SK
NR
.....

Verebély

Város

címer zászló
2556 63% magyar 1910
205 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vráble
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Zoboralja - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Zsitvamente
Más földrajzi nevek:
Aha, Ahaimajor, (Boronkaymajor), Bucsimajor, (Dilleszmajor), Godinmajor, (Földvárimajor), Kőröspuszta, (Munkácsimajor), Nemesdicske, (Sósvölgyimajor), Újhegy, Veľké priečky, Verebélyi-víztároló, Zsidó-hegy
Koordináták:
48.24373245, 18.30820084
Terület:
38,31 km2
Rang:
város
Népesség:
8768
Tszf. magasság:
144 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95201
Település kód:
500933
Szervezeti azonosító:
308641
Adóazonosító:
2021056653

Verebély a Zsitva bal partján, a Zsitvamente kistáj közepén, a Zoboralja dombvidékének keleti lábánál fekszik Nyitrától 21 km-re délkeletre, Érsekújvártól 37 km-re északkeletre, Aranyosmaróttól 20 km-re délnyugatra, Lévától 24 km-re nyugatra. Verebélynél ömlik a Zsitvába az északnyugatról érkező Geszti-patak (Hosťovský potok), valamint a keletről jövő Névedi- (Širočina) és a Tildi-patak (Telinský potok). A városközpont 145 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, három kataszterből (Verebély, Nemesdicske, Aha) álló határának legalacsonyabb pontja 135 méteren (Földvárimajornál) fekszik, míg a nyugatra húzódó dombvidék 200 méter fölé emelkedik a verebélyi szőlőhegyen és Újhegynél eléri a 235 métert. Keleten a Garammenti-hátság felé lassan emelkedik a térszín (Tajnasári határánál 185 méterig). A határ legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület (76,3 %-a szántó), az erdők aránya elhanyagolható (3,3 %), viszont Aha, Verebély és Nemesdicske egyaránt rendelkezik szőlőheggyel (2008-ban összesen 126 hektár szőlő és 113 hektár kert- és gyümölcsös – az összterület 6,2 %-a). A Geszti-patakon alakították ki 1965-67-ben a Verebélyi-víztárolót (36 hektáros halastó). A város településszerkezete gyökeresen megváltozott a 20. század második felében – a történelmi Verebély északi szomszédságában (és annak legészakibb utcáinak lebontásával) új emeletes házas lakótelepet (Sídlisko Lúky) alakítottak ki, attól keletre pedig családi házakból álló új lakóövezet létesült. A vasútállomás környékén kiterjedt ipari övezet jött létre. Az 1975-ben Verebélyhez csatolt Aha (a városközponttól 2,5 km-re északkeletre, a Névedi-patak túloldalán) és Nemesdicske (3 km-re nyugatra, a Zsitva túloldalán) ma is elkülönült települések. Számos, a 20. század első felében még létező puszta és major (Boronkay-, Dillesz-, Földvári-, Munkácsi-, Sósvölgyimajor) a határban mára megszűnt, ma is lakottak Bucsimajor (Dyčka-Majer), Kőröspuszta (Pri stanici) és Godinmajor (Godinov majer), illetve létrejött egy új lakott gazdasági udvar is a töhöli út mentén Veľké priečky néven. Verebély délről Vajkmártonfalva és Mellek, nyugatról Nemespann, északnyugatról Kalász, északról Zsitvaújfalu és rövid szakaszon Nagyhind, északkeletről Tajnasári, keletről Tild, délkeletről pedig Töhöl községekkel határos. Vajkkal (ma Vajkmártonfalva) és Kalásszal közös határa (valamint a régi Verebély-Nemesdicske közti határ) évszázadokig Bars és Nyitra vármegyék történelmi határát alkotta. Zsitvaújfaluval közös határa 1938-45 között államhatárt képezett Magyarország és Szlovákia között. Verebély fontos közlekedési csomópont, áthalad rajta a Nyitrát Lévával összekötő 51-es országos főútvonal, valamint a Zsitva mentén Aranyosmarót és Udvard (31 km) között összeköttetést biztosító 511-es út. A Zsitva jobb partján haladó 1650-es út Zsitvafödémesen át Nagysuránnyal (25 km), az erről Nemesdicskénél elágazó 1645-ös út Nemespannon (8 km) át Nagycéténnyel (12 km) biztosít összeköttetést. Az 1657-es út Töhöllel (10 km), az Ahánál elágazó 1627-es Néveddel (8 km), az 1651-es pedig Tajnasárival (6 km) köti össze Verebélyt. Az 1894-ben megépült, Kistapolcsányt Nagysuránnyal összekötő Zsitva-völgyi vasútvonal állomása a városközponttól 1,5 km-re északnyugatra, a Zsitva túlpartján található.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Nyitrai járáshoz tartozó város (1960 óta). Verebély 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásának székhelye volt. Mezővárosi címét 1871 után elveszítette és bár járásszékhely maradt, kisközséggé fokozták vissza. Csehszlovákiához csatolása után községként a Verebélyi járás székhelye maradt 1960-ig, ekkor, bár várossá nyilvánították, egyben megszűnt járásszékhely lenni és a Nyitrai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, immár nagyközségként Bars és Hont egyesített vármegye Verebélyi járásának székhelye volt. 1975-ben Aha és Nemesdicske községeket Verebélyhez csatolták. Ma három kataszteri területre oszlik - Verebély (22,66 km²), Aha (8,02 km²) és Nemesdicske (7,63 km²). Összterületük a 20. század során nem változott, de 1975 után a kataszteri területek határait kismértékben megváltoztatták: Aha határából 4 hektárt, Nemesdicskééből pedig 24 hektárt csatoltak Verebélyéhez. Aha 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig folyamatosan a Verebélyi járás, majd a Nyitrai járás része volt. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont egyesített vármegye, Verebélyi járás). Nemesdicske 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Érsekújvári (1907-ig Nyitrai) járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Verebélyi járáshoz csatolták át és 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Verebélyi járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont egyesített vármegye, Verebélyi járás).

Népesség

Verebély a korábbi szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő kisváros, etnikai kontaktzónát alkotó kistérség központja. 2011-ben 8970 lakosa volt, túlnyomó többségében szlovák nemzetiségűek (92,7 %). A magyar nemzetiségűek aránya mindössze 3,8 % volt (339 fő), a magyar anyanyelvűeké egyharmadával magasabb (5,0 %, 445 fő). A város magyar lakossága vélhetően nagyrészt az 1970-ben (a Verebélybe olvasztása előtti utolsó népszámláláskor) még magyar többségű (73,3 %) Aha városrészben összpontosul. 2013-ban a lakosság 2,2 %-a tartozott a roma etnikumhoz. A 20. század elején nagyfokú keveredéssel és képlékeny etnikai identitással jellemezhető járási székhely lakosságának többsége 1910-ben még magyarnak (53,5 %), 1921-ben azonban már szlováknak (75,4 %, a magyarok ekkor a lakosság egyhatodát alkották) vallotta magát. 1941-ben az újra magyar fennhatóság alá került városban ismét magyar többséget (60,6 %) mutatott ki a népszámlálás. 1944 után a kettős identitás megszűnése, a maradék magyarság asszimilációja, valamint a magyar nemzetiségű zsidó lakosság megsemmisítő táborba hurcolása egyaránt hozzájárult az elsöprő szlovák többség kialakulásához. Ehhez hozzájárult az államszocializmus éveiben a felgyorsuló urbanizáció, az iparosítás és a népesség ezzel járó ugrásszerű növekedése. A Verebélyhez csatolt községek közül a korábban vegyes lakosságú Nemesdicske magyarsága 1970-re szintén teljesen asszimilálódott (arányuk ekkorra 2,5 %-ra csökkent, 1930-ban még a lakosság egyharmadát alkották), a nyelvszigetté vált Ahán viszont a hetvenes évekig megmaradt a magyar többség. A város lakosságának túlnyomó többsége (2011-ben 83,2 %) római katolikus vallású, de kiemelkedően magas a felekezeten kívüliek aránya is (9,1 %). 1944-es elhurcolásukig Verebélyen népes zsidó közösség élt, a lakosság csaknem egytizede tartozott az izraelita felekezethez (1921-ben 9,3 %, 1938-ban 7,9 %). 1921-ben Nemesdicske (97,1 %) és Aha (100 %) egyaránt római katolikus lakosságú községek voltak. 2011-ben az összlakosság 88,1 %-a (7904 fő) élt Verebély, 6,8 %–a Aha (608 fő) és 5,1 %-a Nemesdicske (458 fő) városrészekben. Lakott külterületei közül Veľké priečky (56 fő) volt a legnépesebb, ezt követte Bucsimajor (52 fő), Kőröspuszta (47 fő) és Godinmajor (11 fő). 1880-tól 1961-ig csaknem folyamatos növekedéssel (egyedül az 1941-50 közötti időszakban csökkent a lakosság száma) Verebély megduplázta népességét (2022 főről 4223-ra). Kisebb mértékben, de Nemesdicske népessége is nőtt ebben az időszakban (364 főről 565-re), Aha viszont 1930-ban érte el maximális lakosságszámát (897 fő), ettől kezdve lassú csökkenés vette kezdetét. A két Verebélyhez csatolt korábbi község 1970-2011 között egyaránt vesztett népességéből (Aha lakosságának 18,5 %-át Nemesdicske pedig 23,4 %-át veszítette el ebben az időszakban). A város – mai területre vetített – népessége a szocialista iparosítással és lakótelepépítéssel 1970-1991 között 54 százalékkal nőtt (5982 főről 9216-ra), a rendszerváltás utáni első évtizedben lassabban ugyan, de folytatódott a növekedés (3 %) és Verebély 2001-ben érte el népességének eddigi maximumát (9493 fő). A 2001-2011 közötti időszakban már 5,5 %-os népességcsökkenés figyelhető meg és a 2018-as becsült lakosságszám (8778 fő) alapján ez a folyamat napjainkig folytatódik.

Történelem

Verebély első írásos említése 1265-ből ismert (ekkor „Verebel”, majd 9 évvel később „Werebel” néven szerepelt), bár már jóval korábban lakott hely volt, egyike Bars vármegye legrégebbi településeinek. A 13. század végén az esztergomi érsekséghez tartozó vásáros hely volt, mint egyházközséget 1346-ban említik először. 1319-ből származik az első forrás az itteni vízimalmokról. 1424-tól a verebélyi és szentgyörgyi érseki szék székhelye volt, 1488-tól egyben vámszedőhely is. Az 1530-as Zsitva-völgyi török hadjárat során Mehemet pasa seregei teljesen elpusztítják, de hamarosan újratelepül és 1534-ben már mint mezőváros szerepel 36 portával. A 15. századtól egészen 1853-ig Verebélyen volt a primási nemesek tiszti széke, melynek kiváltságait 1567-ben erősítették meg. A vármegyékhez hasonló szervezetű önkormányzatú intézmény több évszázadon keresztül alapvető befolyással volt a város fejlődésére. 1601-ben iskoláját, 142 házát és az érseki székhez tartozó 17 házát írták össze. 1620-ban Bars és Nyitra vármegyék alispánjai itt üdvözölték Bethlen Gábort. 1624-26 között építették Verebélytől délre a Zsitva átkelőhelyét védő palánkvárat. 1626-ban Nadányi Miklós vezérletével vára visszaverte a budai pasa nyolcezres támadó seregét. Ma nevét a Földvár (Fidvár) dűlő őrzi, 1653-57 között pusztulhatott el. 1663-ban újabb török támadás érte a várost, melynek egy évvel később az újvári török defter szerint 190 fejadófizetője és 147 háztartása volt. A 17. században végén a szőlőtermesztéséről híres mezővárosban mészáros (1652-től) és csizmadiacéh (1696-tól) is működött, ezt követte az 1717-ben megalakult szűcs-céh. 1683-ban a kahlenbergi csata után Thököly Imre hadai Verebélyen is áthaladtak. Verebély fontos szerepet játszott a Rákóczi-szabadságharcban is: 1705 februárjában a fejedelem itt tartott, majd innen indult 1708 őszén Léva ostromára Heister tábornok. 1715-ben 64 adózója volt. A 18. században a várost részben szlovákokkal és morvákkal telepítették újra. Anyakönyveit 1727-től vezették. 1828-ban 156 háza és 1094 lakosa volt, jelentősek voltak vásárai, sókereskedelme és postaállomás is működött itt. A 19. század elején telepedtek le Verebélyen először zsidók, akik 1880-ban már 200 fős közösséget alkottak. 1844-ben 5 vízimalom is működött itt, ekkor még határának délkeleti részét (Zsidó-hegy) erdő borította. 1845-ben tűzvész pusztított itt, melyben a katolikus templom is leégett. 1849-ben Grabbe orosz tábornok hadosztálya táborozott Verebélyen. 1871 után mezővárosi címét elveszítette, de kisközségként továbbra is Bars vármegye egyik járási székhelye maradt. 1894-ben épült meg vasútállomása, majd 1899 után új, a Magyarok nagyasszonyának szentelt temploma. A századfordulón szeszfőzde és ecetgyár is volt Verebélyen. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, ugyanebben az évben a sztrájkoló földmunkások elleni csendőrsortűz színhelye volt. 1938. novemberétől 1945. márciusáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1944-ben zsidó lakosságát először gettóba gyűjtötték össze, majd megsemmisítő táborba deportálták. 1945. márciusában heves harcok színtere az előretörő szovjet és a Kalász irányába visszavonuló német és magyar csapatok között. 1960-ban Verebély újra városi rangot kapott, ugyanakkor azonban megszüntették a Verebélyi járást. Ugyanebben az évben jött létre a Tesla állami nagyvállalat verebélyi erősítőgyára, mely megalapozta a város gyors növekedését és iparosodását a következő évtizedekben (1996-ban felszámolták). 1975. január 1-jén Aha és Nemesdicske Verebélyhez csatolásával alakult ki a város mai területe. Az 1970-80-as években három új lakótelep (Lúky-, Kaška-, Zsitva-lakótelep) építésekor számos értékes műemlék (17. századi Esterházy-emlékkápolna, zsinagóga) megsemmisült. Az 1970-es években szabályozták a Zsitvát, új, egyenes folyómedret alakítva ki. 2000 után új ipari parkot hoztak létre (az elsők között Szlovákiában) és több multinacionális vállalat települt a városba. 2003-ban leállították a személyszállítást a Kistapolcsány-Nagysurány közötti vasútvonalon, de a lakossági tiltakozás hatására később újra helyreállt a közlekedés.

