SK
SA
.....

Vágvecse

Településrész

címer zászló
624 55% magyar 1880
810 75% magyar 1910
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veča
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Más földrajzi nevek:
(Angyalmajor), (Branekmajor), (Cigánytelep), (Kopanicamajor)
Koordináták:
48.16797453, 17.89282322
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
116 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92705

A Kisalföldön, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág bal partján fekszik, a város központjától 2 km-re északkeletre. Teljesen egybeépült Vágsellyével. Fontos forgalmi csomópont: áthalad rajta a 75-ös főút Vágsellyét Érsekújvárral összekötő szakasza, melyről itt ágazik el az 573-as út Szeredre (21 km) vezető szakasza és a Mocsonokra (9 km) vezető mellékút.

Közigazgatás

1960-ig önálló község, azóta Vágsellye városrésze. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után is a Vágsellyei járáshoz tartozott 1960-ig. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). Ebben az időben határközség volt, északkeleti (Mocsonokkal közös) határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1960-ben egyesítették Vágsellyével, 12,49 km²-es területét (a város területének 27,8 %-a) beolvasztották Vágsellye kataszterébe.

Népesség

1910-ben 1078, 1921-ben 1195, 1939-ben 1264, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A 19. században a lakosság egyharmada (1921-ben 6 %-a) izraelita vallású volt, a szlovákok aránya 1910-ben 15,6 %, 1921-ben 24,3 %, a cigányoké 1910-ben 8,5 %. 2011-ben 7691 lakosa volt, itt élt a város lakosságának 32,7 %-a.

Történelem

A legrégibb időktől a zoborhegyi bencés apátsághoz tartozott, a középkorban rajta kívül a Péch és az Apponyi családok tűnnek fel birtokosként. A község jelentőségét növelte, hogy itt volt rév a Vágon, amely összekötötte Sellyével, és amely a folyami hajózás fontos lerakata volt. Éppen ezért már a mohácsi csata után, 1529-ben megjelentek az átkelőnél a török hadak, és a 17. századig kisebb erődítmény védte a révet a háborúk miatt. Legnagyobb birtokrésszel a Beniczky, Apponyi és Hunyadi családok rendelkeztek. Az itt élők mezőgazdasággal foglalkoztak, legfontosabb terményeik a káposzta és a dinnye voltak, a folyón pedig a 17. században 19 vízimalom működött. A Rákóczi-szabadságharc idején kuruc katonai tábor volt itt, a harcok elültével pestis tizedelte a lakosságot. A középkor óta Nagy és Kis részre tagolódott a község, de az utóbbi néven illetett zsidó község helyén áruház, banképületek, posta, panellakótelep és parkolók vannak, csak a temető maradt meg belőle. A 18-19. századra tekintélyes méretű faluvá nőtt, nagy faraktárak voltak itt, és jelentékeny kereskedés folyt a Vágon leúsztatott fával. Az 1848/49-es szabadságharc idején katonai tábornak adott helyet, a harcok után kolerajárvány tört ki. Fontosabb birtokosai ekkor a Hunyadi és a Horváth Ajtics családok voltak. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, a két háború között fűrésztelepe és szeszfőzdéje is volt. 1938-banm az I. bécsi döntés visszaadta Magyarországnak, 1945-ben megint Csehszlovákiához került. A kassai kormányprogram értelmében elkobozták a Hangya Szövetkezetet és a családi nagybirtokokat. A Duslo vegyiüzem 1963-as indulása után sok szlovák munkás költözött ide, új lakótelepek épültek, megváltozott a község arculata és nemzetiségi összetétele is. 1960-ban Vágsellyéhez csatolták. A határában korábban létező majorok (Angyal-, Branek-, Kopanicamajor) a Duslo olajfinomító építésekor elpusztultak.

