varga Peter 271 21.39 % SMER-SD, SNS
Balážová Mária 41 3.24 % Független
Lincmaier Peter 22 1.74 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kurek Stanislav 808 Független
Maršálková Jana 724 Független
Černíková Alena 580 Független
Čičová Alena 566 Független
Zelenaj Anton 557 Független
Horníková Marta 507 KDH
Balážová Mária 411 Független
Kubisová Viera 378 Független
Zábojník Stanislav 340 Független
Zaťko Anton 324 OKS
Szabóová Dagmar 309 Független
Kukura Branislav 304 SPOLU, Progresívne Slovensko
Szabó Radoslav 294 Független
Žifčáková Ingrid 265 Független
Vrábelová Adriana 263 Független
Zverková Eva 226 OKS
Guzmický Mário 215 Független
Látečka Marek 189 SNS
Pavlík Michal 125 SME RODINA - Boris Kollár, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselők

2014
NEZÁVISLÝ 44.44% NEZÁVISLÝ 4 képviselö SZ 11.11% SZ 1 képviselö KDH 33.33% KDH 3 képviselö SOĽ 11.11% SOĽ 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 88.89% Független 8 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2105
Választási részvétel: 12.07 %
Kiadott boríték: 254
Bedobott boríték: 254
Választásra jogosult: 2105
Választási részvétel: 13.78 %
Kiadott boríték: 290
Bedobott boríték: 290
Választásra jogosult: 2 284
Választási részvétel: 30,69 %
Kiadott boríték: 701
Bedobott boríték: 701

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 247
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 694
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 122 49.39 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 75 30.36 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 39 15.79 % Független
Stanislav Kováč 5 2.02 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 3 1.21 % MS
Viliam Mokraň 3 1.21 % KĽS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 102 35.42% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 198 28.53 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 163 23.49 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 155 22.33 % ĽSNS
Peter Oremus 153 22.05 % Független
Renáta Kolenčíková 20 2.88 % Független
Iván Farkas 3 0.43 % SMK-MKP
Ján Marko 2 0.29 % NP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 249
Érvényes szavazólap: 689
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Vančo 90 36.14% SMER - SD, KDH
Miloš Dovičovič 79 31.73% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Marián Radošovský 78 31.33% SMER - SD, KDH
Róbert Bakyta 76 30.52% SMER - SD, KDH
Anna Šmehilová 71 28.51% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Ján Greššo 66 26.51% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Peter Oremus 65 26.10% Független
Juraj Buzinkai 64 25.70% KDH, SMER - SD
Miloslav Hatala 63 25.30% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 59 23.69% KDH, SMER - SD
Eva Antošová 57 22.89% SNS
Marta Miklošková 53 21.29% KDS
Jozef Weber 44 17.67% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Martin Nemky 40 16.06% KDH, SMER - SD
Stanislav Michalík 39 15.66% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Helena Kováčová 39 15.66% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 38 15.26% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 36 14.46% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Horváth 35 14.06% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 33 13.25% KDH, SMER - SD
Oľga Froncová 33 13.25% SNS
Juraj Moravčík 32 12.85% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Mária Jaleczová 28 11.24% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Radoslav Pavelka 28 11.24% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Ladislav Stodola 28 11.24% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Miloslav Horka 27 10.84% SNS
Lýdia Forrová 26 10.44% ĽS-HZDS
Ivan Michna 26 10.44% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Juraj Gajdoš 24 9.64% SNS
Vladimír Špánik 23 9.24% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Anna Čagalová 22 8.84% SNS
Martin Mikuláš 21 8.43% SNS
Ladislav Prešinský 21 8.43% Független
Stanislav Hamar 21 8.43% SNS
Norbert Kročan 20 8.03% SMER - SD, KDH
Milan Greguš 20 8.03% SNS
Štefan Valašek 19 7.63% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Jozef Čapla 19 7.63% SNS
Ján Kovarčík 19 7.63% ĽS-HZDS
Ivan Habiňák 19 7.63% SNS
Marcel Polička 17 6.83% SMER - SD, KDH
Milena Candráková 16 6.43% KSS
Pavol Otepka 15 6.02% ASV
Vladimír Lauko 14 5.62% SNS
Pavol Dávid 14 5.62% SMS
Vladislav Borík 12 4.82% SOĽ
Ján Kecskés 11 4.42% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Timko 11 4.42% KSS
Miroslav Martinec 10 4.02% ĽS-HZDS
Ivana Matušková 10 4.02% SMS
Stanislav Kováč 10 4.02% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 10 4.02% KSS
Milan Chalachan 9 3.61% SMS
Lenka Slováčiková 9 3.61% NaS - ns
Ján Kollár 8 3.21% KSS
Anton Žikla 8 3.21% KSS
Eduard Kolesár 8 3.21% ASV
Peter Spišiak 8 3.21% NaS - ns
Jaroslav Burda 7 2.81% NÁŠ KRAJ
Viliam Mokraň 7 2.81% KĽS
Jozef Šiška 6 2.41% KSS
Juraj Uhrín 6 2.41% SĽS
Martin Darnady 6 2.41% Zmena zdola, DÚ
Ondrej Ňorba 6 2.41% KSS
Pavol Leštinský 5 2.01% KSS
Oľga Otrasová 5 2.01% KSS
Andrea Samková 4 1.61% KĽS
Miloslav Slováčik 4 1.61% NaS - ns
Róbert Balkó 4 1.61% SMK-MKP
Rozália Somorčíková 3 1.20% SMK-MKP
Jaroslav Lopata 3 1.20% KSS
Miroslav Šín 2 0.80% DÚ, Zmena zdola
Jaroslav Lörinčík 2 0.80% KSS
Peter Oremus 228 33.09% Független
Ján Greššo 209 30.33% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Štefan Korman 171 24.82% Független