Mai jelentősége

Verebély fontos elektrotechnikai és gépipari központ, több autóipari multinacionális vállalat is működik itt („Matador” – présüzem, „Miba Steeltec” – fékpofák gyártása, „Kongsberg” – váltók, váltókarok és fékrendszerek gyártása), mezőgazdaságának kiemelkedő ága a szőlőtermesztés és a szarvasmarhatenyésztés. Szlovák tannyelvű gimnáziuma és több alapiskolája van, itt működik a Godin Imre Művészeti Alapiskola és az Adoremus énekkar. Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma neogótikus stílusban épült 1899-1911 között. Későbarokk kálváriája 1768-ban épült, nevezetes építményei az 1870-es években épült egykori Boronkay-kúria, valamint az 1926-ban emelt egykori járási hivatal (ma plébánia).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VEREBÉLY. Magyar Mezőváros Bars Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Sz. Benedekhez 2 mértföldnyire; vagynak benne Kuriák is, mellyek között leg nevezetesebb C. Boronkay Uraságé, holott a’ F. Tsászárnak Pozsonyból Selymetzre lett útazásakor éjtszakai nyugodalma vala. Posta is van benne; földgye, és szőlőhegye termékeny, réttye, legelője elég van; borait könnyen, és jó áron helyben is eladhattyák, malma alkalmatos, vásárjai is esnek, fája kevés van. AHA. totúl Ohaj. Elegyes tót falu Bars Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik a’ Verebélyi Uradalomban, közel a’ Városhoz helyheztettetve, határja síkos, jó, és termékeny, elegendő legelője saját határjában, szőlő hegyei bővelkednek gyümöltsös fákkal, tűzi fája elég, vad gyümöltsöknek szedéséböl is pénzt keresnek némellyek lakosai közzűl; helyben malma, terméseinek, ’s egyéb vagyonnyainak eladására alkalmatossága a’ Bánya, és szomszéd mező Városokban, melly nevezetes javakkal bővelkedvén, az első Osztályba helyheztettetett. DICZKE. v. Ditske. Diczka. Elegyes Magyar, és tót falu Nyitra Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik Verebélynek szomszédságában, ’s ennek filiája, Zsitva vize mellett, Nyitrától két, és 3/4. mértföldnyire, határja meglehetős termékenységű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Verebély, Bars m. magyar-tót m.v., Nyitra vmegye szélén, a Zsitva vize mellett, a posoni országutban: 1521 kath., 3 evang. lak. Fő helye ez a tőle neveztetett primatialis praedialista széknek, honnan a gyülések is ezelőtt itt szoktat tartatni. Van itt egy kath. paroch. templom, cs. k. sóház és postahivatal. Határa termékeny, és igen sikéres buzát terem; rétjei jók; marhatenyésztése nevezetes; bora középszerű, de fája kevés. Aha, (Ohaj), magyar-tót falu, Bars vgyében, a Zsitva partján; 663 kath. lak. Van jó buzája, bora, gyümölcse, szénája, erdeje, vizimalma. F. u. az esztergomi érsek. Verebélyhez 1 1/4 mfd. Dicske, Nyitra m. magyar falu, ut. p. Verebélyhez 1/2 órányira, a Zsitva mellett: 465 kath., 12 zsidó lak. Határa róna, termékeny; buzája, legelője s nádja elég van. F. u. többen.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Zsitva mellett Zsitva-Gyarmat nemesi közbirtokossági község érintésével éjszaknak fekszik Verebély járási székhely. Ez a város a török hódoltság idejében teljesen elpusztúlt. Érsekújvár eleste után a magyar erő Verebélyre szorúlt s itt négyszög-várat épített, melynek föntartásáról az 1625. évi XIX. törvényczikk szerint a megye gondoskodik. Az 1631. évben a várost meghódította a török, 1663-ban Köprili elfoglalta a várat s ezzel a megye védtelenné lett. Verebélyen volt a primási nemeseknek, a praedialistáknak tiszti széke, kiknek jogait az 1567. évi XIV. törvényczikk erősítette meg. Ma Verebély szépen virágzó város; határa jól termő, bora jó, kereskedelme élénk, vásárai látogatottak. Nagy baja, hogy a Zsitva árterében épűlt, s e miatt a talajvizeknek, meg az árvizeknek is állandóan ki van téve. Verebély vidéke gazdag őskori leletekben. Az itt talált kőkorszakbeli becses tárgyakat a megye múzeumában őrzik. Verebélynél a Zsitva völgyébe a névedi völgy nyílik, melyet a Zsitva egyik balparti mellékvize a Néved patak öntöz. E völgyön fölfelé haladva, a tiszta magyar Aha s odább a tót Néved községet találjuk.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Verebély, földrajzi fekvésénél fogva a Zsitvavölgynek mintegy középpontját alkotja. Vásárjoggal bíró, igen élénk forgalmú, magyar és tót kisközség, 2484 túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal. Mikor vette fel mai nevét: kideríteni nem lehet. Annyi azonban bizonyos, - mint ez, eme műnek őstörténelmi részében bizonyítva van, - hogy már a neolit- és barbár bronzkorban, tehát időtlen-idők előtt, ama földterületen, melyen a mai Verebély van, az ősember nemcsak tartózkodott, de állandóbban meg is telepedett, mint ezt a feltárt lelőhelyek, konyhahulladékok telepei, kő-, agyag- és csont-eszközkészítő s bronz-öntő műhelyek igazolják. Az 1876-ik évi nemzetközi őstörténelmi és embertani kongresszusra készült térképek mutatják azt is, hogy a népvándorlást közvetetlen megelőző korban itt már - védelmi czélra szolgáló - úgynevezett földvár is volt. Bátran állítható tehát, hogy a mai Verebély, Bars vármegye legrégibb őstelepei közé tartozik s a honfoglalás idején kétségen kívül már fennállott. A honfoglalás befejezése után a XIV. században Verebélytől Aranyos-Marótig és ennek környékén még kúnok laktak. E község 1353-ban egy határjárási levélben "Verebel in villam Morouth" körülírással van említve. Az esztergomi érsekség ősi birtoka és érseki uradalmainak székhelye; 1488-ban már érseki vámszedőhely és az érseki nemesség székhelye. 1530-ban Mehemet a községet teljesen elpusztította. 1620-ban itt értekezett Bethlen Gábor fejedelem Lipthay Imre követtel és Litassy István nyitrai várparancsnokkal a nyitrai vár átadása ügyében. 1626-ban a budai basa 8000 főnyi sereggel ostromolta, de Nadányi Miklós kapitány visszaverte. 1652-ben alakult meg a verebélyi mészáros czéh. 1653-ban a verebélyi várat a törökök folytonos becsapásai következtében megerősítik, de azért a törökök másodszor is elpusztítják úgy, hogy az 1657-iki összeírásban mint teljesen puszta hely szerepel; de csakhamar ismét megülték lakosai és újra felvirágzott. A vezekényi csata előtt itt gyülekeztek az Oszlány vidékét pusztító esztergomi törökök ellen a keresztény csapatok, melyek a lévai, semptei, érsek-újvári és verebélyi várak őrségeiből és Verebély és vidéke fölkelt nemességéből csoportosultak s a nagy prédával visszatérő törököket Nagy-Vezekénynél megsemmisítették. A csatában résztvett hat Eszterházyból elesett 4, kiknek tetemeit ide hozták s innen szállították nagy ünnepséggel a Nagy-Szombat melletti Moderdorfba. 1705 február hó végén II. Rákóczy Ferencz itt táborozott és ide hívta össze vezéreit hadi tanácsra. 1708 október havában Heister táborozott itt és innen indította seregeit Léva ellen. A verebélyi érseki uradalomnak a mult század elején 4223 lakosa volt. Ebben azonban Aha, Nagy-Czétény, Tild és Lédecz lakossága is benfoglaltatik. Ez volt a vármegye legrégibb postahelye, melynek kézbesítő kerülete Körmöczbányától, Aranyos-Maróton, Surányon és az érsek-újvári vonalon át egész Bajcs pusztáig terjedt. A posta-regále akkoriban a dicskei Dillesz családé volt, mely elsőnek vezette be az országban a magyar nyelvű postai nyomtatványokat. Ismeretes ugyanis, hogy akkoriban a posta-regalisták a saját költségükre voltak kötelesek a szükséges nyomtatványokat elkészíttetni, természetesen német nyelven. Dillesz István, 1840 körül a verebélyi posta-regále tulajdonosa, fellelkesülve a vármegyében akkoriban mindinkább terjedő reform-párti hazafias mozgalomtól, kiküszöbölte a német nyomtatványokat és helyükbe magyarokat nyomatott, a Recepisse-t "Vevénynek", a Retour-Recepisse-t pedig "Viszánynak" nevezve el. E nyomtatványok egyike akkoriban a Pesti Hirlap szerkesztője: Kossuth Lajos kezeibe került, a ki e "jeget törő" kezdeményezésért Dillesz Istvánt meleghangú levélben üdvözölte, a "Viszány" szó helyett a "Térti vevény"-t ajánlva. Így született meg Verebélyen a magyar postaintézménynek két legsürűbben használt kifejezése. A verebélyi és szent-györgyi egyesült érseki nemesi székeknek, melyek a vármegyéktől függetlenül önálló törvényhatóságot képeztek, melyek fölött egy nádor állott, saját alispánjaik, főbiráik és választott tisztviselőik voltak, ép oly önkormányzattal, mint a vármegyéknek és hatóságuk hat vármegyére terjedt; volt házi és hadi adójuk és a saját kapitányaik és zászlóik alatt inszurgáltak. Ezen egyesült nemesi székek története, e mű általános történelmi részében külön van méltatva. De itt kell megemlékeznünk a székek vagyonáról, levéltáráról, történelmi emlékeiről s önkormányzatáról, saját végrendeletével megszüntető határozatáról. Rudnay primás idején, a székek megadóztatásával a kor igényeinek megfelelő emeletes székházat építettek a főutczán. Verebélyt 1849-ben a Grabbe orosz hadtestének egyik hadosztálya szállotta meg és a székek házát kórházi czélokra foglalta le. Volt is reá szüksége, mert a legénység "dinnye" helyett jóízűen falatozta a nyers tököt. Ennek és a félig nyersen fogyasztott kukoriczának következménye volt a fellépett vérhas, mely sűrűn szedte áldozatait. Veszélyben forogtak a levéltár, a hadi zászlók, valamint a teremben őrzött képek. A humánus parancsnok, Reeberg nevű finnlandi német, megértvén a ház rendeltetését, Gaál Alajos és Dillesz István közbenjöttével mindent a levéltárba hordatott, azt lezáratta s védelmére őrséget rendelt. E derék parancsnoknak a testvére, az orosz czár egyik szárnysegéde, Simonyi Ernőnek akkor a környéken portyázó guerilla csapatai elől menekülvén, saját pisztolya által súlyosan megsebesült s e sebébében meg is halt s Verebélyen temették el. Komárom kapitulácziója után a székek juriszdikcziója megszünt. Nagysokára, az 50-es években, kegyelemből engedelmet kaptak a székek, hogy vagyonuk felett való intézkedés czéljából egy császári biztos jelenlétében közgyűlést tarthassanak. Ez a közgyűlés, melyet a nemesség saját tisztikarának közbenjöttével tartott, valószínűleg az utolsó ily gyűlés az országban. (....) A mostani plébánia szép, emeletes épületét a XVIII. század végén Vass Miklós emelte. Családja Verebélyen a XVII. században négy ekényi és Dicskén egy ekényi földet (120 magyar hold) bírt. A Vass család ezen ága Miklósban kihalván, a caducitásba jött kúriákat Boronkay Imre kapta adományul. Ennek örököseitől vette meg a kastélyt Szcitovszky János primás plébániának, a régi plébániát pedig népiskolának és kántorlaknak használta fel. Az érdekes plébánia épület egyik termében látható egy kályha, mely barsmegyei Ujbánya város agyagiparát dícséri a mult század elejéről. Ezen a Boronkay és a Baross családok czímerei láthatók. A község ősi katholikus temploma 1358-ban már fennállott, de időközben elpusztult. Helyére építtette Vaszary Kolos herczegprimás 1899-ben a mostani díszes templomot. Anyakönyvei 1727-ben kezdődnek. A község határában, különösen a földvár környékén kő- és bronzkori leletekre bukkantak. A mult század első felében a Süteő, Tóth, Boronkay, Hajnal, Egyed, Varga, galánthai Balogh, Dillesz, Draskóczy és a Huzóczy családok voltak nagyobb nemesi birtokosai. A községhez tartoznak Kőrös, Földvár és Munkács puszták, továbbá Gyárfás, Széplak, Ákos és Dúsnok praediumok is. Van postája, távirója és vasúti állomása. (A Verebélyre vonatkozó részt Dillesz Sándor irta). Aha. Zsitvavölgyi magyar kisközség. Az oklevelek már 1265-ben említik. 1319-ben Tamás esztergomi érsek kapja cserébe az esztergomi káptalantól, mely tehát a legrégibb ismert birtokosa. A verebélyi érseki székhez tartozott és egyike volt az 1618-ban a törököknek behódolt bars-megyei községeknek, a mikor az ide vonatkozó oklevelekben Acha alakban van megnevezve. Az 1657-iki összeirás 13 elpusztult telket talált itt. Lakosai róm. katholikusok, számuk 719, de templom nincs a faluban. A község postája, távirója és vasúti állomása Verebély. Dicske, a Zsitva-folyó jobb partján. Lakosainak száma 396, kik közül 253 magyar, 124 tót. Vallásuk r. katholikus. Posta-, táviró- és vasúti állomása Verebély. Kath. temploma a XVI. században épült. 1532-ben a község az esztergomi érsek birtokaihoz tartozott.