Mai jelentősége

Vágvecsén két szlovák alapiskola és ipari szakközépiskola található. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt katolikus temploma 1805-ben klasszicista stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VECSE. A. F. K. Vecse. Elegyes faluk Nyitra Várm. földes Uraik több Urak, lakosaik katolikusok, és másfélék, fekszenek Hoszszúfaluhoz közel; határjok ollyan, mint Szelőczéé.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vecse (Kis és Nagy), Nyitra m. két összeolvadt magyar helység a Vágh bal partján, Séllyével általellenben. Lakosai kik 788 kath., 21 ref., 364 zsidókból állanak, sok buzát, árpát; dohányt termesztenek; marhát, juhot tartanak. A számos zsidóknak synagógájok van. F. u. többen. Ut. p. F.-Jattó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vág-Vecse, Vág-Sellyével szemben, a Vág balpartján, 1109 túlnyomó számban magyar ajku, r. kath. és kevés izr. vallásu lakossal. Postája helyben van, táviró- és vasúti állomás Tornócz. Kath. temploma 1700-ban épült. Az izraelitáknak is van itt imaházuk, melyet e század elején építtettek. Földesuri a Hunyadyak és Biróczyak voltak. Jelenleg gr. Hunyadi Imrének, Horváth Dezsőnek és Szombathelyi Győzőnek van itt nagyobb birtoka. A XIII. századból származó pápai tizedlajstromokban már előfordul e község. E század első felében mint királyi birtok szerepel.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vágvecse. III. Béla idejében a ki rályi birtokok közé számított a község. XIII. századbeli pápai összeírásokban is szerepel. Mostani kath. templomát 1700-ban építették. A Hunyady- és Biróczy-családok bírták hosszabb időn át a községi földeket. Ujabban gróf Hunyady Imre, Horváth Dezső és Szombathelyi Győző voltak a nagyobb birtokosok. A község területe 1671 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1264.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Vágvecse kk. vágsellyei járás. A község III. Béla király idejében a királyi birtokok közé tartozott. A XIII. sz.-beli pápai összeírásokban is szerepel. Mostani kat. temploma 1700-ban épült. A községi földek a Hunyady és Biróczy családok kezén voltak hosszabb ideig. Az utóbbi időben gróf Hunyady Imre, Ajtics Horváth Dezső és Szombathelyi Győző voltak a nagyobb birtokosok. Területe: 1.901 k. h. Lakosság: 1.264. Ebből m.: 1.151, szl.: 113. Magy. beszél: 1.229. Vallás szerint: r. k. 1.232, ref. 2, izr. 30. Fb. I. 2, II. 2, III. 35. Népsűrűség: 115.5. Lakóház: 227. Községi bíró: Rehák Kálmán. Áll. népiskola. KALOT. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. Vágsellye. Vá. Vágsellye és Tornóc. Posta és távbeszélő helyben.

Markhot János Nepomuk Márton

1811. 11. 17.
Alsóköröskény - megszületett
1846
Nyitra Nyitrai járás főbírája
1875 - 1881
Vágvecse Országgyűlési képviselő
1888. 9. 14.
Nyitraivánka - elhunyt

Galánthay Glock Tivadar

1872. 10. 30.
Vágvecse - megszületett

Kugler János

1910.9.24.
Vágvecse - megszületett
Névelőfordulások
1113
Veza
1246
Vecche
1267
Weccha
1773
Vecse,
1808
Kis-Vecse et Nagy-Vecse, Alsó-Vecse et Felső-Vecse,
1863
Vágvecse,
1920
Veča,
1927
Veča, Vecse,
1938
Vágvecse,
1945
Veča, Vecse,
1948
Veča

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
1880
1910
Nemzet Arány
magyarok 624 55%
szlovákok 223 20%
romák 0 0%
németek 191 17%
egyéb 87 8%
összlétszám 1125
magyarok 810 75%
szlovákok 168 16%
romák 92 9%
németek 8 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 1078
Mai közigazgatás

Bejelentések