Jozef Dvonč 157 22.79% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Janka Buršáková 149 21.63% Független
Milan Uhrík 136 19.74% ĽS Naše Slovensko
Ján Vančo 119 17.27% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Monika Pňačeková 113 16.40% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Moravčík 111 16.11% Független
Štefan Štefek 107 15.53% Független
Eva Antošová 107 15.53% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Anna Šmehilová 106 15.38% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Dovičovič 105 15.24% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 103 14.95% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Erik Lajtman 100 14.51% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslav Tvrdoň 99 14.37% Független
Lýdia Pilková 96 13.93% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 89 12.92% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Daniel Balko 89 12.92% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Daniel Hecht 88 12.77% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tomáš Galbavý 88 12.77% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 87 12.63% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Peter Bulla 81 11.76% Független
Ondrej Šedivý 79 11.47% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Marta Rácová 78 11.32% Független
Renáta Kolenčíková 75 10.89% Független
Radoslav Pavelka 72 10.45% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Marek Illéš 72 10.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miroslav Gut 70 10.16% Független
Igor Demo 68 9.87% Független
Mário Dinga 66 9.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lukáš Čelinák 63 9.14% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vladimír Špánik 62 9.00% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Branislav Diďák 58 8.42% Független
Ján Kecskés 57 8.27% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 57 8.27% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Blaško 54 7.84% ĽS Naše Slovensko
Juraj Horváth 54 7.84% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Juraj Buzinkai 54 7.84% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Juraj Gajdoš 52 7.55% ĽS Naše Slovensko
Peter Košťál 51 7.40% Független
Ľubomír Kleštinec 50 7.26% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Vajda 50 7.26% ĽS Naše Slovensko
Milan Packa 49 7.11% ĽS Naše Slovensko
Helena Kováčová 48 6.97% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Lenka Gažová 48 6.97% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 47 6.82% ĽS Naše Slovensko
Branislav Dobrovodský 45 6.53% Független
Jozef Hrozenský 44 6.39% Független
Adam Púchovský 40 5.81% ĽS Naše Slovensko
Samuel Šimko 39 5.66% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Svoboda 37 5.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Sitár 36 5.22% Független
Roman Mrázik 35 5.08% Független
Vladimíra Vargová Mičeková 34 4.93% Független
Eva Hudecová 33 4.79% SME RODINA - Boris Kollár
Mariana Kováčová 32 4.64% Független
Miloslav Krajčík 27 3.92% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Marek Šesták 26 3.77% Független
Juraj Ivanička 23 3.34% SME RODINA - Boris Kollár
Miriama Fintová 23 3.34% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mário Duchoň 22 3.19% KSS
Roland Kečkéš 21 3.05% SME RODINA - Boris Kollár
Blažej Paukeje 20 2.90% ĽS Naše Slovensko
Milan Proksa 19 2.76% SZS
Veronika Čimová 17 2.47% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Róbert Anda 16 2.32% SDKÚ-DS
Anton Žikla 16 2.32% KSS
Ján Veteráni 13 1.89% DOMA DOBRE
Dušan Janek 13 1.89% KSS
Ivan Ťapušík 11 1.60% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ivana Matušková 10 1.45% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Kremen 10 1.45% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Ňorba 10 1.45% KSS
Viliam Mokráň 10 1.45% SZSZO
Ján Laurenčík 10 1.45% NP
Ivan Michna 9 1.31% Független
Rastislav Horňák 9 1.31% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 9 1.31% SZSZO
Dušan Chebeň 8 1.16% NP
Róbert Balkó 7 1.02% SMK-MKP
Pavol Leštinský 5 0.73% KSS
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 48.17 %
Verebély 128 4.58 %
Nyitraújlak 72 2.58 %
Cabaj 61 2.18 %
Sarlókajsza 56 2.01 %
Gimes 56 2.01 %
Abaszállás 47 1.68 %
Nyitraivánka 40 1.43 %
Ürmény 32 1.15 %
Récsény 32 1.15 %
Pográny 30 1.07 %
Üzbég 28 1.00 %
Üreg 26 0.93 %
Nyitragerencsér 25 0.90 %
Salgó 23 0.82 %
Vicsápapáti 22 0.79 %
Zsére 20 0.72 %
Csekej 20 0.72 %
Nagylapás 19 0.68 %
Lapásgyarmat 18 0.64 %
Nyitraszőlős 17 0.61 %
Berencs 15 0.54 %
Menyhe 15 0.54 %
Vajkmártonfalva 14 0.50 %
Alsócsitár 14 0.50 %
Elecske 14 0.50 %
Alsóbodok 14 0.50 %
Surányka 14 0.50 %
Család 13 0.47 %
Assakürt 13 0.47 %
Nyitraegerszeg 12 0.43 %
Zsitvagyarmat 12 0.43 %
Csabb 12 0.43 %
Szulányvicsáp 12 0.43 %
Románfalva 11 0.39 %
Zsitvaújfalu 10 0.36 %
Csiffár 10 0.36 %
Mezőkeszi 9 0.32 %
Kolon 9 0.32 %
Felsőelefánt 9 0.32 %
Mellek 9 0.32 %
Tarány 9 0.32 %
Babindál 8 0.29 %
Lakács 8 0.29 %
Kalász 8 0.29 %
Nemespann 7 0.25 %
Kislapás 7 0.25 %
Báb 7 0.25 %
Nagyhind 7 0.25 %
Lajos 6 0.21 %
Kishind 6 0.21 %
Nyitrageszte 6 0.21 %
Alsóelefánt 5 0.18 %
Nagyvölgy 5 0.18 %
Tajnasári 4 0.14 %
Nagycétény 4 0.14 %
Nyitracsehi 4 0.14 %
Tild 3 0.11 %
Béd 3 0.11 %
Káp 2 0.07 %
Újlacska 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Nyitra 5 132 75.87 %
Verebély 263 3.89 %
Sarlókajsza 120 1.77 %
Cabaj 113 1.67 %
Nyitraújlak 113 1.67 %
Nyitraivánka 106 1.57 %