Magyar Katolikus Lexikon

Verebély, v. Bars vm. (Vráble, Szl.): 1. esperesség a v. esztergomi főegyhm-ben. Plébániái 1917: Alsógyőröd, Barsbesse, Barsfüss, Csiffár, Mellek, Nagymánya, Néved, Óhaj, Újlót, Zsitvabesenyő. – 2. plébánia. 1358: már létezett. Tp-át Szt Adalbert tit-ra sztelték. Mai Nagyboldogasszony tp-át 1901: építették. Akv. 1728-tól. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl., ném. – Filiái 1917: Aha, Dicske, Kaláz. – Lakói 1940: 3056 r.k., 4 g.k., 8 ev., 50 ref., 223 izr., 1 egyéb vall., össz. 3342; 1991: össz. 9216, m. 618 (6,71%); 2001: össz. 9493, m. 445 (4,69%). – Kat. sajtója: 1913: Értesítő. ** Némethy 1894:313. – Gerecze II:163. – Schem. Strig. 1917:73.

Helységnévtár

Verebély [Kőrös p,], RK. 1789 Esztergom, ág. 13 N-Szelecsény, ref. 10 -, IZR. 201 -, egyéb 9 -. Aha (Acha), rk. 660 Verebély, ág. 2 -, izr. 15 -, egyéb 2. Dicske, rk. 359 Verebély, (Bars m.), izr. 25 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Verebély. Már a történelemelőtti időkben települt hely. A község határában feltárt leletek, mint konyha hulladékhalmok, kő-, agyag- és csont eszközök garmadája népes és állandósult településre utal. A népvándorlás előtti évszázadokban erős földvár állott itt. A honfoglalás utáni néhány évszázadáról vajmi keveset tudunk. Először egy 1353-ban kelt határjárási levélben szerepel, mint „Verebei in villám Morouth". Hogy a község mai nevét mikor kapta, nem tudjuk, de tudomásunk van arról, hogy egyike az esztergomi érsekség legrégibb és legjövedelmezőbb birtokainak. Jelentőségére vall, hogy az érseki uradalmak székhelye, 1488-ban pedig már érseki vámszedöhely is és az érseki nemesség központja. A község virágzására a török megjelenése pontot tesz: Mehemet pasa 1530-ban a községet földig pusztítja. Egy évszázaddal később, 1626-ban ismét erős török ostrom alá kerül, de a védőrség parancsnoka, Nadányi Miklós visszaveri a budai pasa 8000 emberből álló seregét. 1653-ban a verebélyi várat jelentékenyen megerősítik, mert a török nem szűnik meg rajtaütéseivel fenyegetni a községet. A törökök sokszoros túlerejének azonban mégsem tud ellenállani a vár és így az 1657-iki összeírásában az elpusztult helyek sorában találjuk Verebélyt. A diadalmas vezekényi csata előtt itt gyülekeztek a felvidéki várak helyőrségéből szervezett keresztény seregek. A kuruc szabadságharc alatt, 1705 februárjában itt tartott haditanácsot Rákóczi Ferenc. Innen indul Léva ostromára 1708 őszén Heister tábornok is. 1849-ben Grabbe orosz tábornok hadosztálya vert tábort it. A község külterületi lakott helyei: Bethlehem, Földvármalom, Godinmajor, Köröspuszta, Munkácsimalom, Schickmalom, Szöllőskertek, Téglagyár, Zsidóhegy. A község területe 3887 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 3359. Aha. 1265 óta szerepel okmányainkban. Ebben a században az esztergomi káptalan birtokában találjuk. 1319-ben Tamás érsek kapja cserébe a káptalantól. Ezidőtájt a verebélyi érseki szék alá tartozik. A XVII. század elején, amikor a török uraskodik benne, Acha alakban szerepel a korabeli okmányokban. A hódoltság itt is csali a pusztulás nyomait hagyta maga után. Az 1657-iki összeírás 13 elpusztult telket tüntet fel. A község területe 1401 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 907. Nemesdicske. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Bucsymajor, Cigánytelep, Dilleszmajor, Sósvölgymajor, Vallmajor. A község területe 1368 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 530.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Verebély plébániája már 1358-ban létezett. Anyakönyvei 1727-től vannak. Temploma a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére épült és 1901-ben szentelték fel. Szőlőhegyén Szent Orbán tiszteletére épült kápolna van. A hívek anyanyelve magyar és szlovák. Kegyúra: a hercegprímás. Plébános: Zsák Lajos esperes, kerületi iskolafelügyelő. Káplánok: Czigány Imre és Bérezés Pál. Katolikus iskolája van. Idetartozik: Nemesdicske (kat. iskolával és templommal), Aha (kat. iskolával és templommal), Kalász (kat. iskolával és templommal), Tajnasári (kat. iskolával és templommal). Az esperesi területhez tartozik még a Nyitra-Pozsony k. e. e. vármegyékben fekvő Felsőszőllős, Özdöge és Újlót. Az esperesi kerület lélekszáma: 32.419 római katolikus és három görögkatolikus.

Major István

1887.12.13.
Verebély - megszületett
1920-1923
Nagyhind - tanított

Jókai Mária

1937.1.18.
Aha - megszületett
Kalász - tanított
Gimes - tanított
Barslédec - tanított
Névelőfordulások
1265
Verebel
1274
Werebel
1319
Werebyl
1372
Werebel
1556
Warebel
1664
Verebil
1709
Verebily
1773
Verebéll, Wrable,
1786
Werebély, Wrable,
1808
Verebély, Wrablě, Wrablany,
1863
Verebély,
1920
Vráble,
1927
Vráble, Verebély,
1938
Verebély,
1945
Vráble, Verebély,
1948
Vráble

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 1221/22
Telefon: 0377777011
Fax: 0377832304

Honlap: vrable.sk
Polgármester:
Tóth Tibor (ŠANCA)

Képviselő-testület:
Libiak Marian (Független)
Oravec Roman (Független)
Kováčová Helena (Független)
Nagyová Jana (Független)
Goda Tomáš (Független)
Puškár Peter (KDH)
Sucháňová Simona (KDH)
Tóthová Skačanová Dagmar (ŠANCA)
Oslanec Mário (ŠANCA)
Pecek Ladislav (ŠANCA)
Kováč Miroslav (ŠANCA)
Sádovský Vincent (ŠANCA)
Bányi Branislav (SMER-SD)
Független 38% Független 5 képviselö KDH 15% KDH 2 képviselö ŠANCA 38% ŠANCA 5 képviselö 8% SMER-SD 1 képviselö 13 képviselö
Verebélyi Posta

Hlavná 149

Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble

Nám. kpt. Nálepku 613

Gymnázium, Školská 26, Vráble

Školská 26

SOCIETA Vráble, n.o.

Žitavská 21

Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble

Ul. 1. mája 500

Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble

Hlavná 1221/1

Základná škola - V. Záborského Vráble, Levická 737

Levická 737

Základná škola - Vráble, Levická 903

Levická 903

Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble

Lúky 1226

ZŠ Viliama Záborského

Levická 737

ZŠ sv. Vojtecha

Levická 903

Alapiskola

Levická 903

Alapiskola és óvoda

Sídlisko Lúky 1226

Gimnázium

Školská 26

Óvoda

Hlavná 153

Materská škola pri ZŠ

Sídlisko Lúky 1226

Óvoda

Sídlisko Lúky 33

Stredná odborná škola

Ul. 1. mája 500

Špeciálna zákl.škola i.

Nám. kpt. Nálepku 613

Špeciálna zákl.škola i.

Nám. kpt. Nálepku 613

Óvoda

Rozmarínová 15

Verebélyi Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 1221/22

Verebélyi Városi Hivatal

Hlavná 1221/22

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1956 63%
szlovákok 892 29%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 106 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 131 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3085
magyarok 2556 63%
szlovákok 1404 35%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 80 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4051
magyarok 1510 36%
szlovákok 2424 58%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 217 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4174
magyarok 618 7%
szlovákok 8406 91%
ruszinok 1 0%
romák 114 1%
ukránok 0 0%
csehek 58 1%
németek 0 0%
lengyelek 8 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 9 0%
összlétszám 9216
magyarok 445 5%
szlovákok 8859 93%
ruszinok 1 0%
romák 74 1%
ukránok 4 0%
csehek 52 1%
németek 2 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 51 1%
összlétszám 9493
magyarok 339 4%
szlovákok 8318 93%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 3 0%
csehek 52 1%
németek 1 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 14 0%
ismeretlen 237 3%
összlétszám 8970
magyarok 205 2%
szlovákok 7705 90%
ruszinok 2 0%
romák 10 0%
ukránok 7 0%
csehek 37 0%
németek 3 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 20 0%
ismeretlen 599 7%
összlétszám 8593
összlétszám 384
magyarok 244 64%
szlovákok 118 31%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 679
magyarok 569 84%
szlovákok 60 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 37 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 421
magyarok 249 59%
szlovákok 168 40%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 785
magyarok 785 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2886
magyarok 488 17%
szlovákok 2175 75%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 214 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 833
magyarok 731 88%
szlovákok 102 12%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 455
magyarok 291 64%
szlovákok 147 32%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 7509
Választási részvétel: 40.58 %
Kiadott boríték: 3047
Bedobott boríték: 3046

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2860
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tóth Tibor 2005 70.10 % ŠANCA
Trubíni Peter 855 29.90 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Puškár Peter 522 KDH
Libiak Marian 490 Független
Tóthová Skačanová Dagmar 485 ŠANCA
Oslanec Mário 409 ŠANCA
Sucháňová Simona 409 KDH
Oravec Roman 369 Független
Bányi Branislav 367 SMER-SD
Kováčová Helena 712 Független
Pecek Ladislav 474 ŠANCA
Nagyová Jana 450 Független
Goda Tomáš 440 Független
Kováč Miroslav 420 ŠANCA
Sádovský Vincent 409 ŠANCA

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, SMER-SD 61.54% SDKÚ-DS, SMER-SD 8 képviselö KDH 23.08% KDH 3 képviselö Független 15.38% Független 2 képviselö 13 képviselö
2018
KDH 15.38% KDH 2 képviselö Független 38.46% Független 5 képviselö ŠANCA 38.46% ŠANCA 5 képviselö 7.69% SMER-SD 1 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 7656
Választási részvétel: 25.04 %
Kiadott boríték: 1917
Bedobott boríték: 1917
Választásra jogosult: 7652
Választási részvétel: 16.00 %
Kiadott boríték: 1224
Bedobott boríték: 1224
Választásra jogosult: 7 578
Választási részvétel: 28,99 %
Kiadott boríték: 2 197
Bedobott boríték: 2 197