Abaszállás 92 1.36 %
Nyitragerencsér 88 1.30 %
Ürmény 86 1.27 %
Üreg 78 1.15 %
Vicsápapáti 78 1.15 %
Lapásgyarmat 70 1.03 %
Récsény 70 1.03 %
Üzbég 65 0.96 %
Kislapás 56 0.83 %
Nagylapás 50 0.74 %
Kolon 46 0.68 %
Alsócsitár 46 0.68 %
Salgó 45 0.67 %
Nyitraszőlős 38 0.56 %
Berencs 37 0.55 %
Csekej 37 0.55 %
Assakürt 36 0.53 %
Kalász 34 0.50 %
Gimes 34 0.50 %
Nagycétény 34 0.50 %
Zsére 34 0.50 %
Lakács 31 0.46 %
Csabb 31 0.46 %
Nyitraegerszeg 30 0.44 %
Zsitvaújfalu 30 0.44 %
Elecske 30 0.44 %
Báb 28 0.41 %
Menyhe 28 0.41 %
Nyitracsehi 27 0.40 %
Pográny 25 0.37 %
Babindál 22 0.33 %
Felsőelefánt 21 0.31 %
Vajkmártonfalva 18 0.27 %
Család 18 0.27 %
Nagyvölgy 16 0.24 %
Alsóelefánt 15 0.22 %
Surányka 15 0.22 %
Mellek 14 0.21 %
Mezőkeszi 13 0.19 %
Románfalva 13 0.19 %
Tarány 13 0.19 %
Béd 12 0.18 %
Nyitrageszte 12 0.18 %
Lajos 11 0.16 %
Szulányvicsáp 10 0.15 %
Csiffár 10 0.15 %
Alsóbodok 7 0.10 %
Nagyhind 6 0.09 %
Zsitvagyarmat 6 0.09 %
Tajnasári 6 0.09 %
Kishind 6 0.09 %
Nemespann 5 0.07 %
Újlacska 5 0.07 %
Tild 4 0.06 %
Kiscétény 2 0.03 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 1 037 41.35 %
Verebély 53 2.11 %
Cabaj 32 1.28 %
Abaszállás 24 0.96 %
Ürmény 21 0.84 %
Vicsápapáti 20 0.80 %
Nyitraivánka 16 0.64 %
Sarlókajsza 16 0.64 %
Üzbég 15 0.60 %
Nyitraújlak 15 0.60 %
Nyitragerencsér 15 0.60 %
Zsitvaújfalu 14 0.56 %
Nagylapás 13 0.52 %
Elecske 13 0.52 %
Pográny 12 0.48 %
Récsény 11 0.44 %
Gimes 10 0.40 %
Üreg 10 0.40 %
Lapásgyarmat 10 0.40 %
Surányka 9 0.36 %
Csabb 9 0.36 %
Család 8 0.32 %
Assakürt 8 0.32 %
Menyhe 7 0.28 %
Zsére 7 0.28 %
Nyitraszőlős 7 0.28 %
Nagycétény 7 0.28 %
Berencs 7 0.28 %
Salgó 7 0.28 %
Kolon 7 0.28 %
Báb 6 0.24 %
Vajkmártonfalva 6 0.24 %
Alsócsitár 6 0.24 %
Tarány 6 0.24 %
Tild 6 0.24 %
Alsóbodok 6 0.24 %
Mellek 6 0.24 %
Mezőkeszi 6 0.24 %
Kislapás 5 0.20 %
Románfalva 5 0.20 %
Nyitracsehi 5 0.20 %
Csekej 4 0.16 %
Nyitraegerszeg 4 0.16 %
Kalász 4 0.16 %
Nagyvölgy 4 0.16 %
Zsitvagyarmat 3 0.12 %
Béd 3 0.12 %
Nagyhind 3 0.12 %
Felsőelefánt 3 0.12 %
Lakács 3 0.12 %
Tajnasári 3 0.12 %
Szulányvicsáp 2 0.08 %
Babindál 2 0.08 %
Lajos 2 0.08 %
Káp 2 0.08 %
Nyitrageszte 2 0.08 %
Alsóelefánt 2 0.08 %
Csiffár 2 0.08 %
Kiscétény 1 0.04 %
Kishind 1 0.04 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 43.99 %
Verebély 75 4.23 %
Nyitraújlak 60 3.39 %
Sarlókajsza 43 2.43 %
Cabaj 42 2.37 %
Nyitraszőlős 22 1.24 %
Nyitraivánka 20 1.13 %
Üreg 19 1.07 %
Gimes 17 0.96 %
Salgó 17 0.96 %
Berencs 15 0.85 %
Nyitragerencsér 15 0.85 %
Nagylapás 15 0.85 %
Surányka 15 0.85 %
Lapásgyarmat 14 0.79 %
Assakürt 14 0.79 %
Pográny 14 0.79 %
Vajkmártonfalva 13 0.73 %
Vicsápapáti 13 0.73 %
Menyhe 12 0.68 %
Csekej 11 0.62 %
Szulányvicsáp 11 0.62 %
Ürmény 11 0.62 %
Család 11 0.62 %
Alsócsitár 10 0.56 %
Tarány 9 0.51 %
Babindál 9 0.51 %
Alsóbodok 9 0.51 %
Kislapás 9 0.51 %
Nyitraegerszeg 9 0.51 %
Elecske 8 0.45 %
Nagyvölgy 8 0.45 %
Felsőelefánt 8 0.45 %
Csabb 8 0.45 %
Zsitvagyarmat 7 0.40 %
Kalász 7 0.40 %
Csiffár 7 0.40 %
Lakács 7 0.40 %
Mellek 6 0.34 %
Üzbég 6 0.34 %
Báb 6 0.34 %
Nagycétény 6 0.34 %
Nemespann 6 0.34 %
Kolon 6 0.34 %
Nagyhind 5 0.28 %
Récsény 5 0.28 %
Mezőkeszi 5 0.28 %
Tild 5 0.28 %
Káp 2 0.11 %
Újlacska 2 0.11 %
Béd 2 0.11 %
Nyitrageszte 1 0.06 %
Nyitracsehi 1 0.06 %
Kiscétény 1 0.06 %
Kishind 1 0.06 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 47.29 %
Verebély 95 1.86 %
Ürmény 80 1.57 %
Cabaj 70 1.37 %
Csekej 70 1.37 %
Üzbég 59 1.15 %
Nyitraivánka 58 1.14 %
Abaszállás 51 1.00 %
Lapásgyarmat 51 1.00 %
Nyitragerencsér 50 0.98 %
Nyitraújlak 45 0.88 %
Üreg 44 0.86 %
Sarlókajsza 40 0.78 %
Vicsápapáti 33 0.65 %
Kalász 33 0.65 %
Nagylapás 32 0.63 %
Kislapás 30 0.59 %
Berencs 29 0.57 %
Csabb 29 0.57 %
Gimes 25 0.49 %
Pográny 24 0.47 %
Récsény 24 0.47 %
Kolon 22 0.43 %
Assakürt 22 0.43 %
Nagycétény 21 0.41 %
Zsére 21 0.41 %
Elecske 19 0.37 %
Nyitracsehi 19 0.37 %
Zsitvaújfalu 18 0.35 %
Nyitraszőlős 14 0.27 %
Báb 13 0.25 %
Salgó 13 0.25 %
Nagyvölgy 12 0.23 %
Nyitraegerszeg 11 0.22 %
Szulányvicsáp 11 0.22 %
Alsócsitár 11 0.22 %
Mezőkeszi 10 0.20 %
Románfalva 10 0.20 %
Mellek 9 0.18 %
Újlacska 8 0.16 %
Vajkmártonfalva 8 0.16 %
Menyhe 8 0.16 %
Béd 7 0.14 %
Babindál 6 0.12 %
Csiffár 6 0.12 %
Felsőelefánt 5 0.10 %
Alsóbodok 5 0.10 %
Nemespann 5 0.10 %
Tild 5 0.10 %
Lakács 5 0.10 %
Nagyhind 5 0.10 %
Tarány 5 0.10 %
Család 5 0.10 %
Surányka 4 0.08 %
Kiscétény 4 0.08 %
Nyitrageszte 3 0.06 %
Tajnasári 3 0.06 %
Zsitvagyarmat 3 0.06 %
Káp 2 0.04 %
Alsóelefánt 2 0.04 %
Kishind 2 0.04 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 36.61 %
Verebély 119 2.37 %
Ürmény 50 1.00 %
Nyitraújlak 48 0.96 %
Nyitraivánka 45 0.90 %
Cabaj 44 0.88 %
Abaszállás 39 0.78 %
Nyitragerencsér 38 0.76 %
Vicsápapáti 37 0.74 %
Sarlókajsza 30 0.60 %
Üreg 28 0.56 %
Récsény 28 0.56 %
Üzbég 26 0.52 %
Csekej 23 0.46 %
Assakürt 21 0.42 %
Gimes 19 0.38 %
Nagylapás 19 0.38 %
Elecske 19 0.38 %
Zsitvaújfalu 18 0.36 %
Lapásgyarmat 18 0.36 %
Kislapás 18 0.36 %
Kalász 17 0.34 %
Pográny 17 0.34 %
Salgó 15 0.30 %
Berencs 15 0.30 %
Alsócsitár 14 0.28 %
Kolon 14 0.28 %
Nyitraszőlős 13 0.26 %
Románfalva 12 0.24 %
Babindál 11 0.22 %
Szulányvicsáp 11 0.22 %
Nagyhind 11 0.22 %
Csabb 10 0.20 %
Nagycétény 8 0.16 %
Menyhe 8 0.16 %
Újlacska 8 0.16 %
Nagyvölgy 8 0.16 %
Család 8 0.16 %
Lajos 7 0.14 %
Alsóbodok 7 0.14 %
Mezőkeszi 7 0.14 %
Csiffár 7 0.14 %
Nyitraegerszeg 7 0.14 %
Zsére 7 0.14 %
Vajkmártonfalva 7 0.14 %
Lakács 7 0.14 %
Nyitracsehi 6 0.12 %
Kishind 6 0.12 %
Báb 6 0.12 %
Felsőelefánt 5 0.10 %
Nyitrageszte 5 0.10 %
Kiscétény 4 0.08 %
Tarány 4 0.08 %
Surányka 4 0.08 %
Mellek 3 0.06 %
Nemespann 3 0.06 %
Tild 3 0.06 %
Alsóelefánt 2 0.04 %
Béd 2 0.04 %
Káp 1 0.02 %
Zsitvagyarmat 1 0.02 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 74.46 %
Verebély 262 5.23 %
Sarlókajsza 111 2.22 %
Nyitraújlak 108 2.16 %
Nyitragerencsér 95 1.90 %
Ürmény 95 1.90 %
Cabaj 93 1.86 %
Nyitraivánka 89 1.78 %
Üreg 86 1.72 %
Vicsápapáti 81 1.62 %
Abaszállás 70 1.40 %
Nagylapás 70 1.40 %
Lapásgyarmat 66 1.32 %
Kolon 63 1.26 %
Üzbég 63 1.26 %
Berencs 62 1.24 %
Alsócsitár 61 1.22 %
Pográny 60 1.20 %
Récsény 59 1.18 %
Nagycétény 55 1.10 %
Gimes 47 0.94 %
Zsitvaújfalu 42 0.84 %
Salgó 38 0.76 %
Assakürt 38 0.76 %
Nyitraegerszeg 37 0.74 %
Nyitraszőlős 35 0.70 %
Kislapás 32 0.64 %
Lakács 32 0.64 %
Nyitracsehi 31 0.62 %
Zsére 30 0.60 %
Csekej 30 0.60 %
Alsóbodok 29 0.58 %
Kalász 29 0.58 %
Elecske 27 0.54 %
Menyhe 27 0.54 %
Vajkmártonfalva 25 0.50 %
Báb 24 0.48 %
Nyitrageszte 24 0.48 %
Románfalva 21 0.42 %
Surányka 19 0.38 %
Csabb 19 0.38 %
Felsőelefánt 17 0.34 %
Szulányvicsáp 15 0.30 %
Alsóelefánt 15 0.30 %
Babindál 13 0.26 %
Nemespann 13 0.26 %
Nagyvölgy 13 0.26 %
Tarány 11 0.22 %
Család 11 0.22 %
Mellek 11 0.22 %
Tild 11 0.22 %
Csiffár 11 0.22 %
Mezőkeszi 10 0.20 %
Zsitvagyarmat 9 0.18 %
Kishind 9 0.18 %
Béd 8 0.16 %
Tajnasári 7 0.14 %
Kiscétény 7 0.14 %
Újlacska 7 0.14 %
Nagyhind 6 0.12 %
Lajos 5 0.10 %
Káp 2 0.04 %
Nyitra 3 692 65.25 %
Verebély 292 5.16 %
Vicsápapáti 136 2.40 %
Abaszállás 111 1.96 %
Cabaj 104 1.84 %
Üzbég 94 1.66 %
Nyitraivánka 88 1.56 %
Kalász 86 1.52 %
Üreg 85 1.50 %
Sarlókajsza 83 1.47 %
Nyitraújlak 83 1.47 %
Ürmény 82 1.45 %
Csekej 78 1.38 %
Nyitragerencsér 74 1.31 %
Gimes 67 1.18 %
Elecske 67 1.18 %
Récsény 64 1.13 %
Alsóelefánt 63 1.11 %
Alsócsitár 52 0.92 %
Berencs 50 0.88 %
Surányka 50 0.88 %
Zsére 48 0.85 %
Salgó 47 0.83 %
Vajkmártonfalva 47 0.83 %
Assakürt 39 0.69 %
Nyitraszőlős 39 0.69 %
Zsitvaújfalu 39 0.69 %
Lapásgyarmat 38 0.67 %
Nagycétény 37 0.65 %
Nagylapás 32 0.57 %
Pográny 30 0.53 %
Nyitracsehi 29 0.51 %
Felsőelefánt 28 0.49 %
Menyhe 28 0.49 %
Kolon 27 0.48 %
Család 25 0.44 %
Zsitvagyarmat 23 0.41 %
Románfalva 22 0.39 %
Kislapás 22 0.39 %
Nagyhind 22 0.39 %
Lajos 21 0.37 %
Csabb 21 0.37 %
Kishind 20 0.35 %
Kiscétény 20 0.35 %
Nagyvölgy 20 0.35 %
Nyitraegerszeg 17 0.30 %
Csiffár 15 0.27 %
Alsóbodok 14 0.25 %
Babindál 14 0.25 %
Tarány 14 0.25 %
Lakács 14 0.25 %
Mezőkeszi 14 0.25 %
Nyitrageszte 14 0.25 %
Béd 14 0.25 %
Nemespann 13 0.23 %
Mellek 13 0.23 %
Szulányvicsáp 13 0.23 %
Újlacska 11 0.19 %
Báb 11 0.19 %
Tild 8 0.14 %
Tajnasári 7 0.12 %
Káp 4 0.07 %
Nyitra 3 678 73.46 %
Verebély 237 4.73 %
Cabaj 109 2.18 %
Nyitraújlak 107 2.14 %
Üreg 95 1.90 %
Sarlókajsza 92 1.84 %
Nyitraivánka 89 1.78 %
Nyitragerencsér 77 1.54 %
Vicsápapáti 68 1.36 %
Récsény 59 1.18 %
Ürmény 55 1.10 %
Abaszállás 50 1.00 %
Üzbég 48 0.96 %
Nyitraszőlős 45 0.90 %
Nagylapás 44 0.88 %
Gimes 43 0.86 %
Alsócsitár 39 0.78 %
Berencs 39 0.78 %
Lapásgyarmat 38 0.76 %
Pográny 31 0.62 %
Lakács 30 0.60 %
Salgó 29 0.58 %
Kolon 28 0.56 %
Nagycétény 28 0.56 %
Nyitracsehi 27 0.54 %
Kislapás 26 0.52 %
Zsitvaújfalu 25 0.50 %
Zsére 25 0.50 %
Csabb 23 0.46 %
Elecske 22 0.44 %
Báb 21 0.42 %
Nyitraegerszeg 20 0.40 %
Felsőelefánt 19 0.38 %
Csekej 19 0.38 %
Assakürt 19 0.38 %
Kalász 17 0.34 %
Babindál 17 0.34 %
Románfalva 16 0.32 %
Menyhe 16 0.32 %
Mezőkeszi 15 0.30 %
Zsitvagyarmat 15 0.30 %
Mellek 14 0.28 %
Alsóbodok 11 0.22 %
Tarány 11 0.22 %
Surányka 11 0.22 %
Nagyvölgy 10 0.20 %
Alsóelefánt 10 0.20 %
Család 10 0.20 %
Nyitrageszte 9 0.18 %
Vajkmártonfalva 8 0.16 %
Nagyhind 7 0.14 %
Lajos 7 0.14 %
Tild 7 0.14 %
Béd 6 0.12 %
Szulányvicsáp 6 0.12 %
Kiscétény 5 0.10 %
Csiffár 5 0.10 %
Kishind 5 0.10 %
Káp 3 0.06 %
Újlacska 3 0.06 %
Tajnasári 2 0.04 %
Nemespann 2 0.04 %
Nyitra 465 60.16 %
Verebély 17 2.20 %
Nyitragerencsér 12 1.55 %
Üzbég 11 1.42 %
Cabaj 9 1.16 %
Vicsápapáti 9 1.16 %
Nyitraújlak 9 1.16 %
Nyitraivánka 8 1.03 %
Ürmény 8 1.03 %
Abaszállás 8 1.03 %
Sarlókajsza 7 0.91 %
Csekej 7 0.91 %
Báb 6 0.78 %
Récsény 6 0.78 %
Család 6 0.78 %
Nagylapás 6 0.78 %
Gimes 5 0.65 %
Nyitraszőlős 5 0.65 %
Alsócsitár 5 0.65 %
Zsitvaújfalu 5 0.65 %
Zsére 4 0.52 %
Lakács 4 0.52 %
Kislapás 4 0.52 %
Salgó 4 0.52 %
Kolon 4 0.52 %
Lapásgyarmat 4 0.52 %
Alsóelefánt 3 0.39 %
Nyitracsehi 3 0.39 %
Csiffár 3 0.39 %
Babindál 3 0.39 %
Berencs 3 0.39 %
Assakürt 3 0.39 %
Surányka 3 0.39 %
Nyitraegerszeg 3 0.39 %
Románfalva 3 0.39 %
Nagyvölgy 3 0.39 %
Lajos 2 0.26 %
Felsőelefánt 2 0.26 %
Zsitvagyarmat 2 0.26 %
Szulányvicsáp 2 0.26 %
Újlacska 2 0.26 %
Menyhe 2 0.26 %
Alsóbodok 2 0.26 %
Üreg 2 0.26 %
Elecske 2 0.26 %
Kishind 2 0.26 %
Nagyhind 1 0.13 %
Pográny 1 0.13 %
Nemespann 1 0.13 %
Mellek 1 0.13 %
Tajnasári 1 0.13 %
Béd 1 0.13 %
Kiscétény 1 0.13 %
Csabb 1 0.13 %
Vajkmártonfalva 1 0.13 %
Nagycétény 1 0.13 %
Káp 1 0.13 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 30.42 %
Verebély 47 2.60 %
Cabaj 34 1.88 %
Abaszállás 20 1.11 %
Nyitraújlak 15 0.83 %
Vicsápapáti 14 0.78 %
Nyitraivánka 13 0.72 %
Récsény 13 0.72 %
Nagycétény 10 0.55 %
Üreg 10 0.55 %
Elecske 9 0.50 %
Zsére 8 0.44 %
Ürmény 8 0.44 %
Pográny 8 0.44 %
Berencs 8 0.44 %
Sarlókajsza 8 0.44 %
Salgó 8 0.44 %
Nyitragerencsér 7 0.39 %
Lapásgyarmat 7 0.39 %
Zsitvaújfalu 7 0.39 %
Báb 6 0.33 %
Alsócsitár 6 0.33 %
Surányka 6 0.33 %
Gimes 6 0.33 %
Nagylapás 6 0.33 %
Mezőkeszi 5 0.28 %
Assakürt 5 0.28 %