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1819
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 2 172
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 1050 57.72 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 454 24.96 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 224 12.31 % Független
Stanislav Kováč 36 1.98 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 26 1.43 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 17 0.93 % MS
Viliam Mokraň 12 0.66 % KĽS
Tomáš Galbavý 396 32.54% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 881 40.56 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 486 22.38 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 385 17.73 % Független
Milan Uhrík 351 16.16 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 36 1.66 % Független
Iván Farkas 16 0.74 % SMK-MKP
Ján Marko 13 0.60 % NP
László Hajdu 4 0.18 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1874
Érvényes szavazólap: 2 130
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Tibor Tóth 1202 64.14% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Helena Kováčová 1038 55.39% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 1006 53.68% Független
Ivan Michna 488 26.04% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Ján Greššo 344 18.36% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Stanislav Hamar 230 12.27% SNS
Ján Vančo 230 12.27% SMER - SD, KDH
Peter Oremus 212 11.31% Független
Róbert Bakyta 197 10.51% SMER - SD, KDH
Juraj Horváth 194 10.35% KDH, SMER - SD
Anna Šmehilová 188 10.03% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Miloslav Hatala 187 9.98% SMER - SD, KDH
Miloslav Krajčík 185 9.87% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 183 9.77% KDH, SMER - SD
Juraj Buzinkai 181 9.66% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 178 9.50% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 177 9.45% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 164 8.75% KDH, SMER - SD
Jozef Weber 162 8.64% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Norbert Kročan 150 8.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Stodola 133 7.10% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Juraj Moravčík 133 7.10% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Marcel Polička 128 6.83% SMER - SD, KDH
Miloš Dovičovič 118 6.30% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Mária Jaleczová 117 6.24% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Eva Antošová 110 5.87% SNS
Stanislav Michalík 100 5.34% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Radoslav Pavelka 97 5.18% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Valašek 92 4.91% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Vladimír Špánik 84 4.48% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Pavol Otepka 65 3.47% ASV
Juraj Gajdoš 65 3.47% SNS
Marta Miklošková 63 3.36% KDS
Lýdia Forrová 52 2.77% ĽS-HZDS
Pavol Dávid 52 2.77% SMS
Anna Čagalová 51 2.72% SNS
Vladimír Lauko 50 2.67% SNS
Milan Greguš 48 2.56% SNS
Martin Mikuláš 47 2.51% SNS
Jozef Čapla 46 2.45% SNS
Ivan Habiňák 45 2.40% SNS
Ján Kovarčík 45 2.40% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 43 2.29% SNS
Anton Žikla 43 2.29% KSS
Ivana Matušková 43 2.29% SMS
Oľga Froncová 43 2.29% SNS
Milena Candráková 39 2.08% KSS
Dušan Janek 39 2.08% KSS
Róbert Balkó 37 1.97% SMK-MKP
Juraj Uhrín 37 1.97% SĽS
Eduard Kolesár 37 1.97% ASV
Milan Chalachan 36 1.92% SMS
Stanislav Kováč 35 1.87% Zmena zdola, DÚ
Oľga Otrasová 35 1.87% KSS
Pavol Leštinský 31 1.65% KSS
Miroslav Timko 31 1.65% KSS
Lenka Slováčiková 28 1.49% NaS - ns
Jozef Šiška 27 1.44% KSS
Martin Darnady 26 1.39% Zmena zdola, DÚ
Miroslav Šín 25 1.33% DÚ, Zmena zdola
Miloslav Slováčik 23 1.23% NaS - ns
Peter Spišiak 23 1.23% NaS - ns
Ján Kecskés 22 1.17% ĽS Naše Slovensko
Andrea Samková 21 1.12% KĽS
Miroslav Martinec 20 1.07% ĽS-HZDS
Jaroslav Lopata 20 1.07% KSS
Jaroslav Lörinčík 19 1.01% KSS
Ján Kollár 19 1.01% KSS
Vladislav Borík 19 1.01% SOĽ
Ondrej Ňorba 17 0.91% KSS
Viliam Mokraň 16 0.85% KĽS
Jaroslav Burda 15 0.80% NÁŠ KRAJ
Rozália Somorčíková 12 0.64% SMK-MKP
Helena Kováčová 1 327 62.30% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Oremus 543 25.49% Független
Ján Greššo 512 24.04% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 511 23.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Michna 492 23.10% Független
Eva Antošová 328 15.40% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Daniel Hecht 292 13.71% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Milan Uhrík 286 13.43% ĽS Naše Slovensko
Ján Vančo 281 13.19% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Illéš 266 12.49% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Anna Šmehilová 263 12.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Daniel Balko 262 12.30% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Pilková 260 12.21% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 254 11.92% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 250 11.74% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloslav Hatala 247 11.60% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Ľubomír Moravčík 245 11.50% Független
Tomáš Galbavý 244 11.46% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dominika Tekeliová 237 11.13% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Štefan Korman 233 10.94% Független
Mário Dinga 231 10.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miloš Dovičovič 222 10.42% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Róbert Bakyta 199 9.34% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Juraj Buzinkai 198 9.30% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Juraj Horváth 196 9.20% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Radoslav Pavelka 189 8.87% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Lukáš Čelinák 183 8.59% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Bulla 169 7.93% Független
Lenka Gažová 162 7.61% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Blaško 156 7.32% ĽS Naše Slovensko
Janka Buršáková 155 7.28% Független
Miroslav Tvrdoň 150 7.04% Független
Juraj Gajdoš 146 6.85% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 143 6.71% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Štefek 140 6.57% Független
Peter Karas 139 6.53% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 136 6.38% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 135 6.34% ĽS Naše Slovensko
Samuel Šimko 133 6.24% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 131 6.15% ĽS Naše Slovensko
Renáta Kolenčíková 131 6.15% Független
Igor Demo 131 6.15% Független
Patrik Ďurfina 128 6.01% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 128 6.01% ĽS Naše Slovensko
Milan Packa 122 5.73% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Svoboda 120 5.63% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miloslav Krajčík 119 5.59% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Branislav Dobrovodský 119 5.59% Független
Ľubomír Kleštinec 118 5.54% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marek Šesták 107 5.02% Független
Mariana Kováčová 95 4.46% Független
Branislav Diďák 95 4.46% Független
Jozef Hrozenský 92 4.32% Független
Eva Hudecová 87 4.08% SME RODINA - Boris Kollár
Mário Duchoň 86 4.04% KSS
Vladimíra Vargová Mičeková 84 3.94% Független
Blažej Paukeje 75 3.52% ĽS Naše Slovensko
Peter Košťál 75 3.52% Független
Róbert Sitár 72 3.38% Független
Marta Rácová 69 3.24% Független
Róbert Anda 64 3.00% SDKÚ-DS
Roman Mrázik 63 2.96% Független
Miriama Fintová 63 2.96% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miroslav Gut 60 2.82% Független
Anton Žikla 53 2.49% KSS
Milan Proksa 53 2.49% SZS
Roland Kečkéš 50 2.35% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Balkó 48 2.25% SMK-MKP
Dušan Janek 47 2.21% KSS
Ivana Matušková 47 2.21% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Veteráni 47 2.21% DOMA DOBRE
Veronika Čimová 46 2.16% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juraj Ivanička 46 2.16% SME RODINA - Boris Kollár