Alsóelefánt 5 0.28 %
Nyitraszőlős 4 0.22 %
Tild 4 0.22 %
Üzbég 4 0.22 %
Csekej 4 0.22 %
Újlacska 3 0.17 %
Vajkmártonfalva 3 0.17 %
Kislapás 3 0.17 %
Babindál 3 0.17 %
Zsitvagyarmat 3 0.17 %
Románfalva 3 0.17 %
Felsőelefánt 3 0.17 %
Mellek 2 0.11 %
Kishind 2 0.11 %
Menyhe 2 0.11 %
Csabb 2 0.11 %
Csiffár 2 0.11 %
Nyitrageszte 2 0.11 %
Kolon 2 0.11 %
Tarány 2 0.11 %
Kalász 2 0.11 %
Nagyvölgy 2 0.11 %
Nyitraegerszeg 2 0.11 %
Lakács 1 0.06 %
Nemespann 1 0.06 %
Kiscétény 1 0.06 %
Nagyhind 1 0.06 %
Nyitracsehi 1 0.06 %
Alsóbodok 1 0.06 %
Szulányvicsáp 1 0.06 %
Család 1 0.06 %
Tajnasári 1 0.06 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 75.24 %
Verebély 250 5.15 %
Nyitraivánka 100 2.06 %
Sarlókajsza 96 1.98 %
Cabaj 87 1.79 %
Récsény 84 1.73 %
Vicsápapáti 83 1.71 %
Abaszállás 78 1.61 %
Nyitraújlak 75 1.55 %
Ürmény 73 1.51 %
Üzbég 73 1.51 %
Nyitragerencsér 72 1.48 %
Üreg 66 1.36 %
Nagylapás 55 1.13 %
Lapásgyarmat 52 1.07 %
Berencs 51 1.05 %
Alsócsitár 48 0.99 %
Gimes 48 0.99 %
Nyitraegerszeg 45 0.93 %
Nagycétény 38 0.78 %
Kislapás 38 0.78 %
Zsére 37 0.76 %
Lakács 36 0.74 %
Nyitraszőlős 35 0.72 %
Zsitvaújfalu 35 0.72 %
Assakürt 34 0.70 %
Kalász 31 0.64 %
Pográny 30 0.62 %
Kolon 28 0.58 %
Salgó 28 0.58 %
Elecske 27 0.56 %
Nyitracsehi 24 0.49 %
Surányka 23 0.47 %
Menyhe 23 0.47 %
Alsóbodok 21 0.43 %
Csekej 21 0.43 %
Báb 20 0.41 %
Család 19 0.39 %
Csabb 17 0.35 %
Babindál 16 0.33 %
Felsőelefánt 14 0.29 %
Mezőkeszi 14 0.29 %
Nagyvölgy 12 0.25 %
Béd 12 0.25 %
Kiscétény 10 0.21 %
Nyitrageszte 10 0.21 %
Mellek 10 0.21 %
Lajos 10 0.21 %
Újlacska 10 0.21 %
Románfalva 9 0.19 %
Tarány 8 0.16 %
Tild 8 0.16 %
Vajkmártonfalva 8 0.16 %
Szulányvicsáp 8 0.16 %
Zsitvagyarmat 7 0.14 %
Kishind 7 0.14 %
Nemespann 6 0.12 %
Csiffár 6 0.12 %
Tajnasári 5 0.10 %
Alsóelefánt 4 0.08 %
Nagyhind 3 0.06 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 3 574 55.28 %
Verebély 328 5.07 %
Abaszállás 153 2.37 %
Ürmény 144 2.23 %
Nyitraújlak 140 2.17 %
Üzbég 138 2.13 %
Cabaj 135 2.09 %
Vicsápapáti 124 1.92 %
Sarlókajsza 115 1.78 %
Nyitraivánka 107 1.66 %
Románfalva 102 1.58 %
Csekej 101 1.56 %
Kalász 99 1.53 %
Üreg 92 1.42 %
Récsény 87 1.35 %
Elecske 81 1.25 %
Alsóelefánt 78 1.21 %
Berencs 72 1.11 %
Salgó 65 1.01 %
Gimes 64 0.99 %
Lapásgyarmat 59 0.91 %
Assakürt 58 0.90 %
Nyitragerencsér 58 0.90 %
Nagycétény 52 0.80 %
Zsitvaújfalu 50 0.77 %
Alsócsitár 46 0.71 %
Menyhe 42 0.65 %
Nyitraszőlős 42 0.65 %
Vajkmártonfalva 42 0.65 %
Nagylapás 39 0.60 %
Felsőelefánt 39 0.60 %
Zsére 36 0.56 %
Pográny 36 0.56 %
Lakács 36 0.56 %
Kiscétény 36 0.56 %
Surányka 35 0.54 %
Báb 31 0.48 %
Nagyvölgy 30 0.46 %
Kislapás 29 0.45 %
Nyitracsehi 27 0.42 %
Mezőkeszi 24 0.37 %
Kolon 23 0.36 %
Csabb 23 0.36 %
Mellek 23 0.36 %
Szulányvicsáp 21 0.32 %
Újlacska 20 0.31 %
Zsitvagyarmat 19 0.29 %
Család 19 0.29 %
Béd 19 0.29 %
Kishind 18 0.28 %
Nyitraegerszeg 16 0.25 %
Tajnasári 16 0.25 %
Babindál 15 0.23 %
Tarány 14 0.22 %
Nagyhind 12 0.19 %
Alsóbodok 12 0.19 %
Csiffár 12 0.19 %
Tild 12 0.19 %
Nyitrageszte 10 0.15 %
Nemespann 8 0.12 %
Káp 7 0.11 %
Lajos 3 0.05 %
Nyitra 1 097 33.86 %
Verebély 87 2.69 %
Sarlókajsza 40 1.23 %
Nyitraújlak 40 1.23 %
Nyitraivánka 33 1.02 %
Cabaj 28 0.86 %
Abaszállás 27 0.83 %
Vicsápapáti 24 0.74 %
Üzbég 24 0.74 %
Récsény 23 0.71 %
Nyitragerencsér 20 0.62 %
Üreg 18 0.56 %
Ürmény 17 0.52 %
Nyitraszőlős 15 0.46 %
Gimes 15 0.46 %
Elecske 14 0.43 %
Assakürt 13 0.40 %
Berencs 13 0.40 %
Alsócsitár 12 0.37 %
Nagylapás 12 0.37 %
Zsitvaújfalu 12 0.37 %
Kislapás 12 0.37 %
Lakács 11 0.34 %
Nyitracsehi 11 0.34 %
Kalász 10 0.31 %
Románfalva 9 0.28 %
Lapásgyarmat 8 0.25 %
Nagycétény 7 0.22 %
Alsóelefánt 7 0.22 %
Báb 7 0.22 %
Zsére 7 0.22 %
Vajkmártonfalva 7 0.22 %
Csiffár 6 0.19 %
Babindál 6 0.19 %
Család 6 0.19 %
Pográny 6 0.19 %
Mezőkeszi 6 0.19 %
Alsóbodok 6 0.19 %
Tajnasári 6 0.19 %
Csekej 6 0.19 %
Surányka 6 0.19 %
Salgó 6 0.19 %
Szulányvicsáp 6 0.19 %
Csabb 5 0.15 %
Nagyvölgy 5 0.15 %
Kolon 5 0.15 %
Lajos 4 0.12 %
Tild 4 0.12 %
Mellek 4 0.12 %
Nyitraegerszeg 4 0.12 %
Béd 4 0.12 %
Menyhe 4 0.12 %
Felsőelefánt 4 0.12 %
Nagyhind 3 0.09 %
Zsitvagyarmat 3 0.09 %
Újlacska 3 0.09 %
Kiscétény 3 0.09 %
Nemespann 3 0.09 %
Kishind 3 0.09 %
Tarány 2 0.06 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 39.43 %
Verebély 1 327 28.88 %
Kalász 150 3.26 %
Vajkmártonfalva 148 3.22 %
Zsitvaújfalu 127 2.76 %
Abaszállás 86 1.87 %
Ürmény 85 1.85 %
Románfalva 75 1.63 %
Cabaj 73 1.59 %
Vicsápapáti 72 1.57 %
Alsóelefánt 60 1.31 %
Üreg 54 1.18 %
Zsitvagyarmat 53 1.15 %
Nagycétény 52 1.13 %
Récsény 52 1.13 %
Mellek 51 1.11 %
Sarlókajsza 50 1.09 %
Üzbég 50 1.09 %
Nyitraivánka 48 1.04 %
Tajnasári 48 1.04 %
Elecske 46 1.00 %
Nyitraújlak 45 0.98 %
Surányka 41 0.89 %
Salgó 40 0.87 %
Nagyhind 38 0.83 %
Lapásgyarmat 36 0.78 %
Gimes 36 0.78 %
Assakürt 33 0.72 %
Nyitragerencsér 33 0.72 %
Berencs 32 0.70 %
Kiscétény 32 0.70 %
Nyitraszőlős 31 0.67 %
Csiffár 29 0.63 %
Zsére 28 0.61 %
Kishind 25 0.54 %
Tild 25 0.54 %
Nagylapás 23 0.50 %
Babindál 21 0.46 %
Menyhe 21 0.46 %
Nyitracsehi 19 0.41 %
Csekej 18 0.39 %
Nagyvölgy 17 0.37 %
Család 16 0.35 %
Alsócsitár 16 0.35 %
Felsőelefánt 16 0.35 %
Kislapás 16 0.35 %
Csabb 15 0.33 %
Kolon 15 0.33 %
Pográny 15 0.33 %
Lajos 15 0.33 %
Nemespann 11 0.24 %
Alsóbodok 11 0.24 %
Nyitraegerszeg 9 0.20 %
Lakács 9 0.20 %
Báb 8 0.17 %
Mezőkeszi 8 0.17 %
Tarány 8 0.17 %
Béd 7 0.15 %
Újlacska 7 0.15 %
Szulányvicsáp 5 0.11 %
Káp 5 0.11 %
Nyitrageszte 4 0.09 %
Nyitra 2 583 56.34 %
Verebély 131 2.86 %
Sarlókajsza 78 1.70 %
Cabaj 75 1.64 %
Nyitraújlak 72 1.57 %
Abaszállás 70 1.53 %
Vicsápapáti 70 1.53 %
Nyitraivánka 68 1.48 %
Récsény 60 1.31 %
Nyitragerencsér 57 1.24 %
Ürmény 47 1.03 %
Üzbég 44 0.96 %
Üreg 43 0.94 %
Nyitraszőlős 37 0.81 %
Assakürt 37 0.81 %
Alsócsitár 35 0.76 %
Lapásgyarmat 35 0.76 %
Csekej 34 0.74 %
Berencs 31 0.68 %
Salgó 29 0.63 %
Zsitvaújfalu 29 0.63 %
Gimes 28 0.61 %
Nagylapás 28 0.61 %
Család 28 0.61 %
Pográny 28 0.61 %
Kislapás 26 0.57 %
Románfalva 26 0.57 %
Elecske 25 0.55 %
Kolon 22 0.48 %
Menyhe 22 0.48 %
Nyitracsehi 21 0.46 %
Lakács 20 0.44 %
Kalász 20 0.44 %
Zsére 19 0.41 %
Felsőelefánt 17 0.37 %
Vajkmártonfalva 17 0.37 %
Alsóbodok 16 0.35 %
Nagyvölgy 16 0.35 %
Báb 15 0.33 %
Nagycétény 14 0.31 %
Babindál 14 0.31 %
Nyitraegerszeg 13 0.28 %
Csiffár 12 0.26 %
Nyitrageszte 12 0.26 %
Mellek 10 0.22 %
Szulányvicsáp 10 0.22 %
Kiscétény 9 0.20 %
Újlacska 9 0.20 %
Surányka 9 0.20 %
Alsóelefánt 9 0.20 %
Csabb 8 0.17 %
Nagyhind 7 0.15 %
Tarány 7 0.15 %
Mezőkeszi 7 0.15 %
Nemespann 6 0.13 %
Kishind 6 0.13 %
Tajnasári 6 0.13 %
Béd 5 0.11 %
Lajos 4 0.09 %
Tild 3 0.07 %
Zsitvagyarmat 2 0.04 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 624 25.89 %
Verebély 492 20.41 %
Vajkmártonfalva 167 6.93 %
Románfalva 64 2.66 %
Nyitraszőlős 62 2.57 %
Mellek 34 1.41 %
Zsitvaújfalu 34 1.41 %
Lapásgyarmat 28 1.16 %
Cabaj 26 1.08 %
Sarlókajsza 21 0.87 %
Ürmény 19 0.79 %
Nyitracsehi 19 0.79 %
Nyitraújlak 19 0.79 %
Tajnasári 16 0.66 %
Kalász 16 0.66 %
Zsére 15 0.62 %
Nemespann 14 0.58 %
Babindál 13 0.54 %
Nyitragerencsér 13 0.54 %
Kolon 13 0.54 %
Nagylapás 12 0.50 %
Abaszállás 12 0.50 %
Nagyhind 12 0.50 %
Nagycétény 11 0.46 %
Tild 11 0.46 %
Assakürt 11 0.46 %
Récsény 11 0.46 %
Csekej 11 0.46 %
Üreg 10 0.41 %
Zsitvagyarmat 10 0.41 %
Kishind 10 0.41 %
Csiffár 9 0.37 %
Pográny 9 0.37 %
Kislapás 9 0.37 %
Nyitraivánka 9 0.37 %
Üzbég 8 0.33 %
Vicsápapáti 7 0.29 %
Elecske 6 0.25 %
Gimes 6 0.25 %
Menyhe 5 0.21 %
Báb 5 0.21 %
Felsőelefánt 4 0.17 %
Nyitraegerszeg 4 0.17 %
Lajos 4 0.17 %
Alsócsitár 4 0.17 %
Surányka 4 0.17 %
Salgó 4 0.17 %
Nagyvölgy 4 0.17 %
Család 4 0.17 %
Csabb 3 0.12 %
Szulányvicsáp 3 0.12 %
Lakács 3 0.12 %
Alsóbodok 2 0.08 %
Mezőkeszi 2 0.08 %
Berencs 2 0.08 %
Kiscétény 2 0.08 %
Tarány 2 0.08 %
Újlacska 1 0.04 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 467 56.54 %
Ürmény 26 3.15 %
Nyitraújlak 25 3.03 %
Üzbég 24 2.91 %
Cabaj 23 2.78 %
Verebély 22 2.66 %
Abaszállás 15 1.82 %
Elecske 15 1.82 %
Sarlókajsza 12 1.45 %
Nyitraivánka 11 1.33 %
Lapásgyarmat 11 1.33 %
Nagyvölgy 10 1.21 %
Salgó 9 1.09 %
Csekej 9 1.09 %
Vicsápapáti 8 0.97 %
Nyitraegerszeg 8 0.97 %
Gimes 8 0.97 %
Récsény 8 0.97 %
Nyitragerencsér 7 0.85 %
Nagylapás 7 0.85 %
Üreg 6 0.73 %
Lakács 6 0.73 %
Kalász 6 0.73 %
Assakürt 5 0.61 %
Zsitvaújfalu 5 0.61 %
Vajkmártonfalva 5 0.61 %
Nyitraszőlős 4 0.48 %
Tarány 4 0.48 %
Csabb 4 0.48 %
Menyhe 4 0.48 %
Felsőelefánt 4 0.48 %
Berencs 4 0.48 %
Kolon 4 0.48 %
Család 4 0.48 %
Zsére 3 0.36 %
Nyitracsehi 3 0.36 %
Zsitvagyarmat 3 0.36 %
Báb 3 0.36 %
Babindál 3 0.36 %
Mellek 2 0.24 %
Csiffár 2 0.24 %
Alsóelefánt 2 0.24 %
Mezőkeszi 2 0.24 %
Románfalva 2 0.24 %
Újlacska 2 0.24 %
Kislapás 2 0.24 %
Nagycétény 2 0.24 %
Szulányvicsáp 2 0.24 %
Nemespann 1 0.12 %
Surányka 1 0.12 %
Pográny 1 0.12 %
Alsócsitár 1 0.12 %
Káp 0 0.00 %
Nagyhind 0 0.00 %
Kiscétény 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Alsóbodok 0 0.00 %
Kishind 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 316 22.93 %
Gimes 74 5.37 %
Verebély 47 3.41 %
Abaszállás 18 1.31 %
Cabaj 13 0.94 %
Nyitraivánka 10 0.73 %
Zsitvaújfalu 9 0.65 %
Alsócsitár 9 0.65 %
Üreg 9 0.65 %
Nyitraújlak 8 0.58 %
Nagycétény 8 0.58 %
Sarlókajsza 8 0.58 %
Vicsápapáti 8 0.58 %
Csekej 7 0.51 %
Kolon 6 0.44 %
Üzbég 6 0.44 %
Kalász 5 0.36 %
Csabb 5 0.36 %
Zsére 5 0.36 %
Nyitraszőlős 4 0.29 %
Lakács 4 0.29 %
Lapásgyarmat 4 0.29 %
Elecske 4 0.29 %
Pográny 4 0.29 %
Récsény 4 0.29 %
Ürmény 3 0.22 %
Újlacska 3 0.22 %
Babindál 3 0.22 %
Család 3 0.22 %
Tarány 3 0.22 %
Nyitracsehi 3 0.22 %
Nagyhind 3 0.22 %
Menyhe 2 0.15 %
Vajkmártonfalva 2 0.15 %
Alsóelefánt 2 0.15 %
Kislapás 2 0.15 %
Románfalva 2 0.15 %
Nyitraegerszeg 2 0.15 %
Berencs 2 0.15 %
Surányka 2 0.15 %
Salgó 2 0.15 %
Assakürt 2 0.15 %
Nagylapás 2 0.15 %
Zsitvagyarmat 1 0.07 %
Mellek 1 0.07 %
Alsóbodok 1 0.07 %
Nyitragerencsér 1 0.07 %
Báb 1 0.07 %
Csiffár 1 0.07 %
Nemespann 1 0.07 %
Nyitrageszte 1 0.07 %
Kiscétény 1 0.07 %
Nagyvölgy 1 0.07 %
Kishind 1 0.07 %
Tild 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Szulányvicsáp 0 0.00 %
Felsőelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 221 57.91 %
Verebély 155 2.79 %
Nyitraivánka 149 2.68 %
Cabaj 89 1.60 %
Abaszállás 79 1.42 %
Vicsápapáti 68 1.22 %
Nyitraújlak 67 1.20 %
Üzbég 61 1.10 %
Ürmény 56 1.01 %
Récsény 54 0.97 %
Sarlókajsza 47 0.85 %
Üreg 46 0.83 %
Nyitragerencsér 42 0.76 %
Lapásgyarmat 40 0.72 %
Assakürt 36 0.65 %
Elecske 32 0.58 %
Nyitraszőlős 31 0.56 %
Salgó 27 0.49 %
Csekej 26 0.47 %
Zsére 24 0.43 %
Zsitvaújfalu 22 0.40 %
Nagyvölgy 22 0.40 %
Nagylapás 21 0.38 %
Lakács 21 0.38 %
Nagycétény 20 0.36 %
Pográny 20 0.36 %
Kolon 19 0.34 %
Gimes 18 0.32 %
Menyhe 18 0.32 %
Kalász 18 0.32 %
Berencs 17 0.31 %
Alsócsitár 17 0.31 %
Vajkmártonfalva 16 0.29 %
Babindál 14 0.25 %
Kislapás 14 0.25 %
Báb 14 0.25 %
Tajnasári 13 0.23 %
Surányka 13 0.23 %
Nagyhind 12 0.22 %
Alsóelefánt 11 0.20 %
Család 11 0.20 %
Románfalva 11 0.20 %
Alsóbodok 11 0.20 %
Nyitracsehi 11 0.20 %