Viliam Mokráň 40 1.88% SZSZO
Rastislav Horňák 34 1.60% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Ňorba 27 1.27% KSS
Pavol Leštinský 26 1.22% KSS
Peter Kremen 24 1.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ivan Ťapušík 22 1.03% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Laurenčík 22 1.03% NP
Dušan Chebeň 17 0.80% NP
Štefan Mirga 17 0.80% SZSZO
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 30.80 %
Verebély 128 2.93 %
Nyitraújlak 72 1.65 %
Cabaj 61 1.40 %
Sarlókajsza 56 1.28 %
Gimes 56 1.28 %
Abaszállás 47 1.08 %
Nyitraivánka 40 0.92 %
Ürmény 32 0.73 %
Récsény 32 0.73 %
Pográny 30 0.69 %
Üzbég 28 0.64 %
Üreg 26 0.60 %
Nyitragerencsér 25 0.57 %
Salgó 23 0.53 %
Vicsápapáti 22 0.50 %
Zsére 20 0.46 %
Csekej 20 0.46 %
Nagylapás 19 0.44 %
Lapásgyarmat 18 0.41 %
Nyitraszőlős 17 0.39 %
Berencs 15 0.34 %
Menyhe 15 0.34 %
Vajkmártonfalva 14 0.32 %
Alsócsitár 14 0.32 %
Elecske 14 0.32 %
Alsóbodok 14 0.32 %
Surányka 14 0.32 %
Család 13 0.30 %
Assakürt 13 0.30 %
Nyitraegerszeg 12 0.27 %
Zsitvagyarmat 12 0.27 %
Csabb 12 0.27 %
Szulányvicsáp 12 0.27 %
Románfalva 11 0.25 %
Zsitvaújfalu 10 0.23 %
Csiffár 10 0.23 %
Mezőkeszi 9 0.21 %
Kolon 9 0.21 %
Felsőelefánt 9 0.21 %
Mellek 9 0.21 %
Tarány 9 0.21 %
Babindál 8 0.18 %
Lakács 8 0.18 %
Kalász 8 0.18 %
Nemespann 7 0.16 %
Kislapás 7 0.16 %
Báb 7 0.16 %
Nagyhind 7 0.16 %
Lajos 6 0.14 %
Kishind 6 0.14 %
Nyitrageszte 6 0.14 %
Alsóelefánt 5 0.11 %
Nagyvölgy 5 0.11 %
Tajnasári 4 0.09 %
Nagycétény 4 0.09 %
Nyitracsehi 4 0.09 %
Tild 3 0.07 %
Béd 3 0.07 %
Káp 2 0.05 %
Újlacska 1 0.02 %
Kiscétény 1 0.02 %
Nyitra 5 132 142.83 %
Verebély 263 7.32 %
Sarlókajsza 120 3.34 %
Cabaj 113 3.15 %
Nyitraújlak 113 3.15 %
Nyitraivánka 106 2.95 %
Abaszállás 92 2.56 %
Nyitragerencsér 88 2.45 %
Ürmény 86 2.39 %
Üreg 78 2.17 %
Vicsápapáti 78 2.17 %
Lapásgyarmat 70 1.95 %
Récsény 70 1.95 %
Üzbég 65 1.81 %
Kislapás 56 1.56 %
Nagylapás 50 1.39 %
Kolon 46 1.28 %
Alsócsitár 46 1.28 %
Salgó 45 1.25 %
Nyitraszőlős 38 1.06 %
Berencs 37 1.03 %
Csekej 37 1.03 %
Assakürt 36 1.00 %
Kalász 34 0.95 %
Gimes 34 0.95 %
Nagycétény 34 0.95 %
Zsére 34 0.95 %
Lakács 31 0.86 %
Csabb 31 0.86 %
Nyitraegerszeg 30 0.83 %
Zsitvaújfalu 30 0.83 %
Elecske 30 0.83 %
Báb 28 0.78 %
Menyhe 28 0.78 %
Nyitracsehi 27 0.75 %
Pográny 25 0.70 %
Babindál 22 0.61 %
Felsőelefánt 21 0.58 %
Vajkmártonfalva 18 0.50 %
Család 18 0.50 %
Nagyvölgy 16 0.45 %
Alsóelefánt 15 0.42 %
Surányka 15 0.42 %
Mellek 14 0.39 %
Mezőkeszi 13 0.36 %
Románfalva 13 0.36 %
Tarány 13 0.36 %
Béd 12 0.33 %
Nyitrageszte 12 0.33 %
Lajos 11 0.31 %
Szulányvicsáp 10 0.28 %
Csiffár 10 0.28 %
Alsóbodok 7 0.19 %
Nagyhind 6 0.17 %
Zsitvagyarmat 6 0.17 %
Tajnasári 6 0.17 %
Kishind 6 0.17 %
Nemespann 5 0.14 %
Újlacska 5 0.14 %
Tild 4 0.11 %
Kiscétény 2 0.06 %
Káp 1 0.03 %
Nyitra 1 037 19.24 %
Verebély 53 0.98 %
Cabaj 32 0.59 %
Abaszállás 24 0.45 %
Ürmény 21 0.39 %
Vicsápapáti 20 0.37 %
Nyitraivánka 16 0.30 %
Sarlókajsza 16 0.30 %
Üzbég 15 0.28 %
Nyitraújlak 15 0.28 %
Nyitragerencsér 15 0.28 %
Zsitvaújfalu 14 0.26 %
Nagylapás 13 0.24 %
Elecske 13 0.24 %
Pográny 12 0.22 %
Récsény 11 0.20 %
Gimes 10 0.19 %
Üreg 10 0.19 %
Lapásgyarmat 10 0.19 %
Surányka 9 0.17 %
Csabb 9 0.17 %
Család 8 0.15 %
Assakürt 8 0.15 %
Menyhe 7 0.13 %
Zsére 7 0.13 %
Nyitraszőlős 7 0.13 %
Nagycétény 7 0.13 %
Berencs 7 0.13 %
Salgó 7 0.13 %
Kolon 7 0.13 %
Báb 6 0.11 %
Vajkmártonfalva 6 0.11 %
Alsócsitár 6 0.11 %
Tarány 6 0.11 %
Tild 6 0.11 %
Alsóbodok 6 0.11 %
Mellek 6 0.11 %
Mezőkeszi 6 0.11 %
Kislapás 5 0.09 %
Románfalva 5 0.09 %
Nyitracsehi 5 0.09 %
Csekej 4 0.07 %
Nyitraegerszeg 4 0.07 %
Kalász 4 0.07 %
Nagyvölgy 4 0.07 %
Zsitvagyarmat 3 0.06 %
Béd 3 0.06 %
Nagyhind 3 0.06 %
Felsőelefánt 3 0.06 %
Lakács 3 0.06 %
Tajnasári 3 0.06 %
Szulányvicsáp 2 0.04 %
Babindál 2 0.04 %
Lajos 2 0.04 %
Káp 2 0.04 %
Nyitrageszte 2 0.04 %
Alsóelefánt 2 0.04 %
Csiffár 2 0.04 %
Kiscétény 1 0.02 %
Kishind 1 0.02 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 20.75 %
Verebély 75 2.00 %
Nyitraújlak 60 1.60 %
Sarlókajsza 43 1.15 %
Cabaj 42 1.12 %
Nyitraszőlős 22 0.59 %
Nyitraivánka 20 0.53 %
Üreg 19 0.51 %
Gimes 17 0.45 %
Salgó 17 0.45 %
Berencs 15 0.40 %
Nyitragerencsér 15 0.40 %
Nagylapás 15 0.40 %
Surányka 15 0.40 %
Lapásgyarmat 14 0.37 %
Assakürt 14 0.37 %
Pográny 14 0.37 %
Vajkmártonfalva 13 0.35 %
Vicsápapáti 13 0.35 %
Menyhe 12 0.32 %
Csekej 11 0.29 %
Szulányvicsáp 11 0.29 %
Ürmény 11 0.29 %
Család 11 0.29 %
Alsócsitár 10 0.27 %
Tarány 9 0.24 %
Babindál 9 0.24 %
Alsóbodok 9 0.24 %
Kislapás 9 0.24 %
Nyitraegerszeg 9 0.24 %
Elecske 8 0.21 %
Nagyvölgy 8 0.21 %
Felsőelefánt 8 0.21 %
Csabb 8 0.21 %
Zsitvagyarmat 7 0.19 %
Kalász 7 0.19 %
Csiffár 7 0.19 %
Lakács 7 0.19 %
Mellek 6 0.16 %
Üzbég 6 0.16 %
Báb 6 0.16 %
Nagycétény 6 0.16 %
Nemespann 6 0.16 %
Kolon 6 0.16 %
Nagyhind 5 0.13 %
Récsény 5 0.13 %
Mezőkeszi 5 0.13 %
Tild 5 0.13 %
Káp 2 0.05 %
Újlacska 2 0.05 %
Béd 2 0.05 %
Nyitrageszte 1 0.03 %
Nyitracsehi 1 0.03 %
Kiscétény 1 0.03 %
Kishind 1 0.03 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 43.74 %
Verebély 95 1.72 %
Ürmény 80 1.45 %
Cabaj 70 1.27 %
Csekej 70 1.27 %
Üzbég 59 1.07 %
Nyitraivánka 58 1.05 %
Abaszállás 51 0.92 %
Lapásgyarmat 51 0.92 %
Nyitragerencsér 50 0.91 %
Nyitraújlak 45 0.81 %
Üreg 44 0.80 %
Sarlókajsza 40 0.72 %
Vicsápapáti 33 0.60 %
Kalász 33 0.60 %
Nagylapás 32 0.58 %
Kislapás 30 0.54 %
Berencs 29 0.53 %
Csabb 29 0.53 %
Gimes 25 0.45 %
Pográny 24 0.43 %
Récsény 24 0.43 %
Kolon 22 0.40 %
Assakürt 22 0.40 %
Nagycétény 21 0.38 %
Zsére 21 0.38 %
Elecske 19 0.34 %
Nyitracsehi 19 0.34 %
Zsitvaújfalu 18 0.33 %
Nyitraszőlős 14 0.25 %
Báb 13 0.24 %
Salgó 13 0.24 %
Nagyvölgy 12 0.22 %
Nyitraegerszeg 11 0.20 %
Szulányvicsáp 11 0.20 %
Alsócsitár 11 0.20 %
Mezőkeszi 10 0.18 %
Románfalva 10 0.18 %
Mellek 9 0.16 %
Újlacska 8 0.14 %
Vajkmártonfalva 8 0.14 %
Menyhe 8 0.14 %
Béd 7 0.13 %
Babindál 6 0.11 %
Csiffár 6 0.11 %
Felsőelefánt 5 0.09 %
Alsóbodok 5 0.09 %
Nemespann 5 0.09 %
Tild 5 0.09 %
Lakács 5 0.09 %
Nagyhind 5 0.09 %
Tarány 5 0.09 %
Család 5 0.09 %
Surányka 4 0.07 %
Kiscétény 4 0.07 %
Nyitrageszte 3 0.05 %
Tajnasári 3 0.05 %
Zsitvagyarmat 3 0.05 %
Káp 2 0.04 %
Alsóelefánt 2 0.04 %
Kishind 2 0.04 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 53.71 %
Verebély 119 3.48 %
Ürmény 50 1.46 %
Nyitraújlak 48 1.40 %
Nyitraivánka 45 1.31 %
Cabaj 44 1.29 %
Abaszállás 39 1.14 %
Nyitragerencsér 38 1.11 %
Vicsápapáti 37 1.08 %
Sarlókajsza 30 0.88 %
Üreg 28 0.82 %
Récsény 28 0.82 %
Üzbég 26 0.76 %
Csekej 23 0.67 %
Assakürt 21 0.61 %
Gimes 19 0.55 %
Nagylapás 19 0.55 %
Elecske 19 0.55 %
Zsitvaújfalu 18 0.53 %
Lapásgyarmat 18 0.53 %
Kislapás 18 0.53 %
Kalász 17 0.50 %
Pográny 17 0.50 %
Salgó 15 0.44 %
Berencs 15 0.44 %
Alsócsitár 14 0.41 %
Kolon 14 0.41 %
Nyitraszőlős 13 0.38 %
Románfalva 12 0.35 %
Babindál 11 0.32 %
Szulányvicsáp 11 0.32 %
Nagyhind 11 0.32 %
Csabb 10 0.29 %
Nagycétény 8 0.23 %
Menyhe 8 0.23 %
Újlacska 8 0.23 %
Nagyvölgy 8 0.23 %
Család 8 0.23 %
Lajos 7 0.20 %
Alsóbodok 7 0.20 %
Mezőkeszi 7 0.20 %
Csiffár 7 0.20 %
Nyitraegerszeg 7 0.20 %
Zsére 7 0.20 %
Vajkmártonfalva 7 0.20 %
Lakács 7 0.20 %
Nyitracsehi 6 0.18 %
Kishind 6 0.18 %
Báb 6 0.18 %
Felsőelefánt 5 0.15 %
Nyitrageszte 5 0.15 %
Kiscétény 4 0.12 %
Tarány 4 0.12 %
Surányka 4 0.12 %
Mellek 3 0.09 %
Nemespann 3 0.09 %
Tild 3 0.09 %
Alsóelefánt 2 0.06 %
Béd 2 0.06 %
Káp 1 0.03 %
Zsitvagyarmat 1 0.03 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 132.85 %
Verebély 262 9.33 %
Sarlókajsza 111 3.95 %
Nyitraújlak 108 3.85 %
Nyitragerencsér 95 3.38 %
Ürmény 95 3.38 %
Cabaj 93 3.31 %
Nyitraivánka 89 3.17 %
Üreg 86 3.06 %
Vicsápapáti 81 2.89 %
Abaszállás 70 2.49 %
Nagylapás 70 2.49 %
Lapásgyarmat 66 2.35 %
Kolon 63 2.24 %
Üzbég 63 2.24 %
Berencs 62 2.21 %
Alsócsitár 61 2.17 %
Pográny 60 2.14 %
Récsény 59 2.10 %
Nagycétény 55 1.96 %
Gimes 47 1.67 %
Zsitvaújfalu 42 1.50 %
Salgó 38 1.35 %
Assakürt 38 1.35 %
Nyitraegerszeg 37 1.32 %
Nyitraszőlős 35 1.25 %
Kislapás 32 1.14 %
Lakács 32 1.14 %
Nyitracsehi 31 1.10 %
Zsére 30 1.07 %
Csekej 30 1.07 %
Alsóbodok 29 1.03 %
Kalász 29 1.03 %
Elecske 27 0.96 %
Menyhe 27 0.96 %
Vajkmártonfalva 25 0.89 %
Báb 24 0.86 %
Nyitrageszte 24 0.86 %
Románfalva 21 0.75 %
Surányka 19 0.68 %
Csabb 19 0.68 %
Felsőelefánt 17 0.61 %
Szulányvicsáp 15 0.53 %
Alsóelefánt 15 0.53 %
Babindál 13 0.46 %
Nemespann 13 0.46 %
Nagyvölgy 13 0.46 %
Tarány 11 0.39 %
Család 11 0.39 %
Mellek 11 0.39 %
Tild 11 0.39 %
Csiffár 11 0.39 %
Mezőkeszi 10 0.36 %
Zsitvagyarmat 9 0.32 %
Kishind 9 0.32 %
Béd 8 0.29 %
Tajnasári 7 0.25 %
Kiscétény 7 0.25 %
Újlacska 7 0.25 %
Nagyhind 6 0.21 %
Lajos 5 0.18 %
Káp 2 0.07 %
Nyitra 3 692 87.88 %
Verebély 292 6.95 %
Vicsápapáti 136 3.24 %
Abaszállás 111 2.64 %
Cabaj 104 2.48 %
Üzbég 94 2.24 %
Nyitraivánka 88 2.09 %
Kalász 86 2.05 %
Üreg 85 2.02 %
Sarlókajsza 83 1.98 %
Nyitraújlak 83 1.98 %
Ürmény 82 1.95 %
Csekej 78 1.86 %
Nyitragerencsér 74 1.76 %
Gimes 67 1.59 %
Elecske 67 1.59 %
Récsény 64 1.52 %
Alsóelefánt 63 1.50 %
Alsócsitár 52 1.24 %
Berencs 50 1.19 %
Surányka 50 1.19 %
Zsére 48 1.14 %
Salgó 47 1.12 %
Vajkmártonfalva 47 1.12 %
Assakürt 39 0.93 %
Nyitraszőlős 39 0.93 %
Zsitvaújfalu 39 0.93 %
Lapásgyarmat 38 0.90 %
Nagycétény 37 0.88 %
Nagylapás 32 0.76 %
Pográny 30 0.71 %
Nyitracsehi 29 0.69 %
Felsőelefánt 28 0.67 %
Menyhe 28 0.67 %
Kolon 27 0.64 %
Család 25 0.60 %
Zsitvagyarmat 23 0.55 %
Románfalva 22 0.52 %
Kislapás 22 0.52 %
Nagyhind 22 0.52 %
Lajos 21 0.50 %
Csabb 21 0.50 %
Kishind 20 0.48 %
Kiscétény 20 0.48 %
Nagyvölgy 20 0.48 %
Nyitraegerszeg 17 0.40 %
Csiffár 15 0.36 %
Alsóbodok 14 0.33 %
Babindál 14 0.33 %
Tarány 14 0.33 %
Lakács 14 0.33 %
Mezőkeszi 14 0.33 %
Nyitrageszte 14 0.33 %
Béd 14 0.33 %
Nemespann 13 0.31 %
Mellek 13 0.31 %
Szulányvicsáp 13 0.31 %
Újlacska 11 0.26 %
Báb 11 0.26 %
Tild 8 0.19 %
Tajnasári 7 0.17 %
Káp 4 0.10 %
Nyitra 3 678 112.03 %
Verebély 237 7.22 %
Cabaj 109 3.32 %
Nyitraújlak 107 3.26 %
Üreg 95 2.89 %
Sarlókajsza 92 2.80 %
Nyitraivánka 89 2.71 %
Nyitragerencsér 77 2.35 %
Vicsápapáti 68 2.07 %
Récsény 59 1.80 %
Ürmény 55 1.68 %
Abaszállás 50 1.52 %
Üzbég 48 1.46 %
Nyitraszőlős 45 1.37 %
Nagylapás 44 1.34 %
Gimes 43 1.31 %
Alsócsitár 39 1.19 %
Berencs 39 1.19 %
Lapásgyarmat 38 1.16 %
Pográny 31 0.94 %
Lakács 30 0.91 %
Salgó 29 0.88 %
Kolon 28 0.85 %
Nagycétény 28 0.85 %
Nyitracsehi 27 0.82 %
Kislapás 26 0.79 %
Zsitvaújfalu 25 0.76 %
Zsére 25 0.76 %
Csabb 23 0.70 %
Elecske 22 0.67 %
Báb 21 0.64 %
Nyitraegerszeg 20 0.61 %
Felsőelefánt 19 0.58 %
Csekej 19 0.58 %
Assakürt 19 0.58 %
Kalász 17 0.52 %
Babindál 17 0.52 %
Románfalva 16 0.49 %
Menyhe 16 0.49 %
Mezőkeszi 15 0.46 %
Zsitvagyarmat 15 0.46 %
Mellek 14 0.43 %
Alsóbodok 11 0.34 %
Tarány 11 0.34 %
Surányka 11 0.34 %
Nagyvölgy 10 0.30 %
Alsóelefánt 10 0.30 %
Család 10 0.30 %
Nyitrageszte 9 0.27 %
Vajkmártonfalva 8 0.24 %
Nagyhind 7 0.21 %
Lajos 7 0.21 %
Tild 7 0.21 %
Béd 6 0.18 %
Szulányvicsáp 6 0.18 %
Kiscétény 5 0.15 %
Csiffár 5 0.15 %
Kishind 5 0.15 %
Káp 3 0.09 %
Újlacska 3 0.09 %
Tajnasári 2 0.06 %
Nemespann 2 0.06 %
Nyitra 465 57.98 %
Verebély 17 2.12 %
Nyitragerencsér 12 1.50 %
Üzbég 11 1.37 %
Cabaj 9 1.12 %
Vicsápapáti 9 1.12 %
Nyitraújlak 9 1.12 %
Nyitraivánka 8 1.00 %
Ürmény 8 1.00 %
Abaszállás 8 1.00 %
Sarlókajsza 7 0.87 %
Csekej 7 0.87 %
Báb 6 0.75 %
Récsény 6 0.75 %
Család 6 0.75 %
Nagylapás 6 0.75 %
Gimes 5 0.62 %
Nyitraszőlős 5 0.62 %
Alsócsitár 5 0.62 %
Zsitvaújfalu 5 0.62 %
Zsére 4 0.50 %
Lakács 4 0.50 %
Kislapás 4 0.50 %
Salgó 4 0.50 %
Kolon 4 0.50 %
Lapásgyarmat 4 0.50 %
Alsóelefánt 3 0.37 %
Nyitracsehi 3 0.37 %
Csiffár 3 0.37 %
Babindál 3 0.37 %
Berencs 3 0.37 %
Assakürt 3 0.37 %
Surányka 3 0.37 %
Nyitraegerszeg 3 0.37 %
Románfalva 3 0.37 %
Nagyvölgy 3 0.37 %
Lajos 2 0.25 %
Felsőelefánt 2 0.25 %
Zsitvagyarmat 2 0.25 %
Szulányvicsáp 2 0.25 %
Újlacska 2 0.25 %
Menyhe 2 0.25 %
Alsóbodok 2 0.25 %
Üreg 2 0.25 %
Elecske 2 0.25 %
Kishind 2 0.25 %
Nagyhind 1 0.12 %
Pográny 1 0.12 %
Nemespann 1 0.12 %
Mellek 1 0.12 %
Tajnasári 1 0.12 %
Béd 1 0.12 %
Kiscétény 1 0.12 %
Csabb 1 0.12 %
Vajkmártonfalva 1 0.12 %
Nagycétény 1 0.12 %
Káp 1 0.12 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 20.44 %
Verebély 47 1.75 %
Cabaj 34 1.27 %
Abaszállás 20 0.74 %
Nyitraújlak 15 0.56 %
Vicsápapáti 14 0.52 %
Nyitraivánka 13 0.48 %
Récsény 13 0.48 %
Nagycétény 10 0.37 %
Üreg 10 0.37 %
Elecske 9 0.34 %
Zsére 8 0.30 %
Ürmény 8 0.30 %
Pográny 8 0.30 %
Berencs 8 0.30 %
Sarlókajsza 8 0.30 %
Salgó 8 0.30 %
Nyitragerencsér 7 0.26 %
Lapásgyarmat 7 0.26 %
Zsitvaújfalu 7 0.26 %
Báb 6 0.22 %
Alsócsitár 6 0.22 %
Surányka 6 0.22 %
Gimes 6 0.22 %
Nagylapás 6 0.22 %
Mezőkeszi 5 0.19 %
Assakürt 5 0.19 %
Alsóelefánt 5 0.19 %
Nyitraszőlős 4 0.15 %
Tild 4 0.15 %
Üzbég 4 0.15 %
Csekej 4 0.15 %
Újlacska 3 0.11 %
Vajkmártonfalva 3 0.11 %
Kislapás 3 0.11 %
Babindál 3 0.11 %
Zsitvagyarmat 3 0.11 %
Románfalva 3 0.11 %
Felsőelefánt 3 0.11 %
Mellek 2 0.07 %
Kishind 2 0.07 %
Menyhe 2 0.07 %
Csabb 2 0.07 %
Csiffár 2 0.07 %
Nyitrageszte 2 0.07 %
Kolon 2 0.07 %
Tarány 2 0.07 %
Kalász 2 0.07 %
Nagyvölgy 2 0.07 %
Nyitraegerszeg 2 0.07 %
Lakács 1 0.04 %
Nemespann 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Nagyhind 1 0.04 %
Nyitracsehi 1 0.04 %
Alsóbodok 1 0.04 %
Szulányvicsáp 1 0.04 %
Család 1 0.04 %
Tajnasári 1 0.04 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 136.16 %
Verebély 250 9.33 %
Nyitraivánka 100 3.73 %
Sarlókajsza 96 3.58 %
Cabaj 87 3.25 %
Récsény 84 3.13 %
Vicsápapáti 83 3.10 %
Abaszállás 78 2.91 %
Nyitraújlak 75 2.80 %
Ürmény 73 2.72 %
Üzbég 73 2.72 %
Nyitragerencsér 72 2.69 %
Üreg 66 2.46 %
Nagylapás 55 2.05 %
Lapásgyarmat 52 1.94 %
Berencs 51 1.90 %
Alsócsitár 48 1.79 %
Gimes 48 1.79 %
Nyitraegerszeg 45 1.68 %
Nagycétény 38 1.42 %
Kislapás 38 1.42 %
Zsére 37 1.38 %
Lakács 36 1.34 %
Nyitraszőlős 35 1.31 %
Zsitvaújfalu 35 1.31 %
Assakürt 34 1.27 %
Kalász 31 1.16 %
Pográny 30 1.12 %
Kolon 28 1.04 %
Salgó 28 1.04 %
Elecske 27 1.01 %
Nyitracsehi 24 0.90 %
Surányka 23 0.86 %
Menyhe 23 0.86 %
Alsóbodok 21 0.78 %
Csekej 21 0.78 %
Báb 20 0.75 %
Család 19 0.71 %
Csabb 17 0.63 %
Babindál 16 0.60 %
Felsőelefánt 14 0.52 %
Mezőkeszi 14 0.52 %
Nagyvölgy 12 0.45 %
Béd 12 0.45 %
Kiscétény 10 0.37 %
Nyitrageszte 10 0.37 %
Mellek 10 0.37 %
Lajos 10 0.37 %
Újlacska 10 0.37 %
Románfalva 9 0.34 %
Tarány 8 0.30 %
Tild 8 0.30 %
Vajkmártonfalva 8 0.30 %
Szulányvicsáp 8 0.30 %
Zsitvagyarmat 7 0.26 %
Kishind 7 0.26 %
Nemespann 6 0.22 %
Csiffár 6 0.22 %
Tajnasári 5 0.19 %
Alsóelefánt 4 0.15 %
Nagyhind 3 0.11 %
Káp 1 0.04 %
Nyitra 3 574 43.50 %
Verebély 328 3.99 %
Abaszállás 153 1.86 %
Ürmény 144 1.75 %
Nyitraújlak 140 1.70 %
Üzbég 138 1.68 %
Cabaj 135 1.64 %
Vicsápapáti 124 1.51 %
Sarlókajsza 115 1.40 %
Nyitraivánka 107 1.30 %
Románfalva 102 1.24 %
Csekej 101 1.23 %
Kalász 99 1.20 %
Üreg 92 1.12 %
Récsény 87 1.06 %
Elecske 81 0.99 %
Alsóelefánt 78 0.95 %
Berencs 72 0.88 %
Salgó 65 0.79 %
Gimes 64 0.78 %
Lapásgyarmat 59 0.72 %
Assakürt 58 0.71 %
Nyitragerencsér 58 0.71 %
Nagycétény 52 0.63 %
Zsitvaújfalu 50 0.61 %
Alsócsitár 46 0.56 %
Menyhe 42 0.51 %
Nyitraszőlős 42 0.51 %
Vajkmártonfalva 42 0.51 %
Nagylapás 39 0.47 %
Felsőelefánt 39 0.47 %
Zsére 36 0.44 %
Pográny 36 0.44 %
Lakács 36 0.44 %
Kiscétény 36 0.44 %
Surányka 35 0.43 %
Báb 31 0.38 %
Nagyvölgy 30 0.37 %
Kislapás 29 0.35 %
Nyitracsehi 27 0.33 %
Mezőkeszi 24 0.29 %
Kolon 23 0.28 %
Csabb 23 0.28 %
Mellek 23 0.28 %
Szulányvicsáp 21 0.26 %
Újlacska 20 0.24 %
Zsitvagyarmat 19 0.23 %
Család 19 0.23 %
Béd 19 0.23 %
Kishind 18 0.22 %
Nyitraegerszeg 16 0.19 %
Tajnasári 16 0.19 %
Babindál 15 0.18 %
Tarány 14 0.17 %
Nagyhind 12 0.15 %
Alsóbodok 12 0.15 %
Csiffár 12 0.15 %
Tild 12 0.15 %
Nyitrageszte 10 0.12 %
Nemespann 8 0.10 %
Káp 7 0.09 %
Lajos 3 0.04 %
Nyitra 1 097 16.33 %
Verebély 87 1.30 %
Sarlókajsza 40 0.60 %
Nyitraújlak 40 0.60 %
Nyitraivánka 33 0.49 %
Cabaj 28 0.42 %
Abaszállás 27 0.40 %
Vicsápapáti 24 0.36 %
Üzbég 24 0.36 %
Récsény 23 0.34 %
Nyitragerencsér 20 0.30 %
Üreg 18 0.27 %
Ürmény 17 0.25 %
Nyitraszőlős 15 0.22 %
Gimes 15 0.22 %
Elecske 14 0.21 %
Assakürt 13 0.19 %
Berencs 13 0.19 %
Alsócsitár 12 0.18 %