Csabb 10 0.18 %
Nyitraegerszeg 10 0.18 %
Csiffár 9 0.16 %
Felsőelefánt 9 0.16 %
Mezőkeszi 7 0.13 %
Szulányvicsáp 7 0.13 %
Kishind 6 0.11 %
Tarány 6 0.11 %
Mellek 6 0.11 %
Kiscétény 6 0.11 %
Nemespann 6 0.11 %
Nyitrageszte 5 0.09 %
Tild 4 0.07 %
Béd 4 0.07 %
Zsitvagyarmat 4 0.07 %
Újlacska 3 0.05 %
Lajos 1 0.02 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 5 667 76.90 %
Verebély 511 6.93 %
Abaszállás 225 3.05 %
Nyitraújlak 215 2.92 %
Ürmény 170 2.31 %
Cabaj 166 2.25 %
Nyitraivánka 157 2.13 %
Kalász 131 1.78 %
Sarlókajsza 129 1.75 %
Vicsápapáti 128 1.74 %
Üzbég 121 1.64 %
Üreg 120 1.63 %
Románfalva 111 1.51 %
Zsitvaújfalu 106 1.44 %
Récsény 106 1.44 %
Elecske 103 1.40 %
Gimes 95 1.29 %
Berencs 91 1.23 %
Salgó 88 1.19 %
Lapásgyarmat 87 1.18 %
Nagycétény 87 1.18 %
Alsóelefánt 87 1.18 %
Assakürt 86 1.17 %
Zsére 81 1.10 %
Vajkmártonfalva 80 1.09 %
Nyitragerencsér 78 1.06 %
Surányka 65 0.88 %
Menyhe 64 0.87 %
Nyitraszőlős 58 0.79 %
Nagylapás 58 0.79 %
Csekej 57 0.77 %
Alsócsitár 56 0.76 %
Lakács 55 0.75 %
Felsőelefánt 55 0.75 %
Család 51 0.69 %
Kiscétény 50 0.68 %
Nyitracsehi 49 0.66 %
Kolon 49 0.66 %
Csabb 47 0.64 %
Babindál 47 0.64 %
Nagyvölgy 46 0.62 %
Pográny 43 0.58 %
Báb 38 0.52 %
Mezőkeszi 32 0.43 %
Mellek 32 0.43 %
Újlacska 31 0.42 %
Kislapás 30 0.41 %
Nyitraegerszeg 30 0.41 %
Csiffár 29 0.39 %
Béd 28 0.38 %
Szulányvicsáp 26 0.35 %
Zsitvagyarmat 26 0.35 %
Alsóbodok 25 0.34 %
Tajnasári 23 0.31 %
Tarány 17 0.23 %
Lajos 17 0.23 %
Nyitrageszte 17 0.23 %
Kishind 17 0.23 %
Tild 16 0.22 %
Nagyhind 14 0.19 %
Nemespann 14 0.19 %
Káp 12 0.16 %
Nyitra 1 922 81.93 %
Verebély 92 3.92 %
Cabaj 46 1.96 %
Sarlókajsza 44 1.88 %
Nyitraivánka 44 1.88 %
Nyitraújlak 40 1.71 %
Récsény 36 1.53 %
Abaszállás 35 1.49 %
Vicsápapáti 33 1.41 %
Nyitragerencsér 29 1.24 %
Ürmény 29 1.24 %
Üreg 26 1.11 %
Üzbég 24 1.02 %
Assakürt 23 0.98 %
Berencs 19 0.81 %
Csekej 17 0.72 %
Csabb 17 0.72 %
Zsére 16 0.68 %
Kolon 16 0.68 %
Lapásgyarmat 15 0.64 %
Gimes 13 0.55 %
Nyitraszőlős 12 0.51 %
Család 12 0.51 %
Elecske 12 0.51 %
Pográny 11 0.47 %
Zsitvaújfalu 11 0.47 %
Alsócsitár 11 0.47 %
Salgó 11 0.47 %
Románfalva 10 0.43 %
Nagylapás 10 0.43 %
Kislapás 9 0.38 %
Babindál 9 0.38 %
Kalász 9 0.38 %
Menyhe 9 0.38 %
Alsóbodok 8 0.34 %
Vajkmártonfalva 8 0.34 %
Felsőelefánt 8 0.34 %
Nagycétény 8 0.34 %
Nyitraegerszeg 8 0.34 %
Tarány 6 0.26 %
Kishind 5 0.21 %
Báb 5 0.21 %
Nagyvölgy 5 0.21 %
Lajos 5 0.21 %
Nagyhind 5 0.21 %
Lakács 4 0.17 %
Surányka 4 0.17 %
Nyitracsehi 4 0.17 %
Csiffár 4 0.17 %
Alsóelefánt 4 0.17 %
Szulányvicsáp 4 0.17 %
Tild 3 0.13 %
Zsitvagyarmat 3 0.13 %
Béd 3 0.13 %
Mellek 3 0.13 %
Nyitrageszte 2 0.09 %
Mezőkeszi 2 0.09 %
Nemespann 1 0.04 %
Újlacska 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Káp 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 064 48.63 %
Verebély 198 4.67 %
Kalász 97 2.29 %
Abaszállás 89 2.10 %
Románfalva 80 1.89 %
Ürmény 76 1.79 %
Nyitraszőlős 73 1.72 %
Nyitraújlak 73 1.72 %
Üzbég 73 1.72 %
Vicsápapáti 72 1.70 %
Cabaj 72 1.70 %
Alsóelefánt 67 1.58 %
Nyitraivánka 54 1.27 %
Surányka 52 1.23 %
Üreg 51 1.20 %
Sarlókajsza 50 1.18 %
Récsény 49 1.15 %
Elecske 48 1.13 %
Salgó 43 1.01 %
Berencs 43 1.01 %
Csekej 41 0.97 %
Nagycétény 40 0.94 %
Gimes 39 0.92 %
Vajkmártonfalva 35 0.82 %
Zsitvaújfalu 35 0.82 %
Assakürt 35 0.82 %
Kolon 34 0.80 %
Kiscétény 33 0.78 %
Lapásgyarmat 29 0.68 %
Nyitracsehi 29 0.68 %
Alsócsitár 29 0.68 %
Nyitragerencsér 27 0.64 %
Nagylapás 27 0.64 %
Zsitvagyarmat 24 0.57 %
Nagyvölgy 23 0.54 %
Zsére 22 0.52 %
Menyhe 22 0.52 %
Felsőelefánt 21 0.49 %
Család 21 0.49 %
Pográny 20 0.47 %
Mezőkeszi 18 0.42 %
Szulányvicsáp 17 0.40 %
Csabb 17 0.40 %
Lakács 15 0.35 %
Csiffár 15 0.35 %
Lajos 14 0.33 %
Béd 13 0.31 %
Báb 13 0.31 %
Nyitraegerszeg 13 0.31 %
Alsóbodok 12 0.28 %
Kislapás 12 0.28 %
Nemespann 11 0.26 %
Babindál 10 0.24 %
Újlacska 8 0.19 %
Tild 7 0.16 %
Tajnasári 7 0.16 %
Mellek 6 0.14 %
Nyitrageszte 6 0.14 %
Kishind 5 0.12 %
Nagyhind 5 0.12 %
Káp 4 0.09 %
Tarány 3 0.07 %
Nyitra 1 947 35.23 %
Verebély 146 2.64 %
Cabaj 91 1.65 %
Nyitraújlak 86 1.56 %
Sarlókajsza 65 1.18 %
Abaszállás 62 1.12 %
Nyitraivánka 52 0.94 %
Ürmény 46 0.83 %
Récsény 41 0.74 %
Salgó 34 0.62 %
Üzbég 33 0.60 %
Üreg 33 0.60 %
Vicsápapáti 33 0.60 %
Nyitragerencsér 27 0.49 %
Berencs 27 0.49 %
Nagylapás 26 0.47 %
Menyhe 25 0.45 %
Gimes 25 0.45 %
Vajkmártonfalva 24 0.43 %
Assakürt 23 0.42 %
Csekej 23 0.42 %
Nyitraszőlős 23 0.42 %
Elecske 21 0.38 %
Nyitraegerszeg 20 0.36 %
Lapásgyarmat 20 0.36 %
Mezőkeszi 19 0.34 %
Surányka 19 0.34 %
Család 18 0.33 %
Zsitvaújfalu 16 0.29 %
Lakács 15 0.27 %
Zsitvagyarmat 15 0.27 %
Kalász 15 0.27 %
Románfalva 15 0.27 %
Zsére 14 0.25 %
Pográny 14 0.25 %
Csabb 13 0.24 %
Báb 13 0.24 %
Alsócsitár 12 0.22 %
Felsőelefánt 12 0.22 %
Mellek 11 0.20 %
Szulányvicsáp 11 0.20 %
Alsóbodok 11 0.20 %
Kislapás 9 0.16 %
Csiffár 8 0.14 %
Alsóelefánt 8 0.14 %
Nagyhind 8 0.14 %
Nagyvölgy 8 0.14 %
Kolon 7 0.13 %
Nemespann 7 0.13 %
Tajnasári 7 0.13 %
Tarány 7 0.13 %
Babindál 7 0.13 %
Lajos 6 0.11 %
Nyitracsehi 6 0.11 %
Nagycétény 6 0.11 %
Kishind 5 0.09 %
Újlacska 4 0.07 %
Tild 3 0.05 %
Kiscétény 2 0.04 %
Nyitrageszte 1 0.02 %
Béd 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 2 220 57.29 %
Verebély 196 5.06 %
Kalász 104 2.68 %
Románfalva 88 2.27 %
Abaszállás 88 2.27 %
Ürmény 69 1.78 %
Nyitraszőlős 68 1.75 %
Cabaj 65 1.68 %
Csekej 64 1.65 %
Üreg 62 1.60 %
Nyitraújlak 59 1.52 %
Vicsápapáti 58 1.50 %
Alsóelefánt 56 1.45 %