Nagylapás 12 0.18 %
Zsitvaújfalu 12 0.18 %
Kislapás 12 0.18 %
Lakács 11 0.16 %
Nyitracsehi 11 0.16 %
Kalász 10 0.15 %
Románfalva 9 0.13 %
Lapásgyarmat 8 0.12 %
Nagycétény 7 0.10 %
Alsóelefánt 7 0.10 %
Báb 7 0.10 %
Zsére 7 0.10 %
Vajkmártonfalva 7 0.10 %
Csiffár 6 0.09 %
Babindál 6 0.09 %
Család 6 0.09 %
Pográny 6 0.09 %
Mezőkeszi 6 0.09 %
Alsóbodok 6 0.09 %
Tajnasári 6 0.09 %
Csekej 6 0.09 %
Surányka 6 0.09 %
Salgó 6 0.09 %
Szulányvicsáp 6 0.09 %
Csabb 5 0.07 %
Nagyvölgy 5 0.07 %
Kolon 5 0.07 %
Lajos 4 0.06 %
Tild 4 0.06 %
Mellek 4 0.06 %
Nyitraegerszeg 4 0.06 %
Béd 4 0.06 %
Menyhe 4 0.06 %
Felsőelefánt 4 0.06 %
Nagyhind 3 0.04 %
Zsitvagyarmat 3 0.04 %
Újlacska 3 0.04 %
Kiscétény 3 0.04 %
Nemespann 3 0.04 %
Kishind 3 0.04 %
Tarány 2 0.03 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 23.19 %
Verebély 1 327 16.98 %
Kalász 150 1.92 %
Vajkmártonfalva 148 1.89 %
Zsitvaújfalu 127 1.63 %
Abaszállás 86 1.10 %
Ürmény 85 1.09 %
Románfalva 75 0.96 %
Cabaj 73 0.93 %
Vicsápapáti 72 0.92 %
Alsóelefánt 60 0.77 %
Üreg 54 0.69 %
Zsitvagyarmat 53 0.68 %
Nagycétény 52 0.67 %
Récsény 52 0.67 %
Mellek 51 0.65 %
Sarlókajsza 50 0.64 %
Üzbég 50 0.64 %
Nyitraivánka 48 0.61 %
Tajnasári 48 0.61 %
Elecske 46 0.59 %
Nyitraújlak 45 0.58 %
Surányka 41 0.52 %
Salgó 40 0.51 %
Nagyhind 38 0.49 %
Lapásgyarmat 36 0.46 %
Gimes 36 0.46 %
Assakürt 33 0.42 %
Nyitragerencsér 33 0.42 %
Berencs 32 0.41 %
Kiscétény 32 0.41 %
Nyitraszőlős 31 0.40 %
Csiffár 29 0.37 %
Zsére 28 0.36 %
Kishind 25 0.32 %
Tild 25 0.32 %
Nagylapás 23 0.29 %
Babindál 21 0.27 %
Menyhe 21 0.27 %
Nyitracsehi 19 0.24 %
Csekej 18 0.23 %
Nagyvölgy 17 0.22 %
Család 16 0.20 %
Alsócsitár 16 0.20 %
Felsőelefánt 16 0.20 %
Kislapás 16 0.20 %
Csabb 15 0.19 %
Kolon 15 0.19 %
Pográny 15 0.19 %
Lajos 15 0.19 %
Nemespann 11 0.14 %
Alsóbodok 11 0.14 %
Nyitraegerszeg 9 0.12 %
Lakács 9 0.12 %
Báb 8 0.10 %
Mezőkeszi 8 0.10 %
Tarány 8 0.10 %
Béd 7 0.09 %
Újlacska 7 0.09 %
Szulányvicsáp 5 0.06 %
Káp 5 0.06 %
Nyitrageszte 4 0.05 %
Nyitra 2 583 47.65 %
Verebély 131 2.42 %
Sarlókajsza 78 1.44 %
Cabaj 75 1.38 %
Nyitraújlak 72 1.33 %
Abaszállás 70 1.29 %
Vicsápapáti 70 1.29 %
Nyitraivánka 68 1.25 %
Récsény 60 1.11 %
Nyitragerencsér 57 1.05 %
Ürmény 47 0.87 %
Üzbég 44 0.81 %
Üreg 43 0.79 %
Nyitraszőlős 37 0.68 %
Assakürt 37 0.68 %
Alsócsitár 35 0.65 %
Lapásgyarmat 35 0.65 %
Csekej 34 0.63 %
Berencs 31 0.57 %
Salgó 29 0.53 %
Zsitvaújfalu 29 0.53 %
Gimes 28 0.52 %
Nagylapás 28 0.52 %
Család 28 0.52 %
Pográny 28 0.52 %
Kislapás 26 0.48 %
Románfalva 26 0.48 %
Elecske 25 0.46 %
Kolon 22 0.41 %
Menyhe 22 0.41 %
Nyitracsehi 21 0.39 %
Lakács 20 0.37 %
Kalász 20 0.37 %
Zsére 19 0.35 %
Felsőelefánt 17 0.31 %
Vajkmártonfalva 17 0.31 %
Alsóbodok 16 0.30 %
Nagyvölgy 16 0.30 %
Báb 15 0.28 %
Nagycétény 14 0.26 %
Babindál 14 0.26 %
Nyitraegerszeg 13 0.24 %
Csiffár 12 0.22 %
Nyitrageszte 12 0.22 %
Mellek 10 0.18 %
Szulányvicsáp 10 0.18 %
Kiscétény 9 0.17 %
Újlacska 9 0.17 %
Surányka 9 0.17 %
Alsóelefánt 9 0.17 %
Csabb 8 0.15 %
Nagyhind 7 0.13 %
Tarány 7 0.13 %
Mezőkeszi 7 0.13 %
Nemespann 6 0.11 %
Kishind 6 0.11 %
Tajnasári 6 0.11 %
Béd 5 0.09 %
Lajos 4 0.07 %
Tild 3 0.06 %
Zsitvagyarmat 2 0.04 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 624 13.05 %
Verebély 492 10.29 %
Vajkmártonfalva 167 3.49 %
Románfalva 64 1.34 %
Nyitraszőlős 62 1.30 %
Mellek 34 0.71 %
Zsitvaújfalu 34 0.71 %
Lapásgyarmat 28 0.59 %
Cabaj 26 0.54 %
Sarlókajsza 21 0.44 %
Ürmény 19 0.40 %
Nyitracsehi 19 0.40 %
Nyitraújlak 19 0.40 %
Tajnasári 16 0.33 %
Kalász 16 0.33 %
Zsére 15 0.31 %
Nemespann 14 0.29 %
Babindál 13 0.27 %
Nyitragerencsér 13 0.27 %
Kolon 13 0.27 %
Nagylapás 12 0.25 %
Abaszállás 12 0.25 %
Nagyhind 12 0.25 %
Nagycétény 11 0.23 %
Tild 11 0.23 %
Assakürt 11 0.23 %
Récsény 11 0.23 %
Csekej 11 0.23 %
Üreg 10 0.21 %
Zsitvagyarmat 10 0.21 %
Kishind 10 0.21 %
Csiffár 9 0.19 %
Pográny 9 0.19 %
Kislapás 9 0.19 %
Nyitraivánka 9 0.19 %
Üzbég 8 0.17 %
Vicsápapáti 7 0.15 %
Elecske 6 0.13 %
Gimes 6 0.13 %
Menyhe 5 0.10 %
Báb 5 0.10 %
Felsőelefánt 4 0.08 %
Nyitraegerszeg 4 0.08 %
Lajos 4 0.08 %
Alsócsitár 4 0.08 %
Surányka 4 0.08 %
Salgó 4 0.08 %
Nagyvölgy 4 0.08 %
Család 4 0.08 %
Csabb 3 0.06 %
Szulányvicsáp 3 0.06 %
Lakács 3 0.06 %
Alsóbodok 2 0.04 %
Mezőkeszi 2 0.04 %
Berencs 2 0.04 %
Kiscétény 2 0.04 %
Tarány 2 0.04 %
Újlacska 1 0.02 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 467 49.05 %
Ürmény 26 2.73 %
Nyitraújlak 25 2.63 %
Üzbég 24 2.52 %
Cabaj 23 2.42 %
Verebély 22 2.31 %
Abaszállás 15 1.58 %
Elecske 15 1.58 %
Sarlókajsza 12 1.26 %
Nyitraivánka 11 1.16 %
Lapásgyarmat 11 1.16 %
Nagyvölgy 10 1.05 %
Salgó 9 0.95 %
Csekej 9 0.95 %
Vicsápapáti 8 0.84 %
Nyitraegerszeg 8 0.84 %
Gimes 8 0.84 %
Récsény 8 0.84 %
Nyitragerencsér 7 0.74 %
Nagylapás 7 0.74 %
Üreg 6 0.63 %
Lakács 6 0.63 %
Kalász 6 0.63 %
Assakürt 5 0.53 %
Zsitvaújfalu 5 0.53 %
Vajkmártonfalva 5 0.53 %
Nyitraszőlős 4 0.42 %
Tarány 4 0.42 %
Csabb 4 0.42 %
Menyhe 4 0.42 %
Felsőelefánt 4 0.42 %
Berencs 4 0.42 %
Kolon 4 0.42 %
Család 4 0.42 %
Zsére 3 0.32 %
Nyitracsehi 3 0.32 %
Zsitvagyarmat 3 0.32 %
Báb 3 0.32 %
Babindál 3 0.32 %
Mellek 2 0.21 %
Csiffár 2 0.21 %
Alsóelefánt 2 0.21 %
Mezőkeszi 2 0.21 %
Románfalva 2 0.21 %
Újlacska 2 0.21 %
Kislapás 2 0.21 %
Nagycétény 2 0.21 %
Szulányvicsáp 2 0.21 %
Nemespann 1 0.11 %
Surányka 1 0.11 %
Pográny 1 0.11 %
Alsócsitár 1 0.11 %
Káp 0 0.00 %
Nagyhind 0 0.00 %
Kiscétény 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Alsóbodok 0 0.00 %
Kishind 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 316 13.61 %
Gimes 74 3.19 %
Verebély 47 2.02 %
Abaszállás 18 0.78 %
Cabaj 13 0.56 %
Nyitraivánka 10 0.43 %
Zsitvaújfalu 9 0.39 %
Alsócsitár 9 0.39 %
Üreg 9 0.39 %
Nyitraújlak 8 0.34 %
Nagycétény 8 0.34 %
Sarlókajsza 8 0.34 %
Vicsápapáti 8 0.34 %
Csekej 7 0.30 %
Kolon 6 0.26 %
Üzbég 6 0.26 %
Kalász 5 0.22 %
Csabb 5 0.22 %
Zsére 5 0.22 %
Nyitraszőlős 4 0.17 %
Lakács 4 0.17 %
Lapásgyarmat 4 0.17 %
Elecske 4 0.17 %
Pográny 4 0.17 %
Récsény 4 0.17 %
Ürmény 3 0.13 %
Újlacska 3 0.13 %
Babindál 3 0.13 %
Család 3 0.13 %
Tarány 3 0.13 %
Nyitracsehi 3 0.13 %
Nagyhind 3 0.13 %
Menyhe 2 0.09 %
Vajkmártonfalva 2 0.09 %
Alsóelefánt 2 0.09 %
Kislapás 2 0.09 %
Románfalva 2 0.09 %
Nyitraegerszeg 2 0.09 %
Berencs 2 0.09 %
Surányka 2 0.09 %
Salgó 2 0.09 %
Assakürt 2 0.09 %
Nagylapás 2 0.09 %
Zsitvagyarmat 1 0.04 %
Mellek 1 0.04 %
Alsóbodok 1 0.04 %
Nyitragerencsér 1 0.04 %
Báb 1 0.04 %
Csiffár 1 0.04 %
Nemespann 1 0.04 %
Nyitrageszte 1 0.04 %
Kiscétény 1 0.04 %
Nagyvölgy 1 0.04 %
Kishind 1 0.04 %
Tild 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Szulányvicsáp 0 0.00 %
Felsőelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 221 56.46 %
Verebély 155 2.72 %
Nyitraivánka 149 2.61 %
Cabaj 89 1.56 %
Abaszállás 79 1.38 %
Vicsápapáti 68 1.19 %
Nyitraújlak 67 1.17 %
Üzbég 61 1.07 %
Ürmény 56 0.98 %
Récsény 54 0.95 %
Sarlókajsza 47 0.82 %
Üreg 46 0.81 %
Nyitragerencsér 42 0.74 %
Lapásgyarmat 40 0.70 %
Assakürt 36 0.63 %
Elecske 32 0.56 %
Nyitraszőlős 31 0.54 %
Salgó 27 0.47 %
Csekej 26 0.46 %
Zsére 24 0.42 %
Zsitvaújfalu 22 0.39 %
Nagyvölgy 22 0.39 %
Nagylapás 21 0.37 %
Lakács 21 0.37 %
Nagycétény 20 0.35 %
Pográny 20 0.35 %
Kolon 19 0.33 %
Gimes 18 0.32 %
Menyhe 18 0.32 %
Kalász 18 0.32 %
Berencs 17 0.30 %
Alsócsitár 17 0.30 %
Vajkmártonfalva 16 0.28 %
Babindál 14 0.25 %
Kislapás 14 0.25 %
Báb 14 0.25 %
Tajnasári 13 0.23 %
Surányka 13 0.23 %
Nagyhind 12 0.21 %
Alsóelefánt 11 0.19 %
Család 11 0.19 %
Románfalva 11 0.19 %
Alsóbodok 11 0.19 %
Nyitracsehi 11 0.19 %
Csabb 10 0.18 %
Nyitraegerszeg 10 0.18 %
Csiffár 9 0.16 %
Felsőelefánt 9 0.16 %
Mezőkeszi 7 0.12 %
Szulányvicsáp 7 0.12 %
Kishind 6 0.11 %
Tarány 6 0.11 %
Mellek 6 0.11 %
Kiscétény 6 0.11 %
Nemespann 6 0.11 %
Nyitrageszte 5 0.09 %
Tild 4 0.07 %
Béd 4 0.07 %
Zsitvagyarmat 4 0.07 %
Újlacska 3 0.05 %
Lajos 1 0.02 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 5 667 148.86 %
Verebély 511 13.42 %
Abaszállás 225 5.91 %
Nyitraújlak 215 5.65 %
Ürmény 170 4.47 %
Cabaj 166 4.36 %
Nyitraivánka 157 4.12 %
Kalász 131 3.44 %
Sarlókajsza 129 3.39 %
Vicsápapáti 128 3.36 %
Üzbég 121 3.18 %
Üreg 120 3.15 %
Románfalva 111 2.92 %
Zsitvaújfalu 106 2.78 %
Récsény 106 2.78 %
Elecske 103 2.71 %
Gimes 95 2.50 %
Berencs 91 2.39 %
Salgó 88 2.31 %
Lapásgyarmat 87 2.29 %
Nagycétény 87 2.29 %
Alsóelefánt 87 2.29 %
Assakürt 86 2.26 %
Zsére 81 2.13 %
Vajkmártonfalva 80 2.10 %
Nyitragerencsér 78 2.05 %
Surányka 65 1.71 %
Menyhe 64 1.68 %
Nyitraszőlős 58 1.52 %
Nagylapás 58 1.52 %
Csekej 57 1.50 %
Alsócsitár 56 1.47 %
Lakács 55 1.44 %
Felsőelefánt 55 1.44 %
Család 51 1.34 %
Kiscétény 50 1.31 %
Nyitracsehi 49 1.29 %
Kolon 49 1.29 %
Csabb 47 1.23 %
Babindál 47 1.23 %
Nagyvölgy 46 1.21 %
Pográny 43 1.13 %
Báb 38 1.00 %
Mezőkeszi 32 0.84 %
Mellek 32 0.84 %
Újlacska 31 0.81 %
Kislapás 30 0.79 %
Nyitraegerszeg 30 0.79 %
Csiffár 29 0.76 %
Béd 28 0.74 %
Szulányvicsáp 26 0.68 %
Zsitvagyarmat 26 0.68 %
Alsóbodok 25 0.66 %
Tajnasári 23 0.60 %
Tarány 17 0.45 %
Lajos 17 0.45 %
Nyitrageszte 17 0.45 %
Kishind 17 0.45 %
Tild 16 0.42 %
Nagyhind 14 0.37 %
Nemespann 14 0.37 %
Káp 12 0.32 %
Nyitra 1 922 172.84 %
Verebély 92 8.27 %
Cabaj 46 4.14 %
Sarlókajsza 44 3.96 %
Nyitraivánka 44 3.96 %
Nyitraújlak 40 3.60 %
Récsény 36 3.24 %
Abaszállás 35 3.15 %
Vicsápapáti 33 2.97 %
Nyitragerencsér 29 2.61 %
Ürmény 29 2.61 %
Üreg 26 2.34 %
Üzbég 24 2.16 %
Assakürt 23 2.07 %
Berencs 19 1.71 %
Csekej 17 1.53 %
Csabb 17 1.53 %
Zsére 16 1.44 %
Kolon 16 1.44 %
Lapásgyarmat 15 1.35 %
Gimes 13 1.17 %
Nyitraszőlős 12 1.08 %
Család 12 1.08 %
Elecske 12 1.08 %
Pográny 11 0.99 %
Zsitvaújfalu 11 0.99 %
Alsócsitár 11 0.99 %
Salgó 11 0.99 %
Románfalva 10 0.90 %
Nagylapás 10 0.90 %
Kislapás 9 0.81 %
Babindál 9 0.81 %
Kalász 9 0.81 %
Menyhe 9 0.81 %
Alsóbodok 8 0.72 %
Vajkmártonfalva 8 0.72 %
Felsőelefánt 8 0.72 %
Nagycétény 8 0.72 %
Nyitraegerszeg 8 0.72 %
Tarány 6 0.54 %
Kishind 5 0.45 %
Báb 5 0.45 %
Nagyvölgy 5 0.45 %
Lajos 5 0.45 %
Nagyhind 5 0.45 %
Lakács 4 0.36 %
Surányka 4 0.36 %
Nyitracsehi 4 0.36 %
Csiffár 4 0.36 %
Alsóelefánt 4 0.36 %
Szulányvicsáp 4 0.36 %
Tild 3 0.27 %
Zsitvagyarmat 3 0.27 %
Béd 3 0.27 %
Mellek 3 0.27 %
Nyitrageszte 2 0.18 %
Mezőkeszi 2 0.18 %
Nemespann 1 0.09 %
Újlacska 1 0.09 %
Kiscétény 1 0.09 %
Káp 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 064 36.15 %
Verebély 198 3.47 %
Kalász 97 1.70 %
Abaszállás 89 1.56 %
Románfalva 80 1.40 %
Ürmény 76 1.33 %
Nyitraszőlős 73 1.28 %
Nyitraújlak 73 1.28 %
Üzbég 73 1.28 %
Vicsápapáti 72 1.26 %
Cabaj 72 1.26 %
Alsóelefánt 67 1.17 %
Nyitraivánka 54 0.95 %
Surányka 52 0.91 %
Üreg 51 0.89 %
Sarlókajsza 50 0.88 %
Récsény 49 0.86 %
Elecske 48 0.84 %
Salgó 43 0.75 %
Berencs 43 0.75 %
Csekej 41 0.72 %
Nagycétény 40 0.70 %
Gimes 39 0.68 %
Vajkmártonfalva 35 0.61 %
Zsitvaújfalu 35 0.61 %
Assakürt 35 0.61 %
Kolon 34 0.60 %
Kiscétény 33 0.58 %
Lapásgyarmat 29 0.51 %
Nyitracsehi 29 0.51 %
Alsócsitár 29 0.51 %
Nyitragerencsér 27 0.47 %
Nagylapás 27 0.47 %
Zsitvagyarmat 24 0.42 %
Nagyvölgy 23 0.40 %
Zsére 22 0.39 %
Menyhe 22 0.39 %
Felsőelefánt 21 0.37 %
Család 21 0.37 %
Pográny 20 0.35 %
Mezőkeszi 18 0.32 %
Szulányvicsáp 17 0.30 %
Csabb 17 0.30 %
Lakács 15 0.26 %
Csiffár 15 0.26 %
Lajos 14 0.25 %
Béd 13 0.23 %
Báb 13 0.23 %
Nyitraegerszeg 13 0.23 %
Alsóbodok 12 0.21 %
Kislapás 12 0.21 %
Nemespann 11 0.19 %
Babindál 10 0.18 %
Újlacska 8 0.14 %
Tild 7 0.12 %
Tajnasári 7 0.12 %
Mellek 6 0.11 %
Nyitrageszte 6 0.11 %
Kishind 5 0.09 %
Nagyhind 5 0.09 %
Káp 4 0.07 %
Tarány 3 0.05 %
Nyitra 1 947 24.42 %
Verebély 146 1.83 %
Cabaj 91 1.14 %
Nyitraújlak 86 1.08 %
Sarlókajsza 65 0.82 %
Abaszállás 62 0.78 %
Nyitraivánka 52 0.65 %
Ürmény 46 0.58 %
Récsény 41 0.51 %
Salgó 34 0.43 %
Üzbég 33 0.41 %
Üreg 33 0.41 %
Vicsápapáti 33 0.41 %
Nyitragerencsér 27 0.34 %
Berencs 27 0.34 %
Nagylapás 26 0.33 %
Menyhe 25 0.31 %
Gimes 25 0.31 %
Vajkmártonfalva 24 0.30 %
Assakürt 23 0.29 %
Csekej 23 0.29 %
Nyitraszőlős 23 0.29 %
Elecske 21 0.26 %
Nyitraegerszeg 20 0.25 %
Lapásgyarmat 20 0.25 %
Mezőkeszi 19 0.24 %
Surányka 19 0.24 %
Család 18 0.23 %
Zsitvaújfalu 16 0.20 %
Lakács 15 0.19 %
Zsitvagyarmat 15 0.19 %
Kalász 15 0.19 %
Románfalva 15 0.19 %
Zsére 14 0.18 %
Pográny 14 0.18 %
Csabb 13 0.16 %
Báb 13 0.16 %
Alsócsitár 12 0.15 %
Felsőelefánt 12 0.15 %
Mellek 11 0.14 %
Szulányvicsáp 11 0.14 %
Alsóbodok 11 0.14 %
Kislapás 9 0.11 %
Csiffár 8 0.10 %
Alsóelefánt 8 0.10 %
Nagyhind 8 0.10 %
Nagyvölgy 8 0.10 %
Kolon 7 0.09 %
Nemespann 7 0.09 %
Tajnasári 7 0.09 %
Tarány 7 0.09 %
Babindál 7 0.09 %
Lajos 6 0.08 %
Nyitracsehi 6 0.08 %
Nagycétény 6 0.08 %
Kishind 5 0.06 %
Újlacska 4 0.05 %
Tild 3 0.04 %
Kiscétény 2 0.03 %
Nyitrageszte 1 0.01 %
Béd 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 2 220 60.61 %
Verebély 196 5.35 %
Kalász 104 2.84 %
Románfalva 88 2.40 %
Abaszállás 88 2.40 %
Ürmény 69 1.88 %
Nyitraszőlős 68 1.86 %
Cabaj 65 1.77 %
Csekej 64 1.75 %
Üreg 62 1.69 %
Nyitraújlak 59 1.61 %
Vicsápapáti 58 1.58 %
Alsóelefánt 56 1.53 %
Récsény 55 1.50 %
Család 55 1.50 %
Nyitraivánka 54 1.47 %
Gimes 53 1.45 %
Sarlókajsza 53 1.45 %
Elecske 51 1.39 %
Salgó 42 1.15 %
Üzbég 41 1.12 %
Surányka 41 1.12 %
Berencs 39 1.06 %
Vajkmártonfalva 39 1.06 %
Assakürt 38 1.04 %
Zsére 36 0.98 %
Nyitragerencsér 36 0.98 %
Lapásgyarmat 32 0.87 %
Menyhe 32 0.87 %
Zsitvaújfalu 31 0.85 %
Nyitracsehi 28 0.76 %
Nagycétény 27 0.74 %
Kiscétény 27 0.74 %
Alsócsitár 24 0.66 %
Pográny 23 0.63 %
Nagylapás 22 0.60 %
Csiffár 22 0.60 %
Nagyvölgy 21 0.57 %
Mezőkeszi 20 0.55 %
Felsőelefánt 20 0.55 %
Kolon 19 0.52 %
Zsitvagyarmat 19 0.52 %
Alsóbodok 19 0.52 %
Lajos 18 0.49 %
Babindál 16 0.44 %
Kislapás 16 0.44 %
Nemespann 15 0.41 %
Csabb 14 0.38 %
Nyitraegerszeg 14 0.38 %
Báb 12 0.33 %
Újlacska 11 0.30 %
Mellek 10 0.27 %
Tild 10 0.27 %
Lakács 10 0.27 %
Béd 9 0.25 %
Nagyhind 9 0.25 %
Szulányvicsáp 8 0.22 %
Nyitrageszte 8 0.22 %
Tarány 8 0.22 %
Kishind 7 0.19 %
Tajnasári 7 0.19 %
Káp 2 0.05 %
Nyitra 766 29.72 %
Verebély 46 1.79 %
Sarlókajsza 29 1.13 %
Nyitraújlak 28 1.09 %
Cabaj 28 1.09 %
Nyitraivánka 23 0.89 %
Vicsápapáti 20 0.78 %
Nyitragerencsér 19 0.74 %
Abaszállás 17 0.66 %
Récsény 15 0.58 %
Gimes 14 0.54 %
Ürmény 13 0.50 %
Üreg 11 0.43 %
Nagylapás 11 0.43 %
Lapásgyarmat 10 0.39 %
Berencs 10 0.39 %
Csiffár 10 0.39 %
Kislapás 9 0.35 %
Nyitracsehi 9 0.35 %
Zsitvaújfalu 9 0.35 %
Család 9 0.35 %
Alsóelefánt 8 0.31 %
Kolon 8 0.31 %
Kalász 8 0.31 %
Salgó 7 0.27 %
Elecske 7 0.27 %
Üzbég 7 0.27 %
Assakürt 7 0.27 %
Lakács 6 0.23 %
Románfalva 6 0.23 %
Báb 6 0.23 %
Szulányvicsáp 6 0.23 %
Csekej 6 0.23 %
Babindál 5 0.19 %
Nyitraszőlős 5 0.19 %
Vajkmártonfalva 5 0.19 %
Nagycétény 5 0.19 %
Pográny 5 0.19 %
Zsére 5 0.19 %
Felsőelefánt 4 0.16 %
Mellek 4 0.16 %
Nyitraegerszeg 4 0.16 %
Alsócsitár 4 0.16 %
Alsóbodok 3 0.12 %
Zsitvagyarmat 3 0.12 %
Újlacska 3 0.12 %
Nagyvölgy 3 0.12 %
Menyhe 3 0.12 %
Kiscétény 3 0.12 %
Surányka 2 0.08 %
Kishind 2 0.08 %
Béd 2 0.08 %
Tajnasári 2 0.08 %
Mezőkeszi 2 0.08 %
Tarány 1 0.04 %
Lajos 1 0.04 %
Csabb 1 0.04 %
Nemespann 1 0.04 %
Nagyhind 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Nyitra 1 839 54.91 %
Verebély 131 3.91 %
Nyitraújlak 95 2.84 %
Cabaj 85 2.54 %
Abaszállás 74 2.21 %
Sarlókajsza 69 2.06 %
Nyitraivánka 50 1.49 %
Üreg 50 1.49 %
Ürmény 48 1.43 %
Üzbég 36 1.07 %
Salgó 34 1.02 %
Nyitragerencsér 32 0.96 %
Récsény 32 0.96 %
Nagylapás 31 0.93 %
Gimes 28 0.84 %
Lapásgyarmat 27 0.81 %
Vicsápapáti 26 0.78 %
Berencs 25 0.75 %
Nyitraszőlős 24 0.72 %
Vajkmártonfalva 23 0.69 %
Assakürt 23 0.69 %
Elecske 22 0.66 %
Menyhe 22 0.66 %
Surányka 19 0.57 %
Csekej 19 0.57 %
Zsére 19 0.57 %
Pográny 18 0.54 %
Alsóbodok 17 0.51 %
Alsóelefánt 17 0.51 %
Család 15 0.45 %
Mezőkeszi 15 0.45 %
Nyitraegerszeg 14 0.42 %
Kalász 13 0.39 %
Szulányvicsáp 13 0.39 %
Zsitvagyarmat 13 0.39 %
Báb 13 0.39 %
Csabb 12 0.36 %
Lakács 12 0.36 %
Románfalva 11 0.33 %
Babindál 11 0.33 %
Felsőelefánt 11 0.33 %
Csiffár 11 0.33 %
Nagycétény 10 0.30 %
Kislapás 10 0.30 %
Alsócsitár 10 0.30 %
Tarány 9 0.27 %
Nagyhind 9 0.27 %
Zsitvaújfalu 8 0.24 %
Kolon 8 0.24 %
Nemespann 8 0.24 %
Nagyvölgy 8 0.24 %
Nyitracsehi 7 0.21 %
Mellek 7 0.21 %
Kishind 5 0.15 %
Lajos 4 0.12 %
Béd 4 0.12 %