Récsény 55 1.42 %
Család 55 1.42 %
Nyitraivánka 54 1.39 %
Gimes 53 1.37 %
Sarlókajsza 53 1.37 %
Elecske 51 1.32 %
Salgó 42 1.08 %
Üzbég 41 1.06 %
Surányka 41 1.06 %
Berencs 39 1.01 %
Vajkmártonfalva 39 1.01 %
Assakürt 38 0.98 %
Zsére 36 0.93 %
Nyitragerencsér 36 0.93 %
Lapásgyarmat 32 0.83 %
Menyhe 32 0.83 %
Zsitvaújfalu 31 0.80 %
Nyitracsehi 28 0.72 %
Nagycétény 27 0.70 %
Kiscétény 27 0.70 %
Alsócsitár 24 0.62 %
Pográny 23 0.59 %
Nagylapás 22 0.57 %
Csiffár 22 0.57 %
Nagyvölgy 21 0.54 %
Mezőkeszi 20 0.52 %
Felsőelefánt 20 0.52 %
Kolon 19 0.49 %
Zsitvagyarmat 19 0.49 %
Alsóbodok 19 0.49 %
Lajos 18 0.46 %
Babindál 16 0.41 %
Kislapás 16 0.41 %
Nemespann 15 0.39 %
Csabb 14 0.36 %
Nyitraegerszeg 14 0.36 %
Báb 12 0.31 %
Újlacska 11 0.28 %
Mellek 10 0.26 %
Tild 10 0.26 %
Lakács 10 0.26 %
Béd 9 0.23 %
Nagyhind 9 0.23 %
Szulányvicsáp 8 0.21 %
Nyitrageszte 8 0.21 %
Tarány 8 0.21 %
Kishind 7 0.18 %
Tajnasári 7 0.18 %
Káp 2 0.05 %
Nyitra 766 39.71 %
Verebély 46 2.38 %
Sarlókajsza 29 1.50 %
Nyitraújlak 28 1.45 %
Cabaj 28 1.45 %
Nyitraivánka 23 1.19 %
Vicsápapáti 20 1.04 %
Nyitragerencsér 19 0.98 %
Abaszállás 17 0.88 %
Récsény 15 0.78 %
Gimes 14 0.73 %
Ürmény 13 0.67 %
Üreg 11 0.57 %
Nagylapás 11 0.57 %
Lapásgyarmat 10 0.52 %
Berencs 10 0.52 %
Csiffár 10 0.52 %
Kislapás 9 0.47 %
Nyitracsehi 9 0.47 %
Zsitvaújfalu 9 0.47 %
Család 9 0.47 %
Alsóelefánt 8 0.41 %
Kolon 8 0.41 %
Kalász 8 0.41 %
Salgó 7 0.36 %
Elecske 7 0.36 %
Üzbég 7 0.36 %
Assakürt 7 0.36 %
Lakács 6 0.31 %
Románfalva 6 0.31 %
Báb 6 0.31 %
Szulányvicsáp 6 0.31 %
Csekej 6 0.31 %
Babindál 5 0.26 %
Nyitraszőlős 5 0.26 %
Vajkmártonfalva 5 0.26 %
Nagycétény 5 0.26 %
Pográny 5 0.26 %
Zsére 5 0.26 %
Felsőelefánt 4 0.21 %
Mellek 4 0.21 %
Nyitraegerszeg 4 0.21 %
Alsócsitár 4 0.21 %
Alsóbodok 3 0.16 %
Zsitvagyarmat 3 0.16 %
Újlacska 3 0.16 %
Nagyvölgy 3 0.16 %
Menyhe 3 0.16 %
Kiscétény 3 0.16 %
Surányka 2 0.10 %
Kishind 2 0.10 %
Béd 2 0.10 %
Tajnasári 2 0.10 %
Mezőkeszi 2 0.10 %
Tarány 1 0.05 %
Lajos 1 0.05 %
Csabb 1 0.05 %
Nemespann 1 0.05 %
Nagyhind 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Nyitra 1 839 56.78 %
Verebély 131 4.04 %
Nyitraújlak 95 2.93 %
Cabaj 85 2.62 %
Abaszállás 74 2.28 %
Sarlókajsza 69 2.13 %
Nyitraivánka 50 1.54 %
Üreg 50 1.54 %
Ürmény 48 1.48 %
Üzbég 36 1.11 %
Salgó 34 1.05 %
Nyitragerencsér 32 0.99 %
Récsény 32 0.99 %
Nagylapás 31 0.96 %
Gimes 28 0.86 %
Lapásgyarmat 27 0.83 %
Vicsápapáti 26 0.80 %
Berencs 25 0.77 %
Nyitraszőlős 24 0.74 %
Vajkmártonfalva 23 0.71 %
Assakürt 23 0.71 %
Elecske 22 0.68 %
Menyhe 22 0.68 %
Surányka 19 0.59 %
Csekej 19 0.59 %
Zsére 19 0.59 %
Pográny 18 0.56 %
Alsóbodok 17 0.52 %
Alsóelefánt 17 0.52 %
Család 15 0.46 %
Mezőkeszi 15 0.46 %
Nyitraegerszeg 14 0.43 %
Kalász 13 0.40 %
Szulányvicsáp 13 0.40 %
Zsitvagyarmat 13 0.40 %
Báb 13 0.40 %
Csabb 12 0.37 %
Lakács 12 0.37 %
Románfalva 11 0.34 %
Babindál 11 0.34 %
Felsőelefánt 11 0.34 %
Csiffár 11 0.34 %
Nagycétény 10 0.31 %
Kislapás 10 0.31 %
Alsócsitár 10 0.31 %
Tarány 9 0.28 %
Nagyhind 9 0.28 %
Zsitvaújfalu 8 0.25 %
Kolon 8 0.25 %
Nemespann 8 0.25 %
Nagyvölgy 8 0.25 %
Nyitracsehi 7 0.22 %
Mellek 7 0.22 %
Kishind 5 0.15 %
Lajos 4 0.12 %
Béd 4 0.12 %
Kiscétény 4 0.12 %
Nyitrageszte 4 0.12 %
Tild 3 0.09 %
Tajnasári 3 0.09 %
Káp 3 0.09 %
Újlacska 2 0.06 %
Nyitra 7 399 75.06 %
Verebély 512 5.19 %
Nyitraújlak 240 2.43 %
Cabaj 217 2.20 %
Nyitraivánka 209 2.12 %
Sarlókajsza 182 1.85 %
Nyitragerencsér 172 1.74 %
Ürmény 144 1.46 %
Vicsápapáti 144 1.46 %
Abaszállás 143 1.45 %
Üzbég 135 1.37 %
Üreg 128 1.30 %
Berencs 119 1.21 %
Récsény 118 1.20 %
Gimes 107 1.09 %
Nagylapás 93 0.94 %
Alsócsitár 87 0.88 %
Lapásgyarmat 86 0.87 %
Nyitraszőlős 81 0.82 %
Zsitvaújfalu 78 0.79 %
Nagycétény 77 0.78 %
Kolon 71 0.72 %
Elecske 71 0.72 %
Zsére 68 0.69 %
Assakürt 66 0.67 %
Nyitracsehi 66 0.67 %
Csekej 65 0.66 %
Kalász 64 0.65 %
Pográny 58 0.59 %
Kislapás 56 0.57 %
Lakács 55 0.56 %
Salgó 51 0.52 %
Menyhe 51 0.52 %
Felsőelefánt 46 0.47 %
Vajkmártonfalva 45 0.46 %
Báb 44 0.45 %
Románfalva 41 0.42 %
Surányka 41 0.42 %
Csabb 40 0.41 %
Alsóbodok 35 0.36 %
Család 35 0.36 %
Nyitraegerszeg 34 0.34 %
Mellek 32 0.32 %
Nagyvölgy 28 0.28 %
Babindál 27 0.27 %
Szulányvicsáp 27 0.27 %
Csiffár 26 0.26 %
Mezőkeszi 22 0.22 %
Béd 22 0.22 %
Nyitrageszte 19 0.19 %
Tild 18 0.18 %
Zsitvagyarmat 16 0.16 %
Tarány 16 0.16 %
Nagyhind 16 0.16 %
Kiscétény 15 0.15 %
Alsóelefánt 15 0.15 %
Újlacska 14 0.14 %
Nemespann 13 0.13 %
Kishind 13 0.13 %
Lajos 12 0.12 %
Tajnasári 10 0.10 %
Káp 6 0.06 %
Nyitra 1 785 43.33 %
Verebély 136 3.30 %
Nyitraújlak 87 2.11 %
Cabaj 71 1.72 %
Abaszállás 67 1.63 %
Sarlókajsza 57 1.38 %
Nyitraivánka 57 1.38 %
Ürmény 50 1.21 %
Berencs 45 1.09 %
Récsény 35 0.85 %
Nyitragerencsér 32 0.78 %
Üzbég 31 0.75 %
Gimes 31 0.75 %
Üreg 29 0.70 %
Salgó 27 0.66 %
Vicsápapáti 25 0.61 %
Nyitraszőlős 24 0.58 %
Nagylapás 24 0.58 %
Lapásgyarmat 24 0.58 %
Assakürt 21 0.51 %
Pográny 20 0.49 %
Nyitraegerszeg 20 0.49 %
Menyhe 20 0.49 %
Elecske 20 0.49 %
Vajkmártonfalva 20 0.49 %
Csekej 17 0.41 %
Család 17 0.41 %
Mezőkeszi 17 0.41 %
Surányka 16 0.39 %
Zsitvagyarmat 14 0.34 %
Zsitvaújfalu 14 0.34 %
Báb 13 0.32 %
Szulányvicsáp 12 0.29 %
Kalász 12 0.29 %
Babindál 11 0.27 %
Alsócsitár 11 0.27 %
Zsére 11 0.27 %
Alsóbodok 11 0.27 %
Románfalva 11 0.27 %
Kislapás 10 0.24 %
Nagyhind 10 0.24 %
Felsőelefánt 10 0.24 %
Tarány 10 0.24 %
Alsóelefánt 10 0.24 %
Nagycétény 9 0.22 %
Kolon 9 0.22 %
Csabb 8 0.19 %
Csiffár 8 0.19 %
Lakács 7 0.17 %
Mellek 7 0.17 %
Tajnasári